Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Л-Масуди

Читайте также:
  1. КРАСНАЯ ШАПОЧКА или МИФ О СМЕРТИ СМЕРТИ 2 страница
  2. Морозова Ольга Петровна 3 страницаО

Н

В.И.Немирович - Данченко

Москва туралы алгашкы деректер: 1147 ж.

Москвада 1963 жылы 5 тамызда кол койылган келісім шарт: Ауада, гарышта жэне су астында ядролык каруды сынактан откізуді токтату

Москвадагы Халыктар Достыгы университеті кімнің атында? Патрис Лумумба

Мүнай кұятын танкерлерді жасауда элемдегі ірі мемлекеттердің бірі: Грекия

Мұстафа Кемал үкіметінің жүргізген экономикалыксаясаты: Этатизм

Мухаммед пайгамбардың құрган араб мемлекеті: Араб халифаты

Мүхаммед пайгамбардың өмір сүрген жылдары: 570-632 ж.ж.

Мысыр пирамидасының салынуы туралы деректер калдырган грек тарихшысы: Геродот

Мэйдзи үкіметінің Жапония капитализмін дамыту үшін жүзеге асыра бастаган саясаты: Жана шикізат көзін табу үшін баскыншылык саясатты жүзеге асырды

Мюнхен келісімінде тагдыры шешілген ел: Чехословакия

Мюнхен келісімінін шешімі: Чехословакияны болшекгеу

Мюнхенде А.Гитлердін басшылыгымен фашистердін алгашкы ірі бас көтеруі кашан болды? 1923 ж. 8 карашада

Мюнхенде Чехословакияны бөлшектеу туралы кездесу өткен жыл: 1938 ж.

Мюнхенде Чехословакияны бөлшектеу туралы ресми келісім жасалган жыл: 1938 ж.

Мюридизм» деген не: Исламнын согыс құмар агымы

Н.Коперник пен Д.Бруно ілімдерін дамыткан галым: Г.Галилей

Н.Назарбаев Қазакстан Республикасыньщ президенті болып сайланды: 1991 ж. желтоксанда

Н.С.Хрущев Коммунистік партия Орталык Комитетініц бірінші хатшысы кызметінен босаган жылы: 1964 ж.

Н.С.Хрушевті үкімет билігінен босату шешімі кабылданган КОКП OK казан пленумы болган жыл: 1964 ж.

Навуходоносордьщ «Мен өзімді солтүстіктегі тауда жүргендей сезінуім керек» деген сөздерінен кейін пайда болды: Аспалы бак

Найзагай әміршісі» атанган галым: М.Фарадей

Накты дүниені объективті, шынндык тұргысынан бейнелейтін бағыт: реализм

Наполеон Берлинге кірген жыл: 1806 ж.

Наполеон билікке кайта оралган жыл: 1815 ж.

Наполеон Бонапарт император болган жыл: 1804 ж.

Наполеон Бонапартты женген орыс самодержавиесі согыстан кейінгі жылдары мына атакка ие болды: «Еуропа жандармы»

Наполеон Бонапарттын келуімен Францияда орныккан экімшілік жүйе: Монархиялық жүйе

Наполеон Ватиканмен келісімшарт- конкордатка кол койган жыл: 1801 ж.

Наполеон Франция тарихында «Жүз күн ұгымы» нені түсіндіреді: 1815 ж. такка кайта келуі

Наполеонды жеңу күрметіне байланысты I Николайдың бүйрыгымен архитектор Тон 1839 ж. сала бастаган құрылыс: Христос (Иса) құткарушы храмыНаполеоннын соңгы шайқасы болган жер: Ватерлоо

НАТО эскери-саяси ұйымы құрылган жыл: 1949 ж.

НАТО құрылды: 1949 жылы

НАТО-га мүше Солтүстік Еуропа елдері кірді: Норвегия мен Дания

Неміс акын-жазушысы Иоганн Вольфганг Гетеніц өлеңмен жазган трагедиясы: «Фауст»

Неміс галымы В. Рентген электромагниттік толкындардың түрі «рентген сэулесін» аныктаган жыл: 1895 ж.

