Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Форма № Н - 3.04. VI. Методичне забезпечення
Читайте также:
 1. Elsevier (платформа Science Direct)
 2. I нормальная форма
 3. I. Вправи на розпізнавання форми слова та на розпізнавання сло­ва за інформативними ознаками форми без прочитання його повністю.
 4. II нормальная форма
 5. II. Идеальная форма 1 страница
 6. II. Идеальная форма 2 страница
 7. II. Идеальная форма 2 страница
 8. II. Идеальная форма 3 страница
 9. II. Информация об услугах, порядок оформления проживания в гостинице и оплаты услуг
 10. II. Отказ в предоставлении информации
 11. II. Теоретические методы как форма рассуждения, представляющая мыслительный процесс.
 12. II.ИДЕАЛЬНАЯ ФОРМА 1 страница

Базова

VI. Методичне забезпечення

1. Робоча навчальна програма.

2. Плани-конспекти лекцій та семінарів.

3. Наочність (історичні мапи, схеми, ілюстративні матеріали, мультимедійні презентації).

4. Тематика індивідуальних навчально-дослідних робіт.

5. Завдання для модульних контрольних робіт.

6. Завдання для екзамену.

7. Система оцінювання навчальних досягнень студентів.

 

VII. Рекомендована література

 

 

1. Абрамович С.Д. Світова та українська культура: навчальний посібник. – Львів: Світ, 2004. – 344с.

2. Бичко І. Українська ментальність і проблеми гуманітаризації національної вищої освіти // Розбудова держави. − 1993. − № 3. − С. 58−61.

3. Джерела української самосвідомості та культури // Культурне відродження в Україні. – Львів: Астериск, 1993. – С. 9-86.

4. Історія світової та української культури: Підручник / В.А.Греченко, І.В.Чорний, В.А.Кушнерук, В.А.Режко. – К. : Літера, 2000. – 464с.

5. Історія української культури / за загал. ред. І.Крип’якевича. – 4-те вид., стереотип. – К. : Либідь, 2002. – 656 с.

6. Історія української та зарубіжної культури: навчальний посібник / Б.І.Білик, Ю.А.Горбань, Я.С.Калакура та ін.; за ред. С.М.Клапчука, В.Ф.Остафійчука. – 3-тє вид., стереотип. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2001. – 326 с.

7. Козира Є.В. Українська та зарубіжна культура: навчальний посібник / Є.В.Козира. – К. : Здоров’я, 2001. – 248с.

8. Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура: Підручник. 3-тє видання. – К.: Центр навчальної літератури, 2010. – 584с.

9. Крвавич Д.П. Українське мистецтво: навчальний посібник: У 3-х ч. / Д.П.Крвавич, В.А.Овсійчук, С.О.Черепанова. – Львів : Світ, 2004. – 268с.

10. Кримський С. Б. Архетипи української культури // Феномен української культури: методологічні засади осмислення. – К.: Фенікс, 1996. – С. 91- 112.

11. Круц В. О. Питання демографії трипільської культури // Археологія. − 1993. − № 3. − С. 30−36.

12. Лекції з історії світової та вітчизняної культури: навчальний посібник / за ред. проф. А.Яртися та проф. В.Мельника. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Львів : Світ,2005. – 568 с.

13. Мовша Г. Н. Нові дані про антропоморфну реалістичну пластику Трипілля // Археологія. − 1973. − № 11. − С. 3−21.

14. Основи української ментальності // Україна: філософський спадок століть. Хроніки-2000. – 2000. - № 37-38. – С. 4-96.

15. Ткачук Т.М. Знакова система трипільської культури // Археологія. − 1993. − № 3. − С. 91−100.

16. Українська культура // Лекції за ред. Дмитра Антоновича. – К.: Либідь, 1993. – С. 17-2517. Українська та зарубіжна культура: Навч. посіб. / М. М. Закович, І. А. Зязюн, О. Л. Шевнюк та ін.; За ред. М. М. Заковича. − 4-те вид., випр. і допов. − К.: Знання, 2009. − 589 с.

