Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Тематика лекційних занять

ОСНОВИ КУЛЬТУРИ І ТЕХНІКИ МОВЛЕННЯ

 

 

Галузь знань 0101 Педагогічна освіта

Напрям підготовки 6.010102 Початкова освіта

ННІ педагогіки

 

 

затверджено на засіданні кафедри філології і лінгводидактики

Протокол від “14”травня 2013 року № 9

 

Житомир ‑ 2013 р

 

 

№ з/п Назва теми Кількість годин д.ф./з.ф./стн
  Змістовий модуль 1. Комунікативні ознаки мовлення. Вступ до курсу ОКТМ.Поняття про мову і мовлення, культуру мови і культуру мовлення. Культура мовлення вчителя. Предмет і завдання курсу ОКТМ. Загальна характеристика комунікативних ознак мовлення. Мовнокомунікативна професійна компетентність. Складові мовнокомунікативної професійної компетентності (МКПК). Загальна характеристика комунікативних ознак мовлення.   2/2/0
  Лексичне багатство мовлення. Поняття державна мова, національна мова, загальнонародна мова, літературна мова, рідна мова. Типологія літературних норм СУЛМ і складові МКПК. Лексичне багатство мовлення — показник сформованості лексичної та фразеологічної складових МКПК майбутнього вчителя. Словниковий склад української мови. Лексика української мови з погляду активного і пасивного вживання та походження. Новації у лексиці української загальнонародної мови останнього десятиріччя. Діалектна лексика – джерело поповнення словникового складу літературної мови. Лексичні особливості мовлення.   2/0/0
  Комунікативні ознаки мовлення. Правильність і чистота мовлення. Аспекти чистоти мовлення. Типові помилки у мовленні майбутніх учителів початкових класів та чинники, що їх зумовлюють. Проблеми суржику, Інтернет-жаргону, засвоєння студентами іншомовної лексики у контексті боротьби за чистоту мовлення. Зв’язок мовлення зі свідомістю і мисленням. Поняття про точність, стислість і доступність мовлення. Вимога до точності мовлення. Логічність, доречність, впливовість як важливі комунікативні ознаки мовлення майбутнього вчителя..   2/0/0
1(4) Змістовий модуль 2. Риторика. Засоби емоційно-образної виразності. Техніка мовлення. Риторика і стилістика у процесі формування культури мовлення майбутнього вчителя. Риторика і стилістика. Риторична майстерність майбутнього вчителя. З історії риторики. Академічне красномовство. Етапи підготовки до публічного виступу. Вимоги до мовлення оратора. Стилі і жанри мовлення: основні ознаки, види творів, у яких реалізується стилі.   2/2/0
2 (5) Структура виразності мовлення і фактори, що впливають на її формування. Техніка мовлення як необхідна передумова словесної дії. Умови правильного дихання оратора. Голос – основне знаряддя роботи вчителя. Природні і набуті властивості голосу. Орфоепічні норми літературної мови і дикція. Наголос, інтонація, паузи, темп мовлення як технічні показники виразного мовлення і виразного читання. Виражальні засоби художнього мовлення. Використання тропів як засобів виразності й образності. Особливі синтаксичні структури. Засоби емоційно-образної виразності (бачення читця, його ставлення до прочитаного, розуміння підтексту твору, майстерність спілкування зі слухачами).   2/0/0
  Разом 10/4/0

 

 


ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. КОМУНІКАТИВНІ ОЗНАКИ МОВЛЕННЯ.

ТЕМА 1. ВСТУП ДО КУРСУ ОКТМ.

МЕТА: сформувати основну понятійно-категоріальну базу курсу, уміння опрацьовувати основні і додаткові джерела з теми, навички використовувати отримані знання у дискурсі.

ПРОФЕСІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ. Забезпечити усвідомлення майбутніми вчителями початкових класів необхідність вивчення курсу для формування мовнокомунікативної професійної компетентності.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ (КЛЮЧОВІ СЛОВА): мова, державна мова, рідна мова, загальнонародна мова, національна мова, літературна мова, мовна політика, мовлення, комунікативні ознаки мовлення, культура мовлення, техніка мовлення, культура мови, мовнокомунікативна професійна компетентність, складові мовнокомунікативної професійної компетентності (МКПК).

