Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів
Читайте также:
 1. I.2 Характеристика основних елементів корпоративної культури
 2. Амортизація основних засобів
 3. Аналіз використання основних фондів
 4. Аналіз власних обігових засобів
 5. Аналіз джерел власних засобів
 6. Аналіз і оцінка апаратних засобів сучасних ПК 1 страница
 7. Аналіз і оцінка апаратних засобів сучасних ПК 2 страница
 8. Аналіз коефіцієнтів ліквідності активів та платоспроможності підприємства ВіДі-Будівництво за 2010-2013 роки
 9. Аналіз необоротних активів підприємства
 10. Аналіз основних показників консолідованої фінансової звітності.
 11. Аналіз основних фінансових джерел підприємства.
 12. Аналіз показників ефективності використання основних засобів

Для обліку основних засобів та інших необоротних матеріальних активів відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку призначені балансові рахунки 1-го класу "Необоротні активи" та позабалансові рахунки 0-го класу "Позабалансові рахунки" з відповідними субрахунками. Рахунок 10 "Основні засоби" призначений для обліку господарських засобів, тобто узагальнення інформації про наявність та рух власних або отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, віднесених до складу основних засобів. Субрахунки, передбачені Планом рахунків до рахунку 10 "Основні засоби", та їх характеристика наведені в табл. 2.1.

Таблиця 2.1

Характеристика субрахунків рахунку 10 "Основні засоби"

Назва субрахунків Характеристика субрахунків
101 "Земельні ділянки" Відображається вартість земельних ділянок.
102 "Капітальні витрати на поліпшення земель" До цієї групи основних засобів відносяться витрати неінвентарного характеру (не пов'язані зі зведенням споруд) на культурно-технічні заходи щодо поверхневого поліпшення земель для сільськогосподарського користування, здійснювані за рахунок капітальних вкладень (планування земельних ділянок, корчування площ під ріллю, очищення полів від каменів і валунів, зрізування купин, розчистка заростей, очищення водосховищ тощо).
103 "Будинки та споруди" Ведеться облік наявності та руху будівель, споруд, їх структурних компонентів і передавальних пристроїв, а також житлових будинків.
"Машини та обладнання" Ведеться облік за видами машин та обладнання.
105 "Транспортні засоби" До транспортних засобів належать засоби пересування, призначені для переміщення людей і вантажів, а також магістральні трубопроводи, призначенням яких є транспортування рідких і газоподібних речовин від постачальника до місця їх зберігання (використання).
106 "Інструменти, прилади та інвентар" До інструментів відносяться: ріжучі, ударні, давлючі та ущільнюючі знаряддя праці, включаючи ручні механізовані знаряддя, які працюють за допомогою електроенергії, стисненого повітря тощо, а також будь-які пристрої для оброблення матеріалів, здійснення монтажних робіт тощо. До виробничого інвентарю і приладдя належать предмети виробничого призначення, котрі використовуються для полегшення виробничих операцій під час роботи, обладнання для охорони праці, тари для зберігання рідких і сипучих речовин.
"Робоча і продуктивна худоба" До цієї групи належать: робоча худоба - коні, воли, верблюди, віслюки та інші робочі тварини; продуктивна худоба - корови, бики-плідники, буйволи, яки, жеребці-плідники та племінні кобили тощо.
108 "Багаторічні насадження" До цієї групи основних засобів відносяться всі штучні багаторічні насадження незалежно від їх віку.
109 "Інші основні засоби" Всі інші основні засоби, що не обліковуються на зазначених вище субрахунках рахунку 10 "Основні засоби".

 Аналітичний облік основних засобів ведеться за об'єктами основних засобів. Якщо об'єкт основних засобів складається з частин, які мають різний строк корисного використання (експлуатації), то в бухгалтерському обліку кожна з цих частин може визнаватися як окремий об'єкт основних засобів. Кожному інвентарному об'єкту присвоюється інвентарний номер, який наноситься на об'єкт і вказується у відповідних первинних документах та регістрах з обліку об'єктів основних засобів. Аналітичний облік ведеться також за видами основних засобів, місцями їх експлуатації, матеріально відповідальними особами.