 

 

Допоміжна

 

1. Авраменко А. М., Галушок В. Г., Бачинська О. А., Богиря А. М., Верстюк В. Ф. Історія українського козацтва: Нариси:У 2 т. / НАН України; Інститут історії України. НДІ козацтва / В.А. Смолій (відп.ред.) — К. : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2000. — 724 с.

2. Алексієвець Леся. Києво- Могилянська академія у суспільному житті України (XVII- XVIIIст.) / Тернопільський держ. педагогічний ун-т; Тернопільська обласна асоціація істориків. — Тернопіль : Лілея, 1997. — 158с.

3. Библер В.С. Культура. Диалог культур (опыт определения) // Вопросы философии. – 1989. – № 6. – С. 31-42.

4. Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі: Монографія. – К.: Наукова думка, 1988. – 264 с.

5. Возняк С.М., Голянич М.Ю., Москаленко Ю.М. Філософська думка України: імена та ідеї. Навч. посіб. – Івано-Франківськ: Плай, 2003. – 136 с.

6. Войтович В. Українська міфологія. – К., 2002.

7. Геник-Березовська Зіна. Грані культур. Бароко, романтизм, модернізм / Київський слов'янський ун-т; Інститут літератури ім. Тараса Шевченка НАН України / Михайлина Коцюбинська (упоряд.та прим.), Галина Сиваченко (пер.), Михайлина Коцюбинська (вступ. ст.), Галина Сиваченко (упоряд.та прим.). — К. : Гелікон, 2000. — 368с.

8. Горський В.С. Античність і філософська думка Київської Русі // Антична культура і вітчизняна філософська думка. – К., 1990. – С. 15-23.

9. Горський В.С. Нариси з історії філософської культури Київської Русі (середина ХІІ- середина ХІІІ ст.): Монографія. – К.: Наукова думка, 1993. – 164 с.

10. Горський В.С. Святі Київської Русі: Монографія. – К.: Абрис, 1994. – 176 с.

11. Грабович Григорій. Поет як міфотворець: Семантика символів у творчості Тараса Шевченка / Соломія Павличко (пер.з англ.). — 2.вид., випр. й авторизоване — К. : Часопис "Критика", 1998. — 206с.

12. Грабович Григорій. Шевченко, якого не знаємо. (З проблематики символічної автобіографії та сучасної рецепції поета) / Вадим Дивнич (ред.). — К. : КРИТИКА, 2000. — 317с.

13. Грица С.Й. Українська художня культура: навчальний посібник / С.Й.Грица, Н.М.Корнієнко, Т.В.Липова. – К. : Либідь, 1996. – 416с.

14. Грицай М.С., Микитась В.Л., Шолом Ф.Я. Давня українська література: Підручник для студентів філологічних факультетів університетів. – К.: Вища школа, 1989. – 416 с.

15. Грицак Я. Й. Нарис історії України: формування модерної української нації XIX-XX століття. – К.: Ґенеза, 1996. – 360 с.

16. Грушевський М. З історії релігійної думки на Україні: Монографія. – К.: Освіта, 1992. – 192 с.

17. Європейське відродження та українська література XIV-XVIII століть// АН України, Інт. літератури ім. Т. Шевченка. – К.: Наукова думка, 1993. – 373 с.

18. Жулинський М. Духовна епоха в історії України: До 200-ліття виходу у світ «Енеїди» // Київська старовина. – 1998. - № 5. – С. 3-8.

19. Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст.- К., 1993.

20. Забужко О. Шевченків міф України.- К., 1997.

21. Історія світової та української культури: підручник / В.А.Греченко, І.В.Чорний, В.А.Кушнерук, В.А.Режко. – К. : Літера, 2000. – 464с.

22. Історія української та зарубіжної культури: навчальний посібник / Б.І.Білик, Ю.А.Горбань, Я.С.Калакура та ін.; за ред. С.М.Клапчука, В.Ф.Остафійчука. – 3-тє вид., стереотип. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2001. – 326с.

23.Козира Є.В. Українська та зарубіжна культура: навчальний посібник / Є.В.Козира. – К. : Здоров’я, 2001. – 248с.

24. Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури: Монографія. – К.: Акціонерне товариство “Обереги”, 1992. – 80 с.

