Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ
Читайте также:
 1. Азо- та діазосполуки
 2. Ароматичні сполуки і фітонциди
 3. Білки- це органічні речовини, полімери, які побудовані з амінокислот.
 4. Гетероциклічні сполуки
 5. Діазосполуки та азобарвники.
 6. Діоксини та діоксиноподібні сполуки
 7. Дослід 1. Утворення сполуки з комплексним катіоном.
 8. Завдання 1. Арсен та його сполуки
 9. Завдання 1. Карбон та його сполуки
 10. Клеями називають сполуки, призначені для склеювання (з'єднання) поверхонь за рахунок адгезії (прилипання).
 11. КОМПЛЕКСНІ (КООРДИНАЦІЙНІ) СПОЛУКИ
 12. МАЛІ ОРГАНІЧНІ МОЛЕКУЛИ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИКОНАННЯ

4.1. Поясніть причини різноманітності сполук, утворених такою обмеженою кількістю елементів-органогенів.

4.2. Згоряючи, метан утворює вуглекислий газ та воду. Запропонуйте схему досліду для доведення того, що продуктами реакції горіння є саме CO2 та вода. Запишіть рівняння відповідних реакцій.

4.3. Розв’яжіть задачі:

а) Який об’єм кисню та повітря (н.у.) знадобиться для спалювання 5 м3 метану? Вважайте, що кисню в повітрі 21%.

б) Яка сіль і якої маси утвориться при пропусканні продуктів горіння метану об’ємом 11,2 л (н.у.) через розчин натрій гідроксиду, що містить 80 г лугу?

Аналогічні завдання - дивись збірник ”600 задач”;Кукса С.П.; Тернопіль, „Мандрівець”, 2000 рік, вправи 124 -128, 419 – 438.

4.4. Складіть структурні формули за назвами речовин:

а) 3 – етил – 2,2 – диметилгексан; б) 2,4 – диметилпентан;

в) 3,6 – діетил – 2,5 – диметилоктан; г) 3,4 – діетил – 2,3,5,6 – тетраметилоктан.

4.5. Складіть рівняння реакцій:

а) горіння пропану, пентану, гексану та октану; б) термічного розкладу гептану та декану;

в) хлорування етану до гексахлоретану через проміжні стадії; г) фторування метану до тетрафторметану.

4.6. Розв’яжіть задачі:

а) Бутан об'ємом 20 л з об’ємною часткою домішок 0,2 повністю спалили. Який об'єм повітря (прийміть об’ємну частку кисню в повітрі за 21%) витратився?

б) Згоріла пропан-бутанова суміш об'ємом 20 л, об'ємна частка пропану в ній складала 0,4. Який об'єм вуглекислого газу утворився?

в) Суміш етану і хлору, в якій маса етану складала 3 г, піддали сильному освітленню. Утворилося 6 г монохлоретану. Який вихід продукту по відношенню до теоретично можливого?

г) Вуглекислий газ, утворений в результаті повного згоряння метану масою 4 г, повністю ввібрався розчином натрій гідроксиду до утворення кислої солі. Яка маса натрій гідрокарбонату утворилася, якщо вихід продукту 92% від теоретично можливого?

Аналогічні завдання - дивись збірник ”600 задач”; Кукса С.П.; Тернопіль, „Мандрівець”, 2000 рік, вправи 124 – 128, 431 - 438, 439 - 450.

4.7. У двох циліндрах знаходяться метан і водень. Як визначити ці гази?

4.8. Доведіть, що до складу метану СН4, цукру С12Н22О11 та вати (С6Н10О5)n входять Карбон та Гідроген. Складіть план проведення досліду і напишіть рівняння відповідних реакцій.

4.9. Складіть скорочені структурні формули всіх можливих ізомерів октану. Назвіть їх.

4.10. Розв’яжіть задачі:

а) Пропан кількістю речовини 3 моль піддали термічному розкладу. Яка маса вуглецю та об’єм водню утворилися?

б) Пропан масою 8,8 г повністю розклали й утворений водень пропустили через нагрітий купрум (ІІ) оксид. Маса відновленої міді – 50 г. Який вихід продукту по відношенню до теоретично можливого?Аналогічні завдання - дивись збірник ”600 задач”; Кукса С.П.; Тернопіль, „Мандрівець”, 2000 рік, вправи 92 -106, 439 -450.

4.11. Скласти структурні формули насичених вуглеводнів за назвами:

а) 4 – метилгептан; б) 3 – етил гексан; в) 3 – етил – 2 – метилпентан;

г) 2,3,4 – триметилпентан; д) 2,2 – диметилгексан; е) 3 – етил – 2 – метилгептан;

є) 3,4 – диметилгексан; ж) 3 – метилгептан.

4.12. Скласти рівняння реакцій за схемою:

вуглець → метан → хлорометан → дихлорометан → трихлороиметан → →тетрахлорометан.

Вказати умови проходження реакцій.

4.13. Розв’яжіть задачі:

а) Із 40 л природного газу (н.у.) отримали 30,3 г хлорометану. Визначити об’ємну частку метану в природному газі, якщо вихід продукту реакції хлорування складає 40% від теоретично можливого.

б) При спалюванні 20 л суміші метану та етану утворилося 24 л вуглекислого газу. Визначте об’ємні частки вуглеводнів у вихідній суміші.

