Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Древнерусская держава (10-12 вв.). Роль христианизации Руси. 2 страница
Читайте также:
 1. A) А.Тенсли. 1 страница
 2. A) А.Тенсли. 2 страница
 3. A) А.Тенсли. 3 страница
 4. A) А.Тенсли. 4 страница
 5. A) нарушению адгезии тромбоцитов 1 страница
 6. A) нарушению адгезии тромбоцитов 2 страница
 7. A. Thalictrum minus 1 страница
 8. A. Thalictrum minus 2 страница
 9. A. Thalictrum minus 3 страница
 10. A. Thalictrum minus 4 страница
 11. A. Thalictrum minus 5 страница
 12. A. Thalictrum minus 6 страница

Б) дослідження ефективності системи внутрішнього контролю

Основною метою підтверджувального аудиту є:

б) попередження і виявлення помилок, зловживань, шахрайства;

Основними недоліками підтверджувального аудиту є:

б) значні витрати часу та висока вартість послуг;

Основними перевагами підтверджувального аудиту є:

в) виключення можливості помилки в первинних документах та ре­єстрах обліку завдяки фактично дублюванню облікового процесу (про­цедур бухгалтерського обліку).

Оцінка суттєвості є справою професійного судження:

г) аудитора.

Основною метою системного аудиту є:

г) підтвердження повноти і достовірності фінансової звітності.

Основними недоліками ризиково-орієнтованого аудиту є:

а) недостатнє вивчення ефективності роботи системи внутрішнього контролю;

Основною метою ризиково-орієнтованого аудиту є:

Б) дослідження ефективності системи внутрішнього контролю; або

В) підтвердження повноти і достовірності фінансової звітності

Основними перевагами системного аудиту є:

В)оптимальне співвідношення перевірки системи внутрішнього контролю та інформації, яка міститься у фінансових звітах;

Основними складовими концепції суттєвості є:

В)інформація, користувачі, підприємство

Особливості відносин в аудиті є:

Г)вірні відповіді а і в

Основними недоліками системного аудиту є:

А)значні витрати часу та висока вартість послуг

Б)ймовірність не виявлення помилок на рівні первинних документів

Основними перевагами орієнтовно-ризикового підходу в аудиті є:

А)скорочення часу перевірки та дослідження найбільш суттєвих операцій

Обсяг, перелік та зміст робочої документації визначає:

А)аудитор самостійно

Основні реквізити аудиторської документації

а) назва документа, номер, перехресне посилання на документ з яким він пов'язаний, період, зміст, виконавці та контролери, дата створення, розшифровка умовних позначень

Причиною винекнення аудиту можна вважати:

г)відiлення власникiв Maйнa вiд оперативного управяiння ним

Під час перевірки аудитор не виявив суттєвих протиріч між показниками звітності, даними аналітичного і синтетичного обліку. Проте було встановлено, що на підприємстві протягом останніх років фактично не здійснювалось інвентаризації перед складанням річної звітності. Який вид аудиторського висновку буде обраний в цьому випадку:

В. відмова від висновку.

Потреба у залученнi аудиторiв не обумовлена:

б) появою нових форм підприємницької дiяльностi;

IIраво аудпторiв обирати представників до складу АПУ i буrи обраними реалlзується через:

Б)Рішення, якi приймаються на з'iздi аудиторiв Укрulи;

Право на отримання сертифіката, мають особи, якi:

г) yci вiлповіді вірні,Професiйний бухrалтер не повинен мати відношення до звiTiB, декларацій, листування чи іншої інформації, якщо він відображає , що ця інформація:

г) BipHa вiдповiдь відсутня,

Під терміном «фінансові звіти» можна розуміти:

а) комплект фін. Звітів

Перша згадка про аудит виникла у:

ф Спопученого Королiвства Велнкої Британii та ПiBHiчнoi Iрландії

Повний комплект фін звітів включає:

а) баланс, звіт про фін результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки

 

Принцип конфiденцiйностi НЕ зобов'язуе профсiйного бухгалтера утримуватись вiд:

а) розкриття конфiденцiйностi iнформацii, отриманоi в результатi професiйних та ділових стосунків, без отримання вiдповiдного та кOнкретного дозволу, за межами фiрми або органiзацii, що ви наймае йоrо;

Принцип конфіденційності НЕ зобов'язує професійного бух-галтера утримуватись від:

а) розкриття конфіденційної інформації, отриманої в результаті про-фесійних та ділових стосунків, без отримання відповідного та конкретного дозволу, за межами фірми або організації, що ви наймає його;

Процедурою контролю не є

Г. моніторинг заходів контролю

Процедурою оцінювання ризиків суттєвого викривлення не передбачається:

Г. вірна відповідь відсутня

Процедури по суті призначені для:

В. виявлення суттєвих викривлень на рівні тверджень

Процедури оцінки ризиків призначені для:

а) отримання розуміння про підприємство та його середовище, вклю­чаючи його систему внутрішнього контролю;

Процедурою, необхідною для отримання розуміння СВК, с:

б) аналіз і дослідження внутрішніх організаційно-розпорядчих доку­ментів;

Постійний файл клієнта не передбачає:

г) вірна відповідь відсутня

Процедури вивчення внутрішнього контролю слід здійс­нювати на етапі:

а)планування аудиторської діяльності;

б)оцінки ризику суттєвого викривлення;

Після завершення аудиту робочі документи:

б)залишаються у аудитора;

Програму проведення аудиторської перевірки аудитор складає:

а)перед початком проведення аудиту;

Планування аудиту для постійних клієнтів обов'язково мас включати:

в)аналіз попередніх робочих документів;

При плануванні аудиту оформляють:

б)план і проіраму аудиторської перевірки;

Під плануванням в аудиті розуміють:

г)вірні відповіді а), б).

Попередження і виявлення помилок , зловживань, шахрайс­тва є метою ...

а)підтверджувального аудиту

При укладенні договору на проведення аудиту клієнт зро­бив аудиторській фірмі вигідну пропозицію про надання в оренду приміщень. Можливі дії керівника аудиторської фірми:

а)відхилити пропозицію;

Помилки пов'язані з неправильним розподіленням операцій по облікових періодах, коли їх відображають у фінансовій звітності наслідки операцій «не свого» звітного періоду виникають внаслідок
в) помилок в періодизації
Переддоговірний лист складається в етапі

Г) правильна відповідь відсутня

Погрози судових позовів є:

В) загрозою тиску

Підхід де обидві сторони прагнуть знайти взаємну вигоду, там де можливо

А) принциповий

Планування в аудиті регламентує

Б) МСА 300

Під час розробки загальної стратегії аудиту аудитор не передбачає:

Г)вірна відповідь відсутня

Планування аудиту для постійних клієнтів обов’язково має включати:

В)аналіз попередніх робочих документів

Г)аналіз облікової політики

Призначення аудиторської документації полягає у:

В)надані аудиторам можливості контролювати процес перевірки суб’єкта господарювання

Процедури , які виконуються в повному обсязі при проведенні першої аудиторської перевірки відповідного підприємства.

а) процедури по суті

Після завершення аудиторської перевірки необхідно

а) скласти аудиторський висновок

Постіний файл створюється для

г)всі відповіді вірні

Результатн аудиторських послуr у виглядi огляду слід оформляти у виглядi:

В) аудитор-го висновку;

Розмiр майновоI вiдповiдальностi аудиторiв (аудиторських фiрм) не може перевищувати:

6) l00% фактично завданих замовнику збиткiв;

Розмiр майнової вiдповідальності аудиторiв (аудит фiрм)не може перевищувати:

г) фактично завданих замовнику збитків

Регуляторним незалежним органом в професiйнiй аупиторськiй сферi виступає:

А) Аудит. Палата України

Результати аудпторськнх послуr у виглядi експертизз слід оформляти у виглядi:

в} аудиторського висновку;

Робоча документація є власністю:

А. аудитора

Ризик суттєвого викривлення виникає в результаті:

б) неефективної роботи СВК;

Результатом планування на етапі укладання договору є:

а) меморандум попереднього планування;

Ризик того, що аудитор висловить невідповідну аудиторську думку , коли фінансові звіти суттєво викривлені - це ...