25.Мєднікова Г.С. Українська та зарубіжна культура ХХ століття: Навч. посіб. – К.: Знання, 2002.

26. Нагорна Л. П. Національна ідентичність в Україні: [монографія] / Лариса Панасівна Нагорна; Ін-т політ. і етнонац. досліджень НАН України. - К.: ІПіЕНД [НАН України], 2002. - 272 с.

27.Овсійчук В. Класицизм і романтизм в українському мистецтві / Національна академія наук України, Інститут народознавства. − К.: Дніпро, 2001. − 447 с.

28. Огородник Іван Васильович, Огородник Василь Васильович. Історія філософської думки в Україні. Курс лекцій: Навч. посіб. для студ. гуманіт. спец. вищих закл. Освіти - К. : Вища школа, 1999. — 544с.

29. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. –К., 1997

30.Повість врем’яних літ: Літопис (За Іпатським списком) / Пер. з давньорус. В. Яременка. – К.: Радянський письменник, 1990. – 558 с.

31. Рогович М.Д. Київська Русь і антична культура // Філософська думка. –1980. – № 1. – С. 94-107.

32.Степовик Дмитро Власович. Леонтій Тарасевич і українське мистецтво барокко / АН УРСР; Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т.Рильського. — К.: Наукова думка, 1986. — 235 с.

33. Субтельний О. Україна: історія / Пер. з англ. Ю. Шевчука. – К.: Либідь, 1991. – 512 с.

34.Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Курс лекцій / А.К. Бичко, Б.І. Бичко, Н.О. Бондар та ін. – К.: Либідь, 1992. – 392 с.

35. Українська культура: Лекції за ред. Дм. Антоновича / Упор. С.В.Ульяновська; вст. ст. І.М.Дзюби. – К.: Либідь, 1993. – 592 с.

36.Українська культура XIII- першої половини XV ст. // Історія української культури у п’яти томах / Українська культура XIII- першої половини XVII ст. – К.: Наукова думка, 2001 . – Т.2. – С. 205-350.

37. Українська та зарубіжна культура: навчальний посібник / Л.Є.Дещинський, Я.Я.Денісов, М.П.Скалецький, Л.В.Цубов, Н.М.Барановська, О.Г.Макарчук. – 4-те вид., перероб. і доп. – Львів: Вид-во «Бескид Біт», 2005. – 304 с.

38.Українська художня культура: Навч посіб. / за ред. І. Ф. Ляшенка.-К.: Либідь, 1996. – 415 с.

39.Фишер А. Массовая культура и ее социальные функции // Общественные науки и современность. – 1998. - №6. – С. 138-149.

40. Чижевський Дм. Нариси з історії філософії на Україні: Монографія. – К.: Вид-во “Орій” при УКСП “Кобза”, 1992. – 230 с.

41. Шевнюк О.Л. Культурологія: Навчальний посібник / Олена Леонідівна Шевнюк. – К.: Знання-прес, 2004. – 353 с. 2

42. Шевченківські студії // Київська старовина. - № 2, 1999. – С. 95-121.

43.Шевченко В.І. Концепція пізнання в українській філософії: Курс лекцій для вищих навчальних закладів. – К.: ІСДО, 1993. – 188 с.

44. Шинкарук С. Б. Поняття культури. Філософські аспекти // Феномен української культури: методологічні засади осмислення. – К.: Фенікс, 1996. – С. 8 – 61.

45.Щепанська Т.Б. Символика молодежной субкультуры. – СПб., 1993.

46. Щербина В. Світова кіберкомунікація як соціальний феномен. // Соціологія. – 2002. – №1. – С.109-116.

47.Юнг К.-Г. Душа и миф: Шесть архетипов / Карл Густав Юнг ; [пер. с нем.] ; В.И. Менжулин (сост.). – К.: Port-Royal, 1996. – 384 с.

 

VIII. Підсумковий контроль

Екзаменаційні білети

 

Білет 1

1.Ранні форми культури на українських землях (від найдавніших археологічних культур до антів).

2. Постмодернізм в сучасній українській культурі.

 

Білет 2

1. Пам’ятки Зарубинецької та Черняхівської культури.

2. Становлення нової української літератури. Творчість І.Котляревського.

