Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Додатки до плану цивільного захисту підприємства на особливий період
Додаток 1. Обстановка, яка може скластися на підприємстві та прилеглій території на особливий період На плані (схемі), крім загальних даних, відображуються: об’єкти, які використовують у своєму виробничому процесі хімічно-, вибухо- та пожежонебезпечні речовини, їх характеристики, якщо підприємство знаходиться в зонах можливого ураження цих об'єктів; зони (райони) можливого радіоактивного, хімічного забруднення, катастрофічного затоплення, руйнувань і масових пожеж, які виникнуть унаслідок дій супротивника і можуть завдати підприємству негативного впливу;

місця (ділянки) аварій на комунально-енергетичних мережах на території підприємства; захисні споруди для укриття робочого персоналу та їх місткість. Підписується керівником підприємства.

Додаток 2. Календарний план проведення основних заходів цивільного захисту.

Розробляється графічно та передбачає послідовність і обсяг заходів цивільного захисту, що виконуються при приведенні у вищі ступені готовності і об'єкта з питань цивільного захисту. Підписується керівником підприємства.

Додаток 3. Список оповіщення та інформування керівного складу та працівників підприємств, установ, організацій.

Підписується посадовою особою, відповідальною за питання зв’язку, оповіщення та інформування підприємства.

Додаток 4. План приведення сховища (ПРУ) (інв. № __) у готовність до прийому людей яких необхідно укрити. Підписується керівником підприємства.

Додаток 5. План-графік виконання заходів щодо підвищення стійкості роботи підприємства. Підписується посадовою особою, відповідальною за питання інженерного захисту підприємства.

Додаток 6. Розрахунок забезпечення і порядок видачі засобів індивідуального захисту, приладів радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного контролю.

Підписується посадовою особою, відповідальною за питання радіаційної та хімічної розвідки підприємства.

Додатки до планів цивільного захисту розробляються відповідно до зразків, що додаються.

 

План заходів ЦЗ є основою організації управління в разі загрози та виникнення надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру.

 

План відображає, в цілому, наступні питання:

1. Аналіз стану ЦЗ.

2. Оцінка обстановки, яка може скластися після аварії, катастрофи, стихійного лиха.

3. Заходи, спрямовані на захист населення персоналу, підвищення стійкості функціонування в умовах надзвичайної ситуації.

4. Послідовність, терміни, способи виконання запланованих заходів.

5. Виконавці запланованих заходів.

6. Результати підрахунків необхідних ресурсів для виконання запланованих заходів.

7. Порядок оповіщення про загрозу НС та постійне інформування про обстановку, яка складається.

8. Порядок організації життєзабезпечення населення, прогнозування, управління та зв’язку.

9. Порядок організації контролю за радіоактивним забрудненням під час аварії, катастрофи, стихійного лиха.

10. Заходи щодо створення системи аналізу даних за хімічним, бактеріологічним зараженням.


2. План локалізації і ліквідації аварійних ситуацій (ПЛАС)

Метою плану локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій є планування дій (взаємодії) персоналу підприємства, спецпідрозділів, населення, центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо локалізації і ліквідації аварій та пом’якшення їх наслідків.

Оперативні частини ПЛАС розробляються для аварій на рівнях «А», «Б» і «В».

На рівні «А» аварія характеризується розвитком аварії в межах одного виробництва (цеху, відділення, виробничої дільниці), яке є структурним підрозділом підприємства.

На рівні «Б» аварія характеризується переходом за межі структурного підрозділу і розвитком її в межах підприємства.

На рівні «В» аварія характеризується розвитком і переходом за межі території підприємства, можливістю впливу вражаючих чинників аварії на населення розташованих поблизу населених районів та інші підприємства (об’єкти), а також на довкілля.
Розробка ПЛАС може виконуватися власником самостійно або із залученням спеціалізованих організацій, за умови, що вони мають дозвіл на виконання такої роботи, отриманий у встановленому порядку.

ПЛАС повинен охоплювати всі рівні розвитку аварії, які встановлені в процесі аналізу небезпек.

ПЛАС розробляється з урахуванням усіх станів підприємства: пуск, робота, зупинка і ремонт.

