Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Древнерусская держава (10-12 вв.). Роль христианизации Руси. 1 страница
Читайте также:
 1. A) А.Тенсли. 1 страница
 2. A) А.Тенсли. 2 страница
 3. A) А.Тенсли. 3 страница
 4. A) А.Тенсли. 4 страница
 5. A) нарушению адгезии тромбоцитов 1 страница
 6. A) нарушению адгезии тромбоцитов 2 страница
 7. A. Thalictrum minus 1 страница
 8. A. Thalictrum minus 2 страница
 9. A. Thalictrum minus 3 страница
 10. A. Thalictrum minus 4 страница
 11. A. Thalictrum minus 5 страница
 12. A. Thalictrum minus 6 страница

Щ

Ч

Ф

У

Т

С

Р

П

О

Н

М

Л

К

З

І та Е

Д

Г

В

Б

А

Аудитор:

В) висловлюе думку про фiнансову звiтнiсть;

Аудиторськiй фірмi дозволено здiйснювати дiяльнiсть за умовн:

А) якщо в ній працює хоча б один сертифіку. аудитор

Аудитори НЕ мають права:

а) надавати внутрішню документацію клієнта зацікавленим сторонам

Аудитор та Аудиторські фірми не зобов'язані:

Б) подавати звіт щодо кількості отриманих замовлень на проведення аудиту до АПУ

Аудитори НЕ мають права;

а) налавати внутрiшню документацiю клiента зацiкавлеrшм сторонам;

Аудитори та Аудитор. Фірми під час здійснення аудитор. Діяльності не мають права:

в) користуватися у власних цілях iнформацiєю, яку BiH отимав від посадових осіб клієнта

Абсолютrна впевненiсть передбачена для:

г) такий рівень впевненості є факт. недосяжном

Ayдит є обов'язковим для:

б) спільних підприємств, інвестиційних та довірчих фондів

Аудит це

Г)форма незалежної перевiрки фiнансових звітів,

Аудит відносять до виду робіт, якi

а) передбачають висловлення думки та надання впевненост1

Аудит є обовОязковим для:

б) спіних підприємств, iнвестицiйних та довiрчих фонлtв;

Аудитору забороняється:

в) отримувати девіденти від володіння пакетами акцій інших підприємств

Аудитор виконує такі

г) всі відповіді вірні

Аудитори та аудит-кі фiрми нE зобовrязанi:

Б) подавати звiт щодо кiлькостi отриманих замовлень нa проведення

аудиту до Аудиторськоi палати України;

Аудитор НЕ втрачає незалежнiсть, коли:

б) судження аудитора формується на пiдставi iнформацii, одержаноi вiд посадових осiб суб'екта господарювання;

Аудитор-ка фірма в Україні може бути:

Б) будь-якої організаційно-правової форми

Аудитором не може бути:

б) фізична особа, яка має судимість за корисливі злочини;

Аудитори та аудиторські фірми НЕ зобов'язані:

г) вірна відповідь відсутня

Аудитори і аудиторські фірми під час здійснення аудиторської діяльності НЕ мають права:

В) надавати інформацію щодо клієнта третім стронам, якщо це не судові та слідчі органи

Аудит - цe:

в) перевiрка даних бухгалтерського обліку i показників фiнансовоi звiтностi субєкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про достовірність в усіх суттєвих аспектах та вiдповіднiсть вимогам законiв Украi'ни, положень (стандартів) бухгалтерського облiку або iнших правил(внутрiшнiх положень суб'ектiв господарювання) згiдно iз вимогами користувачiв.

Аудиторський звіт

А. носить конфіденційний характер

Аудиторський висновок – це:

Б. документ, що складений відповідно до стандартів аудиту та передбачає надання впевненості користувачам щодо відповідності фінансової звітності або іншої інформації концептуальним основам, які використовувалися при їх складанніАудиторські процедури по суті мають складатися з таких аудиторських процедур, пов’язаних із процесом перевірки фінансових звітів на кінець періоду:

А. погодження або узгодження фінансових звітів з основними обліковими записами

Аудитором може бути:

в)людина, що має сертифікат аудитора.