ПЛАН. Поняття про мову і мовлення, культуру мови і культуру мовлення. Культура мовлення вчителя. Предмет і завдання курсу ОКТМ. Загальна характеристика комунікативних ознак мовлення. Мовнокомунікативна професійна компетентність. Складові мовнокомунікативної професійної компетентності (МКПК). Загальна характеристика комунікативних ознак мовлення.

ПИТАННЯ З ТЕМИ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА САМОСТІЙНЕ ОПРАЦЮВАННЯ:

Мовна помилка і мовленнєвий недолік. Причини анормативів у мовленні вчителів.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА.

Базова:

1. Бабич Н.Д.. Основи культури мовлення. - Львів:. Світ, 1990

2. Головин Б.Н. Основы культуры речи. – М., 1988.

3. Климова К.Я. Віч-на-віч з мовою: Методичний посібник. – Житомир, 2001

4. Климова К.Я. Теорія і практика формування мовнокомунікативної професійної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей педагогічних університетів: монографія / Катерина Яківна Климова. — Житомир: ПП "Рута", 2010. — 560 с.

5. Климова К.Я. Основи культури і техніки мовлення: Навч. посібник. 2-е вид., випр. і доп.— К.: Ліра – К., — 2007. — 240 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів).

6. Мова наша – українська: Навчально-методичний посібник для вчителя / Л. І. Мацько, О. М. Семеног та ін. / За ред.. Л. І. Мацько. – К.: Богданова А.М., 2011. – 512 с.

7. Стилістика української мови: Підручник / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько; За ред. Л. І. Мацько. ─ К.: Вища шк., 2003. ─ 462 с.

Допоміжна:

1. Антисуржик / За ред. О.Сербенської. – Львів: Світ, 1994

2. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. -.К., 1970.

3. Словник української мови: В 11 т. – К., 1970 – 1980.

4. Український правопис. – К., 1994.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ ‑ Представлена у внутрішній мережі ЖДУ та в Інтернеті (Сайт ЖДУ, програма Project) література:

·Климова К.Я. Теорія і практика формування мовнокомунікативної професійної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей педагогічних університетів: монографія / Катерина Яківна Климова. — Житомир: ПП "Рута", 2010. — 560 с.

·Климова К.Я. Віч-на-віч з мовою: Методичний посібник. – Житомир, 2001. – 110 с.

·Довгий С. О., Климова К. Я., Комова О. Б., Лісовий О. В., Надутенко М.В., Сидорчук Н. М., Стрижак О. Є., Широков В. А., Шкурко В. В., Якименко К. М.:Методичні рекомендації щодо організації навчально-дослідницької роботи школярів із використанням українського національного лінгвістичного корпусу (на матеріалах вивчення функціональних можливостей сполучника та дослідження концептів «праця», «робота» у текстах творів Тараса Шевченка). – К.: ТОВ «Праймдрук», 2012. - 76 с. 6 д.а.

·Українська мова. Тестові завдання для контролю і самоконтролю рівня мовнокомунікативної компетентності: Навчальний посібник для учнів основної школи та вчителів-словесників. – К.: ТОВ «Праймдрук», 2012. - 100 с. 7 д.а. (фрагментарно).

Програма ТекстТермін, встановлена в інформаційному читальному залі бібліотеки (корпус №4 ЖДУ).

Електронні ресурси УНЛК (Українського національного лінгвістичного корпусу – НАНУ) «Національного корпусу навчально-методичної літератури» (МАН) – ЕТЦ, читальний зал корпусу №4. Відеозапис літературно-музичних Шевченківських читань, підготовлених студентами 1-го курсу на заняттях з курсу (сайт бібліотеки ЖДУ).

ТЕМА 2. Лексичне багатство мовлення.

МЕТА: сформувати лексичну і фразеологічну складові МКПК, збільшити обсяг активного словника студента, уміння опрацьовувати основні і додаткові джерела з теми, навички використовувати отримані знання про лексичні мовні явища у дискурсі.

ПРОФЕСІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ. Забезпечити усвідомлення майбутніми вчителями початкових класів необхідність вивчення української лексикології і фразеології для формування мовнокомунікативної професійної компетентності.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ (КЛЮЧОВІ СЛОВА):

лексична та фразеологічна складові МКПК майбутнього вчителя, лексика, фразеологія, неологізми, діалектизми, професіоналізми, терміни, інвективна лексика, арготизми, застаріла лексика, активний вокабул яр, антоніми, синоніми, омоніми, пароніми, багатозначність, фразеологізми.