ПЛАС ґрунтується:

· На прогнозуванні сценаріїв виникнення аварій.

· На постадійному аналізі сценаріїв розвитку аварій і масштабів їх наслідків.

· На оцінці достатності існуючих заходів, які перешкоджають виникненню і розвитку аварії, а також технічних засобів локалізації аварій.

· На аналізі дій виробничого персоналу та спеціальних підрозділів щодо локалізації аварійних ситуацій (аварій) на відповідних ста діях їх розвитку.

 

ПЛАС повинен містити:

· Титульний лист.

· Аналітичну частину, в якій міститься аналіз небезпек, можливих аварій та їхніх наслідків.

· Оперативну частину, яка регламентує порядок взаємодії та дій персоналу, спецпідрозділів і населення в умовах аварії. Зміст оперативної частини змінюється залежно від рівня аварії, на який вона поширюється.

· Додатки, які складаються з документів: копії наказу по підприємству про призначення посадової особи (осіб), які виконують функції відповідального керівника робіт щодо локалізації та ліквідації аварій при аваріях на рівнях «А» і «Б», та рішення органів місцевого самоврядування про призначення посадової особи (осіб), які виконують функції відповідального керівника робіт щодо локалізації та ліквідації аварій при аваріях на рівні «В».

ПЛАС має бути пронумерований, зброшурований, затверджений і узгоджений відповідними організаціями, а також скріплений печатками підприємств і організацій, які узгодили його. ПЛАС повинен бути узгоджений з територіальними управліннями Держнаглядохоронпраці, з територіальними органами МНС, територіальними установами державної санепідслужби та, при потребі, з органами місцевого самоврядування.

ПЛАС затверджується власником підприємства. Оперативна частина ПЛАС для аварій рівня «В» затверджується органами місцевого самоврядування. ПЛАС у повному обсязі повинен знаходитись у керівника і диспетчера підприємства, в територіальному управлінні Держнаглядохоронпраці, а також територіальному органі МНС. Витяги з ПЛАС у обсязі, який є достатнім для якісного виконання відповідних дій, мають знаходитись у керівників (начальників) виробництв (цехів, відділень, виробничих дільниць), в оперативно – координаційних центрах територіальних органів МНС України, Державних аварійно – рятувальних службах, які обслуговують відповідний потенційно – небезпечний об’єкт, а також на робочих місцях.

 

ПЛАС належить переглядати через кожні п’ять років. Позачерговий перегляд ПЛАС здійснюється за розпорядженням (приписом) органів Держнаглядохоронпраці, а також при змінах у технології, апаратурному оформленні метрологічному забезпеченні технологічних процесів, змінах в організації виробництва, за наявності даних про аварії на аналогічних підприємствах.

 


3 Планування та організація навчання з питань ЦЗ на об’єкті господарювання

 

Навчання персоналу діям та способам захисту на випадок виникнення аварійних ситуацій та аварій на підприємствах, в установах та організаціях проводиться у формі інструктажів (теоретичного) та навчань (практичної складової).

 

За результатами інструктажів та навчань, персонал підприємства повинен:

· Знати та вміти виконувати встановлені на території підприємства вимоги стосовно власної безпеки та безпеки підприємства;

· Знати основні телефони оперативних чергових аварійно-рятувальних формувань, у разі виявлення порушень негайно повідомляти їх про можливу небезпеку;

· Знати правила поведінки при виникненні аварійних ситуацій та аварій, не припускатися дій, які можуть призвести до виникнення аварії або аварій та НС;

· Знати основні заходи та способи захисту від шкідливого впливу небезпечних речовин та наслідків НС техногенного характеру, порядок надання першої медичної допомоги потерпілим, правила користування засобами радіаційного, хімічного та колективного захисту.

 

На підприємстві, в установі та організації повинні бути на видному місці відповідні інструкції щодо виконання вимог техногенної безпеки та порядку дій персоналу в разі виникнення аварійної ситуації (аварії).

 

Навчально-тренувальні заходи.

1. Контроль підготовки посадових осіб і працівників з ЦЗ.

2. Перевірка гучномовного зв'язку.

3. Проведення тренувань по збору, обробці та перевірки систем оповіщення

4. Проведення контрольних занять з перевірки готовності чергового персоналу органів управління до дій у надзвичайних ситуаціях..