Аналогічні завдання - дивись збірник ”600 задач”; Кукса С.П.; Тернопіль, „Мандрівець”, 2000 рік, вправи 439 – 450, 494 – 500.

4.14. Розв’яжіть задачі:

а) Масова частка Карбону в алкані 84,21%. Відносна густина його за воднем 57. Знайдіть молекулярну формулу алкану. Запишіть не менше чотирьох його ізомерів, дайте їм назви.

б) Визначте формулу алкану, відносна молекулярна маса якого 58.

в) Масова частка Карбону в алкані 83,33% Відносна густина за метаном – 4,5. Знайдіть формулу сполуки.

г) Масові частки елементів у складі молекули хлорпохідного метану становлять: 14,11% Карбону, 2,35% Гідрогену, решта – Хлор. Густина парів за воднем складає 42,5. Знайдіть молекулярну формулу сполуки.

д) При спалюванні 10 г органічної речовини утворилося 27,5 г вуглекислого газу і 22,5 г води. Відносна густина пари цієї речовини за киснем становить 0,5. Визначте молекулярну формулу органічної речовини.

е) Внаслідок спалювання 8,8 г вуглеводню утворилось 26,4 г вуглекислого газу. Маса 1 л цього газоподібного вуглеводню за н.у. складає 1,96 г. Визначте молекулярну формулу вуглеводню.

є) На спалювання 1 моль насиченого вуглеводню витрачається 78,4 л кисню (н.у.). Який це вуглеводень?

Аналогічні завдання - дивись збірник ”600 задач”; Кукса С.П.; Тернопіль, „Мандрівець”, 2000 рік, вправи 455 -470.

4.15. Напишіть напівструктурні формули речовин за назвами:

а) 3,3 – диметил – 1 – бутен; б) 2 – етил – 1 – пентан;

в) 4 – етил – 3,4 – диметил – 5,5 – дихлоро – 1 – гексен.

4.16. Напишіть рівняння реакцій:

а) бромування пропену; б) приєднання гідрогенхлориду до бутену – 2; в) полімеризації пропену; г) горіння октену, гептену.

4.17. Розв’яжіть задачі:

а) При пропусканні етену через бромну воду маса розчину збільшилася на 11,2 г. Визначте об'єм етену, що вступив у реакцію.

б) Етен об'ємом 4,48 л піддали гідратації при нагріванні в присутності каталізатора. Утворився первинний одноатомний насичений спирт етанол (С2Н5ОН) масою 8,4 г. Який вихід продукту по відношенню до теоретично можливого?

Аналогічні завдання - дивись збірник ”600 задач”; Кукса С.П.; Тернопіль, „Мандрівець”, 2000 рік, вправи 174 – 193, 439 - 450.

4.18. Складіть напівструктурні формули сполук за назвами:

а) 4 – етил – 3,4 – диметил – 1 – гексин; б) 3, 3, 4, 4 – тетрахлоро – 1 – бутин;

в) 5,5 – диметил – 2 – гептин.

4.19. Напишіть рівняння реакцій за схемами:

а) СаС2 → С2Н2 → С2Н4 → С2Н4 Br2;

б) СН4 → С2Н2 → С2Н2Сl2 → С2Н2Cl4.

¯

СО2

→ етен → поліетен

/

в) метан → етин → поліетен → етин

\

→ 1 – хлороетен → поліхлорвініл

Вкажіть умови проходження реакцій.

4.20. Розв’яжіть задачі:

а) Кальцій карбід масою 8 г з масовою часткою домішок 0,2 піддали дії води. Отримали газ об'ємом 2 м3. Назвіть цей газ і визначте вихід продукту по відношенню до теоретично можливого.

б) Дегідруванням пропану масою 13,2 г добули суміш газів об'ємом 201,6 м3. Назвіть ці гази і обчисліть об’єми кожного з них в утвореній суміші.

Аналогічні завдання - дивись збірник ”600 задач”; Кукса С.П.; Тернопіль, „Мандрівець”, 2000 рік, вправи 125 – 128, 197 - 203, 441 - 450.

4.21. Як здійснити такі перетворення:

а) етанол → бромоетан → дибромоетан;

└ → етан ┘

→ хлорвініл → поліхлорвініл

б) метан → етин ┤

→ ? → бутан → карбон (ІV) оксид.

Вкажіть умови проходження реакцій.

4.22. Розв’яжіть задачі:

а) На кальцій карбід масою 16 кг з масовою часткою домішок 20% подіяли водою. Який газ утворився? Визначте об’єм газу, якщо вихід продукту реакції складає 75% по відношенню до теоретично можливого.

б) Згорів вуглеводень масою 2,8 г. Утворився вуглекислий газ об’ємом 4,48 л (н.у.) і вода масою 3,6 г. Відносна густина вуглеводню за азотом складає 2. Знайдіть його молекулярну формулу.

Аналогічні завдання - дивись збірник ”600 задач”; Кукса С.П.; Тернопіль, „Мандрівець”, 2000 рік, вправи 194 - 203, 439 - 450, 455 - 470.

4.23. Складіть рівняння реакцій за схеами:

а) С2Н6 → С2Н5Cl → С4Н10 → С4Н8 Br2 → С4Н6 → ( - С4Н8 -)n.