ПЛАН. Лексичне багатство мовлення — показник сформованості лексичної та фразеологічної складових МКПК майбутнього вчителя. Словниковий склад української мови. Лексика української мови з погляду активного і пасивного вживання та походження. Новації у лексиці української загальнонародної мови останнього десятиріччя. Діалектна лексика – джерело поповнення словникового складу літературної мови. Лексичні особливості мовлення.

ПИТАННЯ З ТЕМИ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА САМОСТІЙНЕ ОПРАЦЮВАННЯ:

Новації у лексиці української загальнонародної мови останнього десятиріччя. Діалектна лексика – джерело поповнення словникового складу літературної мови.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА.

Базова:

1. Пентилюк М. Культура мови і стилістика: Пробний підручник для гімназій гуман. профілю. – К.: Вежа, 1994.

2. Бабич Н.Д.. Основи культури мовлення. - Львів:. Світ, 1990

3. Головин Б.Н. Основы культуры речи. – М., 1988.

4. Климова К.Я. Віч-на-віч з мовою: Методичний посібник. – Житомир, 2001

5. Климова К.Я. Теорія і практика формування мовнокомунікативної професійної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей педагогічних університетів: монографія / Катерина Яківна Климова. — Житомир: ПП "Рута", 2010. — 560 с.

6. Климова К.Я. Основи культури і техніки мовлення: Навч. посібник. 2-е вид., випр. і доп.— К.: Ліра – К., — 2007. — 240 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів).

7. Мова наша – українська: Навчально-методичний посібник для вчителя / Л. І. Мацько, О. М. Семеног та ін. / За ред.. Л. І. Мацько. – К.: Богданова А.М., 2011. – 512 с.

8. Стилістика української мови: Підручник / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько; За ред. Л. І. Мацько. ─ К.: Вища шк., 2003. ─ 462 с.

Допоміжна

1. Антисуржик / За ред. О.Сербенської. – Львів: Світ, 1994

2. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. -.К., 1970.

3. Словник української мови: В 11 т. – К., 1970 – 1980.

4. Український правопис. – К., 1994.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ ‑ Представлена у внутрішній мережі ЖДУ та в Інтернеті (Сайт ЖДУ, програма Project) література:

· Климова К.Я. Теорія і практика формування мовнокомунікативної професійної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей педагогічних університетів: монографія / Катерина Яківна Климова. — Житомир: ПП "Рута", 2010. — 560 с.

· Климова К.Я. Віч-на-віч з мовою: Методичний посібник. – Житомир, 2001. – 110 с.

· Довгий С. О., Климова К. Я., Комова О. Б., Лісовий О. В., Надутенко М.В., Сидорчук Н. М., Стрижак О. Є., Широков В. А., Шкурко В. В., Якименко К. М.:Методичні рекомендації щодо організації навчально-дослідницької роботи школярів із використанням українського національного лінгвістичного корпусу (на матеріалах вивчення функціональних можливостей сполучника та дослідження концептів «праця», «робота» у текстах творів Тараса Шевченка). – К.: ТОВ «Праймдрук», 2012. - 76 с. 6 д.а.

· Українська мова. Тестові завдання для контролю і самоконтролю рівня мовнокомунікативної компетентності: Навчальний посібник для учнів основної школи та вчителів-словесників. – К.: ТОВ «Праймдрук», 2012. - 100 с. 7 д.а. (фрагментарно).

 

ТЕМА 3.КОМУНІКАТИВНІ ОЗНАКИ МОВЛЕННЯ.

МЕТА: сформувати правильність, точність, логічність, стислість, впливовість мовлення студентів, уміння опрацьовувати основні і додаткові джерела з теми, навички використовувати отримані знання у професійному дискурсі.

ПРОФЕСІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ. Забезпечити усвідомлення майбутніми вчителями початкових класів необхідності вивчення норм української літературної мови для формування мовнокомунікативної професійної компетентності.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ (КЛЮЧОВІ СЛОВА): комунікативні ознаки мовлення, мовна норма, чистота мовлення, анорматив – мовна помилка, мовленнєвий недолік, свідомість, мислення і мовлення.

