Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Показник Величина
Читайте также:
 1. A) Величина, численно равная количеству теплоты, переносимому в единицу времени через единичную площадку при градиенте температуры, равном единице
 2. Cистема показників рівня інтенсивності
 3. III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
 4. Аналіз основних показників консолідованої фінансової звітності.
 5. Аналіз показників ділової активності
 6. Аналіз показників ділової активності по підприємству ВіДі-Будівництво за 2010-2013 роки
 7. Аналіз показників ефективності використання основних засобів
 8. Аналіз показників майнового стану
 9. Аналіз показників матеріаломісткості та матеріаловіддачі
 10. Аналіз показників праці.
 11. Аналіз показників прибутковості (рентабельності) та ділової активності підприємства по системі Дюпон
 12. Величина бюджета

Розв'язок

Дано: Розв'язок
Мрез = 60 млн. грн. Мк = 3 млн. грн. D = 220 млн. грн. r = 15% З одного боку загальні резерви становлять всю суму коштів, які не використовуються для активних операцій, тобто: Rзаг. = 60 + 3 = 63 (млн. грн.) З іншого боку, загальні резерви визначаються за формулою Rзагр+Rв, звідки Rв = Rзаг.р = = 33 (млн. грн.) Rв = 63 – 33 = 60 (млн. грн)
Rв - ?

Відповідь: вільний резерв банку становить 60 млн. грн.

Умова № 16. Яким чином вплине зростання норми обов’язкових резервів (НОР) на розмір кредитних ресурсів для перших 3-х комерційних банків, які використовують кошти цього депозиту, та на розмір грошової маси в обороті, якщо розмір депозиту складає 8 тис. грн., НОР до зростання — 17 %, НОР після зростання — 20 %

∆R, тис. грн.
R1, %
R2, %
n
Відповідь
ЗР1 банку 1
ОР1 банку 1 1,36
ВР1 банку 1 6,64
ЗР1 банку 2 6,64
ОР1 банку 2 1,1288
ВР1 банку 2 5,5112
ЗР1 банку 3 5,5112
ОР1 банку 3 0,936904
ВР1 банку 3 4,574296
сума ВР1 16,7255
m1=1/(r1/100) 5,882353
∆M1=∆R*m1 47,05882
ЗР2 банку 1
ОР2 банку 1 1,6
ВР2 банку 1 6,4
ЗР2 банку 2 6,4
ОР2 банку 2 1,28
ВР2 банку 2 5,12
ЗР2 банку 3 5,12
ОР2 банку 3 1,024
ВР2 банку 3 4,096
сума ВР2 15,616
M2=1/(r1/100)
∆M2=∆R*m2
сума ВР2-сума ВР1 -1,1095
∆M2-∆M1 -7,05882

Умова № 17. Розрахувати вільний резерв банку за даними, наведеними в таблиці:

Капітал банку, тис. грн. 5 240

Залучені на депозити кошти, тис. грн. 100 800

Кредити НБУ, тис. грн. 500

Кредити інших банків, тис. грн. 1 800

Кредити, надані іншим банкам, тис. грн. 3 000

Відрахування до страхового фонду, тис. грн. 20

Кошти в активних операціях, тис. грн. 15 410

Норма обов’язкового резервування, % 11

(3 бали)

Дано: Розв'язок
К = 5 240 тис. грн. D = 100 800 тис. грн. КрНБУ = 500 тис. грн. Кротр. = 1 800 тис. грн. Крвид. = 3 000 тис. грн. ВСФ = 20 тис. грн. Ао = 15 410 тис. грн. r = 11% Вільний резерв знаходимо за формулою: Rв = К + D МБК - ВСФ - Ао - Ор, МБК = Кротр. – Крвид. = 500 + 1 800 – 3 000 = - 700 (тис. грн.) Ор = 100 800 ∙ 0,11 = 11 088 (тис. грн.) Rв = 5 240 + 100 800 – 700 – 20 – 15 410 – 11 088 = 78 822 (тис. грн.)
Rв - ?