б) С2Н6 → С2Н4 → С2Н2 → С2Н3Сl2 → С2Н2Cl → ( - С2Н3Cl - )n.

в) С6Н14 → С6Н12 → С6Н6 → С6Н5 Br.

г) СaC2 → С2Н2 → С6Н6 → С6Н5NO2.

д) етан → етен → етанол → 1,3 – бутадієн → 3 – хлоро – 1 – бутен.

е) пропан → хлоропропан → гексан → циклогексан → бензен.

Вкажіть умови проходження реакцій.

4.24. Розв’яжіть задачі:

а) Гексан масою 172 г піддали дегідруванню на платиновому каталізаторі. Отримали бензен масою 150 г і водень. Який вихід бензину по відношенню до теоретично можливого? Який об’єм водню виділився?

б) Спалили органвічну речовину масою 1ё,95 г. Утворився вуглекислий газ об’ємом 3,36 л (н.у.) і вода масою 1,35 г. Відносна густина парів речовини за метаном складає 4,875. Знайдіть формулу речовини, запишіть її в структурному вигляді.

Аналогічні завдання - дивись збірник ”600 задач”; Кукса С.П.; Тернопіль, „Мандрівець”, 2000 рік, вправи 439 - 450, 455 - 470.

4.25. Запишіть рівняння за схемами:

а) кальцій карбонат → кальцій оксид → кальцій карбід → етин → →бензен → циклогексан; б) етин → бензен → нітробензен

1,2,3,4,5,6 – гексахлороциклогексан.

Вкажіть умови проходження реакцій.

4.26. Метилбензен окиснюється калій перманганатом. При цьому метальна група перетворюється в карбоксильну складу

О

//

– С

\

ОН.

Напишіть рівняння реакції.

4.27. Розв’яжіть задачі:

а) Бензен масою 390 г і хлор об’ємом 400 л (н.у.) змішали і піддали освітленню. Яка речовина і якої маси утворилась?

б) Гексахлоро – 1,3 – бутадієн CCl2 = CCl – CCl = CCl2 застосовують для боротьби з філоксерою. Який максимальний об’єм водню прореагує з гексахлоробутадієном масою 52,2 г? Яка маса утвореної речовини? Назвіть цю речовину.

в) Бензен масою 16,25 г з масовою часткою домішок 4% піддали нітруванню за наявності сульфатної кислоти. Яка маса нітробензену утворилась, якщо його вихід по відношенню до теоретично можливого становить 92%?

Аналогічні завдання - дивись збірник ”600 задач”; Кукса С.П.; Тернопіль, „Мандрівець”, 2000 рік, вправи 419 - 450, 455 - 470.

4.28. Напишіть рівняння реакцій за схемою:

а) СН4 → С2Н2 → С6Н6 → С6Н5Сl → С6Н5 – CH3 → C6H2 Br3 - CH3.

б) Виходячи з пропену, добудьте 1,2,3 – трихлоропропан.

4.29. Розв’яжіть задачі:

а) Природний газ об'ємом 10 м3 спалили. Який об'єм кисню та повітря витратиться, якщо об’ємні частки газів становлять 95,2% метану, 1% етану, 0,5% пропану та решта – азот? Визначте, це природний чи супутній нафтовий газ.

б) Є етанол об'ємом 6 л з масовою часткою його 96% і густиною 0,8 г/мл. Обчисліть, яку масу етену можна отримати, якщо вихід продукту становить 85% від теоретично можливого.

в) Кокс масою 15 г згорів у атмосфері кисню. Утворився вуглекислий газ об’ємом 27 л. Яка масова частка вуглецю в даному зразку коксу?

Аналогічні завдання - дивись збірник ”600 задач”; Кукса С.П.; Тернопіль, „Мандрівець”, 2000 рік, вправи 267 -289, 439 - 450.

4.30. Складіть формули речовин за назвами:

а) 4–метил–2–пентанол; б) 5–бромо–2–метил–4–флуоро–2,3–пентадієн–1–ол;

в) 1,4–дихлоро–2–бутен–2–ол; г) 1–феніл–3–хлоро–2–пропенол–1.

4.31. Складіть формули всіх можливих ізомерів речовини складу С4Н10О. Підказка: ізомери можуть бути структурні (двох видів), та міжкласові (насичені одноатомні спирти ізомерні естерам).

4.32. Напишіть рівняння реакцій за схемою:

С2Н4 → С2Н5 Cl → С2Н5 OH → С2Н5 – O – С2Н5.

Назвіть речовини, вкажіть умови проходження реакцій.

4.33. Розв’яжіть задачі:

а) Визначте спирт, який вступив у взаємодію з надлишком натрію, якщо при цьому виділилось 4,48 л водню (н.у.), а вихідна маса спирту складала 12,8 г.

б) Метанол кількістю речовини 0,5 моль нагріли з надлишком калій броміду в присутності сульфатної кислоти. Добули 38 г бромометану. Визначте вихід продукту по відношенню до теоретично можливого.

в) Під час дегідратації пропанолу – 2 добули пропен, який знебарвив бромну воду масою 200 г, у якій масова частка брому становила 3,2%. Визначити масу пропанолу – 2, взятого для реакції.

