Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Аналіз продуктивності праці

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Факторний аналіз продуктивності праці

Використання фонду робочого часу

Показник Минулий рік Звітний рік Відхилення
план факт від ми­нулого року від плану
Середньорічна чисельність робітників (Ч) 1 600 1 600 1 650 +50 +50
Відпрацьовано за рік од­ним робітником          
Днів (Д) –10 –10
Годин (Ч) 1 884 1 908 1 794 –90
Середня тривалість ро­бо­чо­го дня (П), год. 7,5 7,95 7,8 –0,05 –0,15
Фонд робочого часу, год. 3 014 400 3 052 800 2 960 100 –54 300 92 700
У тому числі надурочно від­працьований час, тис. год. 1 630 1 485 –145 +1485

 

Фонд робочого часу (ФРЧ) залежить від чисельності робітників (Ч) до кількості відпрацьованих днів одним робочим у середньому за рік (Д) і се­редньої тривалості робочого дня (П):

 

ФРЧ = Ч х Д х П. (3.25)

 

На аналізованому підприємстві фактичний фонд робочого часу ста­но­вить менше планового на 92 700 год. Вплив факторів на його зміну можна встановити способом ланцюгової підстановки:

 

DФРЧч = (Чф – Чпл) х Дпл х Ппл; (3.26)

 

DФРЧч = (1 650 – 1 600) х 240 х 7,95 = +95 400 год.

 

DФРЧд = (Дф – Дпл) х Чф х Ппл: (3.27)

 

DФРЧд = (230 – 240) х 1 650 х 7,95 = –131 175 год.

 

DФРЧп = (Пф – Ппл) х Дф х Чф: (3.28)

 

DФРЧп = (7,8 – 7,95) х 230 х 1650 = – 56 925 год.;

Усього: –92700 год.

 

Як видно з наведених даних, наявні трудові ресурси підприємство ви­користовує недостатньо повно. У середньому одним робочим відпра­цьо­вано по 230 днів замість 240, у зв'язку з чим надпланові цілоденні втра­ти робочого часу склали на одного робочого 10 днів, а на всіх – 1 650 днів, або 131,175 год. (16 500 х 7,95).

Істотні і внутрішньозмінні втрати робочого часу: за один день склали 0,15 год., а за усі відпрацьовані дні всіма робітниками – 5695,2 год. За­галь­ні втрати робочого часу становлять 188100 год.
(1794 – 1908) х 1650). У дійсності вони ще вищі у зв'язку з тим, що фактичний фонд відпра­цьо­ва­ного часу містить у собі і надурочно відпрацьовані години (1485 год.). Якщо їх врахувати, то загальні втрати робочого часу складуть 189585 год.Раціональне використання робочого часу – проблема, що стоїть пе­ред багатьма поколіннями організаторів і керівників виробництва. У су­час­них умовах зростає ціна кожної хвилини робочого часу, тому що його ефективне використання означає збільшення ритмічності виробництва, під­вищення якості праці.

Аналіз продуктивності праці починається з оцінки виконання ден­но­го, місячного і річного планів по бригадах, цехах і підприємству в ці­ло­му.

Зіставленням фактичних показників продуктивності праці за міся­ця­ми, кварталами, що наростає підсумком з початку року з плановими і фак­тич­ними за відповідний період минулого року, визначаються ступінь вико­нан­ня, відхилення від плану і динаміки продуктивності праці.

Наведені дані в табл. 3.30 показують, що у звітному році в порівнянні з минулим роком темпи зростання продуктивності праці на підприємстві збіль­ши­лись. Середня продуктивність праці одного працюючого складає 130,45% рів­ня минулого року.

Таблиця 3.30

Показники Ми­нулий рік Звіт­ний рік Темп зро­стан­ня, %
1. Товарна продукція, тис. грн. (ТП) 106,06
2. Середньооблікова чисельність працюючих, чол. (Чп) 81,21
З. Середньооблікова чисельність робітників, чол. (Чр) 81,65
4. Загальне число відпрацьованих усіма робітни­ка­ми людино-днів (ЛД), тис. 131,772 127,120 96,45
5. Загальне число відпрацьованих усіма робітни­ками людино-годин(ЛГ), тис. 1054,170 1016,960 96,47
6. Середня продуктивність праці одного працю­ючо­го (ряд. 1 : ряд. 2),тис. грн. (ППп) 4,63 6,04 130,45
7. Середня продуктивність праці одного робочого (ряд. 1 : ряд. З), тис. грн. (ППр) 5,94 7,71 129,8
8. Середньоденна продуктивність праці одного ро­біт­ника (ряд. 1 : ряд. 4) (ППрд) 25,04 27,53 109,94
9. Середньогодинна продуктивність праці одного ро­бітника (ряд. 1 : ряд. 5), грн. (ППрг) 3,13 3,44 109,9

 

На зміну продуктивності праці впливають фактори, які можна під­роз­ді­лити на екстенсивні й інтенсивні.

Для вивчення екстенсивних факторів взаємозв'язок між показни­ками продуктивності праці можна представити в такий спосіб:

 

ППп = ТП / Чп = ТП/Чр х ПВр = ППр х ПВр = ППрг х Г х Д х ПВр; (3.29)

 

ППр = ТП / Чр = ТП / Чо х ПВо = ППо х ПВо; (3.30)

 

ППо = ППрд х Д = ППрг х Г х Д; (3.31)

 

ППрд = ТП / ЛД = ППрг х Г; (3.32)

 

ППрг = ТП / ЛГ, (3.33)

 

де ПВр – питома вага робітників у загальній чисельності працю­ючих, %;

ПВо – питома вага основних робітників у їхній загальній чисельності, %;

ППо – продуктивність праці основних робітників;

Г – тривалість робочого дня одного робітника, год.;

Д – тривалість робочого року, дні;

Чо – чисельність основних робітників.

 

Таким чином, на продуктивність праці одного працюючого впли­вають зміна структури персоналу, число явок на роботу, тривалість робо­чого дня. Аналіз впливу екстенсивних факторів на продуктивність праці одного працюючого проведемо за допомогою табл. 3.31.

Згідно з даними табл. 3.30 сумарний вплив факторів на продуктив­ність праці одного працюючого складає 1 418,23 тис. грн.

Рівень і динаміку зміни годинної продуктивності праці одного робіт­ника, що складає 109,09% від рівня минулого року, визначають інтенсивні фактори. До них відноситься кваліфікація (професійний і загальноосвітній рівень, стаж роботи); технічна й енергетична озброєність праці; меха­ні­за­ція й автоматизація технологічних процесів; упровадження нової тех­ні­ки, технології й ін.

Інтенсивні фактори забезпечують зниження трудомісткості виго­тов­лен­ня продукції і відповідний рівень виконання норм виробітку.Таблиця 3.31

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-26; Просмотров: 510; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.03 сек.