Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Характеристика основних планів ЦЗ, які розробляються на ОГ

2.1. План дій органів управління і сил із запобігання і ліквідації НС об’єкта складається з п’яти розділів текстової частини і додатків до них.

 

Розділ 1. Оцінка техногенно-екологічної обстановки на території об’єкта.

Розділ 2. Приведення в готовність органів управління і сил ЦЗ об’єкта та порядок виконання заходів ЦЗ.

Розділ 3. Сили і засоби ЦЗ об’єкта, що залучаються до виконання аварійно-рятувальних, пошукових і відновлювальних робіт.

Розділ 4. Організація забезпечення заходів та дій сил ЦЗ при ліквідації наслідків НС.

Розділ 5. Організація управління, оповіщення і зв’язку.

Додатки до плану дій на мирний час:

1. Календарний план основних заходів ЦЗ об’єкта при загрозі та виникненні НС (на кожну можливу НС).

2. Карта (схема) об’єкта з можливою обстановкою при виникненні НС. 3. Схема організації управління, оповіщення та зв’язку.

4. Розрахунок сил та засобів ЦЗ для організації захисту робітників та службовців і ліквідації наслідків НС.

5. План забезпечення захисту робітників та службовців при загрозі зараження території об’єкта НХР та радіоактивними речовинами.

6. Розрахунок щодо екстреної евакуації персоналу та проведення евакозаходів.

7. Варіанти текстів, повідомлень штабу ЦЗ об’єкта у випадку виникнення НС та інші.

 

2.2. План цивільного захисту підприємства, установи, організації на особливий період визначає обсяг, порядок організації, способи і строки здійснення заходів щодо виконання завдань цивільного захисту в режимі функціонування в умовах особливого періоду.

Плани цивільного захисту підприємств, установ, організацій на особливий період розробляються підприємствами, установами, організаціями (далі - підприємства) які продовжують роботу в особливий період на підставі Законів України "Про Цивільну оборону України", "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру", "Про правові засади цивільного захисту" з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 774-10.

План цивільного захисту підприємства, установи, організації на особливий період складається з:

 текстової частини; (3 розділи)

 додатків (текстових, графічних, картографічних);

 формалізованих і довідкових документів.

 

Текстова частина складається з трьох розділів, в яких викладаються:

Розділ І. Обстановка, що може скластися на об’єкті внаслідок застосування засобів ураження та виникнення надзвичайних ситуацій в особливий період

 

Зазначаються наступні дані:

характеристика промислового потенціалу (характер діяльності, потужність, чисельність найбільшої працюючої зміни, площа території, коротка характеристика споруд та будівель, устаткування, небезпечні хімічні, легкозаймисті та вибухові речовини, що зберігаються чи використовуються у виробництві тощо);

перелік небезпечних об'єктів (техногенних процесів) із зазначенням кількості небезпечних речовин та зон можливого ураження;

площа території, чисельність і щільність міського (сільського) населення, що потрапляє у прогнозовані зони ураження в разі аварії на підприємстві (відповідно до вимог розділу III Державних будівельних норм України (ДБН) В.1.2-42006 "Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)";

наявність та стан транспортних комунікацій, систем енерго-, газо-, водо-, теплопостачання, каналізації, матеріально-технічної бази, автоматичного вмикача резерву (АВР), автономних джерел енергоживлення, систем оповіщення, зв’язку й управління;

вірогідні об’єкти (споруди, будівлі), які можуть стати об’єктами спрямування дій терористичних груп;

зони (райони) найбільш вірогідних руйнувань можливого радіаційного, хімічного забруднення, біологічного зараження, масових пожеж, а також катастрофічного затоплення;

результати прогнозного аналізу обстановки, яка може скластися на території об’єкта у разі застосування засобів ураження і дій терористичних груп, зокрема щодо впливу вторинних факторів ураження: зони можливого радіаційного, хімічного забруднення, біологічного зараження, масових пожеж, а також катастрофічного затоплення.

Стан цивільного захисту об’єкта, а саме:

- склад та стан систем управління, оповіщення та зв'язку (схеми);

- склад угруповання сил цивільного захисту об’єкта за специфікою призначення (штатні, позаштатні формування, підрозділи, ешелони), укомплектованістю особовим складом, технікою, оснащенням, засобами індивідуального захисту;

- наявність, стан та місткість захисних споруд об’єкта;

- структура та склад, органів управління;

- оцінка стану сил цивільного захисту, зокрема їх готовності до дій за

призначенням в особливий період;

- можливий обсяг рятувальних та інших невідкладних робіт;

- обсяги матеріального резерву на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації;

- орієнтовні втрати персоналу та сил цивільного захисту.