Аналогічні завдання - дивись збірник ”600 задач”; Кукса С.П.; Тернопіль, „Мандрівець”, 2000 рік, вправи 267 – 276, 439 – 450, 455 – 470,

4.34. Напишіть структурні формули таких речовин:

а) 1,2-пентадіолу; б) 2,3-диметил-1,4-гександіолу; в) 2-феніл-1,2-гександіолу; г) 1,2,3,4-бутантетролу.

4.35. Напишіть структурні формули ізомерних спиртів, що мають склад С5Н10(ОН)2. Дайте їм назви.

4.36. Серед наведених формул виберіть ті, що є формулами насичених одноатомних спиртів:

а) С6Н13ОН, б) С6Н4(ОН)2, в) С6Н5 - СН2 - ОН,

г) С6Н5 - СН2 - СН2 - ОН, д) СН3 - СН - СН3; е) СН3 - С6Н5 – ОН;

є) НО - С6Н4 - ОН; ж) СН3 – СН2 – ОН. ‌

4.37. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення:

а) С2Н4 А В С D;

б) пропанол – 1 → А → В → 2,3 – диметилбутан.

Вкажіть назви невідомих речовин, визначте умови проходження реакцій.

4.38.Розв’яжіть задачу:

При згоранні 2,7 г органічної речовини утворилось 5,28 г вуглекислого газу і 2,7 г води. Густина пари цієї речовини за воднем становить 45. Визначте молекулярну формулу сполуки, запишіть формули її можливих ізомерів.

Аналогічні завдання - дивись збірник ”600 задач”; Кукса С.П.; Тернопіль, „Мандрівець”, 2000 рік, вправи 455 – 470.

4.39. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення:

а) фенол → натрій фенолят → фенол → о-хлорофенол (2-хлорофенол);

¯

метилфеніловий етер

б) вапняк → кальцій оксид → кальцій карбід → Х → бензен → хлоробензен→ фенол → калій фенолят.

Вкажіть умови протікання реакцій, назвіть речовину Х, яка задовольняє умови „ланцюжка”.

4.40. Розв’яжіть задачі:

а) Бромна вода, що містила 43,2 г брому, повністю прореагувала з 15 г водного розчину фенолу. Розрахуйте масову частку фенолу в вихідному розчині.

б) Скільки потрібно хлоробензену та 10%-ого розчину натрій гідроксиду для добування 200 кг фенолу, якщо практичний вихід становить 90% по відношенню до теоретично можливого?

Аналогічні завдання - дивись збірник ”600 задач”; Кукса С.П.; Тернопіль, „Мандрівець”, 2000 рік, вправи 267 – 276, 439 -450.

4.41. Напишіть рівняння реакцій за схемою:

→ брометан → бутан

а) метан → ацетилен → етилен → етанол →├→ 1,1 - дибромоетан

→ калій етаноат

б) ацетилен → бензен → хлоробензен → фенол → натрій фенолят → → фенол → 2,4,6-трибромофенол.

Вкажіть умови протікання реакцій.

4.42. Розв’яжіть задачі:

а) Скільки етиленгліколю можна добути з 108 м3 етилену, якщо масова частка виходу продукту складає 78%?

б) При взаємодії 96%-ого розчину етанолу об’ємом 200 мл (густина 0,8г/мл) і 60%-ого розчину оцтової кислоти масою 200 г утворився естер, 0,05 масових часток якого втратили під час відгонки. Яку масу естеру добули?

в) При дії надлишку металічного натрію на суміш, що містить 6,2 г етиленгліколю та невідому масу гліцерину, виділилось 5,6 л водню (н.у.). Визначити масові частки багатоатомних спиртів у вихідній суміші.

Аналогічні завдання - дивись збірник ”600 задач”; Кукса С.П.; Тернопіль, „Мандрівець”, 2000 рік, вправи 267 – 276, 439 – 450, 494 – 500.

4.43. Запишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення, вкажіть умови реакцій, назвіть продукти:

а) кальцій карбонат → кальцій оксид → кальцій карбід → ацетилен → оцтовий альдегід;

б) метан → ацетилен → оцтовий альдегід → оцтова кислота → етиловий естер оцтової кислоти;

в) етан → хлороетан → етанол → оцтовий альдегід → оцтова кислота;

г) етилен → етанол → вуглекислий газ.

4.44. Розв’яжіть задачі:

а) Який об'єм формальдегіду треба розчинити у воді, щоб добути 1 л формаліну (ρ = 1,11 г/см3)?

б) Яку масу кальцій карбонату з масовою часткою домішок 20% потрібно для добування 80 кг оцтового альдегіду за реакцією Кучерова?

в) Для нейтралізації 4,8 г одноосновної карбонової кислоти необхідно 16,95 мл розчину калій гідроксиду з масовою часткою КОН 22,44% (ρ = 1,18 г/см3). Визначте формулу кислоти.

Аналогічні завдання - дивись збірник ”600 задач”; Кукса С.П.; Тернопіль, „Мандрівець”, 2000 рік, вправи 194 – 203, 277 - 284,464 – 470.

4.45. Які сполуки утворюються в результаті каталітичного дегідрування пропанолу, 2-метилбутанолу-1, 2,2-диметилпропанолу-1? Напишіть рівняння відповідних реакцій.