б) аудиторський ризик

Ризик того,що фінансові звити суттєво викривленні до аудиторської перевірки це-

а) ризик суттєвих викривлень.

Розробка загальної стратегії включає:

Г) всі відповіді вірні

Результатом роботи аудитора на переддоговірному етапі є:

А) меморандум попереднього планування

Розробка загальної стратегії аудиту не включає:

Г)вірна відповідь відсутня

Результатом безпосереднього планування є:

А) меморандум попереднього планування

Робочі документи аудитора можуть містити:

В)об’єктивно існуючі дані для одержання аудиторських доказів

Сертифiкати на здiйснення аудиторської діяльності видаються:

Б) Аудит. Палатою Укр.

Статут АП У приймається:

Б) 2/3 голосів від заг. Кількості членів АПУ

Скiлькrr етапiв має розвиток аудиту в Укріїні

А)три

Стyпiнь довiри користyвача до достовiрностi предмета перевiрки аудитором, Це

а) впевненість

Скільки розділів має закон У-ни «Про аудит-ку дія-сть»

а)7

Система внутрішнього контролю спрямована на

А. ефективну передачу фінансової інформації

Система внутрішнього контролю є складовою:

Г. апарату управління підприємством

Система внутрішнього контролю спрямована на:

б) усунення визначених ризиків бізнесу;

Середовище контролю охоплює:

г) усі відповіді вірні.

Система внутрішнього контролю спрямована на:

ефективну передачу фінансової інформації;

Сертифікат серії А надає право на

а) проведення аудиту підприємств

Скільки частин мас Кодекс етики професійних бухгалтерів

а) три

Скільки основних етапів виділяють в процесі здійснення аудиту:

в) 5

Страх втратити клієнта є:

А) загрозою власного інтересу

Суттєвою є інформація:

Б) пропуск або неправильне відображення якої можуть вплинути на економічні рішення користувачів, прийняття на основі фінансових звітів.

Скільки правил існує, за допомогою яких, аудитор може оцінити достовірність отриманих аудиторських доказів

в) 5

TepMiH дiї сертифiкату не повинен перевищувати:

г) 5 poків.

Тести контролю призначені для

Б. перевірки операційної ефективності процедур контролю а запобіганні або виявленні та виправленні суттєвих викривлень на рівні тверджень

Типи аудиторських процедур

б) перевірка записів або документів, перевірка матеріальних активів, спостереження, запити, підтвердження, перерахування, повторне виконання, аналітичні процедури

У яких випадках проводять обов'язковпri аудит:

а) у випадках, передбачеЕих чинним законодавством

Управлiвський персонал в аудитi виступає:

6) cy6'eктoM аудиту;

Умови завдань з аудиторської перевірки розглядаються в:

В) МСА 210

У договорі на проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг обов’язково визначається

В) термін договору, термін перевірки,обсяг аудиторський послуг,розмір і умови оплати, відповідальність сторін.

У відповідності з МСА аудиторам необхідно розробити і документально оформити Програму аудиту, яка є:

Б)планом аудиторської перевірки

Г)конфіденційною інформацією аудиторської фірми

Усі операції в бухгалтерському обліку поділяються на:

б) стандартні, нестандартні та бухгалтерські оцінки

Форма і зміст Загального плану аудиту залежать від:

а)конкретних методик і прийомів, що застосовує аудитор;

Функція, яка направлена на створення умов для правильного та своєчасного оформлення санкціонованих облікових записів

б) контроль облікових процедур

Чи може аудит (за визначепням копцептуалъпdi ocнoBи iз надання впевявненостi) бути залежним:

6) Hi.