Висновок за результатами оцінки можливої обстановки і стану сил цивільного захисту об’єкта.

Розділ ІІ. Заходи цивільного захисту в разі виникнення надзвичайних ситуацій в особливий період

При цьому встановлюється:

1) Порядок організації оповіщення керівного складу об’єкта;

2) Порядок здійснення основних заходів щодо захисту персоналу об’єкта.

Передбачається:

· спостереження за радіаційною та хімічною обстановкою;

· укриття персоналу підприємства в усіх наявних захисних спорудах цивільного захисту (цивільної оборони) (далі – ЗСЦЗ) відповідно до вимог норм ДБН В 2.2.5-97 "Захисні споруди цивільної оборони";

· видача засобів індивідуального захисту, приладів радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного контролю на пунктах управління, у ЗСЦЗ і на робочих місцях;

· безаварійна зупинка виробництва, крім дільниць і цехів із безперервним циклом виробництва;

· здійснення дозиметричного і хімічного контролю;

· введення режимів радіаційного захисту;

· спеціальна обробка одягу, майна та транспорту;

· санітарна обробка працівників підприємства;

· світломаскування відповідно до вимог СНИП 2.01.53-84 "Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства";

· евакуація згідно з Положенням про проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення НС техногенного та природного характеру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001р. № 1432.

3)Порядок організації та проведення рятувальних та інших невідкладних робіт

Розрахунки можливих обсягів робіт і необхідних сил проводяться за основними видами рятувальних та інших невідкладних робіт: розвідка, прокладання колонних шляхів і тимчасових проїздів у завалах і на забруднених ділянках до об’єктів проведення робіт у засобах індивідуального захисту (далі - ЗІЗ), локалізація та ліквідація пожеж, розкриття ЗСЦЗ, у яких знаходяться люди, та подача до них повітря, проведення невідкладних аварійних робіт, пов’язаних із рятуванням людей, надання першої медичної та першої лікарської допомоги ураженим, проведення спеціальної обробки одягу, майна та транспорту, санітарна обробка особового складу сил цивільного захисту, що здійснюють рятувальні та інші невідкладні роботи, укріплення або руйнування конструкцій, які загрожують обвалом і перешкоджаючих безпечному просуванню і веденню рятувальних робіт, ремонт та відновлення пошкоджених і зруйнованих ділянок ліній зв'язку і комунально-енергетичних мереж.

4) Заходи щодо забезпечення дій сил цивільного захисту та відновлення їх готовності до дій

Визначаються:

· обсяг, терміни та порядок виконання основних заходів щодо всебічного забезпечення дій підрозділів сил цивільного захисту підприємств;

· порядок відновлення готовності підрозділів сил цивільного захисту підприємства до дій;

· здійснення спостереження за радіаційною та хімічною обстановкою (сили та засоби, які залучаються, зони відповідальності, терміни та місця проведення спостереження, кому повідомляються результати спостереження);

· видача засобів індивідуального захисту, приладів радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного контролю (потреба та стан забезпечення засобами радіаційного та хімічного захисту (далі - РХЗ);

· перелік пунктів зберігання та видачі РХЗ, черговість та строки видачі керівному складу, формуванням та працівникам, кількість та строки виготовлення найпростіших засобів індивідуального захисту);

· введення режимів радіаційного захисту (перелік режимів і заходів, що здійснюються на підприємстві при їх введенні);

· здійснення дозиметричного і хімічного контролю (сили та засоби, що залучаються, порядок визначення ступеня хімічного та радіоактивного забруднення питної води, продуктів харчування, ЗІЗ, одягу, майна та транспорту, порядок визначення індивідуальних доз опромінення керівного складу, особового складу підрозділів та працівників, заходи, які здійснюються при перевищенні доз опромінення);

· проведення спеціальної обробки одягу, майна та транспорту (сили та засоби, що залучаються, порядок проведення спеціальної обробки ЗІЗ, одягу, майна та транспорту); проведення санітарної обробки працівників (сили та засоби, що залучаються, порядок проведення санітарної обробки).

5) Організація управління та зв'язку

Визначаються:

· порядок і строки приведення в готовність пунктів управління;

· порядок здійснення управління після нападу супротивника;

· порядок відновлення порушеного управління; сили і засоби зв'язку, які забезпечують діяльність органів управління.

6)Заходи щодо забезпечення сталої роботи у тому числі безаварійної зупинки виробництва (крім цехів із безперервним циклом виробництва)

Визначаються:

· заходи щодо зменшення втрат та руйнувань від засобів ураження та вторинних факторів ураження, захисту унікального обладнання;

· порядок переведення енерго-, газо-, тепло-, водопостачання та інших систем на режим функціонування в особливий період при раптовому нападі супротивника;

· обмежувальні заходи щодо підвезення матеріальних засобів та заходи щодо зниження запасів небезпечних-хімічних речовин (далі - НХР), вибухо-, пожежонебезпечних речовин; порядок здійснення безаварійної зупинки виробництва.