Відповідь: середньорічний вільний резерв банку становить 78 822 тис. грн.Умова № 18. Новий клієнт банку отримує позику в розмірі 30 000 грн., причому третина її надається готівкою, а інша частина – у вигляді відкриття поточного рахунку. Яким буде максимально можливе збільшення пропозиції грошей, якщо норма резервування становить 28%. (Зауваження: готівка, отримана позичальником, не бере участі у процесі грошово-кредитної мультиплікації).

 
Кр, тис. грн.
r, %
M0/D 1/3
M0
D
Bm=(1/r)*100 3,57
M=Bm*D 7,1428

Умова № 19. Розрахувати показник фактичного стану монетизації валового продукту за відповідні роки та зробити відповідні висновки, якщо:

Показники роки  
1. Номінальний ВВП за рік - млрд. грн. 46,4
56,5
58,7
М3 на кінець року - млрд. грн. 23,5
26,4
24,8
Відповідь
Км = ∙100% 50,647
46,726
42,249

Умова № 20. Споживчий кошик розрахункового року складає 120 тис. грн., а споживчий кошик базисного року – 96 тис. грн. Розрахувати динаміку вартості життя та купівельну спроможність гривні в розрахунковому році. (2 бали)

Дано Розв’язання
Дано: ∑P1Q0 = 120 тис. грн. ∑P0Q0 = 96 тис. грн. ІР -? К -? Індекс вартості життя розраховуємо за формулою Ласпейреса: За відповідний період ціни зросли в 1,25 рази Купівельна спроможність гривні внаслідок зростання цін в розрахунковому році знизилася на 20% (1-0,8 =0,2)
ІР -? К -?

Відповідь:За відповідний період ціни зросли в 1,25 рази (індекс споживчих цін розрахункового року становить 125%). Купівельна спроможність гривні внаслідок зростання цін в розрахунковому році знизилася на 20% і складає 80% (1-0,8 =0,2)

Умова № 21. Щомісячний рівень інфляції 7%. Визначити індекс інфляції та рівень інфляції за рік.

Дано: Іінф. міс. = 7% Іінф.річ. - ? ri -? Розрахунок: Якщо щомісячний рівень інфляції становить 7%, то це означає, що індекс інфляції кожного місяця в розрахунку до попереднього становитиме 107% або 1,07. Відповідно, щоб знайти річний індекс інфляції, треба перемножити 12 разів 1,07 або ri = 2,2522 – 1=1,2522

Відповідь: індекс інфляції за рік складає 1,2522; рівень інфляції за рік становитиме 125,22%.

Умова № 22. Визначте очікуваний темп цінової інфляції звітного року, якщо в попередньому році середня маса грошей в обороті становила 650 млрд. грн., при чому вона здійснила 7 оборотів, фізичний обсяг ВВП - 1300 млрд. од. Протягом звітного року грошова маса зросла на 50%, пришвидшення її оборотності склало 2 обороти, фізичний обсяг ВВП в порівнянні з попереднім зріс на 6%.

Дано: Мб = 650 млрд. грн. Qб = 1300 млрд. од Vб = 7 об. ΔМ = +50% ΔV = +2 об. ΔQ = +6% Тпр ‑ ? Розрахунок: Темп інфляції знаходимо за формулою З рівняння І.Фішера знаходимо середній рівень цін базового періодів: (грн.) Визначаємо звітні показники маси грошей, фізичного обсягу ВВП і швидкості обігу грошей: (млрд. грн.) (обертів) (млрд. од.) Для визначення середнього рівня цін звітного року: (грн.) Розраховуємо темп інфляції:

Відповідь: очікуваний темп інфляції складає 81,6543%.