Білет 3

1 Особливості скіфської культури, її вплив на культуру давніх слов’ян.

2 Українізація як явище в культурному житті України 20-х – початку 30-х рр. ХХ ст.

Білет 4

1. Міфологія давніх слов’ян; культи, обряди, свята.

2. «Розстріляне Відродження»: провідні діячі та їхній внесок в культурне життя України 20-х – початку 30-х рр. 20 ст.

Білет 5

1. Культура і релігія дохристиянської Русі. Перша релігійна реформа київського князя Володимира Великого.

2. Соціалістичний реалізм: виникнення, принципи і вплив на розвиток літератури та мистецтва.

 

Білет 6

1. Літературна і художня спадщина Т.Г.Шевченка.

2. Українська музична культура радянської доби.

 

Білет 7

1. Візантія й Київська Русь – взаємозв’язок культурних традицій.

2. Інтелектуальний і культурний рух в Східній Україні в другій половині 19ст. Діяльність громад.

 

Білет 8

1. Запровадження християнства і його вплив на розвиток культури Київської Русі.

2. Культурний процес в умовах радянського тоталітарного режиму в Україні.

 

Білет 9

1. Монастирі як осередки духового життя Київської Русі. Значення Києво-Печерської лаври.

2. Освіта і наука в Україні в 20-ті – 30-ті рр. 20 ст.

 

Білет 10

1. Література Київської Русі.

2. Українське театральне мистецтво 20-х – початку 30-х рр. 20 ст.

Білет 11

1. Становлення освіти і наукових знань в Київській Русі. Організація книжної справи.

2. Тенденції розвитку української кінематографії у 20 ст.

Білет 12

1. Визначні архітектурні пам’ятники Київської Русі. Собор святої Софії.

2. Українська музична культура радянської доби.

Білет 13

1. Образотворче мистецтво Київської Русі.

2. Розвиток української літератури в другій половині 19 ст..

 

Білет 14

1. Культура Галицько-Волинської Русі. Пам’ятки княжого Львова.

2. Осередки українського культурного життя в 19 – на початку 20 ст.

 

Білет 15

1. Поширення католицизму на українських землях в польсько-литовську добу. Берестейська церковна унія.

2. Драматургія й театральне мистецтво України 19ст. Становлення українського професійного театру.

Білет 16

1. Церковні братства та їх роль в розвитку української культури.

2. Українська музична культура другої половини 19 – початку 20 ст.

Білет 17

1. Освітні процеси в Україні в польсько-литовську добу. Початок книгодрукування.

2. Українська реалістична література другої половини 19 ст. як історико-культурне явище.

 

Білет 18

1 Мистецтво українського ренесансу (15-перша половина17 ст.).

2 Стан і тенденції розвитку сучасної української літератури.

Білет 19

1. Українська полемічна література 16-першої половини 17 ст.. Творчість І.Вишенського.

2. Українські «шістдесятники» в літературі та мистецтві. Дисидентський рух.

 

Білет 20

1 Козацтво як феномен української культури. Культура Запорізької Січі.

2 Національно-культурне піднесення в Україні в 20-ті роки 20 ст. Українізація.

 

Білет 21

1. Церковна та культурно-просвітницька діяльність П.Могили.

2. Українська культура на зламі 19-20 століття.

Білет 22

1. Творчість і доля покоління «розстріляного відродження».

2. Українська культура як складова радянської культури: специфіка і особливості культурної творчості воєнної та післявоєнної доби.

 

Білет 23

1. Літописання й історична література часів козацької державності.

2. Розвиток українського кінематографу. О.Довженко – кінорежисер, драматург, письменник.

 

Білет 24

1. Усна народна творчість як елемент духовної культури українського народу.

2. Культурний розвиток України в роки Другої Світової війни та повоєнний період.

 

Білет 25

1. Матеріальний та духовний світ добиТрипілля.

2. Києво-Могилянська академія – духовний центр східноєвропейського православного регіону.

 

Білет 26

1. Періодизація історії української культури.

2. Іван Мазепа як меценат і культурний діяч.

 

Білет 27

1. Національна культура як цілісна система.

2. Творчість українських митців нового політичного та естетичного мислення (80-ті роки 20 ст. - початок 21 ст.).

