Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Виконати тести. Що виносяться на модульний контроль
Читайте также:
 1. II. Аспекты тестирования
 2. А. Тести
 3. А. Тести
 4. А. Тести
 5. А. Тести
 6. А. Тести
 7. А. Тести
 8. А. Тести
 9. А. Тести
 10. А. Тести
 11. А.Тести
 12. Биотестирование и биоиндикация как методы контроля качества среды.

Модульний контроль № 1

Що виносяться на модульний контроль

 

І рівень (елементарний)

1. Предками українців були:

а) південні слов'яни; в) західні слов'яни;

б) північні слов'яни; г) східні слов'яни.

2. Першим князем династії Рюриковичів вважається:

а) Аскольд; в) Ігор;

б) Олег, г) Кий.

3. Держава східних слов'ян мала назву:

а) Руська держава; в) Київська Русь;

б) Куявія; г) Українська держава.

4. Київська Русь припинила своє існування внаслідок:

а) домовленості між князями; б) завоювання тевтонцями;

в) зречення влади Рюриковичів; г) завоювання монголами.

5. Доведіть, що Київська Русь за часів князя Володимира була імперією.

6. Проаналізуйте, чому після смерті Ярослава Мудрого почався процес феодальної роздробленості?

7. Як називалися вільні селяни?

а) закупи; в) смерди;

б) наймити; г) челядь.

8. Заповніть таблицю:

 

Діяльність Данила Галицького
Зовнішня політика Внутрішня політика
   

 

9. Заповніть таблицю: «Наслідки Люблінської унії» для українських земель»

 

Економічні Суспільно-політичні
   
   

 

10. Як ви розумієте слова історика В. Смолія про те, що козацтво «несло в собі значно вищі потенціальні можливості, пов'язані не з рудиментами минулого, а з перспективою створення нового - буржуазного ладу»?

11. Співвіднесіть термін (поняття) та його визначення

Вища військова і цивільна адміністрація в Україні за часів козацтва:

а) генеральна старшина;

б) полкова старшина;

в) сотенна старшина.

12. Заповніть таблицю «Причини виникнення козацтва»

 

Причини їхні прояви
Економічні  
Соціальні  
Політичні  

 

13. Заповніть таблицю:

«Причини виникнення Запорізької Січі»

Причини їхні прояви
Внутрішньополітичні  
Зовнішньополітичні  

 

14. Заповніть таблицю: «Козацько-селянський рух 20-30 років XVII ст.»

 

Повстання Причини Роки Керівник Основні події
         
         

 

15. Історики В. Семененко і Л. Радченко зазначають: «Демократизм у Запорізькій Січі - це класична охлократія (влада натовпу), небезпечна для укріплення ідей державності». Чи згодні ви з таким твердженням? Які докази можна навести на підтвердження чи спростування цієї точки зору?

16. Заповніть таблицю

«Причини національно-визвольної війни»

 

Причини їхні прояви
Соціальні  
Національні  
Релігійні  

 17. Пізнайте особу вивченої теми за описом: Військо-політичний діяч періоду національно-визвольної війни. З 1638 р. - полковник реєстрового козацького війська. Брав участь у битві під Пилявцями, командував кіннотою під Збаражем, де загинув у бою. Герой історичної пісні.

18. Історик О. Єфименко про Переяславську раду: «представники українського народу прагнули надати приєднанню характеру договору, представники Московської держави - характеру милості». Чи згодні ви з такою оцінкою позиції сторін на Переяславській раді? Поясніть свою думку.

19. Історик В. Ключевський про гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного: «Шляхтич за походженням, він і на козацтво переніс свої шляхетські поняття». На підставі яких фактів історик дійшов такого висновку? Чи згодні ви з ним? Якщо так, поясніть, чому.

20. Заповніть порівняльну таблицю:

«Зовнішня політика Б. Хмельницького. Відносини Української і держави з іншими країнами».

 

Країна Відносини
Польща  
Росія  
Туреччина  
Крим  
Швеція  
Молдавія  

 

21. Заповніть таблицю «Українсько-московський договір 1654 р.»

 

Причини укладення  
Зміст  
Значення  

 

22. Співвіднесіть особу та факт її біографії

І. Виговський а) Гетьман Правобережної України;

І. Самойлович б) гетьман Лівобережної України;

І. Брюховецький в) уклав Гадяцький договір;

Тетеря г) був проголошений гетьманом усієї

України.