Аудиторські докази - це:

а) інформація;

Аудиторські докази - це інформація:

г) усі відповіді вірні.

Аудиторський звіт — це:

Б) внутрішній підсумковий документ, складання якого, як правило, передує складанню аудиторського висновку;

Аудиторський звіт не надається:

в) будь-якому користувачеві інформації;

Аудитор виявив суттєву невідповідність між даними ана­літичного, синтетичного обліку і показниками звітності, які по­винні на них базуватись. Класифікуйте цю обставину як можливу причину відмови від позитивного висновку.

в) це причина фундаментальної незгоди;

Аудитор повинен переглянути умови домовленості при по­вторному аудиті, якщо:

а) відбулися зміни в керівництві аудиторської фірми;

Абсолютна або відносна величина, яка с кількісною ознакою суттєвості облікової інформації називається
б) поріг суттєвості
Аудиторський ризик- це

А) ризик того, що аудитор висловить невідповідну думку, коли фінансові звіти мають суттєві викривлення

Аудитори та аудиторські фірми зобов’язані:

Б)зберігати в таємниці інформацію , отриману при проведенні аудиту

Абсолютний розмір суттєвості встановлюється:

В)аудитором у відповідності галузевих норм

Б)аудитором за умови погодження з головним бухгалтером

Аудитор повинен переглянути умови домовленості при повторному аудиті якщо:

А)відбулися зміни в керівництві аудиторської фірми

Аудиторські послуги по суті мають складатися з таких аудиторських процедур, пов’язаних із процесом перевірки фінансових звітів на кінець періоду:

а) погодження або узгодження фінансових звітів з основними обліковими запасами

Аудиторські докази які містяться в облікових записах не включають:

в) висновки аналітиків

Аудиторські докази, які містяться в іншій інформації не включають:

б) первинні документи

Безумовно позитивна думка надається за умови дотримання вимоги:

Д. усі відповіді вірні

Вiдповiдальцiсть за фiнаrrсову звlтнiсть зrlдно концептуальної основи фiнансовоi звiтностi покладено на:

в) управпiнський персонал;

Важливою передумовою розвитку аудиту i створення інститутів професiйнrrх бухгалтерів було:

а) відокремлення власників від безпосереднього управ. Власністю

Впевненiсть за МСА- це;

б) думка щодо достовірності аудит. доказів

В якому роцi була створена АПУ:

г) правильна відповідь відсутня

Вид завданпя з надання обгрунтованої впевненостi стосовно повного комплекту фінансових звітів, яке аудитор отримує від замовника у випадках передбачених законодавsтвом

б) обов'язковий аудит

Відповідальність управлінського персоналу не включає:

г) вірна відповідь відсутня.

Внутрішній контроль – це:

А. безперервний процес

Відповідність аудиторських доказів – це:

А. це критерій оцінки якості аудиторських доказів

 

Взаємозв’язок між ризиком суттєвих викривлень та ризи­ком невиявлення є:

б)зворотнім;

Вимоги щодо форми, змісту та порядку складання робочої документації зазначено у:

в) МСА 230 «Аудиторська документація»;

Викривлення, які можуть містити фінансові звіти, за своїм характером можуть бути:

в) кількісними та якісними

Викривлення,що є результатом незаконного привласнення актів

б)шахрайство

Виконавець має право на

Г)всі відповіді вірні

Виділяють планування

Г) правильні відповіді А і Б

Від чого залежить обсяг документування плану аудиту?