4.46. Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна добути окисненням відповідних спиртів такі альдегіди: 2-метилгексаналь, 2,3-диметилбутаналь, 2,-диметилбутаналь, 2-метилпропаналь.

4.47. Складіть рівняння реакцій за схемою, вкажіть умови протікання та продукти реакцій:

1-хлоробутан → бутанол-1 → бутаналь.

4.48. Розв’яжіть задачі:

а) Яку кількість кальцій карбіду, що містить 20% домішок, треба взяти, щоб добути 80 кг оцтового альдегіду?

б) Який об’єм повітря потрібен для добування 2 кг 40%-ого розчину формаліну окисненням метилового спирту. Вважаємо, що обємна частка кисню в повітрі 21%.

в) У складі альдегіду є Карбон (62,1%), Гідроген (10,3%) та Оксиген (27,6%). Який об’єм водню (н.у.) буде потрібен, щоб відновити 29 г цього альдегіду до спирту?

Аналогічні завдання - дивись збірник ”600 задач”; Кукса С.П.; Тернопіль, „Мандрівець”, 2000 рік, вправи 194 – 203, 267 – 276, 455 – 470.

4.49. Чому в оцтовій кислоті можна розчинити кальцій карбонат, але не можна – кальцій сульфат? Доведіть це рівняннями реакцій.

4.50. Записати рівняння реакцій, в результаті яких можна здійснити перетворення за схемами:

/ → метан → А \

а) вуглець → метанол → В →метанова кислота;

\ → чадний газ + водень /

б) метан → А → В → С → D → натрій форміат.

Ідентифікувати неназвані сполуки, вказати умови проходження реакцій.

4.51. Розв’язати задачі:

а) Оцет є 6%-им розчином оцтової кислоти. Скільки треба взяти оцтової есенції з масовою часткою кислоти 80% для приготування оцту, необхідного для погашення однієї пачки харчової соди (100г натрій гідрокарбонату)?

б) До складу одноосновної насиченої карбонової кислоти входить: Карбон (48,65%), Оксиген (43,24%) та Гідроген (8,11%). Який об’єм розчину лугу з масовою часткою натрій гідроксиду 20% і густиною 1,22 г/мл знадобиться для нейтралізації цієї кислоти масою 14,8 г?

Аналогічні завдання - дивись збірник ”600 задач”; Кукса С.П.; Тернопіль, „Мандрівець”, 2000 рік, вправи 267 – 289, 419 – 430, 455 – 470.

4.52. Зобразіть структурні формули таких кислот: а) 2,2-диметилпропанової; б) 3-метилбутанової; в) диметилоцтової; г) 2-хлор-3-метилпентанової.

4.53. З погляду електронної теорії будови поясніть, яка з кислот – оцтова, моно-, ди- чи три хлороцтова – сильніша і чому?

4.54. Запишіть рівняння реакцій за схемами:

а) вуглець → кальцій карбід → етин → етаналь → етанова кислота;

б) метан → ацетилен → оцтовий альдегід → оцтова кислота → пропіловий естер оцтової кислоти.

4.55. Розв’яжіть задачі:

а) Крізь розчин оцтової кислоти масою 150 г з масовою часткою кислоти 20% пропустили амоніак об’ємом 4,48 л (н.у.). Визначити масову частку кислоти в добутому розчині.

б) Виведіть формулу одноосновної насиченої карбонової кислоти, якщо 7,04 г її прореагувало з 16,95 мл розчину калій гідроксиду з масовою часткою лугу 22,4% і густиною 1,18 г/мл.

Аналогічні завдання - дивись збірник ”600 задач”; Кукса С.П.; Тернопіль, „Мандрівець”, 2000 рік, вправи 419 – 430, 455 -470.

4.56. Складіть рівняння реакцій за схемами:

а) синтез-газ → метанол → метаналь → метанова кислота → →метилформіат;

б) етен → ацетилен → етаналь → Х → етилацетат.

Ідентифікуйте невідому речовину, вкажіть умови проходження реакцій.

4.57. Запишіть рівняння реакцій між такими речовинами:

а) пропіонова кислота + бром; б) олеїнова кислота + бромоводень;

в) пропанова кислота + натрій гідроксид; г) акрилова кислота + водень;

д) 2 – метилпропанова кислота + метанол .

4.58. Яку карбонову кислоту можна добути з 1,1,1 – трихлоробутану? Як це здійснити? Запишіть рівняння реакції.

4.59. Маємо дві речовини складу С3Н6О2. Одна з них при розчиненні у воді забарвлює лакмус у червоний колір, а інша при гідролізі утворює метиловий спирт. Яку будову мають ці речовини? Запишіть їх структурні формули, назвіть їх.

4.60. Напишіть структурні формули речовин:

а) пропілформіату; б) бутилацетату; в) ізобутилового естеру ізомасляної кислоти.

4.61. Напишіть рівняння хімічних реакцій:

а) омилення масляноетилового естеру;

б) гідролізу бутилформіату;

в) естерифікації етиленгліколю і двох молекул оцтової кислоти.

4.62. Напишіть формули можливих естерів для речовини складу С6Н12О2 і назвіть їх.

4.63. Запропонуйте спосіб добування ананасової есенції (оцтовобутилового естеру) з ацетилену.

