Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Методичні рекомендації щодо вивчення теми. Тема 2. Загальні положення про договори у сфері підприємницької діяльності
Читайте также:
 1. I. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИДО ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ
 2. II. Гігієнічні рекомендації
 3. II. Гігієнічні рекомендації
 4. IV. Вивчення нового матеріалу
 5. IV. Методичні рекомендації до написання семінарських занять.
 6. V. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
 7. VI. Методичні рекомендації щодо написання контрольних робіт
 8. VІ. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
 9. В чому полягає відмінність підходів логіки, психології і філософії до вивчення мислення?
 10. Вивчення канонічного права
 11. Вивчення літературних джерел
 12. Вивчення пам'ятки

Тема 2. Загальні положення про договори у сфері підприємницької діяльності

Основні терміни та поняття: господарське зобов’язання; майново-господарське; організаційно-господарське, соціально-комунальне; публічне зобов’язання; альтернативне зобов’язан­ня; солідарне зобов’язання; субсидіарне зобов’язання; акцесорне зобов’язання; господарський договір; зміст господарського до­говору; форма господарського договору; істотні умови; звичайні умови; випадкові умови; оферта; акцепт; недійсність господар­ського договору; реституція; тендер; аукціон; ярмарок.

Господарські зобов’язання є надзвичайно важливими право­відносинами, які пронизують собою практично всі відносини у сфері господарювання. Розгляд цієї теми необхідно розпочати з визначення господарського зобов’язання, яке виникає між су­б’єктом господарювання та іншими учасниками відносин у сфе­рі господарювання з підстав, передбачених законодавством. Необхідно розкрити склад (суб’єкти, об’єкти та зміст) господар­ського зобов’язання, підстави їхнього виникнення, ознаки, які відрізняють цей вид зобов’язань від усіх інших (насамперед ци­вільно-правових).

Потрібно визначити та пояснити, які зобов’язання визнають­ся майново-господарськими, якими законодавчими актами вони регулюються, які особи можуть бути їхніми суб’єктами. Крім основних видів господарських зобов’язань, згаданих вище, прийнято виділяти ще два види – соціально-комунальні та пуб­лічні зобов’язання. Охарактеризуйте їх (коли і між ким виника­ють, їхній зміст тощо).

Основна мета існування господарських зобов’язань – належ­не їх виконання. Цивільним та господарським законодавством установлюються загальні принципи та вимоги виконання госпо­дарських зобов’язань у належному місці, належний час тощо. Їхнє значення необхідно розкрити. Також потрібно зазначити випадки, коли законодавством допускається відступ від зазначе­них принципів.

Належне виконання господарських зобов’язань забезпечуєть­ся заходами захисту прав і відповідальності учасників господар­ських відносин, передбаченими законодавством. За погоджен­ням сторін можуть застосовуватися певні види (способи) забез­печення виконання зобов’язань (цивільно-правові та господар­сько-правові). Їх необхідно назвати та охарактеризувати, указав­ши на можливі випадки застосування.

Однією з найпоширеніших підстав виникнення господар­ських зобов’язань є господарський договір. Зміст господарсько­го договору становлять його умови, визначені за угодою сторін, спрямовані на встановлення, зміну або припинення господар­ських зобов’язань як погоджених сторонами, так і тих, що прий­маються ними як обов’язкові умови відповідно до законодав­ства. Тому необхідно визначити, які умови договору є істотни­ми, без яких договір не вважатиметься укладеним (завжди – умови щодо предмета, ціни, строків дії договору, для окремих видів договорів – свої умови). Які умови господарського догово­ру є звичайними й випадковими, яке їхнє місце й значення в договорі?Для розкриття теми також необхідно розкрити загальні умо­ви та порядок укладання господарських договорів, які породжу­ють господарські зобов’язання, у якій формі вони укладаються. Як розуміти господарський договір у формі єдиного документа, що таке спрощена форма господарського договору? Особливу увагу слід приділити процедурі укладання договору, регулюван­ню узгодження розбіжностей, які виникають при укладанні до­говорів (протокол розбіжностей, заходи врегулювання розбіж­ностей). Окремо слід сказати про особливості укладання госпо­дарських договорів на виконання державного замовлення, дого­ворів, що укладаються на ярмарках, відкритих торгах, аук­ціонах, на біржах тощо.

Разом з укладанням господарських договорів студентам слід засвоїти порядок їх зміни та припинення, зокрема у випадках нотаріального посвідчення чи державної реєстрації договору, у судовому порядку. Що може бути об’єктивною підставою для таких дій? Крім того, у передбачених законом випадках госпо­дарське зобов’язання може бути на вимогу однієї зі сторін або відповідного органу державної влади визнане судом недійсним повністю або частково. Студентам слід знати такі випадки, роз­крити наслідки визнання господарського зобов’язання недійс­ним, пояснити, коли й за рішенням якого органу в дохід дер­жави стягується все одержане сторонами за зобов’язанням, коли тільки з однієї зі сторін, коли кожна зі сторін зобов’язана повер­нути другій стороні все одержане за зобов’язанням.

Дата добавления: 2015-05-31; Просмотров: 130; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.