Чи притаманний аудиту певний вид ризику:

6)так

Чи повинна бути інформація, які міститься у фінансових звітах, зіставною:

а) так;

Частина А Кодексу етики професійних бухгалтерів застосовується

г) до всіх професійних бухгалтерів

Чи притаманний аудиту певний вид ризику:

б) так;

Чи можливі зміни та уточнення у загальному плані аудиту та в аудиторській програмі:

Г) протягом всієї тривалості аудиту його загальний план і програма переглядаються та уточнюються аудитором

Б)план аудиту можна змінювати , а програми – ні

Що стало важливою передумовою розвитку аудиту

Б) відокремлення власників від безпосереднього управ. Власністю

Що не відноситься до основних ознак аудиту

г) правильна відповідь відсутня

Що не вiдносяться до системи регулювання аудит-ї діяльності в Україні

в) Спiлка аудиторів України

Що не вiдносяться до завдань, які виконує АУП

А) розгляд питань розвитку ауд-ї дія-сті в Україні

Що не є джерелом фінансув. Діяльності АПУ:

Б) прибуток від комерційної діяльності

Що не є одним з фундаментальних принципів

в) розкриття

Що не вказується в листі - зобов’язання

Г) правильна відповідь відсутня

Що не є метою планування діяльності аудиторської фірми:

А) зменшення професійного ризику

Що є метою планування конкретної аудиторської перевірки

А) забезпечення якості аудиту

Що враховується під час перевірки програми аудиту.

Г) всі відповіді вірні

Що розробляється лише після того, як аудитор дослідить та задокументує систему внутрішнього контролю підприємства

Г) всі відповіді вірні

Що не включається до структури меморандуму попереднього планування?

Г) цілі та завдання попереднього планування.

Що з нижче переліченого викладається в листі – зобов’язанні аудитора:

Б)перелік заходів які планує зробити аудитор

Г)критерії суттєвості відхилень

Що не відноситься до тверджень про залишки на рахунках на кінець періоду

в) наявність

Що належить до тверджень щодо класів операцій та подій за період, що перевіряється

б) відсічення

Що відноситься до організаційно-управлінських вимог:

в) присутність у вищих органах управління керівників

Що може вплинути на ризик суб’єкта господарювання

г) всі відповіді вірні

Що необхідно задокументувати стосовно конкретної аудиторської перевірки

г) всі відповіді вірні

Що не відноситься до факторів впливу на форму та зміст робочих документів аудитора

б) місцезнаходження об’єкту перевірки

Я
Якщо фiзична особа, має статус аудитора, то вона має право займатися аудит. Діяльністю пiсля того як вона:

в) BipHa вiдповдь а) та б),

Якi елементи повинно мати завдання з надання впевненостi

А) тристоронні відносини, предмет перевірки, відповідні критерії, достатні відповідні докази, письмовий висновок з надання впевненості

Якi характеристики повиннi мати прийнятi критерії для ваконання завдання з надання впевненостi

r) Bci вiдповiлi BipHi

Якщо фiзнчна особа мас статус аудиtтора, то вона має прав0 займатися ауднторською дiяльнiстю лише пiсля того як вона:

в) BipHa вiдповiдь а) та б),-- (а-зарееструється як суб'ект пiдприемницькоi дiяльностi; б-фiзична особа-підприемець будс включена до Реесгру аудIтор-х фiрм та аудяторiв)

Який критерiй вилiляє аудитора з-помiж ycix iнших пРОфесiй:

а) незалежнiсть;

Які процедури не використовує аудитор для отримання розуміння функціонуючої системи внутрішнього контролю

Г. аналітичне дослідження інструктивних та розпорядчих документів

Які процедури не використовує аудитор для отримання розуміння функціонуючої системи внутрішнього контролю:

r) аналітичне дослідження інструктивних та розпорядчих документів;

Який вид висновку повинен обрати аудитор за умови іс­нування причин, що не дають можливості сформулювати думку щодо стану обліку та звітності підприємства у цілому:

в) відмова надання висновку.

Які обов’язкові розділи повинен мати висновок у відпові­дності до вимог MCA “Аудиторський висновок”:

г)жодна відповідь невірна.