А) розмір та складність підприємства

Відповідно до Закону України „Про аудиторську діяль­ність" підставою для здійснення аудиту є:

договір на проведення аудиту;

Викривлення, які можуть містити фінансові звіти, за своїм характером можуть бути

в) кількісними та якісними

Вимоги до форми і змісту договору визначені:

б) у Господарському та Цивільному кодексі України;

Викривлення, які містяться у фінансових звітах, можна класифікувати,як:

Б) кількісні та якісні

Внутрішні стандарти розроблені аудитором, мають бути спрямовані на:

Г)мають типову форму в окремих напрямках аудиторської перевірки

Всі висновки про фінансову звітність, структура яких відрізняється від структури безумовно- позитивного висновку – це

а) модифіковані висновки

Взаємозв’язок між ризиком суттєвих викривлень та ризиком не виявлення є:

Б. зворотнім

Головна фунція аудиту

А) захист інформ. Інтересів власників майна

Головним призначенням незалежного аудиту фінансових звітів є:

в) зменшення інформаційного ризику користувачів фінансових звітів при прийнятті управлінських рішень;

До основних потреб, якi очiкує реалiзувати громалськiСтъ за допомогою аудиту, не відносять:

г)BipHa вiдповiдь вiдсутня.

Дo ознак аудитy не належать наступне з наведенпх тверджекь:

г);вiрна вiдповiдь вiлсупrя,

Директом аудиторської фiрми несе віповiдальнiсть за:

А) якість наданих клієнту послуг

До повноважень АПУ НЕ входпть:

BipHa вiдповiдь відсутня.

До загроз дотримання фундаментальних принципів аудиту не відносяться:

г) BipHa вiдповiдь відсутня

До причин , якi НЕ зумовлюють неможливiстъ досягнеппя абсолютного рівня впевненості , можна віднести:

г) BipHa вiдповiдь відсутня

До повноважень АПУ не входить:

Г) відсутня відповідь відсутня

Джерелами фінансув. Діяльності АПУ не може бути :

Г) відсутня відповідь відсутня

До механiзмiв роryлювання аудиторської дiяльності вiдносять:

.г} BipHa вiдповЬ а), в).—( а-ресстр ауднторських фiрм та аудиторiв;в-сертифiкацiю аудиторiв)

До супутніх послуг НЕ відносять: ???

б) складання податкових декларацій; ИЛИ

в) огляд фінансових звітів;

Директор аудит-ї фірми несе відповідальність за:

А) надання аудит-го висновку

До модифікованих висновків відносять:

Д. усі відповіді вірні

Дослідження системи внутрішнього контролю забезпечує:

Г. вірні відповіді а і в

До функціональних вимог СВК відносять:

Г. створення відділу внутрішнього аудиту з підпорядкуванням виключно власникам або загальним зборам акціонерів. Треба зауважити, що створення структур внутрішнього аудиту є доцільним на підприємствах, які мають складну структуру підпорядкованості (наприклад, входять до складу холдингу, або виступають).

До складових середовища контролю не відносять

Б. прагнення персоналу до компетентності

До аудиторських доказів, які містяться в облікових записах, відносять:

Б. дані аналітичного обліку

Достатність аудиторських доказів – це:

Б. критерій оцінки якості аудиторських доказів

До першої категорії тверджень відносять

Б. твердження, які містять показники Балансу

До першої категорії тверджень відносять

Б. твердження, які містять показники балансу

Для діагностики та оцінки РСВ аудитор:

Г. вірні відповіді а і б

До контрольних вимог до СВК відносять:

А. проведення внутрішніх перевірок

До аудиторських доказів, які містяться в іншій інформації, відносять:

Б. висновки аналітиків

До якісних характеристик фінансової звітності відносять:

В. фінансова звітність повинна містити лише доречну інформацію, яка впливає на прийняття рішень користувачами, дає змогу вчасно оцінювати минулі, теперішні та майбутні події, підтвердити та скоригувати їхні оцінки, зроблені в минулому

До другої категорії тверджень відносять:

А. твердження, які містять показники Звіту про фінансові результати

До тверджень про розкриття і подання інформації відносять:

А. повноти

Документом, що визначає основні положення та надає реко­мендації щодо ефективності функціонування СВК, є:

г) MCA 315.

