Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Процедура геоекологічної експертизи

Процедура ГЕЕ організована за типом науково-дослідної роботи колективу однодумців. Проведення ГЕЕ засноване на принципі презумпції потенційної небезпеки будь-якого виду людської діяльності (виробничої, господарської, побутової). Це говорить про те, що «господар» (замовник експертизи) певного виду підприємства обов’язково має оцінити вплив проектних перетворень на оточуюче середовище, визначити допустимість такого впливу та розробити заходи необхідні для захисту середовища і людей від негативного впливу його виробництва.

Але на противагу таким вимогам, у реальному житті найбільшою вадою документації, що підлягає експертизі, є неповний та неякісний прогноз впливу проектної діяльності на середовище в системі ОВОС.

Другим принципом проведення ГЕЕ є розгляд альтернативи проектної діяльності, можливість її заміни на більш небезпечну; третій принцип полягає у забезпеченні комплексного підходу та обґрунтування економічної та соціальної необхідності тих чи інших заходів.

Для здійснення ГЕЕ існує певна процедура, яка складається із

- підготовчого етапу, прийом документів та оформлення заяви на проведення ГЕЕ;

- призначення експертної комісії та організація її роботи;

- збір, узагальнення та оцінка інформації;

- формування попереднього висновку та організація тематичних груп для вивчення окремих напрямів;

- колективна експертна діяльність (власне експертний, аналітичний процес);

- складання експертного висновку;

- заява у засоби масової інформації про екологічні наслідки проектного об’єкту;

- експертний нагляд.

Висновки ГЕЕ обов’язкові для виконання, можуть бути відторгненні лише у разі судового розгляду. Лише після позитивного експертного висновку проектне підприємство може почати свою діяльність.

Окремо розглянемо головні етапи ГЕЕ.

v Формування експертної комісії. Як правило завжди підкреслюється незалежність та об’єктивність експертної комісії, хоча не менш важливим є компетентність спеціаліста та стаж його роботи. Згідно чинного законодавства експретом ГЕЕ може бути спеціаліст із вищою освітою за відповідною спеціальністю, повинен мати певну кваліфікацію та професійні знання, має володіти методикою еколого-експертної оцінки та мати практичний досвід роботи у відповідній галузі не менше 3 років. Експерти мають бути відкритими та чесними, особливу роль має саме керівник експертної комісії, який має вміти організувати роботу колектива за принципом активної розумової діяльності.

v Матеріали, необхідні для проведення ГЕЕ. Перелік всіх матеріалів наведений у постанові Кабміну України від 31.10.1995р. «Про порядок передання документації на державну екологічну експертизу». Відомо, що основним матеріалом для ГЕЕ є документація по проведенню ОВОС, що включає розрахунки параметрів можливих впливів на основі проектних даних та прийнятих методик. При виконанні ГЕЕ ця документація доповнюється картографічними матеріалами та географічними даними, які збираються і в польових дослідженнях. В ідеальному варіанті необхідно скласти ландшафтну та геоекологічну карти, які доповнюються специфічною інформацією в залежності від об’єкта ГЕЕ, так, наприклад, у випадку прояву на певній території негативних природних процесів: підтоплення, розвиток зсувів, обов’язковим для ГЕЕ буде наявність інженерно-геологічної карти. У зв’язку з такою географічною екологічною специфікою важливим є включення в роботу ГЕЕ експертів із географічною чи геоекологічною освітою, крім того, необхідність врахування регіонального підходу у проведенні ГЕЕ вимагає від експертів доброго знання території дослідження та геоекологічних проблем характерних для неї.

v Строки виконання ГЕЕ. Якщо ГЕЕ проводиться групами спеціалістів підрозділів Міністерства екології та охорони природних ресурсів, тривалість ГЕЕ=до 45 днів, з подовженням терміну до 60 днів, в екстремальних випадках до 120 днів. Якщо ж ГЕЕ проводиться спеціально створеними комісіями, то строки виконання експертизи =90 днів. Повторна ГЕЕ здійснюється через 30 днів.

v Фінансування ГЕЕ здійснюється за рахунок замовника і складає близько 3-4,5% від вартості розробки проекту.

v Результати ГЕЕ мають бути опубліковані у ЗМІ у вигляді короткого повідомлення про проектні впливи об’єкту на навколишнє середовище.

v Позитивний висновок ГЕЕ дійсний протягом 3-х років з дня видачі.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Мета та завдання геоекологічної експертизи | 
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 375; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.009 сек.