Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Монологічне мовлення

На початковому етапі монологічна форма спілкування передбачає вміння описати предмет, обличчя, явище; зробити повідомлення по темі; розповісти про те, що прочитали або прослухали.

Монологічна форма спілкування відбувається на чотирьох рівнях:

І Рівень репродуктивний. На цьому рівні не передбачається мовленнєвої творчості учнів, тому він характеризується відсутністю самостійності як у відборі мовного оформлення. так і у визначенні змісту. Використовуються опори, які носять комплексний характер, т.б. допомагають учням і у формальному і змістовому аспекті оформлення своїх висловлювань. Це м.б. текст (аудістекст, друкований текст), логіко-структурна схема (забезпечує логічність виловлювання і створює можливість для варіювання змісту в залежності від реальних обставин), план у вигляді питань та тез, зображувальна наочність та ключові слова.

II Рівень репродуктивно-продуктивний. На цьому рівні вже передбачаються певні елементи творчого та самостійного висловлювання. Вони можуть проявлятися у варіюванні засвоєного мовного матеріалу, використанні його в нових ситуаціях, в послідовності та композиційній структурі викладення. Але більша частина висловлювань буде носити репродуктивний характер. Варіювання буде залежати від ступеня володіння учнями операціями підстановки, розширення, трансформації та особливо комбінування. Опорою для монологічного висловлювання на цьому рівні м.б. малюнки (предметні, тематичні, ситуативні), іграшки, ключові слова, план (у формі стверджувальних речень або запитань / питальних слів), початок та кінцівка тексту.

III Рівень рівень продуктивного ММ. На цьому рівні учні з опорою на свій мовний і мовленнєвий досвід уже можуть висловити своє ставлення до фактів і подій, дати оцінку, побудувати висловлювання відповідно до власного задуму. Для висловлювань учнів на ІІІ рівні необхідні стимули, які забезпечують учням досить самостійні висловлювання в межах поставленого завдання. Такими стимулами м.б. прослуханий або прочитаний текст, якщо вимагається передача його основного змісту в межах декількох речень та висловлювання власного ставлення до його змісту. При виконанні вправ цього рівня учні можуть складати свої опори для висловлювання (а цьому їх слід навчати).

Дедуктивний підхід передбачає розвиток вмінь ММ на основі прочитаного тексту.

Одиницею навчання є текст-зразок.

I етап передбачає максимальне присвоєння змістового аспекту тексту, його мовного матеріалу та композиції. Цьому сприяють вправи на вилучення із тексту інформації різного різня: відповіді на питання, складання плану, підбір ключових слів до кожного пункту плану, виписування головних речень кожного абзацу, пошук слів-зв'язок, які задають логіку та послідовність дій тексту тощо;

II етап передбачає різноманітні перекази тексту-зразка: спочатку близько до тексту, потім від імені персонажів. ММ носить репродуктивний та репродуктивно-продуктивний характер, що пов'язано з можливістю часткової трансформації тексту, внесення доповнень та
елементів оцінки:

ІІІ етап передбачає повну переробітку тексту, оскільки комунікативно-мовленнєву передбачає реакцію учнів на нові умови ситуації. Створений учнями монолог є вмотивованим, комунікативним, особистісно орієнтованим. За умови відносної самостійності та творчості цей монолог може розглядатися як власне висловлювання учнів продуктивного рівня.

Переваги цього підходу:

1) текст окреслює мовленнєву ситуацію, і вчителю немає потреби вигадувати якісь способи для її створення на уроці;

2) автентичні тексти є гарною мовною та мовленнєвою опорою, зразок для наслідування, основу для складання власних висловлювань за зразком.

Індуктивний спосіб передбачає розгортання висловлювання від речення до завершеного монологу. Основна увага приділяється навчанню висловлювання на рівні понадфразової єдності, оскільки формування ММ на рівні речення підготовлено всім ходом навчання ДМ. При цьому підході навчання ММ відштовхуються від тематики та проблематики питань, що обговорюються, вивченої лексики та граматики. А також мовленнєвих структур.

При оцінюванні рівня сформованості вмінь ММ слід виходити з розглянутих нами рівнів:

ü на репродуктивному рівні вчитель має контролювати правильність (безпомилковість) відтворених висловлювань, темп та емоційне забарвлення;

ü на репродуктивно-продуктивному рівні обсяг висловлювання, його мовна правильність, співвідношення репродуктивного та продуктивного (останнє за рахунок вміння здійснювати операції підстановки, розширення, трансформації та комбінування);

ü на продуктивному рівні обсяг висловлювання, його мовна правильність, самостійність у відборі мовних засобів, у логіці побудови висловлювання, вміння почати викладення думок, розгорнути його належним чином та закінчити своє висловлювання.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ТЕХНОЛОГІЯ навчання ММ і ДМ | З досвіду менеджменту в Україні. Діяльність підприємницької організації
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 415; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.01 сек.