Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Наголос
Читайте также:
  1. Наголос
  2. Правило наголосу.
  3. Характеристика наголосу: ЗМІЯ/ - наголос динамічний, нефіксований, рухомий (бо змі/й) .

Наголос в українській мові вільний і рухомий, тобто може падати на будь-який склад і під час змінювання слова пересуватися: голова — голови — голови — голів, казати — кажеш — кажу.

Система наголошування в українській мові досить складна. Тому у випадках сумніву щодо наголосу слід звертатися до словників.

Разом із тим спостерігаються й деякі закономірності в наголошуванні слів:

1. Віддієслівні іменники середнього роду на -ання, у яких більше двох складів, мають наголос, як правило, на суфіксі (передостанній склад): навчання, завдання, запитання, читання, визнання, видання, пізнання, послання.

Але є й відхилення від цього правила: обладнання (набір механізмів тощо), нехтування, бігання, ковзання.

2. Наголос у багатьох іменниках жіночого роду із суфіксом -к(а) у множині переходить на закінчення: вказівка — вказівки, учителька — учительки, ластівка — ластівки, голка — голки, писанка — писанки. Але: родичка — родички, сусідка — сусідки, верхівка — верхівки.

3. У багатьох двоскладових прикметниках наголос падає на закінчення: вузький, кружний, легкий, липкий, мілкий, низький, новий, нудний, пісний, різкий, сипкий, стійкий, стічний, страшний, твердий, тісний, тонкий, тяжкий, черствий, чіткий, чуткий, шкільний.

4. На останній склад падає наголос у прикметниках, що походять від односкладових іменників лісовИй, льодовИй, сніговИй, цеховИй, текстовИй, фаховИй (від ліс, лід, сніг, цех тощо).

5.У прислівниках, утворених від таких прикметників, наголос падає на перший склад: вузько, легко, мілко, чітко, різко, страшно, твердо…

6. У дієсловах перший склад закінчень -емо, -имо, -ете -ите не наголошується: несемо, несете (а не «несемо» «несете»); ідемо, ідете(а не «ідемо», «ідете»); підемо, підете; будемо, будете; гуркочемо, гуркочете; гуркотиш, гуркотите; залишимо, залишите.

Наголос виступає як засіб розрізнення слів та словоформ. Наприклад, подані парами слова вИгода (користь) і вигОда (зручність), зАхват (захоплення) і захвАт (пристрій, ширина робочого ходу), лІкарський (від лікар) і лікАрський (від ліки), похІдний (від похід) і похіднИй (який походить від чогось) — різні, на що й вказує наголос. У різних відмінках стоять слова: рУки і рукИ, вІкна і вікнА; різний вид мають дієслова насИпати і насипАти.

Омографи (однаково пишуться, але по-різному вимовляються і мають різне лексичне значення): Атлас – атлАс, зАмок-замОк, нІколи-нікОли, пАша-ПашА тощо.

Запам’ятай !

