Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Преваги алгоритмічних мов перед машинними
Читайте также:
 1. E. Способы передвижений.
 2. I. Архитектура и градостроительство Передней Азии.
 3. I. Архитектура и градостроительство Передней Азии.
 4. I. КАК ПОВЛИЯЛА ЗАВЕСА НА ПЕРЕДАЧУ СЕКСУАЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ
 5. II. КОНЦЕРТНЫЕ, ЭСТРАДНЫЕ, ЦИРКОВЫЕ, ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И ПЕРЕДАЧИ ТЕЛЕ-РАДИОВЕЩАНИЯ
 6. II. Современный мир перед лицом глобальных проблем
 7. IV. Определите, какую задачу взаимодействия с практическим психологом поставил перед собой клиент.
 8. RTP (Real-time Transport Protocol) – транспортний протокол передачі в реальному часі.
 9. V , для переднего хода.
 10. А - через верхнюю и б - нижнюю челюсти и мягкие ткани в области передних зубов.
 11. А впереди еще отрог со стенкой скальной,
 12. АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПЕРЕДВИЖКИ РИЗАБОЙНОЙ КРПИ

Основні переваги такі:

алфавіт алгоритмічної мови значно ширше алфавіту машинної мови, що істотно підвищує наочність тексту програми;

набір операцій, які припустимі для використання,не залежить від набору машинних операцій, а вибирається з міркувань зручності формулювання алгоритмів розв'язання задач визначеного класу;

формат речень досить гнучкий і зручний для використання, що дозволяє за допомогою одного речення задати досить змістовний етап обробки даних;

необхідні операції задаються за допомогою загальноприйнятих математичних позначень;

даним в алгоритмічних мовах задаються індивідуальні імена, які обираються програмістом;

у мові може бути передбачений значно більш широкий набір типів даних у порівнянні з набором машинних типів даних.

Таким чином, алгоритмічні мови в значній мірі є машинно-незалежними. Вони полегшують роботу програміста і підвищують надійність створюваних програм.

Компоненти, з яких складається алгоритмічна мова

Алгоритмічна мова(як і будь-яка інша мова) складається з трьох складових:
алфавіт, синтаксис і семантика.

Алфавітце фіксований для даної мови набір основних символів, тобто "літер алфавіту", з яких повинен складатися будь-який текст цієї мови — ніякі інші символи в тексті не допускаються.

Синтаксис — це правила побудови фраз, що дозволяють визначити: правильно чи неправильно написана та чи інша фраза. Точніше кажучи, синтаксис мови являє собою набір правил, що встановлюють, які комбінації символів є осмисленими реченнями в цій мові.

Семантика визначає смислове значення речень мови. Це - частина визначення мови програмування, що приписує смисл його конструкціям.

Поняття, які використовуються в алгоритмічних мовах

Кожне поняття алгоритмічної мови має деяку синтаксичну одиницю (конструкцію) і обумовлені нею властивості програмних чи об'єктних процесів обробки даних.

Поняття мови визначається у взаємодії синтаксичних і семантичних правил. Синтаксичні правила показують, як утвориться дане поняття з інших понять букв алфавіту, а семантичні правила визначають властивості даного поняття

Основні поняття в алгоритмічних мовах такі.

Імена (ідентифікатори) — вживаються для позначення об'єктів програми(змінних, масивів, функцій та ін.).

Операції. Типи операцій:

арифметичні операції + , - , * , / і ін. ;

логічні операції і, або, не;

операції відносин < , > , <=, >= , = , <> ;

операція "конкатенації" (або "приєднання") символьних значень один з одним з утворенням одного довгого рядка; зображується знаком "+".

Дані — величини, які обробляються програмою. Існує три основних види даних: константи, змінні і масиви.Константи — це дані, що зафіксовані в тексті програми і не змінюються в процесі її виконання.

Приклади констант:

числові 7.5, 12;

логічні так(істина), ні(неправда);

символьні "А", "+";

літерні "abcde", "інформатика", " " (порожній рядок).

Змінні позначаються іменами і можуть змінювати свої значення в ході виконання програми. Змінні бувають цілі, дійсні, логічні, символьні і літерні.

Масиви — послідовності однотипних елементів, число яких фіксоване і котрим привласнене одне ім'я. Розташування елемента в масиві однозначно визначається його індексами (одним, у випадку одномірного масиву, чи декількома, якщо масив багатомірний). Іноді масиви називають таблицями.

Вирази — застосовуються для виконання необхідних обчислень, складаються з констант, змінних, покажчиків функцій (наприклад, exp(x)), що об'єднані знаками операцій.

Вирази записуються у вигляді лінійних послідовностей символів (без підрядкових і надрядкових символів, "багатоповерхових" дробів і т.д.), що дозволяє вводити їх у комп'ютер, послідовно натискаючи на відповідні клавіші клавіатури.

Розрізняють вирази арифметичні, логічні та строкові.

Арифметичні вирази служать для визначення одного числового значення. Наприклад, (1+sin(x))/2. Значення цього виразу при x=0 дорівнює 0.5, а при x=pі/2 (рі=3,1415927) - одиниці.

Логічні вирази описують деякі умови, що можуть чи задовольнятися, чи не задовольнятися. Таким чином, логічний вираз може приймати тільки два значення — "істина" чи "неправда" (так чи ні).

Значення строкових (літерних) виразів — тексти. У них можуть входити літерні константи, літерні змінні і літерні функції, що розділені знаком операції поєднання. Наприклад, А + В означає приєднання рядка В до кінця рядка А. Якщо А = "кущ _", а В = "зелений", то значення виразу А+В є "кущ_зелений".

Оператори (команди). Оператор — це найбільш велике і змістовне поняття мови: кожен оператор являє собою закінчену фразу мови і визначає деякий цілком закінчений етап обробки даних. До складу операторів входять:

ключові слова;

дані;

вирази і т.д.

Оператори поділяються на ті, що виконуються і на описуючі. Описуючі оператори призначені для опису даних і структури програми, а оператори, що виконуються — для виконання різних дій (наприклад, оператори привласнення, оператори введення і виведення, умовні оператори, оператори циклу, оператор процедури й ін.).

Дата добавления: 2014-12-23; Просмотров: 71; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.198.195.201
Генерация страницы за: 0.003 сек.