ПЛАН. Правильність і чистота мовлення. Аспекти чистоти мовлення. Типові помилки у мовленні майбутніх учителів початкових класів та чинники, що їх зумовлюють. Проблеми суржику, інтернет-жаргону, засвоєння студентами іншомовної лексики у контексті боротьби за чистоту мовлення. Зв’язок мовлення зі свідомістю і мисленням. Поняття про точність, стислість і доступність мовлення. Вимога до точності мовлення. Логічність, доречність, впливовість як важливі комунікативні ознаки мовлення майбутнього вчителя.

Типологія літературних норм СУЛМ і складові МКПК.

ПИТАННЯ З ТЕМИ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА САМОСТІЙНЕ ОПРАЦЮВАННЯ:

Проблеми суржику, Інтернет-жаргону, засвоєння студентами іншомовної лексики у контексті боротьби за чистоту мовлення.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА.

Базова:

1. Пентилюк М. Культура мови і стилістика: Пробний підручник для гімназій гуман. профілю. – К.: Вежа, 1994.

2. Бабич Н.Д.. Основи культури мовлення. - Львів:. Світ, 1990

3. Головин Б.Н. Основы культуры речи. – М., 1988.

4. Климова К.Я. Віч-на-віч з мовою: Методичний посібник. – Житомир, 2001

5. Климова К.Я. Теорія і практика формування мовнокомунікативної професійної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей педагогічних університетів: монографія / Катерина Яківна Климова. — Житомир: ПП "Рута", 2010. — 560 с.

6. Климова К.Я. Основи культури і техніки мовлення: Навч. посібник. 2-е вид., випр. і доп.— К.: Ліра – К., — 2007. — 240 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів).

7. Мова наша – українська: Навчально-методичний посібник для вчителя / Л. І. Мацько, О. М. Семеног та ін. / За ред.. Л. І. Мацько. – К.: Богданова А.М., 2011. – 512 с.

8. Стилістика української мови: Підручник / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько; За ред. Л. І. Мацько. ─ К.: Вища шк., 2003. ─ 462 с.

Допоміжна

1. Антисуржик / За ред. О.Сербенської. – Львів: Світ, 1994

2. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. -.К., 1970.

3. Словник української мови: В 11 т. – К., 1970 – 1980.

4. Український правопис. – К., 1994.

5. Климова К.Я. Психологічний аспект проблеми формування культури мовлення майбутніх учителів початкових класів в умовах діалектного оточення. - Педагогіка і психологія. – №3.

6. Полюга Л.М. Словник антонімів. – К., 1987.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ ‑ Представлена у внутрішній мережі ЖДУ та в Інтернеті (Сайт ЖДУ, програма Project) література:

· Климова К.Я. Теорія і практика формування мовнокомунікативної професійної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей педагогічних університетів: монографія / Катерина Яківна Климова. — Житомир: ПП "Рута", 2010. — 560 с.

· Климова К.Я. Віч-на-віч з мовою: Методичний посібник. – Житомир, 2001. – 110 с.

· Довгий С. О., Климова К. Я., Комова О. Б., Лісовий О. В., Надутенко М.В., Сидорчук Н. М., Стрижак О. Є., Широков В. А., Шкурко В. В., Якименко К. М.:Методичні рекомендації щодо організації навчально-дослідницької роботи школярів із використанням українського національного лінгвістичного корпусу (на матеріалах вивчення функціональних можливостей сполучника та дослідження концептів «праця», «робота» у текстах творів Тараса Шевченка). – К.: ТОВ «Праймдрук», 2012. - 76 с. 6 д.а.

· Українська мова. Тестові завдання для контролю і самоконтролю рівня мовнокомунікативної компетентності: Навчальний посібник для учнів основної школи та вчителів-словесників. – К.: ТОВ «Праймдрук», 2012. - 100 с. 7 д.а. (фрагментарно).

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. РИТОРИКА. ЗАСОБИ ЕМОЦІЙНО-ОБРАЗНОЇ ВИРАЗНОСТІ. ТЕХНІКА МОВЛЕННЯ.