Наголос на 1 складі Наголос на 2 складі Наголос на 3 складі Наголос на 4 складі Подвійний наголос
Алібі бОвтати вІльха вІхола вИпадок вИняток вИросток вИселок вИсновок врОзліт всИдіти вчЕння гАрний глИбоко гнОїще дОнька дОшка дрОва Екскурс жАдібний жЕвріти зАмолоду знІтитися кИдати кОлесо кОлія кОсий кУрятина нАклеп нАскрізний нАчинка нОнсенс Олень пАсквіль пОголос пОдруга пОказ пОмилка пОсмішка прИчіп прИятель рАзом рЕшето рЕмінь рИнковий рОсяний спИна спОкій стАтуя тИшком тОвпитися хАос цЕнтнер цИган шИроко щИголь щИпці Успіх Яловичина абиИкуди абИхто агЕнт арАхіс вербА відтОді візнИк вітчИм вирАзний вимОва вимОга ворОта вперЕміш всерЕдині гарбА гетьмАнщина глядАч гостЕй граблІ гуртОжиток добУток допІзна дочкА експЕрт жадАний житлО завІя засУха зокрЕма ім 'Я іржАвіти квартАл кінчИти корОмисло літОпис мерЕжа ненАвисть новИй обрУч ознАка отАман парАліч перЕпис перЕпустка ПокрОва предмЕт просІка рукОпис руслО серЕдина тогО цемЕнт цьогО чистЕнький фартУх фенОмен щавЕль шофЕр бюлетЕнь бюрокрАтія валовИй веретЕно диспансЕр джельтельмЕн діалОг докумЕнт заметІль запитАння інструмЕнт каталОг кіломЕтр компромІс контрактОвий кропивА металУргія некролОг низинА одинАдцять осокА плугатАр полонЕний порядкОвий псевдонІм п’ятдесЯт сімдесЯт симетрІя черговИй чотирнАдцять урізнОбіч урочИстий ясенОвий   аристокрАтія безготівкОвий безперестАнку буржуазІя ветеринАрія дешевинА кулінарІя медикамЕнт нафтопровІд начистотУ напризволЯще неврастенІя сирокопчЕний співробІтник щодобовИй   сільськогосподАрський алфавІт алфАвіт веснянИй веснЯний висІти вИсіти договІр дОговір жАло жалО зАвжди завждИ мИлити милИти прОстий простИй Ясний яснИй нАдвоє і надвОє нАтроє і натрОє первІсний і пЕрвісний тАкож і такОж щАсливий щаслИвий бАйдуже, байдУже, бАжаний, бажАний, дАвнішній, давнІшній, зАвжди, завждИ, Обруч, обрУч (прислівник) клАдовище, кладовИще     У слові "помилка" нині допускається подвійний наголос – може бути і на першому, і на другому складі. У множині – тільки на останньому складі (помилкИ, помилОк, помилкАм), але у словосполученнях із кількісним числівником наголос також подвійний: дві пОмилки й дві помИлки, шість пОмилок і шість помИлок.

  

1. Позначте рядок, у якому всі слова мають наголос на другому складі:

А дочка, подруга, вимова, сантиметр, ідемо Б спина, виразно, завдання, попереду

В предмет, рукопис, ненавидіти, в'язкий

Г кропива, приязнь, горошина, каталог

 

2.Вкажіть варіант, у якому всі слова наголошені неправильно:

А бАйдуже,бАжаний, благовістИти, кУхарський

Б вОлох, вИпадок, фартУх, вЕльми

В давнІшній, завждИ, зв'язковИй, клАдовище

Г бАйдуже, бАжаний, благовІстити, цигАн

Ґ остьОвий, чарІвний, дОчка, зв’язкОвий.

 

3.Позначте рядок, у якому в усіх словах наголос падає на один і той самий склад:

А книга, ярмо, ірис, ніжний

Б цукерка, братство, кияни, інструмент

В морква, ялина, калина, зелений

Г береза, умію, підземний, іти

 

4. Визначте рядок, у якому всі слова мають наголос на першому складі.

А грузнути, віхолити, ворожити, приклеїти, морозити

Б корчити, креслити, лагодити, сердити, миршавіти

В ябедничати, звати, плакати, шарахати, свідчити

Г стьобати, чахнути, маслити, ранити, отаборити

Д меркнути, мовкнути, м’якнути, вгрузнути, сьорбнути.

 

5. Визначте рядок, у якому всі слова мають наголос на другому складі.

А авжеж, аякже, мовбито, немовби, начебто

Б водночас, іржавіти, мережа, навчання, петля

В абихто, якийсь, що-небудь, самий, декілька

Г парчевий, емалевий, рядковий, фаянсовий, подруга

Д страшний, завидний, каламутний, голчаний, шершавий

 

6. У якому рядку в усіх словах наголос падає на перший склад:

А їстівний, паличка, печиво, саджанець

Б тьохкати, олень, тяжчий, дощечка

В довідник, дужки, іскра, подруга

Г промовчати, обстріл, показ, бажаний

Д ковзкий, менший, перцевий, важко

 

7. Виберіть правильну відповідь на поставлене запитання: Що об‘єднує слова пісня, дьогтю, боротьба?

А У них наголошений другий склад.

Б Починаються на твердий приголосний.

В Відбувається уподібнення приголосних.

Г Відбувається чергування голосних.

 

 

8. Визначте рядок, у якому всі слова мають наголос на другому складі.

А вимова, прабаба, присяга, заслуга, нагорода

Б баранина, смородина, городина, позика, послуга

В завивка, розробка, середа, насмішка, вивіска

Г гонитва, братва, білявка, різанина, вершина

Д кедрина, запаска, наливка, відмова, забава

 

9. Визначте рядок, у якому всі слова мають наголос на останньому складі.