Для проведення навчання розробляються:

-календарний план підготовки комплексного навчання;

-схема організації керівництва та посередницького апарату;

-план проведення комплексного навчання з цивільної оборони;

-план імітації на комплексному навчанні з цивільної оборони;

-особисті плани заступників (помічників) керівника навчання, посередницького апарату

Підготовка навчання проводиться особисто керівником навчання згідно плану цивільного захисту об’єкту з урахуванням організаційно-штатної структури об’єкту, характеру його виробничої діяльності, специфіки виробництва, територіального розміщення та стану цивільного захисту.

Підготовка навчання здійснюється згідно з календарним планом, який визначає:

- основні заходи з підготовки до навчання,

- послідовність і строки їх виконання та осіб, які відповідають за виконання. Він включає

- перелік організаційних питань,

- порядок розробки документів,

- підготовку керівництва, посередників,

- організацію проведення занять з особовим складом формувань і працівниками об’єктів господарської діяльності.

 

План затверджується керівником навчання і, не пізніше, ніж за місяць до початку навчання, доводиться до виконавців та міських курсів.

 

Навчання проводяться згідно плану проведення, який є основним навчально-методичним документом, який визначає хід навчання і послідовність відпрацювання навчальних питань по етапам.

План проведення навчання розробляється текстуально (в текстовому варіанті) з додатком карт (схем) та включає:

· вихідні дані: тему, навчальні цілі для кожної категорії осіб, місце та час проведення навчання;

· склад учасників, залучених до навчання;

· задум навчання, в якому відображається: вихідна обстановка; групування сил та місць пунктів управління;

· завдання, які виконуються силами ЦЗ району (міста, ОГД);

· райони та ділянки основних дій;

· порядок проведення (зміст етапів навчання, навчальні питання, які відпрацьовуються на кожному етапі,

· перелік документів для відпрацювання,

· порядок залучення особового складу невоєнізованих формувань та виробничого персоналу до практичних заходів, які виконуються в ході навчань;

· хід навчання: зміст навчальних питань, обстановка на зазначений час та її імітація, порядок і зміст роботи керівника навчань, його заступників, помічників та посередників, очікувані дії тих, хто навчається при відпрацюванні кожного навчального питання;

· час закінчення навчання;

· заходи, які виконуються після загального сигналу “Відбій”;

· час, місце і порядок проведення загального та часткового розбору навчання;


З метою розробки та уточнення елементів і деталей плану проведення навчання з урахуванням характеру місцевості, особливостей об’єкту, його виробничої діяльності, наявності відомчого житлового фонду, під’їзних шляхів, стану маршрутів та інших елементів, керівником навчання проводиться рекогносцировка району навчання, до якої залучаються заступники і помічники керівника навчання, штаб керівництва і посередники.

До плану проведення навчання, поруч з навчальними питаннями, повинні включатись заходи, які сприяють удосконаленню навчально-матеріальній бази об’єкту та конкретні роботи по моделюванню і вивченню надійності роботи об’єкту у надзвичайних ситуаціях.

Визначені керівником навчання формування на загальному фоні навчання діють за окремими планами проведення тактико-спеціальних навчань, які розробляються командирами формувань та затверджуються за підпорядкуванням. За основу розробки планів занять береться спеціальна тематика програми підготовки формувань, а також тактичні завдання за планом приведення формувань у готовність.

У ході навчання відпрацьовуються:

на територіях, які схильні до виникнення НС природного характеру – питання відпрацювання комплексу заходів зі зниження наслідків явищ, захисту обладнання і споруд об’єктів, власного майна мешканців, організації та проведення екстреної евакуації та первинного життєзабезпечення людей;

на територіях можливого впливу радіаційних аварій – питання щодо ведення розвідки та дозиметричного контролю, введення режимів радіаційного захисту, проведення йодної профілактики і евакуації населення, дезактивації місцевості, споруд, техніки, санітарної обробки;

на хімічно небезпечних об’єктах – питання щодо захисту від АНХР виробничого персоналу та населення прилеглих житлових кварталів, ліквідації наслідків хімічного зараження.