Неміс галымы Роберт Майердін 1842 жылы ашкан жаналыгы: Энергиянын сакталу жэне айналу заңы

Неміс-фашист баскыншыларынан 250 кун бойы ерлікпен корганган кала: Севастополь

Неміс-фашистерінен Кавказды коргау шайкастарынын жүргізілген уакыты: 1942 жылдын жазы мен күзі

Непалдын сырткы саясаты, сауда катынастары багытталган ел: Үндістан

Нидерланд партизандарын испан отаршыларынын атауы: «Алба-жулбалар»

Нидерланды Испанияга кашан багынды? XVI гасырда

Нидерландыда 1579 ж. курылган ұйым: Утрехт униясы

Нидерландыда буржуазиялык революция басталган жыл:1566 ж.

Нидерландыда испан баскыншыларына карсы халык көтерілісі басталган жыл:1566 ж.

Нормандия герцогы Вильгельмніц Англияны жаулап алган жылы: 1066 жыл Ніл өзені кұяды: Жерорта теңізіне

Овердегі жаңбырдан кейінгі пейзаж» картинасыныц авторы: Ван Гог

Одиссей» поэмасындагы жалгыз көзді дэулердіцаты: Циклоптар

Одиссейдің отаны: Итака

Одиссея» поэмасыныц авторы: Гомер

Окымысты-микробиолог Р.Кох ашкан ауру: Туберкулез

Олар Отан үшін шайкасты» романыныц авторы: М.Шолохов

Олигарх: Аз ғана топ аксүйектердін, фннанс алпауыттарынын саяси

жэне экономикалык үстемдігі

Олимпия ойындары кезінде бүкіл Грекияда тыйым салынды: Согыска

Олимпия ойындары кай кудайдың кұрметіне өткізілді? Зевс

Олимпия ойындарына катысуга тыйым салынды: Әйелдерге

Олимпиялык ойындарга жазушылар мен акындардың келген максаты: Оз шыгармасын окуга

Олимпиялык ойындардыц ең катерлісі болып саналатын ат жегілген арбалар ипподромды неше per айналды? 12

Он тоғыз Латын Американдык ел кабылдаган «Даму жолындағы одак» бағдарламасын үсынган АҚШ президенті: Д.Кеннеди

Оның шыгармасы би, славян үлттык эуендері негізіне кұрылган, оны «мазурка королі» деп атаган: Ф.Шопен

Онтүстік Америкада отаршылдык езгіге карсы күрескен халык батыры: Боливар

Онтүстік Американын батысындагы Инктер елі мекендеген жер: Перу

Онтүстік Американын батысындагы инктерелі: Перу

Оңтүстік Африка Одагы кұрылган жыл: 1909-1910 ж.ж.

Оңтүстік Африка Одагы тәуелді болды: Англияга

Оңтүстік Корея астанасы: Сеул

Оңтүстік Кореяның ұлттык және экономикалык дамуының моделі: Жапония

Онтүстік Қосөзен бойын алгаш мекендеген халыктар: шумер және аккадтыктар

Онтүстік славяндарга жататын халыктар: Болгарлар, сербтер, хорваттар

Онтүстік-Батыс Азия жеріндегі ежелгі кеме жасаушылар мен теңізде жүзушілер: Финикиялыктар

Онтүстік-батыс Африкада 1904 жылы гереро тайпасының көтерілісі кімдерге карсы багытталды? Германия отаршыларына

Опричнина саясатын жүргізген орыс кінәзі: IV Иван

Опричнина саясатын жүргізген орыс патшасы: IV Иван

Оралдагы Кап үңгіріндегі табылган суретте бейнеленген жануар: Мамонт

Орта Азия жерінде өмір сүрген, атакты галым, дэрігер, «Дәрігерлік гылым каноны» атты гылыми еңбектін авторы: Әбу Әли ибн Сина

Орта Азия калаларынын колөнершілер мен саудагерлер тұратын бөлігі: Рабад

Орта Азиялык кай галым алгебра гылымын ашып, «алгоритм», «логорифм» деген ұгымдарды енгізді: Эль Хорезми

Орта Азиялык катал билеуші Темірланньщ Мэуереннахрды билеген жылдары: 1370-1405 ж.ж.

