Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Сутністьзміннихзагальнихвитратпідприємства

Зміннимивитратами (VariableCost - VC) називаютьвитрати, величина якихзнаходиться в залежностівідзміниобсягувиробництва.

Змінниминазиваютьсятаківитрати, величина якихзмінюєтьсязалежновідзміниобсягувиробництватоварів. До них належать затрати на сировину, матеріали, паливо, енергію, транспортніпослуги і більшістьвитрат на оплату трудовихресурсів (працівників, задіяних у виробництві). Основу постійнихвитратстановлятьзатрати, пов'язані з використаннямосновнихфондів, а змінних — з використаннямоборотнихфондів.

До зміннихзагальновиробничихвитрат належать витрати на обслуговування і управліннявиробництвом (цехів, дільниць), щозмінюються прямо (абомайже прямо) пропорційно до зміниобсягудіяльності. ЗмінніЗагальновиробничівитратирозподіляються на коженоб'єктвитрат з використаннямбазирозподілу (годин праці, заробітної плати, обсягудіяльності, прямихвитраттощо ), виходячи з фактичноїпотужностізвітногоперіоду.

20. Змістграничнихвитрат.

Витрати — зменшенняобсягуматеріальнихцінностей, коштівтощо, яківідбуваються в процесісвідомоїлюдськоїдіяльності; зменшенняпевнихресурсів у фізичнихпроцесах

Граничний ресурс - ценадлишковівитратипевного ресурсу, застосовані для виробництвадодатковоїпродукції. Йоговизначають як різницюміжкількістювитраченого ресурсу на останньомуетапі та йогопопередньоюкількістю. Граничний ресурс формується за умови, коли в реальному житті є можливість у процесівиробництва внести різнукількість добрив, згодуватибільшукількістькормівтощо.

Граничний продукт - той обсяг приросту продукції, який одержало підприємствовіддодаткововикористаного ресурсу. Йоговизначають як різницюміжрівнемвиробництвапродукції на останньомуетапі та їїпопередньоюкількістю.

Граничнівитрати - обсягвитрат, необхідний для виробництващеоднієїдодатковоїодиниціпродукції.

У теоріївитратвиробництваособливезначеннямаєпоняттяграничнихвитрат.

Граничнівитрати — цеприріствитрат у результатівиробництваоднієїдодатковоїодиниціпродукції.

Оскількипостійнівитрати не змінюютьсяіззміноюобсягупродукції ОБ підприємства, граничнівитратизалежатьвідзростаннялишезміннихвитрат на випускдодатковоїодиниціпродукції. Цюзалежністьвідбиваєтака формула:

де ГВ — граничнівитрати; ДЗВ — зростаннязміннихвитратвиробництва; ДОВ — випускдодатковоїодиниціпродукції.

Граничнівитратипоказують, скількикоштує для фірмизбільшенняобсягувипускупродукції на одну одиницю, їхможнаобчислити, виходячи як іззмінних, так і з загальнихвитрат. Загальнівитративідрізняютьсявідзміннихтількипостійнимивитратами, якізалишаютьсясталими, коли обсягвипускупродукціїзмінюється.

Дата добавления: 2015-05-22; Просмотров: 144; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.