4.64. Розв’яжіть задачу:

Яку масу ізоамілацетату (грушової есенції) можна добути при нагріванні ізоамілового спирту масою 4,4 г і 3,54 мл розчину з масовою часткою оцтової кислоти 96% і густиною 1,06 г/мл за наявності концентрованої сульфатної кислоти, коли вихід естеру складає 80% від теоретично можливого?

Аналогічні завдання - дивись збірник ”600 задач”; Кукса С.П.; Тернопіль, „Мандрівець”, 2000 рік, вправи 277 – 289, 419 -450.

4.65. Запишіть рівняння реакцій, необхідних для добування тристеарину з кальцій карбонату. Вкажіть умови проходження реакцій.

4.66. Складіть рівняння реакцій за схемою:

тристеарин → спирт → купрум (ІІ) гліцерат.

4.67. Розв’яжіть задачі:

а) Скільки тонн мила, що містить 0,7 масових часток натрій стеарату, можна добути дією натрій гідроксиду на 1,5 т жиру, що містить 0,8 масових часток тристеарину?

б) Під час гідролізу 222,5 г жиру добули насичену одноосновну карбонову кислоту масою 213 г і гліцерин. Визначити, який жир піддали гідролізу, скласти його структурну формулу.

в) Оливкова олія містить 80% (за масою) тригліцериду одноосновної ненасиченої карбонової кислоти з одним подвійним зв’язком. Встановіть формулу тригліцериду, якщо 1,105 кг оливкової олії містить 1 моль цього тригліцериду.

Аналогічні завдання - дивись збірник ”600 задач”; Кукса С.П.; Тернопіль, „Мандрівець”, 2000 рік, вправи 194 – 207, 455 – 470.

4.68. Які сполуки утворюються в результаті гідролізу бутилового естеру оцтової кислоти, пропілового естеру мурашиної кислоти, тристеарину, пропілбутилового естеру, етилетаноату? Напишіть рівняння відповідних реакцій.

4.69. Складіть рівняння реакції добування вінілетилового естеру. Які вихідні речовини для цього потрібні?

4.70. Розв’яжіть задачі:

а) Розрахуйте, скільки їдкого натру потрібно взяти, щоб з чистого тристеарину добути 36,8 кг гліцерину, якщо виробничі втрати становлять 15%.

б) Зразок жиру, що є стовідсотковим триолеїном, піддали гідролізу. Яку масу жиру взяли, якщо на гідрування добутої кислоти витратили водень об’ємом 336 л (н.у.)?

в) Скільки гліцеролу можна добути при взаємодії їдкого калію з 10 кг триолеїну, що містить 2% домішок, якщо практичний вихід гліцеролу становить 96%?

Аналогічні завдання - дивись збірник ”600 задач”; Кукса С.П.; Тернопіль, „Мандрівець”, 2000 рік, вправи 92 -106, 194 -207, 439 -450.

4.71. З якими з наведених речовин буде реагувати глюкоза: купрум (ІІ) оксид, аміачний розчин аргентум (І) оксиду, хлоридна кислота, етанол, купрум (ІІ) гідроксид, оцтова кислота, нітратна кислота? Доведіть свої міркування відповідними рівняннями реакцій.

4.72. Як з допомогою їдкого натру і мідного купоросу довести, що молекула глюкози містить дві функціональні групи? Наведіть відповідні рівняння реакцій, вкажіть умови їх протікання.

4.73.Запишіть рівняння реакцій за схемою:

кальцій глюконат ← глюкоза → купрум (ІІ) сахарат

крохмаль

4.74. Розв’яжіть задачі:

а) Скільки можна добути молочної кислоти при молочнокислому бродінні 40 г глюкози, якщо вихід продукту реакції складає 80% по відношенню до теоретично можливого?

б) З 400 г фільтрувального паперу під час гідролізу в присутності концентрованої хлоридної кислоти одержали 170 г глюкози. Яка масова частка виходу продукту реакції по відношенню до теоретично можливого?

в) Розрахувати склад солей, які утворяться при пропусканні всього вуглекислого газу, добутого при спиртовому бродінні 1,5 моль глюкози, через розчин калій гідроксиду об’ємом 2 л із вмістом лугу 2 моль/л.

Аналогічні завдання - дивись збірник ”600 задач”; Кукса С.П.; Тернопіль, „Мандрівець”, 2000 рік, вправи 351 -364, 439 – 450, 494 -500.

4.75.Запишіть рівняння реакцій перетворень за схемами:

а) крохмаль → глюкоза → етанол → вуглекислий газ;

б) метан → метаналь → глюкоза → етанол → оцтова кислота;

в) вуглекислий газ → глюкоза → крохмаль → глюкоза → сорбіт.

4.76. Розв’яжіть задачі:

а) Який об'єм карбон (IV) оксиду утвориться при повному окисненні 0,5 моль глюкози (н.у.)?

б) Скільки потрібно картоплі, що містить 20% крохмалю, для добування 92 кг етанолу?

в) Який об'єм повітря, що містить 21% кисню, необхідний для повного окиснення 100 кг целюлози?

г) Із однієї тонни картоплі, що містить 0,2 масової частки крохмалю, добули 100 л етанолу (ρ = 0,8 г/мл). Визначити практичний вихід спирту у відсотках по відношенню до теоретично можливого.

