Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Бенчмаркинг – це
Читайте также:
  1. БЕНЧМАРКИНГ
  2. Бенчмаркинг в качестве метода обеспечения устойчивого развития предприятия в условиях конкуренции
  3. Бенчмаркинг как метод международных маркетинговых исследований
  4. Бенчмаркинг как метод международных маркетинговых исследований
  5. Сравнение типов бенчмаркинга
  6. Сравнительный анализ конкурентоспособности и конкурентных преимуществ - бенчмаркинг.
  7. Этапы проведения бенчмаркинга.

А) концепція управліннями витратами на якість;

Б) концепція стратегічного управління витратами;

В)метод формування собівартості продукції за змінними (прямими) витратами;

Г) методологія оптимізації бізнесових і функціональних параметрів діяльності підприємства, у тому числі щодо управління витратами, яка ґрунтується на відстеженні та впровадженні практик найуспішніших підприємств.

13. Місцем виникнення витрат не може бути:

А) законсервований об’єкт, що не експлуатується;

Б) робочі місця управлінського персоналу;

В) цехи допоміжного та обслуговуючого виробництв;

Г) немає вірної відповіді.

14. Показник витрат є показником відповідальності для центру:

А) інвестицій;

Б) прибутку;

В) витрат;

Г) всі відповіді є вірними.

15. Організація центрів відповідальності на підприємстві відбувається на основі:

А) закону України «Про бухгалтерський облік і звітність»;

Б) не регламентується нормативними актами;

В) залежить від організаційної структури підприємства;

Г) вірними є відповіді В та Б.

16. Розподіл витрат допоміжних і обслуговуючих підрозділів відбувається за допомогоюметоду:

А) прямого розподілу;

Б) симплекс-методу;

В) методу системи рівнянь;

Г) вірні відповіді А та В.

17. Калькулювання – це…

А) план витрат підрозділу на виконання угоди;

Б) план витрат підрозділу на виробництво продукції за плановий період незалежно від ступеня її готовності;

В) визначення собівартості одиниці продукції;

Г) формування витрат з точки зору внутрішніх потреб виробництва.

18. Основним об’єктом калькулювання на виробничому підприємстві є:

А) внутрішні транспортні послуги;

Б) ремонтні послуги;

В) продукція, що виготовляється для продажу на ринку;

Г) контролінгові операції.

19. Маржинальний прибуток – це …

А) виручка (дохід) відпродажу продукції;

Б) різниця між виручкою та постійними витратами;

В) різниця між виручкою та змінними витратами;

Г) різниця між виручкою та загальними (сукупними) витратами.

20. Коефіцієнт маржинального прибутку обчислюється, як відношення останнього до :

А) операційного прибутку;

Б) загальних (сукупних) витрат;

В) виручки від продажу продукції;

Г) постійних витрат.

21. Операційний ліверидж визначається відношенням:

А) постійних витрат до обсягу виробництва;

Б) змінних витрат до постійних;

В) маржинального прибутку до обсягу продажу;

Г) маржинального до операційного прибутку.

22. Точка беззбитковості – це …

А) обсяг виробництва, за якого сукупні і операційні витрати дорівнюють доходу від продажу продукції;

Б) обсяг виробництва за якого сукупні витрати дорівнюють нулю;В) обсяг виробництва, за якого сукупні і операційні витрат у два рази більше за дохід від продажу продукції;

Г) немає вірної відповіді.

23. Цільовий прибуток – це …

А) операційний прибуток;

Б) прибуток, який підприємство планує отримати у найближчому операційному періоді;

В) прибуток, який є прийнятним для підприємства у певному періоді, виходячи з його стратегічних завдань;

Г) прибуток, який підприємство одержало за звітний період діяльності.

24. Нижньою межею коефіцієнта безпеки операційної діяльності є:

А) точка беззбитковості;

Б) цільовий прибуток;

В) вірні відповіді А і Б;

Г) немає вірної відповіді.

25. Коефіцієнт безпеки операційної діяльності – це …

А) коефіцієнт, що показує відносне допустиме зниження обсягу операційної діяльності;

Б) коефіцієнт, що показує відносне допустиме підвищення обсягу операційної діяльності;

В) коефіцієнт, що показує термін безпечної діяльності підприємства;

Г) немає вірної відповіді.

26. Підприємство виробляє і продає продукції на 200 000 грн. Його загальні витрати становлять 150 000 грн., у т.ч. постійні – 50 000 грн. Коефіцієнт безпеки операційної діяльності складає:

А) 1,0;

Б) 0,25;

В) 0,75;

Г) 0,50.