До цілей суб’єкта господарювання, досягнення яких не пе­редбачається системою внутрішнього контролю, відносять:

г) вірна відповідь відсутня.

До методів, які не використовуються системою внутріш­нього контролю, відносять:

а) фінансові;

До СВК не входять:

в)моніторинг складання фінансових звітів;

До третьої категорії тверджень відносять

в) твердження, які містяться у інформації Приміток;

До структури аудиторського звіту не включається:

а) пояснювальний параграф;

До процедур контролю належать:

г)усі відповіді вірні.

До основних форм документування внутрішнього контро­лю не відносять:

г)контрольні питання для оцінки дій управлінського персоналу.

До підходів щодо вибору форми аудиторської перевірки не відносять:

Б)аналітичний

До критеріїв оцінки аудиторських доказів відносять:

а) достатність та відповідність аудиторських доказів;

До видів аудиторських доказів за джерелами отримання не відносять:

а) докази, отримані у формі усних пояснень;

Згідно з МСА 500 усі твердження згруповано у:

б)3 категорії;

До тверджень про залишки на рахунках на кінець періоду відносять:

а) права та зобов’язання;

До функцій внутрішнього контролю не відносять:

б) контроль внутрішньогосподарських зв’язків;

До організаційно-управлінських вимог до СВК відносять:

б) обмеження поєднання однією особою функцій санкціонування, об­ліку і зберігання;

Документація, яка зберігається в архіві, може бути зміне­на:

а)аудитором, який має на це відповідні повноваження;

До модифікованих висновків відносять:

д))усі відповіді вірні.

Дослідження системи внутрішнього контролю забезпечує:

г) вірні відповіді а), в).

До функціональних вимог до СВК відносять:

в) наявність опису виконуваних робіт з деталізацією обов’язків і відпо­відальності кожного працівника, робітника та обслуговуючого персоналу;

До загальноприйнятої практики вибору замовником ауди­тора в Україні не відносять наступну форму:

б) підприємство обирає аудитора за інформацією, що розміщена в га­зеті оголошень про надання окремих видів послуг;

До застережних заходів, створених професійними органами, не входять:

Б)вимоги до діяльності фірми в цілому.

До структури меморандуму попереднього планування не включають:

б) заплановані терміни виконання тестів контролю і процедур по суті;або

в) інформацію, на основі якої проведені попереднє планування та оцінка достатності та переконливості наведеної клієнтом інформації;

До результатів планування не відносять:

г) вірна відповідь відсутня

До циклів господарських операцій не відносять:

в) операційний;

До загроз фундаментальних етичних принципів не відно­сять:

г) загрозу контролю.

До застережних заходів, створених професійними органами, входять:

а) вимоги до освіти;

Джерелом аудиторського ризику може виступати:

а) фінансова звітність клієнта; або

в) недостатній досвід аудитора та недбале виконання професійних обов'язків;

До підсумкової аудиторської документації відносять

Г. аудиторський звіт та аудиторський висновок

 

До переваг ризнково-орієнтованого аудиту можна віднести

б) скорочення часу перевірки

До повторювальних помилок відносять
г) класифікаційні

До застережних заходів, що створені професійними організаціями та регулятивними органами відносять

Г) всі відповіді вірні

Договір в якому визнається порядок ведення як аудиту, так і супутніх аудиторських робіт називається

А) генеральним

Документ, що містить перелік завдань у визначеній послідовності їх виконання, за допомогою яких отримуються достатні та надійні аудиторські докази у відповідності до мети перевірки щодо відповідного клієнта:

В) програма аудиту

До програми аудиту нового клієнта слід включати:

Г) усе перелічене

До функцій внутрішнього контролю не відносять

в) контроль управління

До методів документування системи внутрішнього контролю не відносять

г) правильна відповідь відсутня

До фізичного контролю належить

в) інвентаризація, контрольний обмін, контрольний запуск, лабораторний аналіз,спостереження

