Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Оцінювання магістерської роботи
За підсумками захисту магістерської роботи виставляються диференційовані оцінки до залікової книжки студента й екзаменаційної відомості.

Результати захисту магістерської роботи визначаються оцінками “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно” з урахуванням якості виконання всіх структурних частин магістерської роботи та рівня її захисту.

Оцінка “відмінно” ставиться за умови, якщо:

 • зміст роботи відповідає вибраній темі;
 • науковий апарат дослідження належно оформлений;
 • здійснено самостійний аналіз наукової літератури;
 • сформульовано аргументовані узагальнення;
 • подані висновки;
 • виконана експериментальна частина;
 • містяться самостійні методичні розробки;
 • дотримано всіх вимог щодо оформлення роботи;

· відповідає вимогам сучасних правописних стандартів технічного й естетичного оформлення роботи;

· успішно пройшла апробацію на науково-практичних конференціях студентів, семінарах тощо;

 • робота оцінена рецензентом на “відмінно”;
 • захист студента результатів своїх досліджень аргументований;
 • студентом виявлено вміння вести наукову дискусію.

Оцінка “добре” ставиться за умови, якщо:

· незначних недоліків у розв’язанні теоретичних і практичних завдань роботи та її технічному оформленні;

· окремих зауважень, висловлених головою, екзаменаторами, членами ДЕК на адресу магістерської роботи;

· незначних зауважень до доповіді чи відповідей на запитання під час її захисту.

Оцінка “задовільно ” ставиться за умови, якщо:

 • суттєвих зауважень до практичної та теоретичної частин роботи;
 • зауважень до технічного та мовного оформлення роботи;
 • поверхневих відповідей студентів у процесі захисту магістерського дослідження.

Оцінка “незадовільно” ставиться за умови, якщо:

 • не відповідає основним вимогам щодо виконання магістерських робіт;

· свідчить про невміння студента самостійно захистити основні положення магістерського дослідження.

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ

Титульна сторінка магістерської роботи

На титульному аркуші вказується міністерство; назва вищого навчального закладу, в якому виконувалася магістерська робота; назва кафедри, на якій вона виконувалась; повна назва теми роботи, назва та шифр спеціальності; прізвище, ім’я, по батькові студента, курс, група, факультет, де він навчається; науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника; допуск до захисту завідувачем кафедри (дата); результати публічного захисту; місто і рік виконання роботи (Додаток А).

Зміст

Зміст подають на другому аркуші. Він містить найменування розділів, підрозділів, висновки, список використаних джерел, додатки (Додаток Б).

Назви розділів і підрозділів магістерської роботи повинні бути:

 • стислими;
 • чіткими;
 • сформульованими переважно простими поширеними реченнями;
 • послідовно і точно відображати зміст роботи тощо.

Обов’язково вказуються сторінки, з яких починаються вступ, підрозділи, висновки розділів, загальні висновки, список використаних джерел, додатки.

Вступ

У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми, зазначається її важливість у сучасних умовах; формулюються основні характеристики магістерської роботи (мета, завдання, об’єкт, предмет, методи, організація та проведення дослідження, теоретичне та практичне значення здобутих результатів, структура). Орієнтовний обсяг вступу 5-8 сторінок (Додаток Д).

Для обґрунтування теми необхідно:

 • обґрунтувати актуальність напряму (показати значущість проблеми та необхідність її вирішення);
 • обґрунтувати практичну цінність теми:

- дати оцінку результатів констатуючого педагогічного експерименту (показати недоліки у вихованні та навчанні учнів, які необхідно подолати);

- дати оцінку якості педагогічного процесу (показати недоліки у виховному процесі, які призводять до зазначених недоліків у навченості та вихованості учнів);

· обґрунтувати наукову актуальність теми (показати ступінь розробленості зазначеної проблеми в теорії та практиці; вказати хто і в якому аспекті розглядав проблему, звернути увагу на недостатньо вивчені аспекти).

