Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Поняття про середовища програмування
Читайте также:
 1. TEMA 2. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО - КОМПЛЕКСНА ГАЛУЗЬ ПРАВА: ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ І МЕТОДИ
 2. V. Формування поняття періодичної функції, періоди функції.
 3. Адміністративна відповід-ть: поняття та підстави.
 4. Адміністративне провадження: поняття, стадії, система, види.
 5. Адміністративне стягнення: поняття та види.
 6. Адміністративні правопорушення: поняття та ознаки
 7. Адміністративні стягнення: поняття та види
 8. Активні середовища. Автохвилі
 9. Банківські правовідносини: поняття,склад,види
 10. Безробіття: поняття, принципи та суб'єктл
 11. Біржова торгівля. Поняття та порядок здійснення.
 12. Вентиляція як засіб захисту повітряного середовища виробничих приміщень

Поняття про інтерпретацію та компіляцію програм.

Поняття про мови програмування.

Основні поняття мови Паскаль.

Мови, системи і середовища програмування.

Українська, російська, англі­йська тощо — це природні мови спілкування людей в усній чи письмо­вій формі. Щоб грамотно написати будь-який текст природною мовою, потрібно протягом декількох років вивчати значну кількість правил, писати диктанти та твори.

Для спілкування з комп'ютерами створені мови програмування. Вони призначені для написання програм, тобто для опису деякого алгоритму зрозумілою для комп’ютера мовою.

Програма — це текст алгоритму розв'язування деякої задачі, записаний за правилами мови програмування.

Мови програмування поділяють на два види: мови низького та ви­сокого рівнів. Спочатку (у 40-х роках XX ст.) були створені мови низь­кого рівня. Такі мови базуються на командах-кодах для роботи з адресами оперативної пам'яті та регістрами процесора, їх викорис­товують для розробки швидкодіючих програм. Прикладом такої мови є мова Асемблер.

Мови високого рівня були створені в 50-х роках минулого століття з метою наблизити користувача до комп'ютера. Ці мови близькі до розмовних мов, оскільки дають змогу записувати команди у вигляді речень. Приклади таких мов: Фортран, Бейсик, Паскаль, Сі (мови процедурного типу); Пролог (мова логічного програмування); Visual Basic, Delphi (середовища візуального програмування).

Отже, мова програмування — це деякий алфавіт та сукупність граматичних, синтаксичних та семантичних правил написання програм.

Знати мову програмування і мати комп'ютер — не достатньо, щоб реалізувати програму. Потрібно мати транслятор мови і, бажано, бібліотеки стандартних програм та засоби отримання підказок від комп'ютера, що робити у випадку допущення помилок. Сукупність таких засобів утворює систему програмування деякою мовою. Найважливішим еле­ментом у такій системі є транслятор.

Транслятор — це спеціальна програма, яку використовують для перекладу програм користувача, написаних мовою програмування високого рівня, у так звані машинні коди, зрозумілі процесору. Транслятори створюють для кожної мови програмування. Отже, транслятори перекладають команди користувача в набір команд процесора. Це дає змогу використовувати програми, створені мовою високого рівня, на різних типах машин. Іншими словами, транслятор — це перекладач. Транслятори бувають двох типів: інтерпретатори і компілятори.

Середовище програмування — це програма, що має засоби автомати­зації процесів підготовки та виконання програм користувача, а саме:

ü редактор текстів програм;

ü довідково-інформаційну систему про мову програмування та сере­довище;

ü бібліотеки з корисними процедурами і функціями;

ü компілятор чи інтерпретатор, що не лише констатує факт помилки в програмі, а й вказує на тип і місце помилки, а в деяких випадках пропонує шляхи усунення помилок (або усуває їх);

ü засоби виконання усієї програми або крок за кроком з метою виявлення семантичних помилок шляхом відстеження значень величин, які входять до програми, тощо.

Дата добавления: 2015-05-07; Просмотров: 6950; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.