Розділ ІІІ. Порядок здійснення всіх заходів цивільного захисту під час планового переведення підприємства з режиму функціонування у мирний час в режим функціонування в умовах особливого періоду

1) Порядок організації управління, оповіщення та інформування у разі переведення підприємства з режиму функціонування у мирний час у режим функціонування в умовах особливого періоду

Визначаються:

· порядок оповіщення керівного складу, робочого персоналу підрозділів підприємства, підпорядкованих підприємств, установ, організацій про переведення з режиму функціонування у мирний час на режим функціонування в умовах особливого періоду та алгоритм дій відповідальних осіб щодо організації та здійснення оповіщення;

· строки приведення в готовність окремо розташованих (вбудованих) захищених пунктів управління;

· організація управління під час переведення підприємства з режиму функціонування у мирний час у режим функціонування в умовах особливого періоду, під час проведення рятувальних та інших невідкладних робіт,

· здійснення інших заходів цивільного захисту; сили і засоби зв’язку, які забезпечують діяльність органів управління, час їх переведення у готовність до дій за призначенням та порядок використання;

· порядок відновлення управління об'єкта цивільного захисту у разі його порушення;

· підсилення захищених пунктів управління додатковими засобами зв’язку; організація дублювання і децентралізованого управління у разі виходу з ладу захищеного пункту управління або втрати зв’язку; організація зв'язку з основними і запасними пунктами управління органів управління вищого рівня, евакуаційними органами, підрозділами, сил цивільного захисту і взаємодіючими органами управління.

2)Проведення рятувальних та інших невідкладних робіт

Передбачає визначення завдань аварійно-рятувальним службам та підрозділами сил цивільного захисту підприємства щодо встановлення районів розташування, напрямків зосередження основних зусиль, черговості здійснення заходів.

 

3)Укриття найбільш працюючої зміни у ЗСЦЗ, а також працюючої зміни чергового і лінійного персоналу, які забезпечують життєдіяльність категорованих міст.

4)Організація і здійснення заходів радіаційного, хімічного та біологічного захисту

Передбачає:

· порядок забезпечення керівного складу, робочого персоналу підприємств засобами індивідуального захисту та медичними засобами захисту (черговість та строки видачі, порядок зберігання і строки виготовлення (порядок придбання) засобів захисту, яких не вистачає);

· виготовлення найпростіших засобів індивідуального захисту; порядок видачі приладів радіаційного і хімічного контролю; порядок зменшення обсягу запасів небезпечних хімічних речовин на підприємствах;

· запровадження режимів радіаційного захисту персоналу і функціонування підприємства в умовах радіоактивного забруднення;

· визначення складу сил, засобів і порядку проведення санітарної обробки персоналу та спеціальної обробки одягу, майна і техніки. Хімічне забезпечення організовується з метою максимального зниження втрат населення і сил цивільного захисту, виконання покладених на них завдань в умовах радіоактивного хімічного забруднення.

Хімічне забезпечення включає:

радіаційну, хімічну і бактеріологічну розвідку; своєчасне й уміле використання засобів індивідуального і колективного захисту; дозиметричний і хімічний контроль; санітарну обробку особового складу. Розвідка організовується для отримання даних про радіаційну, хімічну, бактеріологічну і пожежну обстановку. Використання засобів захисту забезпечує захист керівного складу та працюючого персоналу від ураження небезпечними хімічними речовинами і бактеріологічними засобами, зменшує ступінь дії уражаючих факторів ядерного вибуху та радіаційних аварій.

Дозиметричний і хімічний контроль включає:

визначення доз опромінювання керівного складу та працюючого персоналу за ступенями забруднення людей, озброєння, техніки та інших матеріальних засобів радіоактивними і небезпечними хімічними речовинами.

За даними дозиметричного і хімічного контролю проводиться оцінка працездатності персоналу, визначається порядок використання підрозділів сил цивільного захисту при проведенні аварійно-рятувальних робіт, уточнюються режими робіт на забрудненій місцевості, необхідність і обсяги робіт із спеціальної обробки підрозділів, визначається можливість використання продуктів харчування і питної води в зонах забруднених радіоактивними й отруйними речовинами. При здійсненні контролю використовуються технічні засоби підрозділів і формувань цивільного захисту, а також обладнання й апаратура спеціалізованих лабораторій. Організовується дозиметричний і хімічний контроль начальниками хімічної і медичної служб. Спеціальна обробка полягає в проведенні дегазації, дезактивації і дезінфекції техніки. Часткова спеціальна обробка проводиться силами підрозділів (формувань) у ході виконання завдань, а при зараженні отруйними речовинами - негайно.