Яка частина СВК цікавить аудитора:

г)частина СВК, яка пов’язана з формуванням інформації про резуль­тати господарської діяльності підприємства.

Які категорії загроз дотримання фундаментальних принципів виділяють

г)всі відповіді вірні

Які обставини не є підставою для розкриття інформації, що міститься в робочій документації:

а)аудитор вважає за необхідне поінформувати контрагента клієнта;

Яке із визначень більш точно розкриває поняття «суттєвість інформації»:

в)інформація вважається суттєвою, якщо її відсутність або неправи­льне відображення впливає на економічні рішення користувачів, при­йняті на основі фінансової звітності;

Який документ засвідчує в Україні факт досягнення домов­леності між клієнтом і аудиторською фірмою (аудитором) про про­ведення аудиторської перевірки:

в)договір;

Який з наступних аспектів, як правило, не включається у договір на проведення аудиту:

б)відповідальність керівництва за фінансову звітність;

або

г)конкретні аудиторські процедури, які будуть використані аудитором.

Я дума. может г)

Які з нижченаведених обставин не повинні бути враховані при підготовці програми аудиту:

а) розрахунок запланованої вартості робіт;

або

г)можливість координації будь-якої позиції' в плані перевірки, наприклад, за­міна одного працівника на іншого, надання технічної, або методичної допомоги.

Який критерій є основним під час прийняття рішення щодо укладення договору на аудит:

а)дотримання всіх аспектів незалежності;

Яка вірогідність аудиторського ризику є нормальною

в) від 2% до 5%

Які підходи існують до переговорного процесу

А) м’який, жорсткий, компромісний

Якого циклу господарських операцій не виділяють в теорії аудиту

Г) господарського

Яке з наведених значень ризику не виявлення є неможливим:

Б) 0

Які розділи повинен містити договір на проведення аудиту:

В) предмет і термін перевірки, обсяг аудиторських послуг, розмір і умови оплати, відповідальність сторін,реквізити сторін.

Яке з наведених значень ризику суб’єкта господарювання є неможливим:

Б)0

Які розділи повинен містити договір на проведення аудиту:

В)предмет і термін перевірки, обсяг аудиторських послуг, розмір і умови оплати, відповідальність сторін, реквізити сторін

Якщо замовник пропонує змінити умови домовленості, то аудитор повинен:

В) оцінити доцільну сукупність змін

Г) усе перелічене

Якщо можуть бути змінені строки початку та завершення аудиторської перевірки клієнта:

В)можуть якщо це обумовлено в договорі

Які з нижче наведених обставин не повинні бути враховані при підготовці програми аудиту:

А)розрахунок запланованої вартості робіт

Г)можливість координації будь-якої позиції в плані перевірки наприклад, заміна одного працівника на іншого, надання технічної або методичної допомоги

Яке з наведених значень властивого ризику є не можливим:

Б)0,0

Яких принципів необхідно дотримуватись при формуванні фінансової звітності

г) всі відповіді вірні

Які цілі суб’єкти господарювання досягаються за допомогою системи внутрішнього контролю

г) всі відповіді вірні

Які вимоги висуваються до системи внутрішнього контролю

б) організаційно-управлінські, функціональні, контрольні.

Якщо встановлені факти обмежень або незгод не носять суттєвого характеру, тоді автор вибирає

б) умовно – позитивний висновок

Якщо встановлено факт обмеження обсягу перевірки, що не дозволяє отримати достатньо обсягу доказів по суттєвих аспектах фінансової звітності, то аудитор надає

б) відмову від висловлення думки

 

 

(Б- 1, вопр.-1)