27. Підприємство виробляє і продає продукції на 100 000 грн. Його загальні витрати становлять 750 000 грн., у т.ч. постійні – 25 000 грн. Коефіцієнт безпеки операційної діяльності складає:

А) 1,0;

Б) 0,25;

В) 0,50;

Г) 0,75.

28. Метод зниження витрат на стадії виробництва продукту називають:

А) кайдзен-костинг;

Б) таргет-костинг;

В) стандарт-костинг;

Г) директ-костинг.

29. Метод управління досягненням цільової собівартості нової продукції та забезпечення цільового прибутку ще на стадії її проектування – це …

А) кайдзен-костинг;

Б) таргет-костинг;

В) стандарт-костинг;

Г) директ-костинг.

30. Вкажіть не зайву характеристику таргет-костингу:

А) ринково орієнтоване ціноутворення;

Б) ґрунтовне проектування;

В) застосування концепції ланцюжка вартості;

Г) правильна відповідь відсутня.

31. Система прийняття рішень, націлених на економію часу і ресурсів з а рахунок мінімізації витрат, пов’язаних зі створенням та зберіганням товарно-матеріальних запасів, необхідних для своєчасного виконання виробничої програми – це …

А) управління запасами;

Б) управління витратами;

В) управління робочим часом;

Г) управління прибутком.

32. Оптимальний розмір замовлення матеріалів – це …

А) такий розмір замовлення, за якого релевантні витрати на придбання та зберігання запасів є максимальними;

Б) такий розмір замовлення, за якого релевантні витрати на придбання та зберігання запасів є мінімальними;

В) такий розмір замовлення, за якого релевантні витрати на придбання та зберігання запасів є постійними;

Г) такий розмір замовлення, за якого релевантні витрати на придбання та зберігання запасів є не визначеними.

33. Витрати на придбання запасів – це …

А) витрати, що належать до постійних витрат, безпосередньо пов’язані з розміщенням замовлення, і включають витрати на оформлення документів, телефонні переговори, поштові витрати;

Б) витрати, що пов’язані із зберіганням товарно-матеріальних запасів;

В) вартість придбаних запасів за врахуванням знижок відповідно до договору поставок; транспортно-заготівельні витрати; інші витрати пов’язані з придбанням запасів;

Г) немає вірної відповіді.

34. Витрати на зберігання запасів – це …

А) витрати, що належать до постійних витрат, безпосередньо пов’язані з розміщенням замовлення, і включають витрати на оформлення документів, телефонні переговори, поштові витрати;

Б) витрати, що пов’язані із зберіганням товарно-матеріальних запасів;

В) вартість придбаних запасів за врахуванням знижок відповідно до договору поставок; транспортно-заготівельні витрати; інші витрати пов’язані з придбанням запасів;

Г) немає вірної відповіді.

35. Витрати на оформлення замовлення – це …

А) витрати, що належать до постійних витрат, безпосередньо пов’язані з розміщенням замовлення, і включають витрати на оформлення документів, телефонні переговори, поштові витрати;

Б) витрати, що пов’язані із зберіганням товарно-матеріальних запасів;

В) вартість придбаних запасів за врахуванням знижок відповідно до договору поставок; транспортно-заготівельні витрати; інші витрати пов’язані з придбанням запасів;

Г) немає вірної відповіді.

36. Витрати, що формуються згідно з чинною системою бухгалтерсього обліку:

А) явні;

Б) неявні;

В) приховані;

Г) зареєстровані.

37. Витрати, які не залежать від альтернативних варіантів управлінських рішень – це …

А) релевантні;

Б) постійні;

В) нерелевантні;

Г) змінні.

38. Витрати, які залежать від альтернативних варіантів управлінських рішень – це …

А) релевантні;

Б) постійні;

В) нерелевантні;

Г) змінні.

39. Групування витрат за економічними елементами регламентовано П(с)БО № :

А) 14;

Б) 15;

В) 16;

Г) 17.

40. За економічним змістом витрати поділяються :

А) матеріальні витрати та оплата праці;

Б) відрахування на соціальні заходи та амортизація;

В) витрати , що відносяться на собівартість продукції та витрати пероду;

Г) вірні відповіді А та Б.

 

Дата добавления: 2014-12-24; Просмотров: 667; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.162.133.222
Генерация страницы за: 0.006 сек.