На підприємствах визначаються місця розміщення хіміко-радіометричних лабораторій, розрахунково-аналітичних груп, райони розгортання пунктів спеціальної обробки та інші необхідні довідкові і розрахункові дані.

На хімічно небезпечних підприємствах (додатково) створюються пункти зберігання та видачі засобів індивідуального захисту органів дихання для населення, що проживає у зоні можливого ураження.

5)Планування медичного забезпечення є невід’ємною частиною загальних заходів цивільного захисту та здійснюється з урахуванням стану приведення у вищі ступенів готовності.

Передбачає:

· надання медичної допомоги і лікування хворих;

· евакуація їх до медичних закладів;

· утворення медичних невоєнізованих формувань;

· порядок здійснення заходів щодо санітарно-гігієнічного та протиепідемічного забезпечення керівного складу та персоналу на підприємствах;

· здійснення інших медичних профілактичних заходів.

Планування заходів щодо медичного забезпечення залежно від його рівня має бути оформлено у вигляді окремого розділу загального Плану.

Планування визначає обсяг, організацію, порядок, способи і терміни виконання заходів з медичного забезпечення на підприємствах.

6) Проведення евакуації

Визначаються основні положення та показники плану організації і проведення евакуації підприємств у разі загрози виникнення і виникнення надзвичайних ситуацій.

6.1. Час на розгортання і підготовку евакуаційних органів усіх рівнів до роботи не повинен перевищувати чотирьох годин з моменту отримання рішення про проведення евакуації. У разі виникнення потреби в негайному проведенні евакуації у складі евакуаційних комісій створюються оперативні групи, які розпочинають роботу з моменту прийняття рішення про проведення евакуації.

6.2. План евакуації складається з пояснювальної записки (текстова частина) та карти або схеми (графічна частина).

У пояснювальній записці зазначаються:

· оцінка обстановки та висновки з оцінки обстановки; порядок і терміни оповіщення органів управління та працівників про початок евакуації;

· кількість працівників, які підлягають евакуації, за віковими категоріями та терміни евакуації;

· склад евакуаційних органів і терміни приведення їх у готовність; порядок вивезення (виведення) працівників із підприємства, установи, організації;

· працівники, які виводяться пішки та вивозяться транспортом, усього, за віковими категоріями;

· закріплення працівників за збірними евакуаційними пунктами, приймальними евакуаційними пунктами та безпечними районами (місцями) розміщення; маршрути евакуації; райони (пункти) розміщення евакуйованих працівників; пункти посадки на транспортні засоби, пункти висадки у безпечному районі, порядок доставки працівників з пунктів висадки до районів (пунктів) розміщення; заходи щодо організації приймання, захисту та життєзабезпечення евакуйованих працівників у безпечному районі.

На карті (схемі) позначаються:

райони (пункти) розміщення евакуаційних органів, пункти посадки (висадки); схема оповіщення, організація зв'язку і управління; розміщення евакуйованих працівників по об'єктах у безпечному районі.

7)Організаційні та інженерно-технічні заходи щодо забезпечення сталої роботи

Передбачено:

· здійснення заходів для зменшення обсягу втрат і руйнувань, захисту унікального обладнання, матеріальних цінностей і технічної документації;

· здійснення заходів для забезпечення сталої роботи в умовах особливого періоду всіх інженерних комунікацій;

· визначення порядку переведення систем енерго-, газо-, тепло-, водопостачання з режиму функціонування у мирний час у режим функціонування в умовах особливого періоду;

· зменшення обсягу запасів небезпечних хімічних, вибухо-, пожежонебезпечних речовин і матеріалів;

· визначення порядку підготовки підприємств до їх безаварійної зупинки;

· визначення порядку проведення додаткових заходів відповідно до галузевих інструкцій.

8)Забезпечення

Передбачається забезпечення дій органів управління та підрозділів цивільного захисту на підприємстві за наступними видами:

· транспортне забезпечення;

· протипожежне забезпечення;

· хімічне забезпечення;

· матеріально-технічне забезпечення;

· інженерне забезпечення.

Відповідно до виду забезпечення визначаються склад сил і засобів, порядок і строки їх розгортання, а також порядок здійснення заходів за призначенням, організація взаємодії.

9) Охорона (комендантська служба)

Передбачає:

визначення складу сил та засобів, порядок і строки їх розгортання для здійснення охорони підприємств; визначення завдань та черговість їх здійснення.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Організація та порядок планування | Додатки до плану цивільного захисту підприємства на особливий період
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 1083; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.06 сек.