ТЕМА 1 (4). РИТОРИКА І СТИЛІСТИКА У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ.

МЕТА: сформувати риторичну компетентність майбутнього вчителя початкових класів як систематизовані знання студентів з основ ораторського мистецтва, стилістики, техніки мовлення як необхідної передумови словесної дії, уміння опрацьовувати основні і додаткові джерела з теми, навички використовувати отримані знання у текстах різних стилів і жанрів мовлення.

ПРОФЕСІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ. Забезпечити усвідомлення майбутніми вчителями початкових класів необхідність вивчення риторики і стилістики для формування мовнокомунікативної професійної компетентності.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ (КЛЮЧОВІ СЛОВА): риторика, стилістика, стилі і жанри мовлення, академічне красномовство.

ПЛАН. Риторика і стилістика. Риторична майстерність майбутнього вчителя. З історії риторики. Академічне красномовство. Етапи підготовки до публічного виступу. Вимоги до мовлення оратора. Стилі і жанри мовлення: основні ознаки, види творів, у яких реалізується стилі.

ПИТАННЯ З ТЕМИ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА САМОСТІЙНЕ ОПРАЦЮВАННЯ:

З історії риторики.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА.

Базова:

1. Бабич Н.Д.. Основи культури мовлення. - Львів:. Світ, 1990

2. Головин Б.Н. Основы культуры речи. – М., 1988.

3. Климова К.Я. Віч-на-віч з мовою: Методичний посібник. – Житомир, 2001

4. Климова К.Я. Теорія і практика формування мовнокомунікативної професійної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей педагогічних університетів: монографія / Катерина Яківна Климова. — Житомир: ПП "Рута", 2010. — 560 с.

5. Климова К.Я. Основи культури і техніки мовлення: Навч. посібник. 2-е вид., випр. і доп.— К.: Ліра – К., — 2007. — 240 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів).

6. Мова наша – українська: Навчально-методичний посібник для вчителя / Л. І. Мацько, О. М. Семеног та ін. / За ред.. Л. І. Мацько. – К.: Богданова А.М., 2011. – 512 с.

7. Стилістика української мови: Підручник / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько; За ред. Л. І. Мацько. ─ К.: Вища шк., 2003. ─ 462 с.

8. Пономарів О. Стилістика сучасної української мови: Підручник. – К.: Либідь, 1993.

9. Сагач Г. Золотослів: Навч. посібник для середніх і вищих навчальних закладів. – К.: Райдуга, 1993.

Допоміжна

1. Антисуржик / За ред. О.Сербенської. – Львів: Світ, 1994

2. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. -.К., 1970.

3. Словник української мови: В 11 т. – К., 1970 – 1980.

4. Український правопис. – К., 1994.

5. Климова К. Я. Розвиток читацьких інтересів у процесі формування мовнокомунікативної професійної компетенції майбутніх учителів нефілологічних спеціальностей ВНЗ // Українська мова і література в школі. — 2010. —№ 4. — С.26 — 30.

6. Методичні рекомендації щодо організації навчально-дослідницької роботи школярів із використанням українського національного лінгвістичного корпусу (на матеріалах вивчення функціональних можливостей сполучника та дослідження концептів «праця», «робота» у текстах творів Тараса Шевченка /Климова К. Я., Довгий С. О., Комова О. Б., Лісовий О. В., Надутенко М.В., Сидорчук Н. М., Стрижак О. Є., Широков В. А., Шкурко В. В., Якименко К. М. ‑ К.: ТОВ «Праймдрук», 2012. - 76 с.

7. Станіславський К. Робота актора над собою. К.: Мистецтво, 1953.

8. Читанки для 1-4 класів загальноосвітніх шкіл.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ ‑ Представлена у внутрішній мережі ЖДУ та в Інтернеті (Сайт ЖДУ, програма Project) література:

· Климова К.Я. Теорія і практика формування мовнокомунікативної професійної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей педагогічних університетів: монографія / Катерина Яківна Климова. — Житомир: ПП "Рута", 2010. — 560 с.

· Климова К.Я. Віч-на-віч з мовою: Методичний посібник. – Житомир, 2001. – 110 с.

ТЕМА 2 (5). СТРУКТУРА ВИРАЗНОСТІ МОВЛЕННЯ І ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЇЇ ФОРМУВАННЯ.