А каталог, обруч, предмет, кілометр, черствий

Б показник, квартал, алфавіт, горицвіт, вигнання

В верба, громадський, граблі, щипці, товстий

Г решето, алфавіт, граблі, черствий, чужина

Д разом, тигровий, цегляний, каталог, соломина

 

10. Виберіть рядок, у якому всі слова наголошені на другому складі:

А дочка, жадоба, мережа, легкий

Б партер, промовчати, глядач, високо

В вимога, щавель, течія, спина

Г слабий, свердло, розпад, каталог

Д літопис, мовець, навчання, поєднання

 

11. У якому рядку допущено помилки при наголошуванні слів? А селяни́н, украї́нський, тверди́й, м'яки́й, легкий Б діало́г, моноло́г, предме́т, по́друга, літо́пис В машино́пис, громадяни́н, центне́р, не́нависть, оле́нь Г кіломе́тр, чарівни́й, чергови́й, одина́дцять, за́гадка Д джерело́, сні́дати, нести́, привезти́, ки́дати
 
  112. У котрому рядку наголос падає на той самий склад за порядком?А А кривавий, гойдалка, криниця, левада, адреса Б республіка, комин, стеля, підлога, кватирка В балерина, бриніти, рубильник, директор, держава Г холодильник, депутат, делегат, циферблат, запитання Д демократія, тривога, демонстрація, медальйон, пенал  

 

 

Алфавіт

Алфавіт: Аа (а), Бб (бе), Вв (ве), Гг (ге), Ґґ (ґе), Дд (де), Ее (е), Єє (є), Жж (же), Зз (зе), Ии (и), Іі (і), Її (й), Йй (йот), Кк (ка), Лл (ел), Мм (ем), Нн (ен), Оо (о), Пп (пе), Рр (ер), Сс (ес), Тт (те), Уу (у), Фф (еф), Хх (ха), Цц (це), Чч (че), Шш (ша), Щщ (ща), Ьь (м’який знак) , Юю (ю), Яя (я)

Слова – синоніми: абетка (а і бе); алфавіт грец. (альфа і бета (віта)); азбука (аз і буки)

 

1. Визначте рядок, у якому всі слова записано в алфавітному порядку.

А підтримка, піраміда, підняття, плетиво, поблизу

Б пломбувати, побережжя, привселюдно, придбання, прибулець

В паливо, педагогіка, перевибори, протест, пропис

Г порожнеча, посібник, прем’єра, прив’язь, прихід

Д підківка, пінитися, пір’ячко, підсвідомість, пішохід

 

 

2. У якому рядку всі прізвища розташовані в алфавітному порядку?

А Михеєв, Мицкевич, Мичко, Мищак, Мишенко

Б Михеєв, Мицкевич, Мичко, Мишенко, Мищак

В Мицкевич, Мичко, Михеєв, Мищак, Мишенко

Г Михеєв, Мичко, Мицкевич, Мишенко Мищак

Д Мицкевич, Мичко, Мишенко, Мищак, Михеєв

 

3. У якому рядку всі прізвища розташовані в алфавітному порядку?

А Никифорук, Нитченко, Нишпора, Нікітенко, Ніколаєв

Б Нікітенко, Ніколаєв, Никифорук, Нитченко, Нишпора

В Ніколаєв, Нікітенко, Никифорук, Нитченко, Нишпора

Г Нитченко, Никифорук, Нишпора, Ніколаєв, Нікітенко

Д Нитченко, Никифорук, Нишпора, Нікітенко, Ніколаєв

 

4. Визначте рядок, у якому всі слова записано в алфавітному порядку.

А капелюшок, кумедний, копійка, контролер, киянин

Б кістка, кислуватий, китаянка, келишок, класика

В клекотання, кмітливість, козацтво, красуватися, крейсер

Г кошичок, котеня, кредитний, крихкість, ксьондз

Д кланятися, кленовий, клопотання, командир, коефіцієнт

 

5. У якому рядку допущено помилку при розташуванні слів у алфавітному порядку?

