Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Забезпечення виконання біржових зобов’язань
Читайте также:
 1. Cистемне програмне забезпечення
 2. E. Слідкувати за негайним виконанням підлеглим поставленого завдання
 3. III. Науково-методичне забезпечення курсу
 4. IV. Послідовність виконання роботи.
 5. V Знання представляють собою комплекс специфічних явищ, які включаються у виконання діяльності
 6. VІІ. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 7. VІІ. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 8. VІІ. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 9. XVIII. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до ЛНАУ
 10. Алгоритм виконання завдання
 11. Аналіз виконання плану реалізації продукції. Фактори, які впливають на збільшення(зменшення) обсягу реалізованої продукції.
 12. Аналіз ритмічності та рівномірності виконання плану роздрібного товарообороту

 

Зміст забезпечення біржових угод

Як правило, основою забезпечення біржових угод є застава обох контрагентів, яку вносять до розрахункової палати (відділу) як попередню оплату.

У разі укладення контракту застава повертається продавцю на момент виконання угоди, тобто поставки товару, або передачі розпорядчих документів.

Застава покупця зараховується при здійсненні остаточних розрахунків за угодою. У випадку, коли угода не відбулася, застава покупцеві повертається. Однак за рішенням арбітражної комісії застава може бути використана на покриття втрат однієї із сторін при невиконанні контракту або на покриття штрафів тощо.

Порядок реєстрації та оформлення угод

Реєстрація та оформлення угод по всіх видах товарів, які дозволені до обігу на біржі, здійснюються тільки в розрахунковій палаті (відділі) під час торгів або відразу після їх закінчення. У випадку відмови або ухилення від реєстрації угоди протягом трьох днів після її укладення застосовуються санкції арбітражної комісії.

Брокери, як покупці, так і продавці, протягом 15 днів з моменту реєстрації угоди повинні відшкодувати біржі поточні витрати, понесені нею у процесі підготовки і проведення торгів та оформлення угоди.

Порядок розрахунків за біржовими угодами

Оплата придбаного на біржі товару здійснюється за рівноважними (ринковими) цінами.

Так, на Українській аграрній біржі порядок розрахунків по біржових угодах передбачає таке:

1. Покупці протягом 8 робочих днів після проведення біржових торгів повинні переказати відповідні кошти на рахунок УАБ:

- за спотовими угодами – 100 % від суми угоди з урахуванням комісійної винагороди УАБ;

за форвардними угодами – 50 % від суми угоди з урахуванням комісійної винагороди УАБ.

2. За спотовими угодами переказ коштів на користь продавця здійснюється УАБ на рахунок останнього після надання покупцям акта прийому-передачі товару, але не пізніше 10 робочих днів після підписання угоди. У разі відсутності на УАБ зазначеного вище акта кошти на рахунок продавця переказують тільки за письмовою згодою на це покупця.

3. За форвардними угодами сума авансового платежу перераховується УАБ на рахунок продавця протягом 2 робочих днів після зарахування відповідної суми на рахунок біржі. Решта суми форвардної угоди перераховується покупцем на рахунок УАБ протягом 8 робочих днів після підписання акта прийому-передачі. УАБ протягом 2 робочих днів перераховує кошти, що надійшли, на рахунок продавця.

4. Затвердження угоди печаткою і підписом уповноваженої особи УАБ здійснюється тільки після перерахування повної суми угоди на рахунок УАБ.

5. Розмір комісійної винагороди УАБ, що стягується і з продавця, і з покупця, складає по 0,15% від суми біржової угоди для кожної із сторін цієї угоди. До внеску комісійної винагороди, згідно з Декретом Кабінету Міністрів України “Про державне мито”[67], врахована ставка державного мита, що справляється за операції на товарних біржах, яка складає 0,05 % від суми біржової угоди для кожної із сторін цієї угоди, УАБ перераховує вказане мито до державного бюджету.6. Загальна сума, що перераховується покупцем на рахунок УАБ на користь продавця, складається з суми біржової угоди, збільшеної на 0,15 %. Продавець отримує від УАБ суму, що зазначена в біржовій угоді, зменшену на 0,15%.

Ліквідація угод з реальним товаром

На товарних біржах ліквідація угод на реальний товар, тобто їх завершення, здійснюється у строки та на умовах, визначених контрактом. Ліквідація угоди здійснюється через розрахункову палату (відділ).

Ліквідація угод з відстроченою поставкою (форвард) передбачає обов’язкове повідомлення продавця (не пізніше ніж за 5 днів до строку поставки) про дату готовності здати товар.

