Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Аналіз трудомісткості виробничої програми

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Аналіз трудомісткості

Аналіз трудомісткості виробничої програми

Трудомісткість являє собою витрати робочого часу на виробництво деталей чи вузлів. Між трудомісткістю і продуктивністю праці існує зво­рот­на залежність. Вплив зміни трудомісткості на продуктивність праці ро­бітника можна простежити, використовуючи показник питомої трудо­місткості в розрахунку на 1 тис. грн. продукції.

Аналіз трудомісткості проведемо за допомогою табл. 3.33.

Дані табл. 3.33 свідчать про те, що питома трудомісткість змен­ши­лася в порівнянні з минулим роком на 9,02% (100 – 90,98), тоді як середньогодинна продуктивність одного робітника зросла на 9,9%. Це від­булося під впливом двох факторів: зміни рівня трудових витрат і сту­пеня ви­конання норм виробітку.

Таблиця 3.33

Показники Минулий рік Звітний рік Зміни показн­ика, %
1. Товарна продукція в порівняльних цінах, тис. грн. 3 500 106,06
2. Загальне число відпрацьо­ваних робітниками люди­но-годин 1054,176 1016,96 96,47
3. Витрати праці на одну тис. грн. товарної продукції, год. 0,3194 0,2906 90,98
4. Середньогодинна продук­тивність одного робітни­ка, грн./чол. 3,13 3,44 109,9

 

За рахунок збільшення трудомісткості продукції відбулося збіль­шен­ня годинного виробітку на 9,9%, виконання норм залишилося прак­тич­но на тому ж рівні. Аналіз трудомісткості виробничої програми проведемо за допо­мо­гою табл. 3.34.

Таблиця 3.34

Показники Формалізований запис Значення, тис. нормо-годин
1. Трудомісткість виробничої програми попе­ред­нього року 10561,104
2. Базисна трудомісткість фактично ви­пуще­ної продукції 8348,432
3. Фактична трудомісткість ви­робничої про­гра­ми 10165,512
4 Загальна зміна трудоміст­кості виробничої про­грами (ряд. З – ряд. 1), у тому числі –395,592
а) за рахунок зміни обсягу випущеної про­дук­ції –2 212,672
б) за рахунок зміни трудомісткості конкретних виробів +1 817,08

 Згідно з даними табл. 3.34 загальна трудомісткість виробничої про­грами в порівнянні з базисним періодом знизилася на 395,592 тис. лю­ди­но-годин. Однак таке зниження обумовлене зміною обсягу випуску про­дук­ції на 2 212,672 тис. людино-годин, тоді як трудомісткість конкретних ви­робів виросла на 1817,08 тис. людино-годин.

Відхилення фактичної трудомісткості виробництва продукції від ба­зис­ної виникло як наслідок впливу багатьох факторів, насамперед вико­нання плану організаційно-технічних заходів, зміни рівня механізації та авто­матизації виробництва кожного виду робіт, рівня кооперування, струк­ту­ри, асортименту та ін.

Аналіз плану організаційно-технічних заходів дозволяє встановити заходи, виконані не в повній мірі чи з порушенням термінів, не виконані взагалі, та за кожним з них розрахувати зміну трудомісткості і про­дук­тивності праці. Зниження (підвищення) трудомісткості за кожним заходом розраховується добутком різниці між трудомісткістю одиниці кожного ви­ду продукції до і після його впровадження на відхилення між фактичним та базовим обсягом випуску продукції.

На рівень та динаміку трудомісткості виробництва продукції значно впливає нормування праці. Аналіз стану і якості нормування праці про­во­диться за станом охоплення робіт нормуванням, обґрунтованістю і напру­женістю чинних норм та оцінкою ступеня їх виконання. Частку нормованих робіт у їх загальному обсязі аналізують як у розрізі окремих виробництв, так і за категоріями працівників і в середньому на під­приємстві. Ступінь прогресивності норм визначається за часткою науко­во і технічно об­ґрун­то­ваних норм у загальній їх кількості та за масшта­бами перегляду.

Рівень виконання норм виробітку визначається як відношення нормо­ва­ного часу до фактично витраченого щодо окремих робіт робітників ос­нов­ного й допоміжного виробництва.

Аналіз виконання норм виробітку робітниками-відрядниками можна простежити, використовуючи дані табл. 3.34.

Дані табл. 3.35 свідчать, що кількість робітників-відрядників, які не ви­конали норм виробітку, у звітному періоді збільшилась і становить 21,6% [(49+122) : 790 ´ 100] проти 15,2 % [(11+110) : 800 ´ 100] у базовому періоді. Отже, стан виконання норм виробітку на підприємстві погіршав.

 

Таблиця 3.35

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-26; Просмотров: 1004; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.