А долина, доля, драже, дріботіти, дяк

Б заговорити, загубити, зажура, заколотник, залоза

В обміняти, оборона, овація, огортати, ознака

Г реквізит, режисер, ремінь, рефлекс, рецепт

Д анкета, анонс, апетит, апокриф, апостроф

 

6. У якому рядку допущено помилку при розташуванні слів у алфавітному порядку?

А покровителька, порожній, правда, праска, працювати

Б портфель, правдоподібний, прибудова, примайструвати, принесений

В посуд, правосуддя, праслов’янський, приневолений, приносити

Г православний, прималювати, принада, принцеса, полотно

Д практика, прати, примітка, принцип, приписка

 

7. Вкажіть, у якому рядку всі слова розташовано в алфавітному порядку.

А галка, гомін, географ, гроно, глобус

Б галас, геометрія, гіркота, гончар, гукнути

В горбань, гуркіт, геній, гарба, гроза

Г гумовий, грак, голова, груша, грім

Д гачок, гербарій, гімназист, горобина, голод

 

8. У якому рядку допущено помилку при розташуванні слів у алфавітному порядку?

А пава, паляниця, пам'ять, пан, планета

Б павук, пакунок, перегортати, пестощі, подарунок

В парость, перелаз, питання, плем’я, повість

Г парк, пелюстка, перевал, підліток, пісня

Д переїзд, пильно, вівденний, пломінь, плита

 

 

Літера «Ґ»

Літера «Ґ» (ґе, ге з гичкою (гачком)) — позначає проривний задньоязиковий приголосний (аналогічний англійському «g» чи російському «г»), п'ята літера українського алфавіту, використовується в запозичених словах як ґава, ґанок, ґедзь, ґрати, ґрунт, ґудзик, ґуля, дзиґа, ґелґати, ґирлиґа та інших. Назва літери [ґе] вживається як іменник середнього роду: велике Ґ, мале ґ.

Літера ґ передає на письмі задньоязиковий зімкнений приголосний у словах, що відповідно вимовляємо: аґрус, ґаблище, ґаблі, ґава, ґазда, ґандж, ґанок, ґатунок, ґвалт, ґвалтувати, ґеґати, ґедзь, ґелґотати, ґерґотати, ґерґотіти, ґиґнути, ґирлиґа (пастуша палиця), ґлей (вишневий клей), ґніт (у лампі), ґоґель-моґель, ґонт(а), ґрасувати, ґрати (іменник), ґранчастий, ґречний, ґринджоли, ґрунт, ґрунь, ґудзик, ґудзь, ґуля, ґуральня, ґяур, джиґун, дзиґа, дзиґлик, зигзаґ, ремиґати, леґінь, фіґа, фіґлі-міґлі, тощо та похідних від них, а також у власних назвах — топонімах України: Ґорґани (гірський масив у Бескидах), Ґоронда, Уґля (села на Закарпатті), Ґданськ (також - Гданськ) Ґетеборг, Ґібралтар (також - Гібралтар), Ґренландія (також – Гренландія; у прізвищах українців: Ґалаґан, Ґалятовський, Ґеник, Ґерзанич, Ґердан, Ґжицький, Ґиґа, Ґоґа, Ґойдич, Ґонта, Ґриґа, Ґула, Ґудзь, Ломаґа та ін. Крім того, букву Ґ також вживають в деяких іноземних іменах та прізвищах: Ґете, Ґарібальді.

1. У якому рядку в усіх словах слід писати літеру ґ?

А ...імн, ...ейм, ...ель, ...енний, ...ешефт

Б ....едзь, ...аздиня, ...и...нути, ...лей, джи...ун

В ...ейзер, ...радус, ...арант, ...рунтомір, ...ел...іт

Г ...армата, ...адка, ...удзичок, ...ріх, ...рім

Ґ ...аркання, ...валтом, ...аразд, ...аряче, а...рус

 

2.Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з літерою ґ:

А джи(г, ґ)ун, (г, ґ)удзик, а(г, ґ)рус, (г, ґ)учний

Б (г, ґ)рунтець, мамали(г, ґ)а, (г, ґ)уля, (г, ґ)азда

В (г, ґ)анок, (г, г)валт, (г, ґ)роно, (г, ґ)ава, (г, ґ)ніт

Г джи(г, ґ)іт, (г, ґ)речний, об(г, ґ)рунтувати, (г, ґ)уцул

Д (г, ґ)атунок, за(г, ґ)ратувати, за(г, ґ)артувати, (г, ґ)ринджоли

 

3. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з літерою ґ:

А (г, ґ)ероїчний, (г, ґ)удзик, (г, ґ)остинець, (г, ґ)воздика

Б (г, ґ)рунтець, (г, ґ)лей, (г, ґ)уля, (г, ґ)азда

В (г, ґ)анок, (г, ґ)валт, (г, ґ)отовий, (г, ґ)араж

Г (г, ґ)азета, (г, ґ)ерб, (г, ґ)ектар, (г, ґ)уцул

Д г(ґ)алоша, г(ґ)орло, г(ґ)ризун, ґ(г)абарит

 

4. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з літерою ґ:

А (г,ґ)лей, (г,ґ)авеня, (г,ґ)уляш, (г,ґ)улька, г(ґ)ромаддя

Б (г,ґ)азда, (г,ґ)рати, (г,ґ)удзик, (г,ґ)ґедзь,

В (г,ґ)учно, (г,ґ)ніт (г,ґ)валт, (г,ґ)ратчастий

Г (г,ґ)винт, (г,ґ)рунтівка, (г,ґ)нотовий, (г,ґ)гравер

Д г(ґ)арантія, г(ґ)ріх, г(ґ)риф, ґ(г)ава, г(ґ)гроза

 

5. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з літерою Ґ:

А дзи(г,ґ)а, (г,ґ)едзь, (г,ґ)етьман, а(г,ґ)рус

Б (г,ґ)ешефт, (г,ґ)улястий, ма(г,ґ)ніт, (г,ґ)андж

В (г,ґ)армидер, (г,ґ)атунок, (г,ґ)уральня, ма(г,ґ)нолія

Г (г,ґ)удзуватий, (г,ґ)уля, (г,ґ)онтар, джи(г,ґ)ун

Д г(ґ)винт, ґ(г)арнір, г(ґ)анок, (г)ґалаґ(г)ан, ґ(г)аґ(г)ара

Написання префіксів

1. У префіксах без-, роз-, через-, об-, під-, над-, перед-, пред-, понад -, від-(од-), між- — кінцевий дзвінкий приголосний перед глухими на письмі не змінюється, хоча у вимові може оглушуватися: безкорисливий, безпідставний, розтягнути, розхитати, черезплечник, черезсідельник, обпалити, обтрусити, підтримка, надпотужний, передплатити, передчасний, представник, понадплановий, відкриття, відписати, відстань, одкрити, міжпланетний, міжконтинентальний та ін.

 

2.Префіксис-, з-

Префікс с-пишеться перед приголоснимиКаФе«ПТаХ». Перед іншими приголосними звуками пишемо префікс з-.

сПитати, сФотографувати, зСипати, зШити, сТиснути, сХитрити, зРобити, зМайструвати, сКазати

3.Префікси пре-, при- і прі-

А. Префікс пре- пишеться:

– переважно в якісних прикметниках і прислівниках для вираження найвищого ступеня ознаки: прекрасний, предобрий, премудрий, прегарний, препоганий; прекрасно, прегарно, препогано. Можна замінити словом «дуже»;

– у словах презирливий і презирство;

– у словах старослов’янського походження: преосвященний, преподобний і престол.

Б. Префікс при- пишеться:

– у словах, що означають наближення: прибережний, приміський, приморський..

- у словах, що означають приєднання: приклеїти, прив’язати, приліпити, пригорнути …

-у словах, що означають частковість чи результат дії тощо: присісти, прилягти, прибігти, прибудувати, приборкати, притулок, прибраний, привабливо…

В. Префікс прі- пишеться тільки в словах прізвисько, прізвище і прірва.

1. Орфографічну помилку допущено при написанні слова у рядку:

А безсмертний, розкричатися, розбити, беззбройний

Б списати, безплатний, зробити, розстелити

В сшити, сказати, розказати, сховатися

Г беззахисний, розпустити, сфотографувати, розпитати

 

2. У якому рядку всі слова мають однаковий префікс ( с- або з-)?

А ...купити, ...шити,. ..рівняти, ...попелити, …толочити

Б ...бити, ...воложити, ...топтати, …копіювати, …фантазувати

В …чепитися, …сушити, …непритомніти, …годитися, …ламати

Г …клеїти, ...нищити, ...гладжувати, …повити, …крутити

Д ...гортати, . ..меншити, …каламутити, …паплюжити

 

3. У якому рядку всі слова мають однаковий префікс ( с- або з-)?