 

Загальні заходи, що рекомендуються відпрацьовувати при проведенні комплексних об’єктових навчань, незалежно від специфіки об’єкта:

- питання інформаційного забезпечення виробничого персоналу та населення, яке мешкає в зоні відповідальності ОГД;

- порядок застосування плану дій органів управління та сил у разі НС (цивільної оборони) об’єкта;

- приведення до готовності роботи систем управління об’єктом у НС (пунктів управління, засобів зв’язку і оповіщення та чергових і диспетчерських служб);

- відпрацювання порядку видачі пристроїв контролю, засобів індивідуального захисту та приведення до готовності щодо використання захисних споруд цивільної оборони;

- організація радіаційного та хімічного спостереження, дозиметричного контролю;

- забезпечення виконання АР та ІНР;

- питання з оновлення роботи об’єктів за наслідками НС та створення необхідних запасів матеріалів і устаткування;

- організація досліджень на комплексному навчанні з цивільної оборони.

 

Додатково:
1. При відпрацюванні питань підвищення сталості роботи об’єкта:

1.1. Обладнуються захисними пристроями, конструкціями енергетичні установки, цінне обладнання та прилади.

2. Встановлюються на робочі місця витратні ємності аварійного зливу отруйних і горючих речовин.

3. Обваловуються ємності з сильнодіючими і вогненебезпечними речовинами.

4. Перевіряється готовність автономних електростанцій.

5. Вживаються заходи по захисту джерел водозабезпечення і резервуарів з чистою водою.

6. Підготовляються засоби санітарної очистки та прибирання для проведення дезактивації, дегазації, дезінфекції.

7. Вживаються заходи щодо безаварійної зупинки роботи або обладнання на підприємствах з безперервним технологічним циклом при раптовому відключенні електропостачання для прискореного переведення агрегатів з одного виду палива на інший – резервний.

8. Розробляються пристрої для використання машин і техніки ОГД у виконанні рятувальних та інших невідкладних робіт, а також робіт, що пов’язані з обеззараженням місцевості та споруд.

9. Перевіряються автоматичні засоби недопущення пожеж і пожежний інвентар.

10. Територія очищається від паливних матеріалів, сміття.

11. Зовнішні приміщення обробляються вогнезахисним розчином.

 

2.При відпрацюванні практичних заходів з евакуації:

2.1. Обладнуються місця роботи евакуаційних органів об’єкта.

2. Уточнюються списки евакуйованих.

3. Перевіряється наявність транспортних засобів і їх готовність.

4. Уточнюються маршрути піших колон, місця відпочинку.

5.

3.У ході тренувань з проведення рятувальних робіт:

1. Розшук людей в зруйнованих будівлях і в захисних спорудах.

2. Розкриття споруд та подача до них повітря.

3. Витягання людей з-під завалів.

4. Рятування людей з верхніх поверхів.

5. Виведення людей з загазованих та задимлених приміщень.

6. Надання першої медичної допомоги постраждалим і їх евакуація із небезпечної зони.

7. Локалізація та гасіння пожеж.

8. Виведення населення з районів радіаційного забруднення та обладнання пунктів санітарної обробки.

9. Дезактивація території, споруд, техніки та іншого майна.

 


4. Структура, завдання та режими роботи штабу ЦЗ на об’єктах господарювання.

Система цивільного захисту суб’єкта господарської діяльності будується з метою захисту робітників, службовців і населення, яке мешкає у житловому фонді або потрапляє у зону ураження від об’єкта, від НС техногенного, природного та соціально-політичного характеру, яка включає органи управління, сили і засоби, що створюються для організації та забезпечення захисту робітників, службовців та населення, попередження і ліквідації наслідків НС та організовується за територіально-виробничим принципом.

Керівництво цивільним захистом відповідно до принципу її побудови здійснює адміністрація підприємства, установи або організації. Начальником цивільного захтсту є керівник адміністрації суб’єкта господарської діяльності

Завдання, функції та повноваження штабу цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій суб’єкта господарської діяльності визначаються у відповідності з діючими нормативно-правовими актами з питань цивільної оборони, захисту населення і територій від НС

На об’єктах господарської діяльності (підприємствах, в установах, організаціях) органом управління є штаб цивільного захисту (ЦО). Штаб ЦЗ (ЦО) створюється за наказом начальника цивільного захисту (НЦЗ) об’єкта. Очолює штаб начальник штабу (НШ), який призначається НЦЗ об’єкта. Начальник штабу є першим заступником начальника ЦЗ об'єкта. Йому надається право від імені начальника ЦЗ віддавати накази та розпорядження з питань ЦЗ на об'єкті.