Умова № 23. Розрахуйте темп інфляції, якщо порівняно з минулим роком грошова маса зросла на 15%, швидкість обігу грошей сповільнилася на 4%, а приріст фізичного обсягу ВВП склав 10%. (2 бали)

Дано: ΔМ = +15% ΔV = + 4% ΔQ = + 10% Тпр = ? Розрахунок: Mзв=1+ ΔМ/100 = 1,15 Vзв=1+ ΔV/100 = 1,04 Qзв=1+ ΔQ/100 = 1,1 Pзв=(Mзв*Vзв)/Qзв = (1,15*1,04)/1,1 = 1,09 Тпр=(Рзв-Рб)/Рб = (1,09-1)/1=0,9 або 90%

Відповідь: темп приросту інфляції складає 90%

Умова № 24. Визначити базисні, ланцюгові та середньорічний індекси інфляції за звітний рік, якщо вартість споживчого кошика змінювалась наступним чином:

перший квартал — 1450 грн.,

другий квартал — 1510 грн.,

третій квартал — 1610 грн.,

четвертий квартал — 1680 грн.,

останній квартал попереднього року — 1430 грн. (3 бали)

Дано і розрахунок:

Ібазисний Іланцюговий
останній квартал попереднього року — 1430 грн.    
перший квартал — 1450 грн. 1450/1430=1,014 1450/1430=1,014
другий квартал — 1510 грн. 1510/1430=1,0559 1510/1450=1,0414
третій квартал — 1610 грн. 1610/1430=1,1259 1610/1510=1,0662
четвертий квартал — 1680 грн. 1680/1430=1,1748 1680/1610=1,0435
    Середньорічний індекс інфляції 1- (1,014*1,0414*1,0662*1,0435-1)/1=0,1749

Відповідь: середньорічний індекс інфляції 0,1749 або 17,49%

Умова № 25. В економіці виробляють три блага: хліб, молоко та телевізори. У таблиці наведено дані за 2 роки:

Назва блага 2003 р. 2004 р.
Ціна за 1 шт., грн. Кількість, од. Ціна за 1 шт., грн. Кількість, од.
Телевізор 4 500 5 500
Хліб 2,1 400 000 300 000
Молоко 500 000 600 000

Наскільки зросли ціни за період між 2003 та 2004 роком? Порівняйте відповіді, які Ви отримали, використовуючи індекс Ласпейреса та індекс Пааше. (3 бали)

Ласпейрес = ((p1q0 + p1q0 + p1q0) * 100) / (p0q0 + p0q0 + p0q0) =

((5500*400 + 3*400000 + 5*500000) * 100) / (4500*400 + 2,1*400000 + 4*500000)

Пааше =((p1q1+p1q1+p1q1)*100)/(p0q1+p0q1+p0q1) =

((5500*800+3*300000+5*600000)*100)/(4500*800+2,1*300000+4*600000)

Умова 26. ВВП звітного року становить 420 млрд. грн., причому фізичний його обсяг — 100 млрд. од., швидкість обігу грошей 7 оборотів за рік. Сума податкових надходжень до бюджету складає 25% від ВВП і становить 65% дохідної частини бюджету, сума видатків з бюджету складає 330 млрд. грн. Визначте темп інфляції, якщо дефіцит державного бюджету був повністю покритий за рахунок емісії нових грошових знаків. (3 бали)

