Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Виникнення права на найменування в юридичної особи
Читайте также:
 1. VI КАКИЕ ПРАВА ДАЕТ НОВЫЙ ЗАКОН МИНИСТРАМ?
 2. А. Создание основ советского государства и права
 3. Адміністративно-правовий захист права інтелектуальної власності.
 4. Акты применения права
 5. Банкрутство як особливий порядок ліквідації юридич­ної особи
 6. Взаимосвязь уголовного права с другими отраслями права
 7. Виникнення і розвиток криміналістики 1 страница
 8. Виникнення і розвиток криміналістики 2 страница
 9. Виникнення і розвиток криміналістики 3 страница
 10. Виникнення правоздатності юридичних осіб
 11. Виникнення, розвиток та сучасний стан криміналістики в Україні.

М^5 бз

Вибір найменування юридичної особи

Вибір найменування юридичної особи є правом її засновників або згодом - вищого органу юридичної особи, за рішенням якого наймену­вання може бути змінено.

Утім, у законодавстві є й норми, що встановлюють обмеження роз­суду засновників/ органу юридичної особи у виборі найменування. Так, згідно з ч. 8 ст. 23 Закону України «Про державну реєстрацію юридич­них осіб та фізичних осіб - підприємців» державний реєстратор має право залишити без розгляду документи, які надані для проведення резервування найменування юридичної особи, якщо:

а) найменування не відповідає вимогам щодо обмежень, які встанов­
лені абзацом дев'ятим частини першої ст. 27 цього Закону;

б) найменування юридичної особи не відповідає вимогам щодо на-
. йменування юридичних осіб окремих організаційно-празових форм,

установлених законом;


в) викладення найменування не відповідає вимогам, установленим спеціально вповноваженим органом з питань державної реєстрації.

Відповідно до ч. 14 ст. 23 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» державний реєстратор відмовляє в резервуванні найменуванняюридичної особи у випадку наявності в Єдиному державному реєстрі найменування юридичної особи тотожного тому, що зазначено в заяві про резервування найме­нування юридичної особи.

Згідно зі ст. 27 зазначеного Закону підставою для відмови в держав­ній реєстрації юридичної особи є наявність у Єдиному державному реєстрі найменування, тотожного найменуванню юридичної особи, що має намір зареєструватися, а також використання в найменуванні юри­дичної особи повного або скороченого найменування органу державної влади або органу місцевого самоврядування, або похідних від цих на­йменувань, або історичного державного найменування, перелік яких установлюється Кабінетом Міністрів України.

Право відмовити у використанні банком запропонованого наймену­вання має й Національний банк України за наведеними у ст.15 Закону України «Про банки і банківську діяльність» підставами.

Водночас щодо комерційних найменувань такого правила не існує. Так, згідно з ч. 4 ст. 489 ЦК особи можуть мати однакові комерційні наймену­вання, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють й (або) реалізовують, і послуг, які ними надаються.

Виникнення права на найменування в юридичної особи пов'язане з державною реєстрацією цієї юридичної особи.

Найменування юридичної особи вказується в його установчих до­кументах і вноситься до Єдиного державного реєстру (ч. З ст. 90 ЦК). Тобто за загальним правилом окрема реєстрація найменування юри­дичної особи не здійснюється.Водночас комерційне (фірмове) найменування юридичної особи може бути зареєстрованев порядку, установленому законом (ч. 2 ст. 90 ЦК). Однак це не є обов'язковим для його правової охорони, якщо воно не є частиною торговельної марки. Право інтелектуальної влас­ності на комерційне найменування виникає з моменту першого вико­ристання цього найменування (ч. 2 ст. 489 ЦК).


64 ^gr#o-

У випадку зміни свого найменування юридична особа, крім виконан­ня інших вимог, установлених законом, зобов'язана помістити оголо­шення про це в друкованих засобах масової інформації, в яких публіку­ються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, і сповістити про це всім особам, з якими вона перебуває в договірних відносинах (ч. 4 ст. 90 ЦК). При цьому таке оголошення повинне міс­тити відомості як про попереднє, так і про нове найменування юридич­ної особи) ч. 4 ст. 22 Закону України «Про державну реєстрацію юри­дичних осіб та фізичних осіб - підприємців».

Дата добавления: 2015-06-04; Просмотров: 183; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.