 

Білет 28

1. Поняття ментальності та національного характеру. Архетипи української культури.

2. Основні проблеми культурного життя України в сучасних умовах.

 

Білет 29

1. Самобутні риси духовної культури українського народу.

2. Філософська та літературна творчість Г.Сковороди.

 

Білет 30

1. Культура східних слов’ян дохристиянської доби: міфологічний простір та релігійні вірування.

2. Національна культура та її значення в умовах державотворення.

 


ІХ. Семестровий план виконання робочої програми

Тема заняття Тип (л/с/інд) Кількість годин Дата
Змістовий модуль №1 Історія української культури від найдавніших часів до князівської доби
Феномен та витоки української культури. Періодизація та характеристика етапів її розвитку л  
Актуальні завдання і методологічні проблеми дослідження української національної культури с  
Стародавня культура східних слов’ян л  
Давня культура України с  
Культура Київської Русі та Галицько-Волинського князівства л  
Вплив християнства на українську культуру княжої доби с інд.  
Модульний контроль №1 інд  
Змістовий модуль №2 Розвиток національної культури України: від класичної доби до сучасності
Культурний процес в Україні доби Передвідродження л  
Ренесансний гуманізм в Україні доби Передвідродження с  
Культура України ХІХ сторіччя л  
Українська культура нового часу с  
Культура України періоду ХХ ст. Національно-державне відродження та культура України на сучасному етапі л   інд.    
Чинники культурного процесу в Україні ХХ століття. Проблеми та перспективи розвиткусучасної української культури с  
Модульний контроль №2 інд  
Екзамен інд  

 

Доповнення та зміни в робочій програмі на 20 ___/2___ навчальний рік

 

В робочу програму вносяться такі зміни:

 

 

Робоча програма переглянута та узгоджена на засіданні кафедри __________

Протокол № ___ від. “____”________________20__ р.

 

Завідувач кафедри ______________________

 

_______________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р

 

Схвалено Науково-методичною радою за напрямом підготовки (спеціальністю)________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.

 

“_____”________________20__ р. Голова __________________________ ( _____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

 

______Полтавський національний педагогічний університет

імені В.Г. Короленка

(повне найменування вищого навчального закладу)

Кафедра культурології та методики викладання культурологічних дисциплін

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

 

________________________________

“______”_______________20___ року

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Історія України

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки___«0201 – Культура »____________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність __________________________

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація_________________________________________________________

(назва спеціалізації)

інститут, факультет, відділення психолого-педагогічний_

(назва інституту, факультету, відділення)

 

2013 -2014 навчальний рік

 


 

Робоча програма Історія України для студентів І курсів

26 серпня 2013 року._24 с.

 

Розробник: Кравченко Л.М. д.п.н., Кравченко Д.М. к.п.н. ст. викл., Дмитренко В.А., к. к.і.н., доцент.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри культурології та методики викладання культурологічних дисциплін

Протокол від 27 серпня 2013 року. № 1

Завідувач кафедри _________________________ (проф. Кравченко Л.М.)

“_____”___________________ 20___ року

 

 

Схвалено методичною комісією ПНПУ імені В.Г. Короленка за напрямом підготовки (спеціальністю) 020101 Культурологія

Протокол від 28серпня 2012 року № 1

“_28_”_серпня 2012 року Голова _______________ (проф. Кравченко Л.М.)

 

Ó__________, 20__ рік

Ó __________, 20__ рік

__________________________________________________________________________

 

Відомості про перезатвердження робочої програми:

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ___________________________

Протокол від “____”________________20__ року № ___

Завідувач кафедри _________________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ року

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ___________________________

Протокол від “____”________________20__ року № ___

Завідувач кафедри _________________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ року

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ___________________________

Протокол від “____”________________20__ року № ___

Завідувач кафедри _________________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ року

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ___________________________

Протокол від “____”________________20__ року № ___

Завідувач кафедри _________________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ року

 


 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Процес інтеграції у європейський освітній простір вимагає підготовки фахівців нової генерації, що будуть не тільки конкурентноспроможними на ринку праці, але й відрізнятимуться високою національною самосвідомістю, духовністю й політичною культурою. Важливе місце у формуванні цих якостей займає вивчення курсу історії України, який сприяє світоглядній підготовці студентів і всебічному вихованню їх як особистостей.

