Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Подача остаточного варіанту магістерської роботи науковому керівнику

Усунення зауважень і врахування рекомендацій наукового керівника

Отриманий після перегляду науковим керівником чорновий варіант повинен бути доопрацьований студентом. Необхідно внести правки наукового керівника, остаточно відкоригувати зміст.

Лише після повторного погодження чернетки магістерської роботи з науковим керівником можна оформити чистовий варіант. Рукопис потрібно передруковувати послідовно. Не дозволяється робити текстові вставки.

Упевнившись у тому, що надрукований рукопис не має граматичних, орфографічних і пунктуаційних помилок, що заголовки і підзаголовки у змісті подано в тій самій послідовності й тому самому словесному формулюванні, в якому вони наводяться в тексті роботи, і починаються на зазначених у змісті сторінках; що сторінки розміщені у правильній послідовності, рукопис брошурують і подають науковому керівнику.

Магістерська робота друкується та подається в деканат з відзивом наукового керівника не пізніше, як за 10 днів до дня захисту.

Підготовка відзиву науковим керівником

Відзив наукового керівника магістерської роботи пишеться (друкується) за довільною формою на спеціальному бланку.

У відзиві необхідно зазначити:

  • рівень підготовленості студента до виконання наукового дослідження;
  • уміння працювати з джерельною базою;
  • ступінь оволодіння методами дослідження;
  • уміння втілювати у практику навчання теоретично обґрунтовані наукові ідеї;
  • уміння логічно, послідовно, аргументовано викладати матеріал;
  • здатність робити висновки;
  • відповідність магістерської роботи всім вимогам щодо виконання такого роду робіт;
  • ступінь самостійності студента;
  • думка керівника щодо рекомендації магістерської роботи до захисту.

Науковий керівник оцінює магістерську роботу за чотирибальною системою (“відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”).

Відзив повинен бути підписаний із зазначенням дати [Додаток Х].

Студента необхідно ознайомити зі змістом відзиву. Без відзиву наукового керівника магістерська робота до захисту не допускається.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
З науковим керівником | Рецензування магістерської роботи

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 265; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.013 сек.