Дано Розв’язання
ВВП=PQ= 420 млрд. грн. Q = 100 млрд. од. V = 7 об. Т = 25% ВВП Видатки = 330 млрд. грн. Емісія – причина цінової інфляції. Для визначення темпу інфляції необхідно порівняти середній рівень цін до (базовий) та після (звітний) інфляції. З рівняння І.Фішера ВВП = PQ = MV визначаємо грошову масу (млрд.грн.) і середній рівень цін до емісії (грн.) Щоб знайти середній рівень цін після емісії, знаходимо величину дефіциту державного бюджету, що був повністю покритий за рахунок цієї емісії. Дефіцит бюджету = Видатки – Доходи Розраховуємо величину доходів державного бюджету: Податкові надходження = 25% ВВП = 0,25*420 = 105 (млрд. грн.) Крім того, ці 105 млрд. грн. податків становлять 65% усіх доходів бюджету, тому із пропорції 105 млрд. грн. – 65% Доходи - 100% Доходи бюджету = 105*100%/65% = 161,5385 (млрд. грн.) Дефіцит бюджету = 330 – 161,5385 = 168,4615 (млрд. грн.) Отже, зростання грошової маси в обороті складе 161,4615 млрд. грн. З рівняння І.Фішера (грн.) Тпр = = 280,769%
Тпр - ?

Умова № 27. Розрахувати темп інфляції у другому році за таких умов: номінальний ВВП у першому році — 1300 грн., у другому — 1350 грн., реальний ВВП у першому році — 1150 грн., у другому — 1280 грн. Знайти середньомісячний рівень інфляції за 2-ий рік.

Тзр.=

Умова № 28. Яким буде курс євро до фунта стерлінгів, якщо виходити із середніх співвідношень з доларом США: 1 USD = 0,97 EUR; 1 USD = 0,78 GBP

Дано Розв’язання
1 USD = 0,97 EUR 1 USD = 0,78 GBP крос-курс EUR до GBP можна знайти шляхом ділення курсу долара в фунтах на курс долара в євро:  
GBP/EUR -?

Відповідь: крос-курс євро до фунта стерлінгів: 1 EUR = 0,8041 GBP

Умова № 29.АКБ «Фінанси та кредит», орієнтуючись на офіційний курс НБУ, встановив такий курс долара США: купівля 5,5 грн., продаж – 5,61 грн. скільки гривень можна одержати за 470 доларів 62 центи? Скільки доларів можна купити за 11 тис. грн.?

Дано: 1 USD = 5,5 грн. (купівля) 1 USD = 5,61 грн. (продаж) 470,62 USD = ? грн. 11000 грн. = ? USD Розрахунок: 470,62 USD = 5,5*470,62 грн. = 2588,41 грн. 11000 грн. = 11000/5,61 USD = 1960,78 USD  

Відповідь: 470,62 USD = 2588,41 грн.; 11000 грн. = 1960,78 USD

Умова № 30.Якщо ціна гривні в доларах США впала з 18,4 до 15,7 центів за одну гривню, то як зміниться ціна товару вітчизняного виробництва (в доларах США), що продається в Україні за 350 гривень? (2 бали)

Дано: 1 грн. (було) = 0,184 USD 1 грн. (стало) = 0,157 USD 350 грн. - ? Розрахунок: До девальвації гривні даний товар в доларах США коштував: 350*0,184 USD = 64,4 USD Після зниження ціни гривні відносно долара він коштуватиме: 350*0,157 USD = 54,95 USD Зміна ціни становитиме: 64,4 – 54,95 = 9,45 USD.

Таким чином, девальвація національної валюти спричинює зменшення вираженої в доларах ціни товарів вироблених в Україні на 9,45 USD.

Умова № 31.Англійська компанія, яка випускає кондитерські вироби купила в американській фірмі 10 тонн вишневого джему за ціною 3 фунти стерлінгів за кг. Курс англійських фунтів збільшився з 1,5 до 2,1 доларів за фунт стерлінгів. Визначити: кому буде вигідним таке підвищення курсу англійської валюти? Яка (в розрахунку на 1 кг джему) величина додаткового прибутку (збитку) від такої зміни валютних курсів.

Дано:

Джем = 10 тонн *3 ф.ст/кг

1 ф. ст. = 1,5 доларів

1 ф. ст. = 2,1 доларів

Розрахунок:

Англійська компанія купила в американській фірмі 10 тонн (10*1000=10000 кг) джему за ціною 3 фунти стерлінгів за кг, тобто витратила на закупівлю 30000 фунтів стерлінгів.