Орта гасырда Араб мемлекеті билеушісінін титулы: Халиф

Орта гасырда арабтардың ойлап шыгарган гылымы: Алгебра

Орта гасырда Европадагы «шедевр» сөзініц магынасы: Бұйымнын ең үздік үлгісі

Орта гасырда Еуропадан Шыгыска баратын ірі сауда жолдарына иелік етті: Венеция, Генуя көпестері

Орта гасырда еуропалыктардыц тынык мұхитты баскаша атауы: Ұлы теніз

Орта гасырда Иран, Орта Азияда акындардыц поэзияны жазган тілі: Парсы-Тәжік

Орта гасырда Испанияда реконкиста - ол: Арабтарга карсы күрес

Орта гасырда Италияда жұмыс істеген белгілі университет: Болонье

Орта гасырда казіргі Эфиопиянынсолтүстігінде кұрылган мемлекет: Аксум

Орта гасырда Қытайда 618-907 жылдары билік жүргізген эулет: Тан әулеті

Орта гасырда Қытайды билеген монголдардьң эулеті: Юань

Орта гасырда пайда болган еуроцентризм терминінін мэні: Еуропаға табыну

Орта гасырда Үндістандагы діни орындарының меншігіндегі жер: Вакф

Орта гасырда феодалдардын жерін пайдаланганы үшін шаруалардын аткарган міндеткерліктері: Оброк пен баршинаны өтеуі

Орта гасырда шіркеудін іліміне карсы келгендерді жазалау соты: Инквизиция

Орта гасырдагы «Қайта өркендеу» кезеціндегі Италияныц басты мэдениет орталыгыныңбірі: Флоренция

Орта гасырдагы Германия жеріндегі католик шіркеуінің озбырлыгына карсы козгалыс: Реформация

Орта гасырдагы жапон когамының ең ірі феодалдары: Дайме

Орта гасырдагы Жапонияның астанасы: Киото

Орта гасырдагы Иран жеріндегі егіншілікпен айналысатын шаруалар: Райяттар

Орта гасырдагы Испаниядагы реконкиста - ол: Арабтарға карсы күрес

Орта гасырдагы медицина саласының ұлы галымы: Ибн Сина

Орта гасырдагы Орта Азия жеріндегі калалардың колөнершілер мен саудагерлер түратын бөлігі: Рабад

Орта гасырдагы Осман империясының езгісіне карсы шыккан болгар жэне серб партизандары өздерін: Гайдуктер деп атады

Орта гасырдагы Түрік мемлекетіндегі цехтік бірлестіктіц басшысы: Шейх

Орта гасырдагы Үндістан халыктарының арасындагы негізгі ерекшелікті көрсетіңіз: Халыктың кастага бөлінуі

Орта гасырдагы Франция королінің иелігі: Домен

Орта гасырдыц хронологиялык шегі кандай аралыкты камтиды? Римнін күлауынан Ағылшын буржуазиялык революциясына дейінгі аралык

Орта гасырлар тарихы камтитын кезендер: V-XVII ғ.г.

Орта гасырлар тарихының хронологиялык аралыгы: V-XV1I ғасырлар

Орта гасырларда арабтардан азат етілген Пиренеи түбегінде кұрылган корольдіктер: Испания жэне Португалия корольдігі

Орта гасырларда Әмір темірдің үрпактары билік кұрган ел: Үндістан

Орта гасырларда Батыстагы ірі монастырьлардың атауы: Аббаттык

Орта гасырларда географиялык карта жасаган галым: Әл-Бируни

Орта гасырларда Еуропада алгашкы банкирлер шыккан элеуметтік топ: Өсімқорлар, айырбастаушылар

Орта гасырларда Еуропада Цехтарга басшылык жасаган: Старщиналар

Орта гасырларда Еуропадагы құрылган алгашкы университеттерде оку жүргізілді: Латын тілінде

Орта гасырларда Қытайда негізі каланган жазу үлгісі: каллиграфия

Орта гасырларда Осман империясында «харадж» салыгы салынды: Христиандарга

Орта гасырларда Самаркан каласы ортасындагы алан: регистан

Орта гасырларда Солтүстік Германияда кұрылган калалардын одагы: Ганза

Орта гасырларда Флоренцияньщ атын шыгарган өнім түрі: Шұға

Орта гасырларда Чехия мен Польшада пайда болган сословиелік өкілдер органы: Сейм

Орта гасырлардагы Германия жеріндегі католик шіркеуінін озбырлыгына карсы козгалыс: Реформация

