Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тема 1. Роль економічного аналізу в системі менеджменту

Провідне місце економічного аналізу в процесі управління, функціональному менеджменті, аудиті. Економічний аналіз як конкретна функція менеджменту та його основна підфункція. Роль економічного аналізу в супроводженні технології управлінських рішень. Зростання ролі економічного аналізу в періоди глобалізації економіки та фінансово-економічних криз.
Особливості аналізу господарської діяльності промислового підприємства. Особливості економічного аналізу порівняно з іншими видами аналізу. Економічний аналіз як прикладна наука. Зміст економічного аналізу діяльності підприємств, його зв’язки з іншими економічними науками та дисциплінами.

Література [1-9, 14, 16, 25-29].

Методичні вказівки

 

Досліджуючи конкретне поняття “аналіз господарської діяльності”, необхідно, пізнавши його істинне буття, перейти до його суті, а від неї — до його змісту. Корінне слово “аналіз” походить з грецького analysis — тобто розкладання, розчленування, розбір. Аналіз — це метод наукового дослідження шляхом розкладання предмета на складові частки або уявлюваного розчленування об'єкта на притаманні йому елементи за допомогою логічної абстракції. Аналіз виступає в діалектичній, суперечній єдності з поняттям синтезу, тобто з'єднанні раніше розподілених частин в одне ціле та в дослідженні предмета аналізу в його цілості та взаємозв'язку складових елементів. Аналіз — синтез є синонімом будь-якого наукового дослідження.

Економічний аналіз за формою та змістом поняття ширше та повніше, ніж аналіз господарської діяльності. Як правило, останній обмежується аналітичною оцінкою економічної (господарської) діяльності конкретного суб'єкта господарювання, а економічний аналіз, крім цього, містить економіко- правовий аналіз і проводиться для об'єктів більш високого рівня управління (національних економік та їх об'єднань). Але це ділення умовне, бо на рівні сучасного підприємства обов'язковій оцінці підлягає стан зовнішнього середовища, у тому числі і нормативно-правового забезпечення економічної діяльності. Тому далі ці поняття ототожнюються.

Економічний аналіз є методом дослідження господарської діяльності підприємств, банків, страхових компаній та інших об'єднань суб'єктів господарювання, їх об’єднань (корпорацій, галузей, економічних регіонів та ін.) та структурних підрозділів СГ (цехів, філій та ін.).

Економічний аналіз як прикладна наука являє собою систему спеціальних знань (що базуються на економічних законах діяльності та розвитку соціально-економічних систем), які спрямовані на пізнання методології оцінки та планування економічної діяльності в цілому та за її видами (операційної, фінансової та інвестиційної).Слід звернути увагу на особливості економічного аналізу порівняно з іншими видами аналізу (хімічного, математичного, фізичного та ін.):

1. Використання системи техніко-економічних і фінансових показників, за допомогою яких надається кількісна характеристика явищ і процесів господарської діяльності об'єкта економічного аналізу, які досліджуються з різних боків, у статиці та динамиці та з визначенням місця у рейтинговій оцінці.

2. Усі показники підлягають якісному і кількісному вимірюванню та оцінці їх впливу на оціночні та узагальнюючі показники.

3. Системи та підсистеми показників визначаються у взаємозв'язку, взаємозалежності, взаємообумовленості внаслідок причинно-наслідкових зв'язків між господарськими явищами та процесами, внутрішнім і зовнішнім середовищем, між макро-і мікрорівнем і т.д. Від форми зв'язку між показниками залежить вибір методів факторного аналізу.

4. У ринкових умовах доцільно формувати й удосконалювати системи показників та аналізувати їх з позицій різних інтересів користувачів аналітичної інформації — засновників та володарів, трудового колективу та профспілок, податкових органів, постачальників і споживачів, інвесторів та ін.

Крім загальних теоретико-методичних положень, єдиних для оцінки діяльності суб'єктів господарювання та їх об'єднань, економічний аналіз враховує галузеві особливості їхнього функціонування, тому необхідно самостійно опанувати як галузеву специфіку, так і обумовлені нею особливості аналізу господарської діяльності металургійних підприємств.

Слід зосередити увагу на визначенні зв'язків і взаємообумовленості економічних (господарських) процесів, важливості розкриття тенденцій і пропорцій економічного розвитку, на виявленні та оцінці внутрішньогосподарських і зовнішніх резервів подальшого підвищення ефективності діяльності.

Економічний аналіз — наука прикладна. Його роль витікає з його місця в системах менеджменту та ін. економічних наук, бо аналіз забезпечує безперервність і циклічність виконання загальних функцій управління.

Слід усвідомити, що провідне місце цієї навчальної дисципліни зумовлене задачами аналізу господарської діяльності в системі менеджменту. Аналіз одночасово є загальною (або основною) підфункцією управління, конкретною функцією (тобто специфічною управлінською діяльністю) та супроводжує усі етапи технології будь-якого управлінського рішення (УР).

Доцільно опанувати зміст, склад, структуру та послідовність виконання загальних функцій управління: планування, організації, мотивації та контролю та звернути увагу на їх аналітичну складову, особливо на зв'язки аналізу з плануванням, які обумовлюють послідовність і безперервність управління.

Із-за складності, великої трудомісткості аналізу господарської діяльності він відокремлюється як конкретна функція менеджменту, тобто спеціалізована управлінська робота. В ринкових умовах функціонування роль та значення конкретної аналітичної функції підсилюється внаслідок підвищення самостійності та відповідальності за результати економічної діяльності та необхідності: постійного спостереження та оцінки стану конкурентного середовища, пошуків резервів ресурсозбереження, диверсифікації діяльності, підвищення конкурентоспроможності продукції і підприємства та підвищення ефективності використання виробничого потенціалу та діяльності у цілому.

Аналітична підтримка управлінських рішень полягає у виконанні аналітичних функцій на кожному з етапів технології УР, виборі та застосуванні методів дослідження. Важливо опанувати зміст аналітичної підтримки технології УР на кожному її етапі у залежності від значення та особливостей будь-якого конкретного управлінського рішення. Особливу увагу слід звернути на основні вимоги, положення, правила (тобто принципи аналітичної підтримки УР): врахування вимог споживачів продукції, робіт, послуг; аналіз і оцінка інформації для УР; визначення та врахування протиріч та їх усунення або послаблення; безперервність аналітичної підтримки УР; відповідність УР стратегічним цілям; врахування та оцінка ризиків; інтеграція технології УР з автоматизованою системою управління; оцінка фактичної ефективності управлінського рішення після його впровадження.

Під час вивчення змісту аналізу господарської (економічної) діяльності слід звернути увагу на тісний зв'язок управлінського і зовнішнього аналізу та опанувати їх склад і структуру, спільність і відмінності; маркетингову та логістичну концепції аналітичних оцінок та провідну роль стратегічного аналізу.

Комплексний повний аналіз господарської діяльності має складну структуру, яка містить тематичні аналізи за видами діяльності та аналіз впливу факторів. Слід звернути увагу: на спільність та відмінність зовнішнього і внутрішнього фінансового аналізу; їх мету та структуру; на особливості рейтингової оцінки.

 

Дата добавления: 2015-05-24; Просмотров: 180; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.