На территории нашей страны в 6-10 вв. жили восточные славяне: Вятичи, Поляне и другие. К 10 веку у восточных славян складывается клановое общество. Его становление завершается образованием древнерусского государства. Согласно «Повести временных лет» в 862 г. в Новгороде утвердился Рюрик. После его смерти власть захватил Олег в 879 г., и в 882 г. он с помощью обмана захватил Киев, ставший центром объединенного государства. Древнерусское государство раннефеодальной монархии. Во главе государства стоял великий князь, а его сыновья, братья и дружинники осуществляли суд и сбор дани. Главной задачей страны являлась защита границы от набегов кочевников. В 991 г. князь Олег подписал с Византией первый международный договор. Древнерусское государство значительно укрепилось при князьях Игоре и Святославе, но подлинный рассвет Киевской Руси произошел при князе Владимире I. При нем все земли восточных славян объединялись в состав Киевской Руси. В 988 г. Владимир принимает христианство в качестве новой государственной религии. Принятие христианства укрепило государственную власть и территориальность единства Киевской Руси. Отвергнув примитивное язычество, Русь становилась равной другим христианским странам. Кроме того, принятие христианства сыграла большую роль в развитие русской культуры. В 11 в. в Киеве и Новгороде прошли народные восстания, вызванные усилением феодальной эксплуатации. Ярослав Мудрый сумел их подавить. Эти события заставили составить свод законов, получивший название «Правда Ярослава». К середине 11 в. на Руси утвердились феодальные отношения. Земля и основные средства производства находились в руках феодалов. Всё свободное население называлось «люди», а зависимое «закупы» и «рядовичи». Основной хозяйственной формой была «Вотчина», которая передавалась по наследству от отца к сыну. Владелец вотчины был боярин или князь. Древнерусское государство к 12 веку имело международное признание и являлось единым государством всех восточных славян.

 

Русские земли в 12-13 веках Русь удельная.(б-2,в-1)

В условиях господства натурального хозяйства у каждого княжества была возможность отделиться от центра и существовать в качестве самостоятельной земли или княжества. К середине 12в. на основе Киевской Руси сложилось 15 самостоятельных княжеств, а к началу 13в. – 50 княжеств. Феодальная раздробленность стала новой формой организации русской государственности в условиях развития феодального способа производства, которая стала закономерным этапом развития Древней Руси. Титулов великого князя в 12в. назвали не только Киевских, но и других князей. Процесс дробления привел к тому, что княжества делились на более мелкие уделы. В результате этого процесса самостоятельными княжествами стали: Киевская, Черниговская, Муромская и т.д. В каждой из земель правила своя династия – одна из ветвей Рюриковичей. Наиболее крупными были княжества: Галицко-волынское, Владимиро-Суздальское и Новгородская боярская республика. Владимиро-Суздальское княжество сложилось в начале 12в., как крупное феодально-боярское земледелие. На его территории было много городов: Дмитров, Звенигород, Ростов, Суздаль – территория была защищена от врагов лесами, реками. Выгодные торговые пути способствовали отделению от Киевской державы. Это княжество укрепилось при князе Юрии Долгоруком, Андрее Боголюбенном, при Всевладе Большое гнездо. На юго-западе Руси важную роль играло Галицко-волынское княжество. Здесь были плодородные земли, богатые города, значительные запасы каменной соли. Князья Ярослав I и Роман Мстиславович успешно вели борьбу с польскими феодалами половцами. Крупнейшим политическим центром была Новгородская боярская республика. Высшим органом республики было вече, где избирали посадника и епископа. Основу экономики власти составляло сельское хозяйство. Русские земли в 12-13 вв. были самостоятельными имели различные формы управления, а экономическую основу составляло сельское хозяйство.

 