Штаб у своїй роботі керується Законом та Положенням “ Про цивільну оборону України ”, Законом України “ Про захист населення і територій при загрозі і виникненні НС” законом “ Про правові засади ЦЗ України ”, указами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами начальника ЦЗ України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій, начальника ЦЗ (ЦО) області, району.

Робота штабу організовується згідно з наказами, розпорядженнями, вказівками начальника ЦЗ, з планами ЦЗ, планом підготовки, планом розвитку і удосконалення ЦЗ, з організаційно-методичними вказівками МНС.

Структура та чисельність штабу об’єкта визначається начальником ЦЗ об’єкта і узгоджується з начальником штабу ЦЗ району (міста), а також з керівником вищої відомчої установи. До складу штабу входять штатні та позаштатні працівники ЦЗ об’єкта. Чисельний склад штатних працівників ЦЗ на об’єктах визначається Додатком №1 до "Положення про Цивільну оборону України".

Склад штабу, чисельність та структура залежить від величини об’єкта, категорії за ЦЗ, особливостей виробництва та інших факторів.

Структура штабу ЦЗ

Начальник ЦЗ об'єкта підпорядковується відповідним посадовим особам міністерства (відомства), у підпорядкуванні якого знаходиться об'єкт, а також начальнику ЦЗ міста (району), на території якого розташований об'єкт. На допомогу начальнику ЦЗ об'єкта призначається заступник або декілька. Як правило, призначаються заступники з: інженерно-технічної частини, евакуації, матеріально-технічного постачання.

Заступник начальника ЦЗ з евакуаційних заходів керує розробленням плану евакуації на кожну можливу надзвичайну ситуацію, організовує підготовку місць для розміщення евакуйованих; керує службою охорони громадського порядку і організовує перевезення робітників та службовців в райони розселення і до місця праці (на об'єкті).

Заступник начальника ЦЗ з інженерно-технічної частини — головний інженер об'єкта — керує розробленням плану переведення підприємства на особливий режим роботи, здійснює заходи щодо підвищення стійкості роботи підприємства в умовах надзвичайних ситуацій, керує аварійно-технічною, протипожежною службами та службою сховищ і укриттів. Він же здійснює технічне керівництво рятувальними та невідкладними аварійно-відновлювальними роботами в районі лиха, аварії, в осередку ураження.

Заступник начальника ЦЗ з матеріально-технічного постачання — заступник або помічник директора з постачання — забезпечує накопичення та збереження спеціального майна, техніки, інструментів, засобів захисту і транспорту. На нього покладається матеріально-технічне забезпечення: будівництва (пристосування) укриттів, евакозаходів, проведення РІНР та інші заходи.

До складу керівництва ЦЗ (ЦО) об'єкта входять також керівники громадських організацій.

 

При начальникові ЦЗ об'єкта створюється штаб ЦЗ — орган управління начальника Цивільного захисту. Склад штабу залежить від специфіки підприємства чи обстановки. Штаб ЦЗ комплектується як штатними працівниками ЦЗ, так і за рахунок посадових осіб, не звільнених від виконання основних обов'язків.

Робота штабу організовується на підставі наказів, розпоряджень та вказівок начальника ЦЗ об'єкта, старшого штабу та рішень місцевої державної адміністрації (органу виконавчої влади). Начальник штабу є першим заступником начальника ЦЗ об'єкта. Йому надається право від імені начальника ЦЗ віддавати накази та розпорядження з питань Цивільної оборони на об'єкті.