У вступі недоцільно захоплюватися посиланнями на літературу та особливо цитуванням. Вступ має займати 5-7 сторінок комп’ютерного тексту.

Основна частина

Основна частина містить два розділи: перший – теоретичний, другий – практичний. Розділи магістерської роботи мають бути структурованими Кожний розділ містить 2-3 підрозділи та висновки до кожного розділу Основному тексту кожного розділу може передувати передмова (розкриває що зроблено на зразок: У першому розділі розглянуто ретроспективний аналіз проблеми, проаналізовано основні теоретичні підходи до психолого-педагогічних досліджень з обраної теми, виявлено …, визначено …). В основній частині розкривається історія та теорія дослідницької проблеми, подається критичний аналіз літератури, визначаються позиції автора. Далі викладаються методи, організація та результати самостійно проведеного дослідження. Спосіб викладання матеріалу – формально-логічний. Він обумовлює й використання займенників: займенник “я” не використовується, вживається тільки “ми”.

Кожний розділ магістерської роботи має самостійне значення, але всі вони повинні бути підпорядковані основній меті та завданням, спрямованості теми й органічно пов’язуватись між собою.

Перший розділ – систематизований виклад теоретичних відомостей про об’єкт, на яких буде ґрунтуватися розробка обраної в магістерській роботі проблеми (історія досліджуваної проблеми, загально-педагогічні чи інші наукові положення, що характеризують об’єкт дослідження).

У першому розділі необхідно звернути увагу на сучасні теоретичні та методичні розробки, розглянути і творчо осмислити відповідну наукову й періодичну літературу, дати загальну характеристику об’єкта дослідження, висвітлити історію і перспективу його розвитку, виявити досягнуті успіхи, недоліки та їх причини. Необхідно розрізняти бібліографічну інформацію (де, в яких джерелах містяться необхідні відомості) і безпосередньо наукову – про зміст уже відомих знань. При написанні магістерської роботи потрібно переглянути в тому числі й періодичну психолого-педагогічну, методичну літературу. На основі аналізу емпіричних або звітних даних, документів, особистих вражень й узагальнень зробити необхідні висновки щодо стану вивчення та розробки досліджуваної проблеми.

Перш, ніж здійснювати огляд джерельної бази необхідно визначити основні поняття за темою дослідження, щоб використання їх у всьому тексті даної роботи мало чітко визначений автором зміст. Для огляду необхідно використовувати не менше 70-100 джерел. Аналітичний опис теоретичних положень має визначити методи аналізу соціально-економічних та інших явищ і процесів. Обґрунтувати вибір напряму дослідження, навести методи розв’язання завдань, розробити загальну методику проведення дослідження, що буде використано в наступному розділі роботи. У кінці кожного параграфа необхідно робити узагальнення (0,2-0,5 сторінки, де коротко викладаються висновки про те, до чого прийшли в результаті аналізу. Ці узагальнення не слід спеціально виділяти, можна обмежитися лише певним пасажем на зразок: Отже, в результаті проведеного аналізу виявилося…) (Додаток К).

У висновках до першого розділу дати чітку характеристику всіх основних понять дослідження, окреслити основні етапи розвитку наукової думки з досліджуваної проблеми (Додаток К).

Другий розділ – констатувальний експеримент (підготовка до здійснення констатувального експерименту, проведення констатувального експерименту з метою вияву стану досліджуваної проблеми у практиці, аналіз його результатів, формування висновків); визначення найбільш оптимальних шляхів вирішення проблеми (вибір напряму дослідження, виклад загальної методики й основних методів дослідження); формувальний експеримент, контрольний експеримент; аналіз результатів дослідження. Якщо методики стандартизовані і широко розповсюджені, то можна обмежитися посиланням на автора методики і джерело звідки вона взята. Але, якщо розроблена авторська методика: анкета, тест і т.п., то доцільно їх привести повністю. Необхідно також описувати процедуру дослідження: коли саме проводилося експериментальне дослідження (початок, кінець навчального року) і за яких умов воно проводилося (дошкільний, загальноосвітній, позашкільний чи вищий навчальний заклад, місце його розташування (село, місто), тобто зазначаються всі дані, що могли так чи інакше вплинути на результати дослідження).