МЕТА: сформувати риторичну компетентність майбутнього вчителя початкових класів як систематизовані знання студентів з основ ораторського мистецтва, стилістики, техніки мовлення як необхідної передумови словесної дії, уміння опрацьовувати основні і додаткові джерела з теми, навички використовувати отримані знання у текстах різних стилів і жанрів мовлення.

ПРОФЕСІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ. Забезпечити усвідомлення майбутніми вчителями початкових класів необхідність вивчення риторики і стилістики для формування мовнокомунікативної професійної компетентності.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ (КЛЮЧОВІ СЛОВА):

техніка мовлення, технічні показники мовлення, виразність мовлення, виражальні засоби художнього і звукового мовлення, тропіка, виразність читання.

ПЛАН. Техніка мовлення як необхідна передумова словесної дії. Умови правильного дихання оратора. Голос – основне знаряддя роботи вчителя. Природні і набуті властивості голосу. Орфоепічні норми літературної мови і дикція. Наголос, інтонація, паузи, темп мовлення як технічні показники виразного мовлення і виразного читання. Виражальні засоби художнього мовлення. Використання тропів як засобів виразності й образності. Особливі синтаксичні структури. Засоби емоційно-образної виразності (бачення читця, його ставлення до прочитаного, розуміння підтексту твору, майстерність спілкування зі слухачами).

ПИТАННЯ З ТЕМИ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА САМОСТІЙНЕ ОПРАЦЮВАННЯ:

Засоби емоційно-образної виразності (бачення читця, його ставлення до прочитаного, розуміння підтексту твору, майстерність спілкування зі слухачами).

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА.

Базова:

1. Бабич Н.Д.. Основи культури мовлення. - Львів:. Світ, 1990.

2. Білоус П. Основи літературознавства: Курс лекцій.–Житомир, 1998.–Лекції 6, 7.

3. Головин Б.Н. Основы культуры речи. – М., 1988.

4. Климова К.Я. Віч-на-віч з мовою: Методичний посібник. – Житомир, 2001

5. Климова К.Я. Теорія і практика формування мовнокомунікативної професійної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей педагогічних університетів: монографія / Катерина Яківна Климова. — Житомир: ПП "Рута", 2010. — 560 с.

6. Климова К.Я. Основи культури і техніки мовлення: Навч. посібник. 2-е вид., випр. і доп.— К.: Ліра – К., — 2007. — 240 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів).

7. Мова наша – українська: Навчально-методичний посібник для вчителя / Л. І. Мацько, О. М. Семеног та ін. / За ред.. Л. І. Мацько. – К.: Богданова А.М., 2011. – 512 с.

8. Стилістика української мови: Підручник / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько; За ред. Л. І. Мацько. ─ К.: Вища шк., 2003. ─ 462 с.

9. Пономарів О. Стилістика сучасної української мови: Підручник. – К.: Либідь, 1993.

10. Сагач Г. Золотослів: Навч. посібник для середніх і вищих навчальних закладів. – К.: Райдуга, 1993.

Допоміжна

1. Антисуржик / За ред. О.Сербенської. – Львів: Світ, 1994

2. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. -.К., 1970.

3. Словник української мови: В 11 т. – К., 1970 – 1980.

4. Український правопис. – К., 1994.

5. Климова К. Я. Розвиток читацьких інтересів у процесі формування мовнокомунікативної професійної компетенції майбутніх учителів нефілологічних спеціальностей ВНЗ // Українська мова і література в школі. — 2010. —№ 4. — С.26 — 30.

6. Станіславський К. Робота актора над собою. К.: Мистецтво, 1953.

7. Читанки для 1-4 класів загальноосвітніх шкіл.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ ‑ Представлена у внутрішній мережі ЖДУ та в Інтернеті (Сайт ЖДУ, програма Project) література:

· Климова К.Я. Теорія і практика формування мовнокомунікативної професійної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей педагогічних університетів: монографія / Катерина Яківна Климова. — Житомир: ПП "Рута", 2010. — 560 с.

· Климова К.Я. Віч-на-віч з мовою: Методичний посібник. – Житомир, 2001. – 110 с.


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Замедленного снижения массы тела | Асноўная літаратура
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 985; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.101 сек.