Штаб ЦЗ (ЦО) здійснює:

- заходи щодо захисту працюючих, населення, територій, підвідомчого житлового фонду, об’єкта від НС;

- організовує і здійснює своєчасне оповіщення та інформування про обстановку;

- організовує і підтримує зв’язок начальника ЦЗ з вищестоящим керівництвом, з підлеглими службами ЦЗ і структурними підрозділами об’єкта;

- організовує і забезпечує безперервне керівництво ЦЗ;

- організовує і контролює підготовку формувань ЦЗ об’єкта, навчання робітників і службовців по ЦЗ;

- організовує підготовку і проведення КОН (КОТ), КШН з формуваннями об’єкта;

- забезпечує постійну готовність органів управління, пунктів управління; організовує збір даних (розвідку) про обстановку, їх узагальнення і готує пропозиції начальнику ЦЗ для прийняття рішення;

- організовує проведення рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків НС, організовує виконання заходів з попередження виникнення НС;

- здійснює контроль за накопиченням, збереженням і використанням техніки, майна при виникненні НС; розробляє документи об’єкта.

Штаб має право:

- заслуховувати інформацію керівників структурних підрозділів об’єктів про хід виконання завдань і заходів у сфері ЦЗ, захисту населення, майна від надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

- проводити перевірки стану ЦЗ на території та в структурних підрозділах об’єкта, здійснювати нагляд і контроль за виконанням вимог техногенної безпеки, законодавчих і нормативних актів щодо запобігання виникнення надзвичайних ситуацій;

- залучати для проведення заходів, пов`язаних з виникненням надзвичайних ситуацій, органи управління, сили і засоби, а також спеціалістів установ, підприємств, організацій, які розташовані на території об’єкта.

 

Начальник штабу є заступником начальника ЦЗ об’єкта і несе відповідальність за стан цивільного захисту на території об’єкта

Начальник штабу ЦЗ (ЦО) об’єкта:

- здійснює керівництво діяльністю штабу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на штаб завдань та прийняті ним рішення, визначає ступінь відповідальності з питань ЦЗ керівників структурних підрозділів та особового складу штабу;

- організовує діяльність штабу та органів управління ЦЗ об’єкта пов`язану з розробленням і здійсненням заходів ЦЗ щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;

- затверджує функціональні обов`язки посадових осіб, що входять до складу органів управління і сил забезпечення заходів захисту,

- організовує підготовку штабу до дій при загрозі і виникненні надзвичайних ситуацій та в умовах особливого періоду;

- керує підготовкою органів управління і працівників та населення, що проживає в зоні відповідальності, з питань ЦЗ (ЦО);

- готує накази начальника ЦЗ об’єкта та видає розпорядження з питань ЦЗ і з надзвичайних ситуацій;

- заслуховує посадових осіб структурних підрозділів та видає їм обов`язкові для виконання розпорядження про усунення порушень і недоліків з питань ЦЗ і техногенної безпеки;

- безперешкодно в будь-який час проводить перевірки щодо дотримання вимог ЦЗ і техногенної безпеки та одержує від їх керівників необхідні пояснення, матеріали і інформацію;

- скликає в установленому порядку наради з питань ЦЗ (ЦО).

Начальник штабу розробляє і підписує функціональні обов’язки працівників штабу ЦЗ. Затверджує посадові обов’язки працівників штабу начальник ЦЗ об’єкта (району).

 

На об'єкті залежно від характеру його виробничої діяльності створюються служби ЦЗ: оповіщення і зв'язку; медична; радіаційного та хімічного захисту; охорони громадського порядку; протипожежна; енергопостачання та світломаскування; аварійно-технічна; сховищ і укриттів; транспортна; матеріально-технічного постачання та інші. На них покладаються виконання спеціальних заходів і забезпечення дій формувань при проведенні РІНР.

Керівництво службами здійснюють їх начальники, які призначаються наказом начальника ЦЗ об'єкта з числа начальників відділів, цехів, на базі яких вони створені. Начальники служб зобов'язані підтримувати в постійній готовності сили та засоби служби, знати політичні, моральні і ділові якості підлеглих і проводити з ними виховну роботу, заняття та навчання. Начальники служб беруть участь у розробленні плану дій органів упраління і сил із запобігання і ліквідації НС та самостійно розробляють необхідні документи служб. На них покладається своєчасне забезпечення підлеглих формувань спеціальним майном і технікою.

 

 
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 4345; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.088 сек.