А …громадити, ...живатися, …плакнути, …характеризувати, …тихнути

Б …хвалювати, …пустошити, …крутити, …тихнути, …терти

В …сунути, …чесати, …мити, …палити, …гребти

Г …дати, ...плести, ...хитрити, ...ламати, …садити

Д …толочити, …фальсифікувати, …цементувати, …купити, ...ламати

 

4. У якому рядку допущено орфографічну помилку?

А змарнувати, створити, зносити, списати, звернути

Б змазати, скінчити, сфабрикувати, сплющити, спекти

В здогадатися, схвилювати, скинути, сплутати, знахабніти

Г згаснути, зтерти, зчепити, ствердити, склепати

 

5. У якому рядку всі слова мають однаковий префікс?

А пр..давній, пр..шити, пр..варений, пр..мудрий, пр..звисько

Б пр..азовський, пр..амбула, пр..копати, пр..рва, пр..хитрий

В пр..вабити, пр..красний, пр..стол, пр..поганий, пр..шити

Г пр..кордонний, пр..боркати, пр..гірклий, пр..йти, пр..красити

Д пр..далекий, пр..звисько, пр..гнобити, пр..старілий, пр..летіти

 

6. Префікс пре- треба писати в усіх словах рядка:

А пр..вражий, пр..велебний, пр..дивний, пр..святий

Б пр..хороший, пр..благий, пр..бережний, пр..красний

В пр..жовтий, пр..гірклий, пр..освященний, пр..новий

Г пр..тихий, пр..жовкати, пр..непорочний, пр..дивний

Д пр..зирливий, пр..глушений, пр..пишний, пр..вірний

 

7. Префікс пре- треба писати в усіх словах рядка:

А пр..світлий, пр..хильний, пр..мружений, пр..солодкий

Б пр..зирство, пр..давній, пр..близний, пр..землення

В пр..мужній, пр..пишний, пр..злий, пр..милий

Г пр..молодий, пр..бережний, пр..старкуватий, пр..сумний

 

8. Префікс при- треба писати в усіх словах рядка:

А пр..тихнути, пр..бережний, пр..буток

Б пр..біднюватися, пр..везений, пр..славний

В пр..солодити, пр..солодкий, пр..сісти

Г пр..мирний, пр..міський, пр..чинити

Д пр..сохнути, пр..високий, пр..ахкувати

 

9. Префікс с- треба писати в усіх словах рядка:

А (з, с)понукати, (з, с)плавити, (з, с)класти, (з, с)чепити

Б (з, с)твердження, (з, с)хованка, (з, с)постереження, (з, с)сушити

В (з, с)формувати, (з, с)хибити, (з, с)тримуваний, (з, с)пиляний

Г (з, с)хвалювати, (з, с)фокусувати, (з, с)цілити, (з, с)шити

 

10. Літеру с треба писати в усіх словах рядка:

А бе..коштовний, ..казати, ..керований

Б ..формувати, пере..кочити, ..фотографувати

В ..плетений, ..питати, ..шити

Г ..тягнути, ро..тлумачити, не..терпний

Д ..фальшувати, бе..смертя, ..хвалити

11. Літеру з треба писати в усіх словах рядка:А бе…захисний, ро…доріжжя, …хвилювати, …дерти, …гнути, …клад Б …фотографувати, ро…кішний, …пхнути, бе…страшний, …цідити В …хитрувати, …платити, бе…межний, ро…сердитись, …хопити Г …бити, , бе…турботний, ро…пис, …єднати, ро…цвітає, …різати Д …писати, …сохнути, …копати, …цементувати, ро…чин, бе…платно Е ро…тин, …прожогу, бе…крилість, ро…кис, …пад, не…проста, …кинути

Чергування у/в, і/й

Українська мова — милозвучна й тому пильнує, щоб не скупчувалось поряд кілька голосних або кілька приголосних. Для того, щоб ці звуки гармонійно чергувались, є в українській граматиці правила евфонічного чергування (принцип милозвучності), що полягають у тому, щоб не допускати збігу голосних або приголосних звуків.

Дата добавления: 2015-05-31; Просмотров: 18448; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.029 сек.