Ідентифікація суттєвих ризиків визначається:

В. аудитором

Етап обробки інформації не включає

а) виявлення інформації

Ілюстративне зображення системи внутрішнього контролю підприємства у формі діаграми – це

б) блок-схема внутрішнього контролю

Завдання з надання обrрунтованоi впевненостi стосOвно повного комплекгу фiнансовшх звiтiв, яке аудитор отримує€ за властивою iнiцiативою замовника, класифікують як:

б) iнiцiативний аудит;

Загальнпй розмiР частки BHecKiB засновппкiв, які є сертифiкованими аудиторами, повшпен бути не менший, ніж:

а) 70%;

3упинення чинностi сертифiката у якостi стягнення передбачено на строк до:

а) 1 poку;

 

За висловлення думки щодо комплекту фiнансових звітів відповідальність покладено на:

а) аудитора; .

3авдання з надання обґрунтованої впевненості стосовно повного комплекту фінансових звітів, яке аудитор отримує за власною iнiцiативою замовника, класифiкують як:

6) iнiцiативний аудит;

Завдання з надання обrрувтованої впевненості стосовно повного комплекту фін. Звітів , яке аудитор отритує за власною ініціативою замовника, класифікують як:

ri) iнiцiативний аудит;

ЗакоН України < IIро аудиторську дiяльнiсть> був прийнятий

б) 1993 р

ЗаТВердженням стандартів аудиту займається

б) АПУ

За неналежне виконання професiйних обовlязкiв до аудптора (дудпторсько'i фiрми) можуть бути застосованi Аудиторською палатою Yкpaiни стягнення у виглядi

г) yci вiдпозiдi BipHi. – (а-анулювання сертифiката;б-виключенrrя з Реестру;в-попередження)

Загальна кількість членів Аудиторської палати України становить:

б)20 осіб;

Затвердження стандартів аудиту є виключним правом:

б) Аудиторської палати України;

Зупинення чинності сертифіката у якості стягнення передбачено на строк до:

а) 1 року;

Завдання з обгрунтованої та обмеженої впевненості відрізняються:

г) усі відповіді вірні.(а-метою;б-обсягом перевірки;в-результатом оформлення робіт)

За характером форми існування аудиторські докази можуть бути

Г. усі відповіді вірні

Зі скількох елементів складається середовище контролю

б) 7

Зміст та структура негативного висновку визначається:

В. МСА 701

Залежність між критеріями оцінки аудиторських доказів:

г)отримання більшої кількості аудиторських доказів не може компе­нсувати їх низьку якість.

Загальну сукупність аудиторських процедур, які прово­дять на різних етапах процесу аудиту, поділяють на:

б) 3 групи;

Законом України «Про аудиторську діяльність» визнача­ється необхідність документування:

а)процесу укладання договору та надання висновків;

За яких обставин аудитор видає негативний висновок:

в)існує фундаментальна незгода щодо способу відображення у облі­ку деяких господарських операцій.

Залежно від періодичності помилки поділяють на
а) випадкові і ті, що повторюються

Згідно с МСА 210 документ, що містить погоджені умови на проведення аудиторської перевірки це:

Б)лист - зобов’язання

Загальне ставлення, обізнаність і дії директорів та керівництва підприємства щодо системи внутрішнього контролю відповідають поняттю:

Б)середовища контролю

Загальне ставлення, обізнаність і дії директорів та керівництва підприємства щодо системи внутрішнього контролю відповідають поняттю:

Б)середовища контролю

Застережні заходи спрямовані на зниження етичних загроз, поділені на наступні категорії:

Д)вірні відповіді б і в

За характером форми існування аудиторські докази бувають

в) у формі документів, усних пояснень, оригінальних первинних документів, копії документів

За характером проведення загальна сукупність аудиторських процедур поділяється на