Аналогічні завдання - дивись збірник ”600 задач”; Кукса С.П.; Тернопіль, „Мандрівець”, 2000 рік, вправи 92 – 106, 174 – 207, 439 – 450.

4.77. Запишіть рівняння реакцій за схемами:

а) вуглекислий газ → глюкоза → крохмаль → етанол → вуглекислий газ;

б) крохмаль → глюкоза → етанол → дивініл;

в) целюлоза → глюкоза → етиловий спирт → оцтовоетиловий естер.

4.78. Напишіть рівняння реакцій:

а) окиснення глюкози купрум (ІІ) гідроксидом, б) добування сорбіту з глюкози, в) гідролізу крохмалю, г)гідролізу сахарози, д) добування три ацетилцелюлози з целюлози, е) взаємодію глюкози з реактивом Толленса.

4.79. Розв’яжіть задачі:

а) Який об’єм вуглекислого газу (н.у.) можна добути внаслідок спиртового бродіння 150 кг глюкози, яка містить 15% домішок, якщо виробничі втрати складають 10%?

б) Скільки кілограмів целюлози і нітратної кислоти витратиться на добування 1 т тринітрату целюлози, якщо масова частка втрат складає 12%?

в) При переробці 2 т картоплі одержали 400 кг етанолу. Визначте вихід продукту по відношенню до теоретично можливого.

Аналогічні завдання - дивись збірник ”600 задач”; Кукса С.П.; Тернопіль, „Мандрівець”, 2000 рік, вправи 194 – 207, 439 – 450.

4.80. Складіть структурні формули названих сполук:

а) трифеніламіну; б) диетилметиламонію; в) гідроксиду трипропіламонію.

4.81. З якими з перелічених речовин реагуватиме етиламін:

водень, кисень, азот, хлор, вода, аміак, хлоридна кислота, амоній хлорид, бензен, метанол, оцтова кислота, нітратна кислота? Складіть рівняння відповідних реакцій, назвіть їх продукти.

4.82. Розв’яжіть задачі:

а) Який об'єм 3%-вого розчину бромної води (ρ = 1,3 г/мл) потрібно для того, щоб одержати 6,6 г продукту взаємодії її з аніліном?

б) 2,93 г первинного аліфатичного аміну повністю прореагували з 20 мл хлоридної кислоти з молярною концентрацією гідрогенхлориду 2 моль/л. Визначте формулу аміну.

Аналогічні завдання - дивись збірник ”600 задач”; Кукса С.П.; Тернопіль, „Мандрівець”, 2000 рік, вправи 267 – 316, 351 -380, 455 – 461.

4.83. Напишіть структурні формули наступних амінокислот:

а) 5–аміно–2,3–диметилгексанової; б) 2,5–діамінопентанової;

в) 5–аміно–2,2–диметилгептанової; г) пара–амінобензойної.

4.84. Складіть рівняння реакцій за схемами:

а) C2Н4 → C2Н5 Br→ C2Н5 ОН→ CН3СОН → CН3СООН → CН2ClСОOН → CН2 NH2СОOН → дипептид гліцил – гліцин;

б) пропанова кислота → А → α – амінопропанова кислота → дипептид 2 – амінопропанової кислоти;

в) етанова кислота → монохлороцтова кислота → гліцин → бромисто-воднева сіль гліцину.

4.85. Розв’яжіть задачі:

а) Молекула α – амінокислоти містить 9,66% Нітрогену. Визначте молекулярну формулу АМК, запишіть і назвіть її можливі ізомери.

б) Який об’єм азоту виділиться при дії на 0,01 моль α – амінопропанової кислоти нітритною кислотою?

Аналогічні завдання - дивись збірник ”600 задач”; Кукса С.П.; Тернопіль, „Мандрівець”, 2000 рік, вправи 92 – 106, 455 – 470.

4.86. Скласти рівняння реакцій взаємодії α – аланіну з:

а) хлоридною кислотою, б) амоніаком, в) метанолом, г) натрій гідроксидом.

4.87. Розв’язати задачі:

а) Скільки грамів гліцину витратиться на добування 46,62 г гліцилфенілаланіну?

б) Внаслідок спалювання 0,93 г органічної речовини утворилося 0,672 л вуглекислого газу, 1,35 г води і азот. Густина цієї речовини за повітрям становить 1,07. Визначте її склад і запишіть структурну формулу.

в) Поліпептид молекулярною масою 5625 а.о.м. піддали гідролізу. З 20 г поліпептиду одержали 23,583 г продукту гідролізу, що є тією самою амінокислотою. Скільки амінокислотних залишків входить в молекулу поліпептиду?

Аналогічні завдання - дивись збірник ”600 задач”; Кукса С.П.; Тернопіль, „Мандрівець”, 2000 рік, вправи 92 – 106, 455 – 470.

4.88. Які якісні реакції на анілін вам відомі? Напишіть їх рівняння, вкажіть аналітичний ефект.

4.89. Напишіть рівняння реакцій за схемою:

метан → ацетилен → бензен → нітробензен → анілін → феніламонію хлорид.

4.90. Складіть схему, напишіть відповідні рівняння реакцій та умови їх проходження, що необхідні для наступнимх перетворень:

алюміній карбід → бутан → дипептид α– аміномасляної кислоти.

