Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ВАРІАНТ 5. для студентів спеціальності 5.03040101 «Правознавство»

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З ДИСЦИПЛІНИ « ОСНОВИ ФІЛОСОФСЬКИХ ЗНАНЬ»

для студентів спеціальності 5.03040101 «Правознавство»

напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»

 

 

Виберіть правильну відповідь:

 

1. Емоційно-образне сприйняття світу – це:


а) поєднання реального і ілюзорного;

б) пояснення невідомого через відоме (буття роду);

в) одухотворення сил природи;

г) закону уяви і фантазії.


 

2. Основні рівні світогляду – це:


а) теоретичний;

б) пізнавальний;

в) ціннісний;

г) життєво-практичний.


 

3. Найдавніший тип світогляду:


а) міфологія;

б) наука;

в) філософія;

г) релігія.


 

4. Плюралістичний характер філософії – це:


а) терпимість до різних точок зору;

б) вміння вести діалог;

в) монофобія;

г) наявність різних точок зору.


 

5. „Сенсора” – це:


а) душа;

б) безособовий дух;

в) доля;

г) перевтілення.


 

6. Аскетизм і не заподіяння шкоди живому притаманно:


а) йогі;

б) джайнізму;

в) буддизму;

г) чарвакі.


 

7. Найвища підсистема людини у йогі:


а) мінерало-людина;

б) тварино-людина;

в) рослино-людина;

г) людино-людина.


 

8. Згідно з буддизмом шлях позбавлення від страждань:


а) 7 разовий;

б) 2 разовий;

в) 8 разовий;

г) 9 разовий.


 

9. Уособлює темний, вологий, пасивний початок:


а) „Інь”;

б) „Ян”;

 

в) „Дао”;

г) „Цзюнь-Цзи


 

10. Світові стихії у „П’ятикнижжі”:


а) повітря;

б) вогонь;

в) земля;

г) дерево, метал.


 

11. „Де” в конфуціанстві – це:


а) доброчинність;

б) повага до старших;

в) виконання ритуалів;

г) гуманізм.


 

12. Лао-Цзи заснував школу:


а) легізму;

б) даосизму;

в) маоїзму;

г) софізму.


 

13. „Архе” – це апейрон. Ця думка належить:


а) Фалесу;

б) Геракліту;

в) Анаксімандру;

г) Анаксімену.


 

14. „Усе тече, усе змінюється”. Ця теза належить:


а) Піфагору;

б) Фалесу;

в) Геракліту;

г) Анаксімену.


 

15. „Світ не зникає, отже, в основі речей лежать незмінні сутності”. Ця думка належить:


а) Аристотелю;

б) Сократу;

в) Платону;

г) Піфагору.


 

16. Суттєву роль в утвердженні християнського світомислення відіграли:


а) М.Капела;

б) М.Кузанський;

в) С.Боецій;

г) Ф.Касіодор.


 

17. Монотеїзм – це:


а) любов до людини;

б) спасіння душі;

в) рівність перед Богом;

г) єдинобожжя.


 

18. Людина – центр та зосередження якостей світу. Це:


а) антропоцентризм;

б) пантеїзм;

в) гуманізм;

г) панпсихізм.


 

19. „Мислю, отже існую”. Ця теза належить:
а) Ф.Белону;

б) Дж.Локку;

в) Г.Гобсу;

г) Р.Декарту.


 

20. Висунув вчення про загальні засади світу – про субстанцію:


а) Б.Спіноза;

б) Г.Лейбніц;

в) В.Паскаль;

г) Вольтер.


 

21. Зробив „коперніковський переворот” у філософії:


а) Г.В.Гегель;

б) У.Кант;

в) Л.Фейєрбах;

г) Й.Фіхте.


 

22. Контрольоване станом бадьорої психіки згідно з Фрейдом. Це:


а) свідоме;

б) надсвідоме;

в) підсвідоме;

г) суспільна свідомість.


 

23. Систему якого філософа вивчали в Києво-Могилянській академії:


а) Сократа;

б) Платона;

в) Д.Локка;

г) Аристотеля.


 

24. Світ людського буття – це:


а) клітини;

б) географічне середовище;

в) техніка;

г) матеріальне виробництво.


 

25. Субстанційну теорію в поясненні простору і часу сформулював:


а) Аристотелю;

б) Лейбніц;

в) Демокріт;

г) Ньютон.


 

26. Сукупність ідей, що відображають соціально-групові, класові відносини

в суспільстві, центром яких є певне ставлення до влади. Це:


а) естетична свідомість;

б) політична свідомість;

в) правова свідомість;

г) моральна свідомість.


 

27. Цілісний, наочний образ предмета – це:


а) відчуття;

б) сприйняття;

в) уявлення;

г) умовивід.


 

28. Концепція істини, яка передбачає логічну узгодженість знання з самим собою:


а) прагматична;

б) конвенціалізму;

 

 

в) відповідності;

г) логічної когерентності.


 

 

29. Матеріалістичну діалектику створив:


а) І.Кант;

б) К.Маркс;

в) Ф.Енгельс;

г) Л.Фейєрбах.


