Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ВАРІАНТ 4. для студентів спеціальності 5.03040101 «Правознавство»

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З ДИСЦИПЛІНИ « ОСНОВИ ФІЛОСОФСЬКИХ ЗНАНЬ»

для студентів спеціальності 5.03040101 «Правознавство»

напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»

 

 

Виберіть правильну відповідь:

 

1. Слово „філософія” має походження:


а) латинське;

б) українське;

в) грецьке;

г) індійське.


 

2. Антропоморфізм – це:

а) одухотворення сил природи;

б) поєднання реального і ілюзорного;

в) пояснення невідомого через відоме (буття роду);

г) філософське осмислення природи.

 

3. Слово „релігія” означає:


а) святиня;

б) розповіді про богів;

в) святість;

г) розповіді про першопредків.


 

4. Основні компоненти світогляду це:


а) пізнавальний;

б) теоретичний;

в) ціннісний;

г) мотиваційний.


 

5. „Мокша” – це:


а) звільнення;

б) душа;

в) безособовий дух;

г) перевтілення.


 

6. Припинення будь-яких хвилювань згідно з буддизмом – це:


а) карма;

б) дхарма;

в) нірвана;

г) порушу.


 

7. „Йога” в перекладі означає:


а) переможець;

б) впорядкування;

в) страждання;

г) аскетизм.


 

8. Засновник школи Санкх’я:


а) Капілу;

б) Бріхаспаті;

в) Канада;

г) Гаутама.


 

9. Світлий, сухий, активний початок – це:


а) Інь;

б) Ян;

 

в) Дао;

г) Сяо.

 


 

10. „Людино! Чого не бажаєш собі, того не роби й іншому. Ці слова належать:


а) Лао-Цзи;

б) Мо-Цзи;

в) Конфуцію;

г) Шан-Яну.


 

11. „Ці” – це:


а) атом;

б) жіночий початок;

в) чоловічий початок;

г) стихії.


 

12. Принцип „недіяння” притаманний:


а) конфуціанству;

б) легізму;

в) даосизму;

г) моїзму.


 

13. Висока класика в античній філософії існувала:


а) VII-V ст. до Різдва Христова;

б) V-IV ст. до Різдва Христова;

в) IV-I ст. До Різдва Христова.

г) I-VI стать.


14. Слово „античний” означає:


а) грецький;

б) латинський;

в) давній;

г) елліністичний.


 

15. „Речі – це тіні ідей”. Ця думка належить:


а) Сократу;

б) Платону;

в) Аристотелю;

г) Демокріту.


 

16. Апологетика і патристика охоплюють:


а) X-XI століття;

б) II-IX століття;

в) XII-XIII століття;

г) XIV-XVI століття.


 

17. Представникам негативного ставлення

Належать такі твердження:


а) філософські твердження безпідставні;

б) філософські твердження ведуть розбещеності і гріха;

в) філософію треба використовувати, підпорядковуючи її теології;

г) філософські твердження складні і заплутані.


 

18. Одним із перших натурфілософів був:


а) Леонардо да Вінчі;б) П.Мірандола;

в) М.Кузанський;

г) М.Фічіно.


 

19. Ф.Бекон є автором:


а) „Про кругообіг небесних сфер”;

б) „Про природу згідно з її власними початками”;

в) „Новий Органон”;

г) „Нова Атлантида”.


20. Прихильником природного права, поділу влади на 3 гілки був:


а) Вльтер;

б) Ж.-Ж. Руссо;

в) Ш.Л.Монтеск’є;

г) Д.Дідро.


 

21. Основою світа є духовна субстанція – абсолютна ідея. Це твердження належить:


а) І.Канту;

б) Г.Гегелю;

в) Й.Фіхте;

г) П.Фейєрбаху.


 

22. Несвідоме згідно з Фрейдом – це:


а) „я”;

б) над „я”

в) „воно”;

г) „его”.


 

23. Людина згідно з поглядами Сковороди:


а) мікрокосмос;

б) макрокосмос;

в) світ символів;

г) світ природи.


 

24. Онтологія – це вчення про:


а) свідомість;

б) пізнання;

в) розвиток;

г) буття.


 

25. Нежива природа – це:


а) механічні процеси;

б) хімічні процеси;

в) космічні процеси;

г) клітини.


 

26. Духовний світ кожної особистості – це:


а) суспільна свідомість;

б) індивідуальна свідомість;

в) емпірична свідомість;

г) теоретична свідомість.


 

27. Узагальнення, яке дає змогу отримати знання про суттєві ознаки даного класу речей:


а) судження;

б) умовивід;

в) поняття;

г) сприйняття.


 

28. Такий зміст знання, який не залежить ні від людини ні від людства, це:


а) об’єктивна істина;

б) конкретна істина;

в) омана;

г) прагматична істина.


 

29. Вчення про становлення, про вічну мінливість, плинність світу і явищ розробив:


а) Геракліт;

б) Фалес;

в) Емпедокл;

г) Демокріт.


 

 

30. Характеристики традиційного суспільства – це:


а) машинне виробництво;

б) аграрна спрямованість;

в) консерватизм в соціальних стосунках;

г) негативне ставлення до інновацій.