Якщо в контракті передбачалася попередня експертиза якості продукції, то продавець повинен повідомити покупцеві за певний строк до початку поставки дату проведення експертизи.

Порядок розв’язання спорів

Усі спори на товарній біржі, які виникають між контрагентами, брокерами, експертами та іншими учасниками торгів і персоналу, що їх обслуговує, розв’язуються арбітражною комісією.

Для розгляду спірних питань в арбітражній комісії необхідно подати такі документи:

- детальний опис спірних обставин та формулювання вимог і пропозицій сторін;

- реквізити сторін;

- копію контракту та інші необхідні документи.

Якщо контрактом передбачається передача всіх претензій на розгляд арбітражної комісії, то відповідаюча сторона не може ухилитися від участі в розгляді.

Наслідки невиконання угоди

При укладенні угоди з реальним товаром виникають ситуації, коли покупець частково або повністю відмовляється від контракту (товару, що надійшов). У такому випадку покупець виплачує на користь продавця штраф у розмірі, визначеному товарною біржею.

Покупець може відмовитися від контракту і в разі, коли товар не надійшов у визначений день поставки. Продавець у такому випадку виплачує штраф, як правило, у розмірі одного процента від вартості контракту.

У разі невиконання угоди з коротким строком поставки повністю або частково покупець може, одержавши сплачений штраф, протягом наступних після строку поставки 10 днів вимагати:

а) продовження, але не більше ніж на 14 днів, строку виконання контракту, тобто поставки товару. Якщо продавець і в цей термін не поставить товар у строк, то угода розривається. У цьому випадку покупець може вимагати від продавця виплати різниці між ціною контракту і біржовою ціною, яка котирувалася наступного після закінчення строку поставки біржового дня, а також покриття інших понесених ним збитків. Протягом 10 днів покупець повинен повідомити про наміри ліквідувати цей контракт;

б) розірвати даний контракт і укласти протягом 20 днів новий на аналогічну продукцію, з віднесенням різниці у вартості цих двох угод за рахунок продавця. Якщо після 20 днів така угода не буде укладена, то контракт ліквідується.

Слід зазначити, що покупець, який протягом дня після настання строку непоставки не звернувся з письмовою заявою про намір використати перераховані вище заходи, втрачає право одержання різниці у цінах.

Санкції за порушення Правил біржової торгівлі при укладенні угод

Відмова або ухилення від оформлення контракту в розрахунковій палаті (відділу) біржі після усної на те згоди на біржовій сесії з одного з контрагентів стягується штраф у розмірі 3 % від вартості угоди на користь біржі. З вилученої суми 2,6 % біржа передає потерпілій стороні.

У випадку, коли від угоди відмовляються два контрагенти, з них стягується штраф у розмірі 0,2 % від вартості угоди з кожної сторони.

Жорсткі санкції застосовуються і при поширенні недостовірної інформації на товарній біржі, що обумовлює зміну кон’юнктури.

Сьогодні товаровиробник, торгуючи своєю продукцією на біржі, все ж віддає перевагу угодам з коротким строком поставки (спот), питома вага яких у 2006 р. в загальній вартості товарообігу становила більше 60 %, що свідчить про певні зміни у відношенні товаровиробника до вибору виду укладення угод і більшу довіру до угод з відстроченою поставкою (форвард), як до однієї з форм самокредитування власного виробництва та необхідності переходу до ф’ючерсних угод.

 

Питання для самоконтролю:

1. Що являє собою товарна біржа як елемент ринку?

2. Яка роль біржі в системі ринку?

3. Розкрийте класифікаційну структуру товарних бірж.

4. Дайте коротку характеристику основних класифікаційних груп товарних бірж: за організаційно-правовим статусом, за характером діяльності, за масштабом дії, за рівнем участі відвідувачів, за характером біржових операцій.

5. Які завдання і функції товарних бірж та їх підрозділів?

6. Перерахуйте органи управління товарними біржами.

7. Яка структурна побудова товарної біржі?

8. У чому полягає основна діяльність відділу розрахунків з біржових операцій (розрахункової палати), відділу економічного аналізу?

9. Як називається місце проведення біржових торгів?

10. Назвіть та охарактеризуйте види угод і операції товарних бірж.


 

ГЛАВА 7. Правове регулювання діяльності фондових бірж

 

Дата добавления: 2015-05-31; Просмотров: 331; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.