а) процедури оцінки ризиків, тести контролю, процедури по суті

За формою подання аудиторську документацію поділяють на

а) графічну, текстову, комбіновану

Залежно від змісту висловленого судження аудиторські висновки поділяються на

б) безумовно-позитивні і модифіковані

Кiлькiсть сторін, вязначеннх в договорi на проведенпi аудитy, зrзвнчай становить:

в) 3;

Критична ацінка , сумніви щодо обґрунтованості отриманих аудит. Доказів та очікування виявлення аудит доказів, які суперечать чи ставлять під сумніви достовірність документів, це

Б) професійним скептицизм

Контроль повноважень – це

Б. функція, яка спрямована на запобігання зловживанням посадових осіб та працівників суб’єкта господарювання, обмеження неефективних операцій; обмеження можливостей проведення змін в облікових записах без належного санкціонування

Контроль облікових процедур – це:

А. функція, яка направлена на створення умов для правильного та своєчасного оформлення санкціонованих (дозволених і передбачених обліковою політикою та іншими внутрішніми документами) облікових записів (за датою, сумами, реквізитами)

Кодекс етики професійних бухгалтерів включає і розкриває зміст елементів

г) всі відповіді вірні

Кодекс етики професійних бухгалтерів визначає, що незалеж­ність вимагає

г) відповіді а) і б) правильні

Контроль господарських засобів - це:

б) функція системи внутрішнього контролю сприяє збереженню май­на підприємства, обмежує шахрайство та інші види зловживань щодо матеріальних цінностей;

Концептуальною основою не може бути:

в) міжнародні стандарти бухгалтерського обліку

г) внутрішні вимоги та положення суб’єкта господарювання;

Контроль повноважень - це:

б) функція, яка спрямована на запобігання зловживанням посадових осіб та працівників суб’єкта господарювання, обмеження неефектив­них операцій; обмеження можливостей проведення змін в облікових записах без належного санкціонування;

Критерій суттєвості застосовується до:

Г)усі наведені відповіді вірні

Кінцевою метою аналізів складників аудиторського ризику є визначення:

а) рівня ризику не виявлення

Критерії суттєвості застосовуються до:

Г)усі наведені відповіді вірні

Критерій оцінки кількості аудиторських доказів

а) достатність

Лист-запит керівництва підприємства-замовника датуєть­ся:

а)датою аудиторського висновку; або

г)вірна відповідь відсутня.Я думаю г)

Метою аудиту фiнансових звiтiв є:

А)надання аудиторів можливостi висловити думку про те, чи складенi фінансові звіти (в ycix суттєвих аспектах) вiдповiдно до застосовуваної концептуальної основи фiнансовоi звiтностi;

Мінімальний термін зберігання робочих документів складає:

Б. 5 років

Методами документування СВК є:

А. контрольні питання для оцінки внутрішнього контролю

Метою складання аудиторської робочої документації с:

г)вірна відповідь б), в).

Моніторинг заходів контролю є процесом, спрямованим на:

а)оцінку результатів здійснення внутрішнього контролю за певний відрізок часу;

Метою застосування процедур дослідження системи внутрі­шнього контролю є:

б)аудитор повинен отримати розуміння підприємства, фінансова зві­тність якого перевіряється, та його середовища, в тому числі його вну­трішнього контролю, яке буде достатнім для визначення і оцінки ризи­ків суттєвого викривлення фінансових звітів в результаті шахрайства або помилки, а також достатнім для розробки та виконання подальших аудиторських процедур.

Модель аудиторського ризику мас вигляд:

а) АР=РСГхРН; !!в тетраде у нас так записано:АР=РСВхРН!!

