Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

VII. Забезпечення і резерви

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

VI. Грошові кошти

V. Доходи і витрати

IV. Фінансові інвестиції

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
Капітальне будівництво    
Придбання (виготовлення) основних засобів    
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів    
Придбання (створення) нематеріальних активів    
Формування основного стада    
Інші    
Разом    

Продовження табл. Д.1

Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
довгострокові поточні
А.Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: асоційовані підприємства      
дочірні підприємства      
спільну діяльність      
Б.Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у статутному капіталі інших підприємств      
акції      
облігації      
інші      
Разом (розд. А + розд. Б)      

 

із рядка 045 гр. 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:  
за собівартістю (421)
за справедливою вартістю (422)
за амортизованою собівартістю (423)
із рядка 220 гр. 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:  
за собівартістю (424)
за справедливою вартістю (425)
за амортизованою собівартістю (426)

 

Найменування показника Код рядка На рік На кінець року
А. Інші операційні доходи і витрати Операційна оренда активів    
Операційна курсова різниця    
Реалізація інших оборотних активів    
Штрафи, пені, неустойки    
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціа­льно-культурного призначення    
інші операційні доходи і витрати    
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів    

Продовження табл. Д.1непродуктивні витрати і втрати    
Б. Доходи і втрати під участі в капіталі та інвестиціями п: асоційовані підприємства    
дочірні підприємства    
спільну діяльність    
В. Інші фінансові доходи і витрати Дивіденди   X
Проценти X  
Фінансова оренда активів    
Інші фінансові доходи і витрат    
Г. Інші доходи і витрати Реалізація фінансових інвестицій    
Реалізація необоротних активів    
Реалізація майнових комплексів    
Поопераційна курсова річниця    
Безоплатно одержані активи   X
Списання необоротних активів X  
Інші доходи і витрати    

 

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією
(товарами, роботами, послугами) (631) _____________

 

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
за товарообмінними (бартерними) контрактами
з пов'язаними сторонами (632) _____________

 

Найменування показника Код рядка На кінець року
Каса  
Поточний рахунок в банку  
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книж­ки )  
Грошові кошти в дорозі  
Еквіваленти грошових коштів  
Разом  

 

Із рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти,
використання яких обмежено (691) _________


Продовження табл. Д.1

Види забезпечень Код рядка Залишок на початок року Збільшення за звітний рік Викорис­тано у зві­тному році Сторновано невикористану суму у звітно­му році Сума очікуваного відшкодування ви­трат іншою сторо­ною, що врахована при оцінці забезпе­чення Залишок на кінець року
нараховано (створено) додаткові відраху­вання
б
Забезпечення на виплату відпус­ток працівникам              
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпе­чення              
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобо­в'язань              
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію              
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів              
               
               
Резерв сумнівних боргів              
Разом              

Продовження табл. Д.1

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-26; Просмотров: 382; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.