4.91. Розв’яжіть задачі:

а) Розрахувати об’єм розчину натрій гідроксиду з масовою часткою лугу 10% і густиною 1,1 г/см3, який може прореагувати з гліцином, добутим із 100 г кальцій карбіду, масова частка домішок в якому 15%.

б) Скільки г феніламіну можна добути з нітробензену масою 123 г, якщо вихід продукту реакції складає 95%?

Аналогічні завдання - дивись збірник ”600 задач”; Кукса С.П.; Тернопіль, „Мандрівець”, 2000 рік, вправи 194 – 207, 277 – 284, 439 450.

4.92. Напишіть структурні формули сполук за їх назвами: а) 2 – метил – 1 – пропен, б) 2 – метил – 2 – бутен, в) 3 – метил – 1 – бутен. З названих оберіть ті сполуки, що можуть полімеризуватись. Запишіть рівняння відповідних реакцій.

4.93. Синтетичне волокно анід добувають поліконденсацією гексаметил-діаміну NH2 – (CH2)6 – NH2 та адипінової кислоти HOOC – (CH2)4 – COOH. Скласти рівняння відповідної реакції.

4.94. Визначте середній ступінь полімеризації у зразку бутадієнового каучуку, середня молекулярна маса якого складає 100 000. Зобразіть структуру мономерної ланки.

4.95. Розв’яжіть задачі:

а) Визначити молекулярну масу поліетилену, якщо ступінь полімеризації становить: а) 1250, б) 1500, в) 2000.

б) Яку масу каучуку можна добути зі 100 кг 96%-ого етанолу, якщо вихід продукту в реакції Лебедєва становить 60%, а у реакції полімеризації – 80%?

Аналогічні завдання - дивись збірник ”600 задач”; Кукса С.П.; Тернопіль, „Мандрівець”, 2000 рік, вправи 439 – 450.

4.96. Як мономери для виробництва пластмас використовують галогенпохідні етилену. Напишіть рівняння реакцій полімеризації наступних сполук: CH2 = CHCl, CF2 = CF2.

4.97. Органічне скло є полімером метилового естеру метакрилової кислоти – найпростішої ненасиченої карбонової кислоти з розгалуженим скелетом. Напишіть рівняння реакції утворення органічного скла.

4.98. Обчисліть число ланок С6Н10О5 у целюлозі: а) лляного волокна (Мr = 5,9 млн); б) бавовняного волокна (Мr = 1,75 млн).

4.99. Розв’яжіть задачі:

а) Обчислити ступінь полімеризації поліетилену, якщо середня молекулярна маса його становить: а) 19600, б) 16520, в) 22400, г) 18200.

б) Яку масу тефлону можна добути з 44,8 м3 тетрафтороетилену (н.у.), якщо вихід продукту складає 75%?

Аналогічні завдання - дивись збірник ”600 задач”; Кукса С.П.; Тернопіль, „Мандрівець”, 2000 рік, вправи 439 – 450.

4.100. У шести пронумерованих пробірках містяться розчини сечовини, ацетону, бензойної кислоти, фенолу, бензолу, натрій етаноляту. Як, використовуючи мінімальну кількість реактивів, розпізнати ці речовини.

4.101. Розмістіть у ряд за посиленням основних властивостей наступні сполуки: метиламін, диметиламін, три метиламін, етилфеніламін, амоніак. Поясніть зміну властивостей з точки зору будови молекул.

4.102. Запишіть рівняння реакцій, необхідних для перетворення метану в метиловий естер α– аміномасляної кислоти.

4.103. Запишіть рівняння реакцій:

а) горіння етиламіну,

б) β – амінокапронової кислоти з калій гідроксидом,

в) амінооцтової кислоти з 2 – гексанолом,

г) пропіламіну з бромоводнем.

4.104. Передбачити хімічні властивості сполуки, формула якої

НО – С6Н4 – С2Н4ОН.

4.105. Який вуглеводень – n–гексан чи 2,2 – диметилбутан – матиме вищу температуру кипіння і чому?

4.106. Вуглеводень складу С7Н8 не знебарвлює бромну воду, але приєднує водень, перетворюючись при цьому у метилциклогексан. Напишіть структурну формулу цієї сполуки та рівняння згаданої реакції.

4.107. Запишіть рівняння реакцій за схемами, вкажіть умови їх проходження:

а) хлоретан → етанол → діетиловий етер

етилформіат → мурашина кислота → чадний газ;

б) алюміній карбід → етин → етен → етанол → оцтова кислота → натрій ацетат → →метан → вуглекислий газ → кальцій карбонат → кальцій оксид → кальцій карбід.

4.108. Розв’яжіть задачі:

а) На спалювання 25 л метан – етанової суміші витрачено 65 л кисню. Визначити масові частки вуглеводнів у вихідній суміші.

б) Спалили 25 мл суміші кисню і водню. Після реакції залишилось 7 мл кисню, що не прореагував. Визначити об'ємну частку кисню у вихідній суміші, якщо всі об’єми приведено до нормальних умов.

Аналогічні завдання - дивись збірник ”600 задач”; Кукса С.П.; Тернопіль, „Мандрівець”, 2000 рік, вправи 494 -500.

 

Дата добавления: 2015-05-24; Просмотров: 10649; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.049 сек.