Порушення встановлених вимог ведення інвентарного обліку ускладнює процес обробки документів в бухгалтерії і перешкоджає отриманню оперативної, повної, достовірної, неупередженої та точної інформації про наявність та рух основних засобів. Специфічною особливістю обліку основних фондів для цілей податкових розрахунків є те, що облік:

♦ основних фондів групи 1 ведеться щодо кожного об'єкта окремо і щодо
групи в цілому (як сума балансових вартостей окремих об'єктів такої групи);

♦ основних фондів груп 2, 3 і 4 ведеться тільки щодо групи (за
сукупною балансовою вартістю відповідної групи основних фондів). При
цьому окремий облік об'єктів, що входять до складу основних фондів груп 2,
З і 4, з метою оподаткування не ведеться.

Рахунок 11 "Інші необоротні матеріальні активи" призначений для обліку та узагальнення інформації про наявність і рух необоротних матеріальних активів, які не знайшли відображення у складі об'єктів обліку на рахунку 10 "Основні засоби". Відповідно до класифікації інших необоротних матеріальних активів до рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи" відкриваються субрахунки, характеристика яких наведена в табл. 2.2.

Таблиця 2.2

Характеристика субрахунків до рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи"

Назва субрахунку Характеристика
111 "Бібліотечні фонди" Призначений для обліку наявності та руху бібліотечних фондів. Бібліотечні фонди складають книги, журнали, підшивки газет, які знаходяться у технічній бібліотеці підприємства та в технічному архіві. Одиницею обліку бібліотечного фонду є примірник - кожна окрема одиниця книги, що надходить. Аналітичний облік бібліотечних фондів ведеться за тематичним, алфавітним або лінгвістичним принципом за кожним примірником шляхом присвоєння одиниці обліку бібліотечного фонду інвентарного номеру або шляхом реєстрації без присвоєння інвентарного номеру.
112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи" Призначений для відображення вартості предметів, строк корисного використання яких більше одного року, зокрема, спеціальних інструментів і спеціального пристосування, вартість яких погашається нарахуванням зносу за встановленою підприємством ставкою (нормою) з урахуванням очікуваного способу використання таких об'єктів та інших предметів, які за вартісними ознаками підприємством зараховано до складу малоцінних необоротних матеріальних активів. Аналітичний облік малоцінних необоротних матеріальних активів ведеться за інвентарними об'єктами.
113 "Тимчасові (нетитульні) споруди" Призначений для обліку експлуатаційних тимчасових (нетитульних) споруд. До них належать дрібні об'єкти допоміжного характеру, які використовуються для потреб будівництва та не включені до титулу (наприклад, паркани та огорожі (за винятком спеціальних, архітектурно оформлених), необхідні для проведення робіт; пристосування з техніки безпеки; складські приміщення (комори); прохідні та сторожові будки при об'єктах будівництва тощо). Аналітичний облік тимчасових (нетитульних) споруд ведеться у відповідних регістрах обраної форми ведення обліку.
114 "Природні ресурси" Призначений для обліку наявності та руху придбаних природних ресурсів для наступного видобутку (нафти, газу тощо). До них відносять: будівельний ліс, родовища нафти та газу, джерела мінеральної сировини, які відносяться до вичерпних активів, їх основною особливістю є те, що при добуванні вони перетворюються на матеріальні запаси. Аналітичний облік природних ресурсів ведеться у наступних розрізах: "Лісові угіддя", "Запаси нафти та газу", "Ресурси мінералів" тощо.
115 "Інвентарна тара" Призначений для обліку наявності та руху інвентарної тари. Інвентарною тарою є необоротна тара, тобто тара, яка не передається (продається, купується) разом з продукцією (наприклад, спеціалізовані цистерни, піддони, баки, чани, тощо). Аналітичний облік інвентарної тари ведеться за кожним об'єктом з групуванням за видами тари: тара з деревини; тара з картону та паперу; тара з металу; тара з пластмаси; тара зі скла; тара з тканини і не тканинних матеріалів тощо.
116 "Предмети прокату" Призначений для обліку наявності та руху активів, які використовуються для видачі напрокат. Предметами прокату є об'єкти, що передаються громадянам у строкове платне користування (прокат).
"Інші необоротні, матеріальні активи" Призначений для обліку наявності та руху інших необоротних матеріальних активів, які не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи". На цьому субрахунку, зокрема, орендар відображає вартість завершених капітальних інвестицій в об'єкти операційної оренди (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо).

 

 

 

Дата добавления: 2015-05-26; Просмотров: 564; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 52.91.90.122
Генерация страницы за: 0.002 сек.