Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Лекція 7. Процесуальні строки і витрати

Суми, 2012

Ільченко О.В.

Лекція № 7

Навчальна дисципліна

«Кримінальний процес»

Тема: «Процесуальні строки і витрати».

Розробив:

Викладач кафедри права


ПЛАН:

Вступ

1. Поняття процесуальних строків та їх значення у кримінальному процесі.

2. Класифікація строків у кримінальному процесі.

3. Порядок обчислення процесуальних строків.

4. Поняття і види процесуальних витрат.

Висновок

 

Ключові слова: розумний строк,процесуальні строки, обчислення строків, процесуальні витрати, види процесуальних витрат.

Мета лекції: Визначення поняття та значення процесуальних строків, класифікацію строків у кримінальному процесі та порядок їх обчислення. Визначити поняття і види процесуальних витрат.

Питання для самоконтролю:

1. Поняття процесуальних строків та їх значення у кримінальному процесі.

2. Класифікація строків у кримінальному процесі.

3. Порядок обчислення процесуальних строків.

4. Поняття і види процесуальних витрат.

5. Витрати на правову допомогу.

6. Витрати, пов'язані із прибуттям до місця досудового розслідування або судового провадження.

7. Витрати, пов'язані із залученням потерпілих, свідків, спеціалістів, перекладачів та експертів.

8. Витрати, пов'язані із зберіганням і пересиланням речей і документів.

9. Судовий збір.

10. Визначення розміру процесуальних витрат.

11. Відшкодування (компенсація) шкоди потерпілому.

12. Цивільний позов у кримінальному провадженні.

13. Відшкодування (компенсація) шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю

 

 

Рекомендовані нормативні акти та література:

Конституція України: прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.

Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квітня 2012 р. // Голос України. — 2012. — 19 травня (№ 90—91).

Про безоплатну правову допомогу [Електронний ресурс]: Закон України від 2 черв. 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2011. — № 51. — Ст. 577. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3674-17

Про судовий збір [Електронний ресурс]: Закон України від 8 лип. 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2012. — № 14. — Ст. 87. — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3674-17

Про судову експертизу [Електронний ресурс]: Закон України від 25 лют. 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 28. — Ст. 232. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4038-12

Інструкція про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним науково-дослідним установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів [Електронний ресурс]: затв. постан. Кабінету Міністрів України № 710 від 01 лип. 1996 р. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/710-96-%D0%BF

Про затвердження Порядку обчислення розміру фактичних витрат закладу охорони здоров'я на стаціонарне лікування потерпілого від злочинного діяння та зарахування стягнених з винних осіб коштів до відповідного бюджету і їх використання [Електронний ресурс]: постан. Кабінету Міністрів України від 16 лип. 1993 р. № 545. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/545-93-%D0%BF

Про затвердження Порядку оплати праці адвокатів з надання громадянам правової допомоги в кримінальних справах за рахунок держави [Електронний ресурс]: постан. Кабінету Міністрів України від 14 трав. 1999 р. № 821. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/821-99-%D0%BF

Про відшкодування витрат на стаціонарне лікування особи, яка потерпіла від злочину, та судових витрат: постан. Пленуму Верховного Суду України від 07 лип. 1995 р. № 11 // Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах / [упоряд. В.В. Рожнова, А.С. Сизоненко, Л.Д. Удалова]. — К.: ПАЛИВОДА А.В., 2010. — С. 155—158.

Про строки розгляду судами України кримінальних і цивільних справ: постан. Пленуму Верховного Суду України від 01 квіт. 1994 р. № 3 // Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах / [упоряд. В.В. Рожнова, А. С. Сизоненко, Л.Д. Удалова]. — К.: ПАЛИВОДА А.В., 2010. — С. 144—146.

Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди [Електронний ресурс]: постан. Пленуму Верховного Суду України від 31 берез. 1995 р. № 4. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/

Гуляев А. П. Процессуальные сроки в стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования / Гуляев А. П. — М.: Юрид. лит., 1976. — 114 с.

Заїка С. О. Щодо порядку обчислення строків у кримінальному процесі / С. О. Заїка // Вісник Верховного Суду України. — 2004. — № 1. — С. 41—44.

Заїка С. Щодо класифікації кримінально-процесуальних строків / С. Заїка // Підприємництво, госп-во і право. — 2007. — № 10. — С. 154—156.

Карпов Н. С. Види судових витрат у кримінальному процесі та порядок їх відшкодування / Н. С. Карпов, Ю. В. Терещенко // Центральноукраїнський правничий часопис Кіровоградського юридичного інституту ХНУВС: зб. наук. праць. — Кіровоград, 2010. — № 2. — С. 49—58.

Мацьків Г. Я. Кримінально-процесуальні строки при застосуванні заходів процесуального примусу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза» / Г. Я. Мацьків. — К., 2008. — 16 с.

Кругликов Л. Судебные издержки в уголовном деле / Л. Кругликов // Сов. юстиция. — 1975. — № 4. — С. 8.

Маляренко В. Т. Щодо строків кримінального процесу / В. Т. Маляренко // Право України. — 2000. — № 1. — С. 16—23.

Мацьків Г. Кримінально-процесуальні строки як гарантії прав і законних інтересів учасників процесу / Г. Мацьків // Підприємництво, господарство і право. — 2005. — № 10. — С. 147—150.

Михайленко О. Р. Строки та інші часові параметри в кримінальному процесі України: [навч. посіб.] / Михайленко О. Р. — К.: Юрінком Інтер, 2000. — 40 с.

Михайленко О. Сутність та проблемність часових параметрів у кримінальному процесі / О. Михайленко // Вісник Національної академії прокуратури України. — К., 2008. — № 2. — С. 58—64.

Нор В. Т. Судові витрати у кримінальному процесі України: [монографія] / В. Т. Нор, А. А. Павлишин; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — К.: Атіка, 2003. — 176 с. — Бібліогр.: с. 160—171.

Перепадя О. Про відшкодування судових витрат у кримінальному процесі (порівняльний аналіз законодавства України і ФРН) / О. Перепадя // Право України. — 2001. — № 1. — С. 100—104.

Павлишин А. А. Судові витрати у кримінальному процесі України: дис.... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Павлишин Андрій Андрійович. — Львів, 2002. — 209 с.

Томин В. Г. Процессуальные документы, сроки и судебные ограничения в уголовно-процессуальном судопроизводстве: [лекция] / Томин В. Т., Якупов Р. Х., Лунин В. А.; МВД СССР. Омск. ВШ. — Омск: Омск. ВШ МВД СССР, 1973. — 50 с.

Фомін С. Б. Кримінально-процесуальні строки – важлива передумова досягнення справедливого правосуддя / С. Б. Фомін // Проблеми законності: [респ. міжвід. наук. зб. / відп. ред. В. Я. Тацій]. — Х., 2002. — Вип. 55. — С. 167—173.

Фомін С. Б. Строки у кримінальному судочинстві: поняття, класифікація та функціональне призначення: дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 / Фомін Сергій Борисович. — Х., 2003. — 207 с.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Совершенствование отношений собственности в сфере образования | Поняття процесуальних строків та їх значення у кримінальному процесі
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 446; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.009 сек.