Орта гасырлардагы голландиялык гуманист суретші: Рембрандт

Орта гасырлардагы Жапондыктардагы жер иеліктері: сеэй

Ортагасырлардагы Жапонияның астанасы: Киото

Орта гасырларда медицина саласының үлы галымы: Ибн Сина

Орта гасырлык атакты «Жолбарыс терісін жамылган жігіт» шыгармасының авторы: Шота Руставели

Орта гасырлык Батыс Еуропадагы калалык кеңес үйі: Ратуша

Орта гасырлык Германияда католик шіркеуініц озбырлыгына карсы козгалыс: Реформация

Орта гасырлык Германияныц саяси бытыраңкылыгына заң жүзінде жагдай жасаган жарлык: «Алтын булла»

Орта гасырлык түрік әскерлерініц атауы: Янычарлар

Орта гасырлык университеттерде окытылган білім салалары: Дінн оку, зан және медицина

Орта гасырлык Үндістан когамының негізгі ерекшелігі: Касталык жүйенін болуы

Орта гасырлык Үндістанда исламды мемлекеттік дін деп жариялаган: Аурангзеб

Орта гасырлык Франциядагы екінші сословие өкілдері: дворяндар

Орта гасырлык Францияның сословиелік уәкілдік мекемесі: Бас штаттар

Ортагасыр дәуірінің басындагы Еуропаның ең мәдениетті мемлекетін атаңыз: Византия

Ортагасырдагы «зығырды кой женді» мәтелінін мәні: жүннен мата токудың өріс алуы

Ортагасырлар басында Батые Еуропадагы мэдениеттің кұлдырауының себептері: Феодалдарга шаруаларды надандыкта ұстау ыңгайлы болды

Ортагасырларда «Санта Мария». «Нинья» атты кемелермен сапарга шыккан саяхатшы: Х.Колумб

Ортагасырлардагы Еуропада Әскери іспен айналысатын феодалдар: Рыцарьлар

Ортагасырлардагы Италия жерінде тәуелсіздікке кол жеткізген кала-мемлекеттердің ішіндегі ең куаттысы: Венеция

Ортагасырлардагы Франция мен Англиядагы кала кеңесі басшысыныц атауы: Мэр

Ортагасырлык Англиядагы ерікті шаруалар: Вилландар

Ортагасырлык Еуропада айырбастаушылардыц кызметіне көпестердің мүдделі болу себебі: әр елде салмагы мен шиши әр түрлі теңгелер колданылатын еді

Ортагасырлык Италияда Савонароланыц католик шіркеуін кайта кұру жөніндегі пікірлерін кейін пайдаланды: реформацияны жактаушылар

Ортагасырлык Италияда ірі феодалдардың атауы: Гранттар

Ортагасырлык Италиядагы гранттар, олар: ірі феодалдар

Ортагасырлык түрік эскерлерініц атауы: Янычарлар

Ортагасырлык Үндістан когамындагы негізгі ерекшелік: Халыктын кастаға бөлінуі

Орталык және Шыгыс Еуропада индустрияландырудыц дәрменсіздігі байкалган жылдар: 1970-1980 ж.ж.

Орыс жапон согысы болган жылдар: 1904-1905

Орыс жерлерініц Москва төңірегіне бірігуі аякталды: XV гасырдын аягы XVI гасырдын басы

Орыс жерінде Киев Русі атты мемлекеттіц күрылу кезеңі: X гасыр

Орыс жерінде монгол-татар үстемдігі орнаган жылдар: 1240-1480 ж.ж.