Метою планування діяльності аудиторської фірми:

А)забезпечення якості аудиту

Г) вірні відповіді а та в

Метою вивчення отриманої інформації на етапі попереднього планування:

В)визначення факторів властивого ризику

Г)усі відповіді вірні

Модель аудиторського ризику має вигляд:

А)АР=РСГ*РН

Матеріали підготовлені аудитором або одержані ним у зв’язку з проведенням аудиторської перевірки – це

в) аудиторська документація

Належним чином оформлена документація дозволяє:

Г. усі відповіді вірні

Необхідність зберігання робочої документації та період та­кого зберігання залежить від:

а)характеру робіт та характеру майбутніх обставин, у зв’язку з якими необхідно забезпечити таке зберігання;

Не вважається загрозою захисту одна з нижченаведених об­ставин:

а)позика, отримана від майбутнього клієнта; або

г)вірна відповідь відсутня

может г)…

Не вважається загрозою особистих стосунків одна з нижче- наведених обставин:

а)розгляд клієнта як можливого роботодавця; або

г)вірна відповідь відсутня.

На якому з цих етапів аудиторської перевірки не застосову­ється планування:

в)на етапі вибору конкретних аудиторських процедур, необхідних для одержання аудиторських доказів;

Не вважається загрозою власного інтересу одна з нижче наведених обставин:

А)надання клієнтові послуги, яка безпосередньо впливає на предмет завдання, щодо якого необхідно зробити висновок

Не вважається загрозою тиску одна з нижче наведених обставин:

А) острах втрати клієнта

На якому етапі починається планування аудиту:

Б)на попередньому етапі

Не вважається загрозою власної оцінки одна з нижче наведених обставин:

А)надмірна залежність від гонорарів

На достовірність аудиторських доказів впливає

а) джерело їх отримання

обов'язок не давати підстав ставити пiд сумнів їхнє професійне чи ділове судження внаслідок упередження, конфлікту інтересів або впливу з боку iнших осiб, накладє принцип:

а) о6'екrивності;

Основними критерiями, якi характеризують аудит, є:

6) незалежнiсть та впевнsнiсть;

Oсновним нормативним документом, які визначає базовi положення в аудитi, є:

в)3акон України «Про АД»

Операційний аудит – це:

б) це вид внутрішнього аудиту, який досліджує дії об’єкта щодо ефективності й продуктивності і може оцінювати будь- які дії на будб-якому рівні в межах підприємства

0сповним законодавчим актом, що визначає аг. Правові положення аудит. Діяльності є:

А) закон України« Про АД»

Обовtязок не давати підстав ставити пiд cyмнiB iхнє професiйне чИ дiлове судженнЯ внаслiдок упередження, конфлiкту i інтересів або впливу з боку iншпх осiб, накладає принцип:

а) об'ективностi;

Однією з обов'язкових вимог до аудиторської фірми с:

г) вірна відповідь відсутня.

Обов'язкове проведення аудиту не передбачене для:

а) державних підприємств - природних монополій;

Операцiйний аyдит – це

Б) це вид внутрішного аудиту, який досліджує дії обєкта щодо ефективності і продуктивності і може оцінити будь-які дії на будъ-якомУ рiвні в межаХ пiдприємства

Остаточний аудиторських файл має бути сформовано:

В. протягом 60 днів після надання аудиторського висновку

Оцінювання ризиків суттєвого викривлення відбувається в наступній послідовності:

Б. отримання розуміння внутрішнього контролю – документування СВК – документування РСВ

Основними вимогами до робочих документів є:

в) достатність та відповідність, об’єктивність, відповідність стандар­там;

Основними факторами, які визначають обсяг та трива­лість зібрання аудиторських доказів, є:

а) достатність та відповідність аудиторських доказів;

Обсяг необхідних аудиторських процедур залежить від роз­міру:

г) вірна відповідь відсутня

Остаточний аудиторський файл:

в) може бути переглянутий, але із врахуванням відповідних вимог MCA;

Обов’язкова необхідність укладання договору між аудитором та замовником визначається

Б) Законом України «Про аудиторську діяльність»

Основною метою ризиково-орієнтованого аудиту є:

Дата добавления: 2015-04-24; Просмотров: 3516; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.048 сек.