Метою вивчення дисципліни є формування сучасного мислення на основі усвідомлення причинно-наслідкових зв'язків процесу історичного розвитку українського суспільства в контексті світових цивілізаційних вимірів, розуміння сутності перетворень, що відбуваються в Україні та її місця у загальноєвропейському просторі.

Предметом вивчення є культуротворчі процеси, державно-політичний та соціально-економічний розвиток українського народу від найдавніших часів до сьогодення.

Завдання курсу полягають в утвердженні у студентів свідомої громадянської позиції та готовності до практичного застосування набутих знань через активну участь у справах суспільства й держави; у формуванні гуманізму, терпимості до інакомислення, здатності до діалогу, толерантного, неупередженого ставлення до інших народів.

Знання, вміння та навички, якими повинні опанувати студенти, полягають в оволодінні ними культурою розумової праці, вмінням орієнтуватися у потоці наукової інформації, формуванні власної точки зору на питання, що вивчаються.

Логіка і структура дисципліни та методи її вивчення дають можливість студентам засвоїти необхідний обсяг науково-теоретичних знань, що обумовить цілісне сприйняття процесу функціонування сучасного суспільства на національному, загальносвітовому рівнях і набуття норм свідомої суспільно-політичної поведінки. Дисципліна є обов'язковою і базовою для культурології. На її вивчення відводиться 90 годин, з яких 24 год. передбачено на лекції, 24 год. - на семінарські заняття, 27 год. — на індивідуально-консультативну та 26 год. на самостійну роботу. Основними формами навчального процесу, які забезпечують вивчення студентами історії України, є навчальні та проблемні лекції, семінарські заняття, семінари-дискусії, презентації, рольові ігри, індивідуальна та самостійна робота, співбесіди з викладачами тощо.

Однією зі складових навчального процесу в умовах запровадження КМСОНП є організація самостійної роботи студентів (СРС), що має сприяти розвитку активності й творчих здібностей майбутніх фахівців, формуванню у них прагнення до неперервної самоосвіти та. здатності постійно оновлювати набуті наукові знання. Виконання цих завдань вимагає розробки нових методів та форм взаємодії викладача і студента.

Ефективність СРС залежить не лише від професіоналізму викладача, але й в значній мірі від студента, який повинен оволодівати методикою поглибленого самостійного навчання і саморозвитку під консультативним керівництвом педагога.

Методичні рекомендації до кожної теми спрямовані на підвищення ефективності самостійної роботи студентів і містять інформацію щодо організації самостійної роботи з тем курсу, перелік питань для самоконтролю, завдання для підготовки до модульних контрольних робіт, список інформаційних джерел та ін., що має допомогти студентам в опануванні дисципліною.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

Назва розділу, модуля, теми Кількість годин за формами навчання та видами занять
Денна Заочна
аудиторні позаауди-торні аудиторні Позаауди-торні
Разом Лекції Семінари ІКР СРС Разом Лекції Семінари ІКР СРС
Змістовий модуль І. Історія України з найдавніших часів до початку XX ст.  
Витоки української держав-ності. Україна княжої доби            
Україна у складі Польщі. Козацька доба            
Визвольна війна сер. XVII ст. Формування української держави            
Руїна. Гетьманщина. Ліквідація української Автономії              
Україна у складі Російської та Австро-Угорської імперій              
Україна в умовах капіта­лістичної модернізації            
Змістовий модуль II. Україна в ХХ-ХХІ ст. Розбудова незалежної держави
Українська національна революція 1917-1921 рр.    
Міжвоєнний період (1921-1939 рр.) -      
Західноукраїнські землі між двома світовими війнами (1921-1939 рр.) - -      
Україна в роки Другої світової війни -      
України в другій пол. 40-х до поч. 80-х рр. XX ст. -      
Незалежна Україна у сучасному світі    
  Разом  

 

Дата добавления: 2015-05-22; Просмотров: 189; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 107.22.2.109
Генерация страницы за: 0.031 сек.