Орыс жерінде моңгол-татар үстемдігі орнаган уакыт: 1240-1480 жылдар

Орыс жеріндегі бар діни билікті Мәскеу шіркеуіне багындырган үлы кінәз: Иван Калита

Орыс жеріндегі христиан шіркеуін Мәскеу шіркеуіне багындырып, саяси ыкпал жинай бастаган ұлы кінәз: Иван Калита

Орыс жеріне жорык жасаган монгол - татар эскерлерінің колбасшысы: Бату

Орыс жерінің опат болуы туралы соз» поэмасында сипатталган жагдай: монгол-татар шапкыншылыгы

Орыс кінэзінің сарайында іс-кагаз жүргізуші кызметкердің аты: подьячий жэне дьяк

Орыс калаларының анасы» атанган кала: Киев

Орыс мемлекетінің ныгайып, гүлденуіне негіз калаган кінәз: Ярослав Мудрый

Орыс реализмініц негізін калаушы, акын: А.Пушкин

Орыс тарихшысы В.О.Ключевскийдіц 1725-1761 ж.ж. аралыгындагы Ресей тарихын атауы: «Сарайлар төңкерісі дәуірі»

Орыс-жапон согысы болган жылдар: 1904-1905 ж.ж.

Орыстар мен шведтердін арасында Полтава шайкасы болды: 1709 ж.

Орыстын Антарктидада жер жүзін айналу экспедициясы: 1819-1821 ж.ж.

Орыстын ұлы жазушысы, «Согыс және бейбітшілік» романының авторы: Толстой

Освальд Мосли бастаган британ фашистерін колдаган топ: Аксуйектер мен ірі буржуазия

Осман империясында «бірлік жэне прогресс» партиясы құрылган жыл: 1889

Осман империясында 5-7 жастагы ер балаларды тәрбиелеп, жасактайтын әскери кұрама: Янычарлар

Осман империясында барлык халык төлейтін акшалай салык: харадж

Осман империясында феодалдарга уакытша меншікке берілген жер: лен

Осман империясындагы мешіт иелігіндегі жер: Вакуф

Осман империясындагы христиан дініндегі балаларды тәрбиелеп-үйрету аркылы жасакталатын эскери құрама: Янычар

Осман империясынын билеушісінін титулы: Султан

Осман империясынын езгісіне карсы күрескен болгар, серб партизандарын атады: Гайдуктер феллахтар

Осман империясынын негізін калаушы: Осман бей

Ост-Индия компаниясы құрылган жыл: 1600

Ост-Үнді компаниясы мына мемлекетке тиесілі: Англия

Осы мемлекеттін косылуымен Италияның бірігуі аякталды: Римнің

Отары бар мемлекет: Метрополия

Отелло» шыгармасынын авторы: Уильям Шекспир

Отто Бисмарк кашан Германия канцлері болып тагайындалды? 1862 жылы

Отты жерді» ашкан саяхатшы: Ф.Магеллан

Отыз томдык «Замана тарихы» атты тарихи-геофафиялык энциклопедияның авторы:

Отыз томдык «Замана тарихы» еңбегін жазган араб галымы: әл-Масуди

 

Ө

Өз атымен аталатын станоктык пулеметті ойлап тапкан американдык инженер: Х.Максим

Өзбек ханнан салык жинау кукыгын алган Мәскеу кінэзі: Иван Калита Өздерінің бакытсыздыгын машинадан корген жумысшылар: Луддашылдар

Өзін «Эмигрантгар королімін» деп атаган француз билеушісі: X Карл

Өзінің «Табигат философиясынын математикалык принциптері» гылыми ецбегінде элемдік тартылыс заңын тужырымдаган агылшын галымы: И.Ньютон

Өзінің экономикалык теориясын «Халык байлыгы» атты еңбегінде баяндаган галым: А.Смит

Өкілдері А.Франс, Т.Манн, Т.Драйзер, Б.Шоу, ДЛондон болатын әдебиеттегі багыт: Сыншыл реализм

Өлі жандар» романынын авторы: Гоголь

Өмір бойы жарыкка шыгара алмай өзі кайтыс болган күні гана шыккан Н.Коперниктің кітабінін аты: «Аспан денелерініц айналысы»

Өнер мен діни нанымдардын пайда болган кезені: Алгашкы адамдарда

Өнеркәсіп төңкерісінін мәні: мануфактуралык сатыдан фабрикалык жүйеге өту кезені

Дата добавления: 2014-12-27; Просмотров: 2658; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.166.245.10
Генерация страницы за: 0.017 сек.