Культура Киевской Руси унаследовала культуру восточнославянских племен и испытала влияние Византии. За долго до принятия христианства на Руси была письменность, и к моменту принятия христианства был собственный алфавит. В крупных городах существовали школы для мальчиков, а с 11 в. – для девочек. Образование получали в школах при церквях и монастырях, где изучали латынь, благословие, философию, церковно-славянскую историю, литературу. Первая летопись составлена в конце 10 века. Известные летописи: Псковская, Патьевская, Лаврентьевская. Монах Нестор составил свод под названием «Повесть временных лет», где излагалась история возникновения древнерусского государства. Распространенным жанром являлся жанр жития святых («Жития князей Бориса»). Самым известным произведением древнерусской литературы является «Слово о полку Игореве», где в поэтической форме звучит призыв к единению русских земель. Наряду с письменной литературой широкое развитие получило устное народное творчество и, прежде всего былины. Принятие христианства привело к строительству храмов. В Киеве построен Софийский собор. Дмитриевский и Успенский собор во Владимире. Внутри храма украшали фресками и мозаикой. Большое развитие получило ремесло. Ремесленники работали более чем по 60-и специальностям. Составной частью искусства было музыкальное творчество. Русская культура 10-13 вв. стала отражением процессов производящих в экологической и политической жизни страны.

 

 

Древняя русская культура 10-13 вв.(б-3, в-1)

Культура Киевской Руси унаследовала культуру восточнославянских племен и испытала влияние Византии. За долго до принятия христианства на Руси была письменность, и к моменту принятия христианства был собственный алфавит. В крупных городах существовали школы для мальчиков, а с 11 в. – для девочек. Образование получали в школах при церквях и монастырях, где изучали латынь, благословие, философию, церковно-славянскую историю, литературу. Первая летопись составлена в конце 10 века. Известные летописи: Псковская, Патьевская, Лаврентьевская. Монах Нестор составил свод под названием «Повесть временных лет», где излагалась история возникновения древнерусского государства. Распространенным жанром являлся жанр жития святых («Жития князей Бориса»). Самым известным произведением древнерусской литературы является «Слово о полку Игореве», где в поэтической форме звучит призыв к единению русских земель. Наряду с письменной литературой широкое развитие получило устное народное творчество и, прежде всего былины. Принятие христианства привело к строительству храмов. В Киеве построен Софийский собор. Дмитриевский и Успенский собор во Владимире. Внутри храма украшали фресками и мозаикой. Большое развитие получило ремесло. Ремесленники работали более чем по 60-и специальностям. Составной частью искусства было музыкальное творчество. Русская культура 10-13 вв. стала отражением процессов производящих в экологической и политической жизни страны.

 

Борьба Руси с внешними вторжениями.(б-4,в-1)

В начале 13 века в центральной Азии образовалось Монгольское государство. У монголо-татар было хорошо организованное войско, сохранявшее родовые связи. В начале 13 в. они захватили Китай, Корею, вторглись в среднею Азию, Иран и Закавказье. В 1223 г. монголо-татары на реке Калке разбили союзные силы половецких и русских князей. В 1236 г. монголо-татары овладели Волжской Болгарией, а в 1207 г. подчинили кочевые народы степи. Осенью 1237 г. Хан Батый, собрав 120-140 чел. Двинулся на Русь. После упорных боёв они овладели Рязанью, Коломной, Владимиром. Затем монголо-татары двинулись на северо-запад Руси, где была спасена от разгрома, хотя и платила дань. Весной 1239 г. Батый разгромил Южную Русь, а осенью – Черниговское княжество. В 1240 г. был взят Киев, а в 1241 г. Гарецко-Волынское княжество. На территории Руси монголо-татарское иго просуществовало более 200 лет (1240-1480 гг.). На западе страны крестоносцы начали наступление на русские земли. В крестовом походе приняли участие: Германские, Шведские, Норвежские рыцари. В июле 1240 г. Шведы высадились на русской земле, 5 июля 1240 г. состоялась Невская битва, в ходе которой, князь Александр разбил Шведов, и за это был прозван Невским. Летом 1240 г. Левонский орден, а также Датские и Германские рыцари напали на Русь и захватили часть земель на северо-западе. 5 апреля 1252 г. на льду чудского озера состоялась битва «Ледовое побоище». Враг был разбит. В результате этой победы ослабела военная мощь Левонского ордена. Сорвалась попытка навязать Руси католицизм. К концу 13 в. Русь находилась под монголо-татарским игом, но сохранялось единство русского государства.

 

 

Дата добавления: 2015-04-24; Просмотров: 3793; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.029 сек.