 

31. Пропедевтику започаткував:


а) Сократ;

б) Аристотель;

в) Платон;

г) Піфагор.


 

32. Міфологічний світогляд формувався в умовах:


а) переходу від первіснообщинного до рабовласницького ладу;

б) первіснообщинного ладу;

в) феодалізму;

г) капіталізму.


 

33. Біологічна неспеціалізованість людини це:

а) розумність;

б) смертність;

в) по будові тіла незрозуміло, для чого вона призначена;

г) можливість вибирати свій життєвий шлях.

 

34. Синкретизм це:


а) одухотворення сил природи;

б) поєднання реального і ілюзорного;

в) антропоморфізм

г) колективізм.


 

35. Людину як систему досліджувала школа:


а) санкх’я;

б) локаята;

в) йога;

г) буддизм.


 

36. „Життя – це страждання”. Ця істина належить:


а) буддизму;

б) джайнізму;

в) веданті;

г) локаяті.


 

37. „Крапка” або „згущення” це:


а) дхарма;

б) карма;

в) пуруша;

г) мокша.


 

38. Засновник школи Ньяя:


а) Капілу;

б) Готама;

в) Канада;

г) Бріхаспаті.


 

39. „Лі-Шу” – це книга:


а) ритуалів;

б) пісень;

в) змін;

г) літописів.


 

40. Цзюнь-цзи згідно з конфуціанством це:


а) низька людина;

б) вільна людина;

в) смертна людина;

г) шляхетна людина.


 

41. Філософ, вчення якого було канонізовано:


а) Конфуцій;

б) Лао-Цзи;

в) Шан-Ян;

г) Пань-Гу.


 

42. Принцип виправлення імен належить:


а) Лао-Цзи;

б) Пань-Гу;

в) Конфуцію;

г) Шан-Яну.


 

43. За Гераклітом у течії перебувають такі стихії:


а) вогонь;

б) повітря;

в) вода;

г) земля.


 

44. Найвідоміший грецький атоміст:


а) Зенон;

б) Парменід;

в) Демокріт;

г) Емпедокл.


 

45. „Людина – це мірило усіх речей”. Ця теза належить:


а) Протагору;

б) Скорату;

в) Платону;

г) Аристотелю.


 

46. Середньовіччя охоплює період:


а) III-X століття;

б) X-XI століття;

в) XII-XIII століття;

г) IV-V століття.


 

47. „Грецькі філософи прямують шляхом істини. Але не могли досягнути її тому, що не було явлення Ісуса Христа”. Це твердження належить:


а) представникам позитивного ставлення;

б) представникам негативного ставлення;

в) А.Августину;

г) Т.Аквінській.


 

 

48. „Людина може сягати Бога, а може стати нижчою від худоби”. Це твердження належить:


а) Д.Аліг’єрі;

б) Л. да Вінчі;

в) Ф.Петрарка;

г) Л.Валла


 

49. Основи індустріального суспільства сформувались в епоху:


а) Середньовіччя;

б) Просвітництва;

в) Нового часу;

г) Відродження.


 

 

50. Людина – це „мислячий очерет”. Ця думка належить:


а) Г.Лейбніцу;

б) Р.Декарту;

в) Ф.Бекону;

г) Б.Паскалю.


 

51. Вчення про активність „я” сформулював:


а) Й.Фіхте;

б) І.Кант;

в) Г.Гегель;

г) Л.Фейєрбах.


 

52. Суспільна свідомість згідно з Фрейдом це:


а) „я”;

б) над „я”;

в) „воно”;

г) лібідо.


 

53. „Світ ловив мене, але не спіймав”. Ці слова належать:


а) М.Грушевському;

б) І.Франку;

в) Г.Сковороді;

г) Т.Шевченку.


 

54. Жива природа –це:


а) клітини;

б) хімічні процеси;

в) популяції;

г) види.


 

55. Найзагальнішими характеристиками буття є:


а) свідомість;

б) підсвідоме;

в) простір;

г) час.


 

56. Форма суспільного надбання, здобутку суспільства – це:


а) суспільна свідомість;

б) індивідуальна свідомість;

в) теоретична свідомість;

г) емпірична свідомість.


 

57. Цілісний образ предмета, що зберігається в пам’яті та уяві:


а) відчуття;

б) сприйняття;

в) уявлення;

г) умовивід.


 

58. Історично зумовлена і багатопланова – це:


а) конкретна істина;

б) омана;

в) об’єктивна істина;

г) прагматична істина.


 

59. У натурфілософських вченнях Відродження діалектичні ідеї з’явились у:


а) Леонардо до Вінчі;

б) М.Кузанського;

 

в) Дж. Бруно;

г) Ж.Макіавеллі.


60. Характеристика індустріального суспільства це:

а) негативне ставлення до інновацій;

б) інтенсивний тип розвитку;

в) консерватизм в соціальних стосунках;

г) розвиток техніки, технологій, науки.

 

Розглянуто на засіданні циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін

Протокол № від 2014 р.

Голова циклової комісії ________________ Марущак В.А.

 

Дата добавления: 2015-05-22; Просмотров: 187; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.