У цьому розділі необхідно систематизувати та проаналізувати отримані результати, порівняти їх з результатами, отриманими іншими дослідниками. Проводячи експерименти необхідно пам’ятати про культуру дослідження та етичні вимоги до його проведення. Експерименти не повинні шкодити взаєминам і психологічному комфорту учнів і вчителів. Необхідно дотримуватися принципу конфіденційності інформації про окремі характеристики респондентів. У магістерській роботі імена та прізвища досліджуваних шифруються. Якщо для проведення експериментів використовуються стандартні процедури дослідження, то доцільно виготовити і роздати респондентам стандартні бланки для відповідей. Якщо процедура дослідження не стандартизована, то теж необхідно підготувати деякі матеріали, наприклад, однотипні аркуші паперу, що не лише заощаджує час проведення дослідження, але й дозволяє якісно оформити його результати. Всі продукти діяльності, що були отримані в ході дослідження, представляються в магістерській роботі в додатках. При написанні другого розділу використовуються методи математичної статистики, вибір яких залежить від стратегій дослідження.

У висновках до другого розділу необхідно дати оцінку повноти розв’язання поставлених завдань, достовірності одержаних результатів.

Загальні висновки є логічним завершенням магістерської роботи. У них узагальнюються основні теоретичні та практичні результати дослідження, стисло формулюються найважливіші рекомендації щодо їх практичного використання. Вони подаються у вигляді окремих лаконічних положень. У першому пункті висновків обов’язково робиться акцент на стані розвитку проблеми (в теоретичному та практичному аспектах). Далі подається інформація про виконання кожного із завдань, поставлених на початку роботи (зазначені у вступі). Необхідно наголосити на якісних і кількісних показниках одержаних результатів. Висновки словесно не повторюють вступу, основної частини, зокрема, висновків до розділів.

Висновки мають дати відповіді на запитання: “З якою метою здійснене дане дослідження студентом? Що зроблено? Яких висновків дійшов автор? Яка практична значущість дослідження? Де можуть бути впроваджені здобуті результати та подальша перспектива дослідження проблеми” (Додаток У).

Список використаних джерел є обов’язковим елементом магістерської роботи. Він подається в алфавітному порядку прізвищ (зазначаються й ініціали) авторів (якщо джерело має два чи більше авторів, то орієнтиром є перше прізвище) або назв робіт. Вказуються також місто, де видавалась книга, назва видавництва, рік видання, кількість сторінок. Щоб запобігти помилок при складанні бібліографії, треба використовувати реквізити книги. Бібліографія складається на основі робочої картотеки, відображає кількість опрацьованих джерел. Змістовність списку дає уявлення про те, наскільки глибоко її автор зумів вивчити стан досліджуваної проблеми, наскільки глибоко він володіє предметом дослідження. Укладаючи бібліографічний опис джерел, необхідно дотримуватися чинних стандартів. У список включаються всі використані автором роботи джерела незалежно від того, де вони опубліковані (в окремому виданні, у збірнику, журналі, газеті тощо). Джерела в бібліографії подаються мовою оригіналу.

Додатки є необхідними для повноти висвітлення магістерського дослідження. Робота може мати один чи кілька додатків, які не враховуються в обсяг роботи. Вони можуть містити:

 • анкети, тести, таблиці, схеми, ілюстрації;
 • інструкції, методики, програми, описи певних етапів або форм роботи;
 • дидактичні матеріали.

У тексті магістерської роботи необхідно робити посилання на додатки, коли необхідно проілюструвати те чи інше положення. Наприклад, Результати експериментального дослідження згруповані у таблиці (Додаток Н).
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 1018; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.021 сек.