 

30. Характеристика постіндустріального суспільства – це:


а) інформація;

б) комп’ютерні системи;

в) біотехнологічні системи;

 

г) негативне ставлення до іновацій.


 

31. Релігійний світогляд домінував над філософією в період:


а) Ст.Греції;

б) Середньовіччя;

в) Відродження;

г) нового часу.


 

32. Слов’янське слово „любомудріє” існувало в:


а) XVI столітті;

б) XIX столітті;

в) XV столітті;

г) XVII столітті.


 

33. Людина не призначена ні для чого конкретно. Це її:


а) розумність;

б) біологічна неспеціалізованість;

в) універсальність;

г) можливість проектувати своє життя.


 

34. Слово „софія” означає:


а) мудрість;

б) любов;

в) схильність;

г) бажання.


 

35. „Веди” написані:


а) за 1 тис. років до Різдва Христова;

б) за 1,5 тис. років до Різдва Христова;

в) за 2 тис. років до Різдва Христова;

г) за 2,5 тис. років до Різдва Христова.


 

36. „Брахман” – це:


а) людська душа;

б) доля;

в) перевтілення;

г) безособовий дух.


 

37. Слово джайнізм означає:


а) переможець;

б) людина;

в) доля;

г) звільнення.


 

38. Засновник йоги:


а) Будда;

б) Патанджалі;

в) Канада;

г) Гаутама.


 

 

39. „Пракриті” – це:


а) природа;

б) свідомість;

в) споглядання;

г) маса.


 

 

40. „У-Цзінь” – це:


а) П’ятикнижжя;

б) Книга пісень;

 

в) Книга змін;

г) Книга ритуалів.


41. Першопредок китайців:


а) Лао-Цзи;

б) Мо-Цзи;

в) Конфуцій;

г) Пань-Гу.


 

42. „Сяо” – це:


а) „гуманізм”;

б) повага до старших;

в) виконання ритуалів;

г) доброчинність.


 

43. „Архе” – це повітря. Ця думка належить:


а) Фалесу;

б) Геракліту;

в) Анаксімену;

г) Піфагору.


 

44. Рік заснування академії Платоном:


а) 340 р. до Різдва Христова;

б) 386 р. до Різдва Христова;

в) 347 р. до Різдва Христова;

г) 430 р. до Різдва Христова.


 

45. Ототожнив річ та ідею:


а) Сократ;

б) Платон;

в) Аристотель;

г) Геракліт.


 

46. Містика висувала такі твердження:


а) розум і розсудливість ведуть до гріха;

б) шлях до Бога лежить через почуття;

в) потрібно використовувати можливості розуму в питаннях богопізнання;

г) найкращим засобом діяльності розуму є лайка.


 

47. Розумів Бога, як основу світу:


а) Т.Аквінський;

б) Тертулліан;

в) А.Августин;

г) Арнобій.


 

48. Центром світу слід вважати сонце:


а) геліоцентризм;

б) антропоцентризм;

в) панпсихізм;

г) гуманізм.


 

49. Основоположник раціоналізму:


а) Р.Декарт;

б) Г.Гоббс;

в) Дж.Локк;

г) Ф.Бекон.


 

 

50. Вчення про монади висунув:


а) Г.Лейбніц;

б) Б.Спіноза;

в) Д.Локк;

г) Д.Берклі.


 

51. Основоположником гносеології був:


а) Г.Гегель;

б) Л.Фейєрбах;

в) У.Кант;

г) Й.Фіхте.


 

52. Дослідив явище „несвідоме”:


а) Е.Муньє;

б) З.Фрейд;

в) М.Бердяєв;

г) М.Шелер.


 

53. Клас філософії в Києво-Могилянській академії охоплював:


а) діалектику;

б) логіку;

в) фізику;

г) метафізику.


 

54. Релятивну концепцію в поясненні простору і часу сформулював:


а) А.Сміт;

б) Г.Спенсер;

в) Демокріт;

г) Лейбніц.


 

55. Скільки форм можна виділити в бутті:


а) 4;

б) 2;

в) 3;

г) 5.


 

56. Регулює соціальні стосунки з позиції закону, вона є сукупністю принципів і норм поведінки, що санкціоновані державою. Це:


а) політична свідомість;

б) правова свідомість;

в) моральна свідомість;

г) суспільна свідомість.


 

57. Первинний елемент чуттєвого пізнання – це:


а) відчуття;

б) сприйняття;

в) уявлення;

г) поняття.


 

 

58. Концепція істини, яка передбачає принцип корисності – це:


а) прагматична;

б) конкретності;

в) конвенціалізму;

г) відповідності:


 

 

59. Найбільш розвинену, глибоко і теоретично досконалу систему діалектики розробив:


а) У.Кант;

б) Л.Фейєрбах;

в) Й.Фіхте;

г) Г.В.Гегель.


 

60. Глобальні проблеми взаємодії природи і суспільства це:


а) екологічні проблеми;

б) забезпечення повноцінного розвитку індивіда;

 

Розглянуто на засіданні циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін

Протокол № від 2014 р.

Голова циклової комісії ________________ Марущак В.А.

 

 

Дата добавления: 2015-05-22; Просмотров: 165; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.02 сек.