Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Завдання 5. Як зміниться мінова вартість товарів 18 олівців = 50 зошитів, якщо:
Читайте также:
 1. II. Виконайте подані нижче програмовані завдання.
 2. II. Для контролю і самоконтролю виконайте подані нижче програмовані завдання.
 3. II. Завдання до ситуації
 4. II. Завдання до ситуації
 5. II. Завдання до ситуації
 6. II. Постановка і розв'язання завдання
 7. II.Завдання до ситуації
 8. II.Завдання до ситуації
 9. II.Завдання до ситуації
 10. III. Виконайте програмовані завдання для само­ контролю.
 11. III. Завдання для контролю і самоконтролю.
 12. III. Завдання для контролю і самоконтролю.

Завдання 4

Завдання 3

Завдання 2

Завдання 1

Як зміниться мінова вартість товарів 18 олівців = 50 зошитів, якщо:

а) вартість олівців зросте в 2 рази?

б) вартість зошитів упаде в 2 рази?

в) вартість олівців упаде в 2 рази, а вартість зошитів зросте в 2 рази?

Що таке мінова вартість? Що таке вартість товару? Поясніть зв'язок між вартістю і міновою вартістю.

Ви маєте 500 тис. грн. готівкою, а у вашого товариша – заміський дім, який оцінено в 1000 тис. грн.. Чиє майно має більшу ліквідність? Чи завжди більш ліквідний засіб зберігання майна більш раціональний?

Розрахувати кількість грошей необхідних для обігу за умови, що річний обсяг продажів – 40 млн. грн., вартість товарів реалізованих в кредит – 10 млн. грн., вартість товарів реалізованих в кредит в попередні періоди, по яких надійшли платежі – 5 млн. грн., вартість товарів реалізованих на основі взаєморозрахунків – 3 млн. грн., а гривня обслуговує за рік 5 товарних угод.

Припустимо, що сума цін товарів, які підлягають реалізації, складає 120 млрд. грн., угоди в кредит складуть 20 млрд. грн., платежі, термін сплати по яким настав – 70 млрд. грн., бартерні угоди – 30 млрд. грн.. Кожна грошова одиниця робить за рік в середньому 7 обертів. Держава випустила в обіг 25 млрд. паперових гривень. До яких наслідків призведе випуск такої кількості грошей?

Готівкові металеві та паперові гроші складають 215 од.

Вклади на рахунках ощадних кас – 800 од.

Чекові вклади – 1615 од.

Коротко строкові вклади – 2382 од.

Довго строкові вклади – 620 од.

Сформуйте грошові агрегати М1, М2, М3.

 

Ключові терміни і поняття

Гроші — особливий товар, який є загальним еквівалентом вартості.

Грошовий обіг — процес руху грошей, що обслуговує реалізацію суспільного продукту.

Інфляція — процес зменшення купівельної спроможності грошової одиниці.

Натуральне виробництво — тип господарства, в якому виробництво спрямоване безпосередньо на задоволення особистих потреб і потреб виробництва.

Неповноцінні гроші — гроші, витрати на виготовлення матеріального носія яких є значно меншими ніж той номінальний знак вартості, що на них позначений.

Повноцінні гроші — гроші, вартість яких визначається суспільними витратами виробництва на виготовлення їх матеріального носія на рівні того знака вартості, що на них позначений.

Просте товарне виробництво — товарне господарство, в якому товари виробляються дрібними виробниками — ремісниками, кустарями, селянами тощо.

Розвинена форма товарного виробництва — товарне господарство, в якому майже все виробляється не для себе, а на ринок і в якому масовим товаром стає робоча сила людини (праця).Товар — продукт, що виробляється не для особистого споживання, а для обміну на гроші.

Товарне виробництво — організаційна форма суспільного виробництва, за якої продукти виробляються не для власного споживання, а для обміну через купівлю-продаж на ринку.

 

Теми для підготовки доповідей

 

1. Причини виникнення натурального виробництва.

2. Натуральне виробництво як основа виникнення товарного виробництва.

3. Натуральне виробництво та його характерні риси розвитку.

4. Історія українських грошей.

5. Електронні гроші та форми їх використання.

6. Теорія і практика проведення грошових реформ.

7. Причини та чинники інфляції в Україні.

 

Бібліографічний список до семінарського заняття

1.1.[§15-25]; 1.2.[T.2-3, 6-7]; 1.3.[гл.1,7]; 1.4.[Т.1-3,5]; 1.5.[р.1, 2, 5, 6,11]; 1.7.[Т.1-3,6]

Семінарське заняття 5

Змістовий модуль 2. Матеріальне виробництво та його результати

Тема 6. Капітал: процес виробництва і нагромадження. Наймана праця і заробітна плата

Мета заняття: поглибити, систематизувати та закріпити знання студентів з питань економічної природи капіталу та процесу створення вартості, аналіз трудових відносин і форм заробітної плати.


План семінарського заняття

 

1. Первісне нагромадження капіталу та його особливості в Україні.

2. Суть капіталу та його диференціація в процесі виробництва.

3. Заробітна плата: сутність, форми, системи.

4. Номінальна і реальна заробітна плата.

 

Методичні рекомендації

 

Згідно з теорією факторів виробництва, як нам уже відомо, основними є: земля, капітал, праця і підприємницькі здібності. Сучасна передова промислова технологія заснована на застосуванні значної маси капіталу: складне машинне устаткування, крупні фабрики і заводи, великі запаси продукції, напівфабрикатів, сировини тощо. Цей капітал може постійно діяти, якщо він безперервно відтворює матеріальні умови виробництва нової вартості. Отже капітал існує лише в продуктивному використанні, а саме тоді, коли його власники отримують доходи від використання своєї власності. Тому вивчення проблем первісного нагромадження капіталу, перетворення грошей у капітал, джерела накопичення, закономірностей розвитку трудових відносин є не просто необхідним, а першочерговим завданням для всіх хто готується до трудової діяльності.

Вивчення теорії заробітної плати дає можливість зрозуміти механізм встановлення загального рівня заробітної плати, зокрема її мінімального рівня. Необхідно з’ясувати суть, види, форми і системи заробітної плати, а також проаналізувати особливості використання і відмінності погодинної і відрядної заробітної плати.

 

Проблемні питання

 

1. Які умови необхідні для зростання капіталу?

2. Розкрийте роль змінного і постійного капіталу у виробництві додаткової вартості.

3. Що являє собою капітал як матеріальний, вартісний і соціально-економічний чинник?

4. Назвіть відмінність між марксистським і неокласичним підходами до встановлення джерела зростання капіталу.

5. Які фактори впливають на розмір капіталу і співвідношення його частин?

6. У чому полягає різниця в поділі капіталу на постійний та змінний, основний та оборотний?

7. Проаналізуйте особливості організації заробітної плати в державному та приватному секторах економіки.

8. Яка різниця між номінальною та реальною заробітною платою.


Ситуаційні завдання

Дата добавления: 2015-05-22; Просмотров: 205; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.162.8.185
Генерация страницы за: 0.003 сек.