Розрахунок за кг розрахунок за все:

Витрати на закупівлю джему до зміни курсу:

3*1,5=4,5 долари 30000*1,5=45000 доларів

Витрати на закупівлю джему до зміни курсу:

3*2,1=6,3 долари 30000*2,1=63000 доларів

Можна зробити висновки, що американська компанія отримає збільшення прибутків

6,3-4,5=1,8 долари 63000-45000=18000 доларів

Умова № 32. За експортним контрактом фірма повинна отримати валютну виручку у розмірі 40000 GBP. В той же час вона повинна сплатити одному із своїх постачальників за імпортним контрактом 19000 USD, але російськими рублями (RUR). Який фінансовий результат фірми в гривнях після завершення розрахунків по цих контрактах, якщо:

1 RUR = 0,18 UAH; 1 USD = 5,05 UAH; 1 USD = 0,68 GBP.

Дано Розв’язання
Д = 40 000 GBP В = 19 000 USD 1 RUR = 0,18 UAH; 1 USD = 5,05 UAH; 1 USD = 0,68 GBP Дохід фірми по експортному контракту, використовуючи крос-курс GBP до UAH через USD, виражаємо в гривнях: 1 GBP = 5,05 / 0,68 = 7,426 UAH; 40 000 ∙ 7,43 = 2 947 040 UAH. Платіж по імпортному контракту виражаємо в рублях, використовуючи крос-курс USD до RUR через UAH: 1 UAH = 1 / 0,18 = 5,55 RUR; 1 UAH = 1 / 5,05 = 0,198 USD; 1 USD = 5,55 / 0,198 = 28 RUR; 19 000 ∙ 28 = 532 000 RUR. Оплату імпортного контракту також виражаємо в гривнях: 532 000 ∙ 0,18 = 95 760 UAH Фінансовий результат фірми – різниця доходів і витрат: 2 947 040 – 95 760 = 2 851 280 грн.
 

Відповідь: фірма після завершення розрахунків отримає прибуток в розмірі 2 851 280 грн.

Умова № 33. Припустимо, що курс долара в Токіо становив 142 єни, а в Мехіко — 3,052 песо. Розрахуйте курс японської єни щодо песо в Мехіко.

1 USD = 142 єни

1 USD = 3,052 песо

1 єна = 3,052/142 песо = 0,0214 песо

Умова № 34. Скільки угорських форинтів дадуть за 400 грн., якщо за офіційним курсом валют: 160 HUF (угорські форинти) = 33,88 INR (індійські рупії); 1 000 INR = 68,76 UAH

Дано: 160 HUF = 33,88 INR 1000 INR = 68,76 UAH 400 UAH = ? HUF Розрахунок: 1 INR = 160/33,88 HUF = 4,7225 1 INR = 68,76/1000 UAH = 0,0688 160/33,88 HUF = 68,76/10000 UAH 1 UAH = (160*1000/33,88*68,76) 400 UAH = (400*160*1000)/(33,88*68,76) = 27472,6595 HUF

Умова № 35. 3 1 січня 1934 року було девальвовано долар США. Офіційна ціна піднялась з 20 до 35 доларів за тройську унцію (1 тройська унція = 31,1035 грам золота). Визначити процент девальвації та скільки золота містив долар США напередодні та після девальвації золота.