23. Установіть причинно-наслідковий зв'язок: Зборівський мирний договір - «Березневі статті»; Руїна - «Вічний мир»; смерть Б. Хмельницького - Гадяцький договір гетьманство І. Мазепи - зруйнування Запорізької Січі.

24. Заповніть порівняльну таблицю: «Внутрішні і зовнішні причини Руїни»

 

Внутрішні причини Зовнішні причини
   
   

 

25. Заповніть таблицю:

Міжнародні угоди щодо України. Території, що відійшли до інших держав

 

Угоди Росія Польща Туреччина
Андрусівське перемир'я      
Бахчисарайське перемир'я      
«Вічний мир»      

 

26. Заповніть таблицю:

«Запорізька Січ у другій половині XVII ст.»

 

Країна Сутність відносин
Польща  
Туреччина і Крим  
Росія  

 

27. На думку деяких істориків, Гадяцькій договір спізнився мінімум на 60-70 років. Чи згодні ви з такою точкою зору? Доведіть її слушність чи спростуйте.

28. Складіть розгорнутий план відповіді на тему: «Останній гетьман України».

29. Із запропонованої групи питань оберіть одне і дайте відповідь:

- Дайте оцінку політики Катерини II щодо українських земель. Поясніть, чому переважна більшість козацької старшини майже не чинила опору ліквідації автономного устрою Гетьманщини?

- Чому, на вашу думку, Катерина II почала ліквідацію української автономії саме з ліквідації гетьманства? Чи сприяло ліквідації гетьманства прохання козацької старшини щодо спадковості титулу гетьмана?

30. У сер. XVIII ст. більшість українських земель входили до складу:

а) Росії та Речі Посполитої;

б) Росії та Прусії;

в) Речі Посполитої та Австрії.

31. Встановіть відповідність між подією та датою:

 

Остаточна ліквідація гетьманства 1793 р.
Другий поділ Речі Посполитої 1783 р.
Впровадження кріпацтва на Лівобережжі 1750 р.
Обрання К. Розумовського гетьманом 1764 р.

 

32. Викресліть два зайвих прізвища із прізвищ декабристів - членів Південного товариства: П. Куліш, М. Бестужев-Рюмін, М. Костомаров, С. Муравйов-Апостол, П. Пестель.

33. Підготуйте відповідь про Південне товариство декабристів за планом:

а) назвіть прізвища членів організації;

б) проаналізуйте програмний документ товариства;

в) розкажіть про практичну діяльність організації.

34. Складіть відповідь про Кирило-Мефодіївське товариство за наступним планом:

а) назвіть прізвища членів організації;

б) назвіть основний програмний документ товариства;

в) розкажіть про діяльність організації.

35. Порівняйте основні плани перетворення суспільства:

 

Кирило-Мефодіївське товариство Декабристські організації
   
   

 

36. Складіть хронологічну таблицю «Основні події в західноукраїнських землях наприкінці XVIII - поч. XIX ст.»

37. Порівняйте програми наступних організацій:

 

Кирило-Мефодіївське Товариство «Руська трійця» «Русалка Дністрова»
     
     

 

38. Складіть таблицю «Реформи 60-70-х рр. XIX ст.», самостійно обравши назви колонок.

39. Порівняйте Валуєвський циркуляр та Емський указ

 

Валуєвський циркуляр 1863 р. Емський указ 1876р.
   
   

 

В

40. Із запропонованих тез оберіть погляди народців:

а) орієнтувались на Росію, як найбільшу слов'янську державу;

б) вважали, що українці - окремий народ, який потребує захисту своїх національних і політичних прав;

в) виступали за об'єднання західноукраїнських земель з Наддніпрянщиною у складі Російської імперії;

г) намагалися захищати та розвивати українську мову та літературу;

д) мали багато спільного з українофільством Наддніпрянщини.

42. Складіть хронологічну таблицю «Події революції 1905-1907 рр. в Україні».

43. Сформулюйте основні вимоги української думської громади у І та II Державних думах.

II рівень (достатній)

Дата добавления: 2015-05-22; Просмотров: 210; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 52.91.185.49
Генерация страницы за: 0.011 сек.