Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Аналіз виконання договірних зобов’язань за рік, шт

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Аналіз виконання договірних зобов’язань відвантаження продукції за січень, шт.

Виріб Споживач План поставки за догово-ром Фактич­но відванта-жено Недо­поставка продукції Заліковий обсяг у межах плану
А АТ "Електронмаш", м. Київ АТ "САМ", м. Суми з-д "Еталон", м. Донецьк – –
Б   ... АТ "Електрон", м. Дніпро­пет­ровськ АТ "Консан", м. Харків ... ... ... –120 – 5400 ... ...
Усього 18 000 12 600   12 600

 

Аналіз виконання договірних зобов’язань наведений в табл. 3.26.

Таблиця 3.26

Місяць План поставки продукції Недопоставка продукції Виконання, %
за місяць з початку року за місяць з початку року за місяць з початку року
Січень ... Грудень 18 000 ... 19 000 18 000 ... 222 000 - 5400 ... - 5400 ... 99 000 70,0 ... 100,0 70,0 ... 55,0

 

З табл. 3.26 видно, що за звітний місяць недопоставлено продукції за договорами в кількості 5 400 шт., або на 30%, а в цілому за рік – на 45%.

Як показав аналіз, відхилення від договірних зобов'язань пов'язане з величиною партії виробів, недостатньою кількістю транспортних засобів, різними технологічними особливостями вантажопереробки, але головні при­чини полягають у відмові контрагентів від продукції підприємства че­рез неконкурентоспроможність виробів, скорочення обсягів вироб­ниц­тва підприємствами-споживачами тощо.

Вивчивши динаміку виконання плану реалізації продукції та вико­нання договорів поставки, необхідно встановити фактори зміни їх обсягу.

Для глибокого аналізу проблем, що пов'язані з реалізацією продук­ції, слід перейти до детального розгляду дії всього комплексу факторів, які можуть впливати на кінцевий обсяг реалізації продукції. Кожну групу факторів треба аналізувати за відповідними методиками. На їх підставі або на підставі спеціальних методів аналізу готуються проекти управ­лін­ських рішень. Оскільки для України важливим завданням є розвиток екс­пор­ту, то обсяги експортних поставок, терміни виконання, види продукції, стратегія конкурентів тощо стають одним із першочергових завдань ана­лізу факторів, які впливають на обсяг реалізації продукції.Фактори, які впливають на обсяг реалізації продукції:

1. Фактори, пов'язані з маркетинговою діяльністю: стратегія маркетингу та її вплив на діяльність підрозділів під­при­ємств; місткість ринків збуту; стратегія та методи основних конкурентів; цінова політика; методи розповсюдження товарів; рекламна діяльність.

2. Група виробничих факторів: рівень виконання плану виробництва товарної продажу; якість продукції; асортиментні структурні зрушення у випуску продукції; ритмічність випуску продукції; фактори, які впливають на обсяг реалізації продукції.

3. Фактори, пов'язані зі збутом і складуванням: організаційно-технічний рівень навантажувально-розвантажувальних та складських робіт; величина портфеля замовлень; стан і комплектність залишків готової продукції на складі; забезпеченість тарою та упакуванням; наявність договорів на поставку і дотримання умов цих договорів за відвантаження продукції покупцям.

4. Фактори, пов'язані з транспортуванням продукції: відповідність кількості і видів транспортних засобів потребам під­при­ємства; ритмічність подання транспортних засобів, придатність транспор­т­них засобів для завантаження.

5. Фактори, пов'язані з роботою фінансового та інших підроз­ділів підприємства: вибір форм розрахунків із покупцями; своєчасність та якість оформлення платіжних документів, а також стан контролю за їх оплатою; вивчення платоспроможності покупців і можливих форм співпраці з ними; своєчасність та якість оформлення санкцій за порушення зобо­в’язань зі сплати боргів покупцями та установами від повідних видів про­дук­ції; дотримання термінів перевезень та інших договірних умов.

6. Інші чинники: терміни документообігу, якість опрацювання документів в уста­но­вах банку; зняття виробів із виробництва в підприємств-споживачів; рішення арбітражних судів щодо позовів; зміна митних правил, загального законодавства тощо.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-26; Просмотров: 605; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.015 сек.