Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Класифiкацiя корозiйних процесiв. Типи корозiйних руйнувань
Читайте также:
  1. Мiжнародне регулювання мiграцiйних процесiв.
  2. Становлення багатопартiйної системи в Українi на етапі перебудови. Класифiкацiя полiтичних партiй. Характер багатопартiйностi.

Термодинамічна можливість корозії

Корозія металів

Руйнування металiв пiд впливом хiмiчної або електрохiмiч­ної дiї зовнiшнього середовища називають корозiєю. Термiн „корозiя“ походить вiд латинського слова „corrodere”, що означає - руйнувати, роз’їдати.

Корозiя приносить величезнi збитки народному господарству. За пiдрахунками спецiалiстiв втрати металу в свiтовому маштабi cкладають приблизно 10 - 15% свiтовоi продукцiї cталi.

Науковi основи вивчення корозiї металiв були започаткованi ро­сiйським вченим М.Ломоносовим, який в 1738 - 1748 роках впер­ше провiв дослiдження впливу розчинiв хлоридної i нiтратної кислот на метали. Основоположником першої теорiї корозiйних процесiв був швейцарський вчений Артур де-ля Рiв ( 1830 ).

Радянськi вченi В.Кiстяковський, Д.Фрумкiн, Н.Iзга­ришев, Т.Акiмов розробили основи теорiї електрохiмiчної ко­розiї металiв i вирiшили ряд практичних питань, пов’язаних з корозiєю металiв i захистом вiд неї.

 

Всі процеси, що відбуваються в природі, мають певну напрямленість: газ розширюється в пустоту; залізо, занурене в хлоридну кислоту, розчиняється, утворюючи сіль і виділяючи водень. Ці процеси відбуваються самовільно. Критерієм самовільного перебігу процесу в термодинаміці, як відомо, є ізобарно-ізотермічний потенціал ∆G. Умовою принципової можливості самовільного процесу є зменшення ізобарно-ізотермічного потенціалу, тобто ∆G<0. Для більшості сполук металів величини ∆G мають від’ємні значення, що свідчить про можливість самовільного перебігу реакції окиснення металу з утворенням відповідних сполук.

Отже, металічний стан для більшості технічних металів в атмосфері або інших середовищах є термодинамічно нестабільним. Це і визначає намагання більшості технічних металів до самовільного корозійного руйнування, тобто переходу з металічного стану в йонний.

Корозiя металiв за характером процесу може бути подiлена на корозiю хiмiчну i електрохiмiчну. При хiмiчнiй корозiї електрони переходять з атома металу на частинку (атом, молекулу) - окисник, що входить до складу середовища. Приклади хiмiчної корозії - руйнування металiв в рiдинах - неелектролiтах (диелектриках) i в сухих газах при високих температурах. В результатi такої корозiї виходять з ладу деталi iнженерних конструкцiй (га­зовi турбiни, сопла ракетних двигунiв, арматура печей тощо).

Процес руйнування металу при електрохiмiчнiй корозiї cупрово­джується виникненням електричного струму. До електрохiмiчної корозiї належить руйнування металiв в електролiтах, головним чином в водних розчинах кислот, лугiв i солей. До електрохiмiчної корозiї належить також атмосферна корозiя. Цей вид коро­зiї пояснюється тим, що в водяних крапельках або в плiвцi во­логи на металi вiдбувається розчинення газiв повiтря i присут­нiх в атмосферi рiзних домiшок, отже, утворення електролiту. Так кородують металiчнi конструкцiї мостiв, корпуси рiчкового i морського транспорту, хiмiчна апаратура тощо.

За зовнiшнiм виглядом корозiйне руйнування металiв буває дуже рiзним. Може вiдбуватись суцiльна корозiя, мiсцева коро­зiя, точечна корозiя, мiжкристалiтна, внутрiшньокристалiтна тощо.

 

Дата добавления: 2015-05-24; Просмотров: 119; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.80.217.80
Генерация страницы за: 0.002 сек.