Дано: 1 тройська унція золота (було) = 20 USD 1 тройська унція золота (стало) = 35 USD 1 тройська унція = 31,1035 гр золота 1 USD = ? золота (було) 1 USD = ? золота (стало) Процент Ревальвації - ? Процент Девальвації - ? Розрахунок: 1 USD = 31,1035/20 = 1,5552 гр. золота – 100% 1 USD = 31,1035/35 = 0,8887 гр. золота – Х% Х= (100*0,8887)/1,5552 = 57,1438% ПроцентДевальвації = 100 – 57,14 = 42,86%

Умова № 36. У ФРН 6 березня 1934 року була проведена ревальвація національної грошової одиниці. Внаслідок цього ціна американського долара змінилася з 5,5 до 5 марок. Визначити процент ревальвації німецької марки. (2 бали)

USD = 5,5 марок

USD = 5 марок

1 марка = 1/5,5 = 0,1818 доларів = 100%

1 марка = 1/5 = 0,2 доларів = Х%

Х = 100*0,2/0,1818 = 110,011%

%ревальвації = 110,011 – 100 = 10,011%

Умова № 37. За експортним контрактом фірма отримує валютний виторг у розмірі 15 000 GBP. Разом з тим вона повинна заплатити постачальнику сировини за імпортним контрактом 10 000 USD, але російськими рублями. Розрахуйте фінансовий результат фірми, виражений у гривнях, якщо: 1 RUR = 0,22 UAH; 1 USD = 7,84 UAH; 1 USD = 0,775 GBP. (2 бали)

Дано:

Дохід = 15000 GBP

Видатки = 10000 USD = ? RUR

1 RUR = 0,22 UAH

1 USD = 7,84 UAH

1 USD = 0,775 GBP

Розрахунок:

1 UAH = 1/0,22 RUR = 4,5454 RUR 1 UAH = 4,5454 RUR

1 UAH = 1/7,84 USD = 0,1275 USD 1 UAH = 0,1275 USD

7,84 UAH = 0,775 GBP 1 GBP = 7,84/0,775 UAH = 10,1161 UAH 1 GBP = 10,1161 UAH

Дохід: 15000 GBP = 15000*10,1161 UAH = 151741,5 UAH

10000 USD = 10000*7,84 UAH = 78400 UAH = 78400*4,5454 RUR = 356359,36 RUR

Фінансовий результат: 151741,5 – 78400 UAH = 73341,5 UAH

 

Задача.

До другої світової війни в 1 фунті стерлінгів містилося 3,6 гр золота, а у російському карбованці — 0,987 гр золота. Виразити золотий паритет, що склався між двома країнами.

Дано Розв’язання
1 марка = 0,358423 гр золота 1 франк = 0,29029 гр золота 1 марка/1 франк = 0,358423/0,29029 = 1,2347 1 франк/1 марка = 0,29029/0,358423 = 0,8099  
GP - ?

 

задача. Розрахуйте темп інфляції, якщо порівняно з минулим роком грошова маса зросла на 15%, швидкість обігу грошей зросла на 14%, а приріст фізичного обсягу ВВП склав 10%.

 
ΔМ
ΔV
ΔQ
Відповідь:  
Mзв=1+ ΔМ/100 1,15
Vзв=1+ ΔV/100 1,14
Qзв=1+ ΔQ/100 1,1
Pзв=(Mзв*Vзв)/Qзв 1,192
Тпр=(Рзв-Рб)/Рб 19,182
     

задача. Якщо ціна гривні в доларах США впала з 18,4 до 15,7 центів за одну гривню, то як зміниться ціна товару вітчизняного виробництва (в доларах США), що продається в Україні за 350 гривень?

Дано: 1 грн. (було) = 0,184 USD 1 грн. (стало) = 0,157 USD 350 грн. - ? Розрахунок: До девальвації гривні даний товар в доларах США коштував: 350*0,184 USD = 64,4 USD Після зниження ціни гривні відносно долара він коштуватиме: 350*0,157 USD = 54,95 USD Зміна ціни становитиме: 64,4 – 54,95 = 9,45 USD.

Таким чином, девальвація національної валюти спричинює зменшення вираженої в доларах ціни товарів вироблених в Україні на 9,45 USD.

 

Дата добавления: 2015-05-26; Просмотров: 4602; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.013 сек.