Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ. БЮДЖЕТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА ЙОГО СКЛАДОВІ. БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС ТА ЙОГО УЧАСНИКИ

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 1

МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЮДЖЕТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Теоретичний курс:

1. Сутність Державного бюджету України, його струк­тура та функції. Бюджетна система.

2. Доходи та видатки Державного бюджету.

3. Бюджетний дефіцит.

4. Сутність бюджетного менеджменту. Система управління бюджетом.

5. Складові бюджетного менеджменту.

6. Зміст та структура бюджетного процесу в Україні. Загальні засади організації ефективного бюджетного процесу.

7. Поняття та суть бюджетного календаря.

8. Учасники бюджетного процесу.

9. Розпорядники бюджетних коштів.

Практичний курс:

1. Вирішення тестів.

2. Написання карткових завдань.

Завдання для самостійної роботи:

І. Теоретична частина:

1. Дайте визначення Державного бюджету.

2. Розкрийте економічну сутність Державного бюджету.

3. Що являє собою бюджет за матеріальним змістом?

4. Від яких факторів залежить обсяг формування Державного бюджету?

5. Що таке зведений фінансовий баланс держави?

6. Визначте структурні складові частини Державного бюджету.

7. З якого часу та з якою метою бюджет поділяється на зага­льний та спеціальний фонди?

8. Дайте характеристику бюджету в залежності від співвід­ношення між складовими елементами - доходами та видатками.

9. Які функції виконує Державний бюджет? Надайте їх хара­ктеристику.

10. Дайте визначення бюджетної системи, бюджетному уст­рою.

11. Які типи бюджетних систем існують, від чого це зале­жить?

12. Надайте характеристику змісту та складу бюджетної сис­теми України.

13. Якими законодавчими актами регулюється Державний бюджет, бюджетна система України?

14. Відповідно до яких принципів побудована бюджетна сис­тема України?

15. Назвіть складові зведеного бюджету України. На яких рі­внях він визначається?

16. Охарактеризуйте сучасний стан бюджетної системи
України. Які проблеми потребують вирішення?

17. Дайте визначення доходам Державного бюджету.

18. Як класифікуються доходи бюджету в залежності від ме­тодів формування?

19. Які фактори впливають на обсяг доходної частини Дер­жавного бюджету?20. Чим відрізняються видатки від витрат Державного бю­джету?

21. Дайте визначення дефіциту, профіциту бюджету. Який рівень дефіциту бюджету вважається допустимим?

22. Розкрийте економічну сутність дефіциту бюджету.

23. Назвіть основні причини виникнення дефіциту бюджету.

24. За якими ознаками можна класифікувати бюджетний де­фіцит?

25. Дайте характеристику шляхам збалансування бюджету. Від яких факторів залежить вибір методів покриття бюджетного дефіциту?

26. Які саме джерела покриття дефіциту бюджету застосовува­лися в України па протязі періоду з 1992 року по 2004 рік і чому?

27. Назвіть заходи подолання дефіциту бюджету.

28. Дайте характеристику механізму секвестру видатків і ко­ли він застосовується?

29. Чим відрізняються внутрішні джерела фінансування де­фіциту бюджету від зовнішніх? Які найбільш сприятливі і чому?

30.Якою повинна бути політика регулювання державою бю­джетного дефіциту?

31.Розкрийте сутність бюджетного менеджменту.

32.Назвіть об'єкт, суб'єкт та предмет бюджетно­го менеджменту.

33.Назвіть складові бюджетного менеджменту.

34.Дайте визначення бюджетного процесу.

35.Назвіть законодавчі акти, які регламентують бюджетний процес в Україні.

36.Дайте визначення бюджетному періоду. Якій стадії бю­джетного процесу він відповідає?

37.Дайте визначення бюджетному циклу.

38.Що розуміють під стадіями бюджетного процесу?

39.Скільки стадій бюджетного процесу визначає Бюджетний кодекс? Назвіть їх.

40.Назвіть основні задачі бюджетного процесу.

41.Що таке ефективний бюджетний процес?

42.Які фактори впливають на ефективність бюджетного про­цесу?

43.Дайте характеристику системі організації ефективного бюджетного процесу.

44.Які зміни в бюджетному процесі, внесені Бюджетним ко­дексом України, сприяли підвищенню його ефективності?

45.Назвіть шляхи підвищення якості бюджетного процесу на сучасному етапі розвитку України.

46.Назвіть основних учасників бюджетного процесу.

47.На що впливає координація дій учасників бюджетного процесу?

48.Назвіть основні повноваження Президента України щодо участі в бюджетному процесі.

49.Бюджетні повноваження Верховної Ради України.

50.Бюджетні повноваження Комітету Верховної Ради України.

51.Повноваження Кабінету Міністрів України як учасника бюджетного процесу.

52.Повноваження Міністерства фінансів України як органу оперативного управління бюджетом.

53.Дайте визначення розпорядникам бюджетних коштів.

54.Визначте різницю між головними розпорядниками бюджетних коштів та розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня.

55.Дайте визначення бюджетній установі.

56.Якими повноваженнями наділені головні розпорядники коштів бюджету?

57.Визначте повноваження розпорядників бюджетних кош­тів нижчого рівня та отримувачів бюджетних коштів.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-26; Просмотров: 420; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.014 сек.