Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Перевірка правильності обчислення й повноти сплати податку на прибуток
Одним з основних питань податкового контролю є перевірка правильності обчислення і повноти сплати податку на прибуток. При перевірці інспектор у першу чергу визначає, хто є плат­ником податку на прибуток відповідно до законодавства України. Особлива увага приділяється резидентству платників, правильнос­ті їх реєстрації в податкових органах.

Під час проведення перевірки перевіряється декларація про прибуток підприємства, ─ правильність її оформлення. Форми і по­рядок складання декларацій з податку на прибуток підприємства встановлені наказом ДПА України від 29.03.2003 р..№ 143 зі зміна­ми та доповненнями від 12.10.2005 р. № 448.

Дані, наведені в декларації, повинні підтверджуватися первин­ними документами, даними бухгалтерського обліку і відповідати податковому обліку і звітності. Достовірність даних підтверджується підписами керівників підприємства і головного бухгалтера, а за відсутності на підприємстві бухгалтерської служби ─ фахівця, що веде облік, і завіряється печаткою. Необхідно враховувати, що по­даткова декларація надається платником незалежно від того, ви­никло у звітному періоді в платника податкове зобов'язання чи ні, тобто незалежно від стану фінансово-господарської діяльності платника податків.

Оригінал декларації з відповідними додатками подається плат­ником до податкового органу за місцезнаходженням платника (до­даток К). Декларація та додатки до неї не підлягають обов’язковому скріпленню між собою (прошнуровуванню).

Декларація заповнюється друкованим способом, чорнильними або кульковими ручками у синьому або чорному кольорі. Заповне­ння олівцем не дозволяється.

Декларація складається із головної та двох основних частин і оди­надцяти додатків, з яких сім (К1 ─ К7) подаються щоквартально, у тому числі за рік, а чотири (Р1 ─ 4) подаються виключно за рік. Додаток К1 складається з двох частин ─ К1/1 та К1/2. Частина К1/2 заповнюєть­ся платниками податку, які нараховують амортизаційні відрахування на суму витрат, пов'язаних із видобутком корисних копалин.

У разі, якщо окремі рядки декларації не заповнюються через відсутність відповідних операцій, платники податку не подають по­датковому органу передбачені відповідним рядком декларації додатки.

У головній частині декларації потрібно зробити позначку про вид декларації:

1. Звітна ─стандартна форма поточної звітності для звичайних підприємств (без філій з консолідованою сплатою).

2. Звітна консолідована ─форма поточної звітності для під­приємств, що сплачують податок на прибуток консолідовано зі свої­ми філіями.

3. Звітна нова ─ використовується після письмової пропозиції
податкового органу, якщо раніше подану декларацію він не визнає.

Податковий орган може запропонувати подати нову деклара­цію лише у таких випадках:

─ не заповнені обов'язкові реквізити (заголовна частина декла­рації);

─ декларація не підписана посадовими особами (директором, го­ловним бухгалтером або особами, які виконують їх функції);

─ декларація не завірена печаткою.

Порядок формування показників декларації з податку на при­буток наведений у табл. 11.1.

 

Таблиця 11.1 - Порядок формування показників декларації з податку на прибуток

Показник Код рядка Примітки
     
Валовий дохід від усіх видів діяльності, у тому числі:    
- доходи від продажу товарів (робіт, послуг) 01.1 Загальні доходи від продажу товарів (ро­біт, послуг), у тому числі допоміжних та об­слуговуючих виробництв, що не мають ста­тусу юридичної особи, основних засобів і нематеріальних активів
- приріст балансової вартості запасів 01.2 К1 У разі, коли балансова вартість запасів на кінець звітного періоду перевищує їх балансову вартість на початок того самого звітного періоду, різниця включається до складу валових доходів платника податку у такому звітному періоді. У разі запов-нення цього рядка складається таблиця 1 додатка КІ/І. Показник із знаком «-» рядка А графи 6 зазначеної таблиці пере­носиться у рядок 01.2 декларації без знака

 

Продовження табл. 11.1

     
- доходи від виконання довгострокових дого­ворів 01.3К2 Дохід виконавців у звітному періоді виз­начається як добуток загально-договірної ціни довгострокового договору (контракту) на оцін­ний коефіцієнт виконання довгострокового контракту
- прибуток від опера­цій з цінними папе­рами, фондовими та товарними дери­вативами 01.4КЗ Якщо протягом звітного періоду доходи від продажу кожного з окремих видів цінних па­перів, а також деривативів, отримані (нара­ховані) платником податку, перевищують витрати, понесені (нараховані) платником податку внаслідок придбання цінних паперів або деривативів такого самого виду протягом такого звітного періоду (з урахуванням від’ємного фінансового результату від операцій з цінними паперами чи деривативами такого самого виду минулих періодів), прибуток включається до складу валових доходів такого платника податку за результатами такого звітного періоду
- прибуток від операцій з землею 01.5К1 Платник податку включає до складу валових доходів додатну різницю між сумою доходу, отриманого внаслідок продажу землі як окре­мого об’єкта власності, та сумою витрат, пов’яза-них із купівлею такого окремого об’єк­та власності, збільшених на відповідний коефіцієнт індексації. При продажу землі, отриманої у власність у процесі приватизації, платник податку включає до складу валових доходів додатну різницю між сумою доходу, отриманого внаслідок

Продовження табл. 11.1

     
    такого продажу, та сумою оцінної вартості такої землі, визначеної згідно зі встановленою методикою вартісної оцінки земель з урахуванням коефіцієнтів її функціонального використання на момент такого продажу
- інші доходи, крім визначених у 01.1─01.5 01.6 Доходи від здійснення банківських, страхових та інших операцій з надання фінансових послуг, торгівлі валютними цінностями, борговими зобов'язаннями та вимогами. Доходи від спільної діяльності та у вигляді ди­відендів, отриманих від нерезидентів, процентів, роялті, володіння борговими вимогами, а також доходів від здійснення операцій лізингу (оренди). Доходи з інших джерел, у тому числі, але не виключно, у вигляді: сум безповоротної фінансової допомоги, отриманої платни-ком податку у звітному періоді, вартості товарів (робіт, послуг), безоплатно наданих платнику податку у звітному періоді; сум поворотної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному періоді, що залишається неповерненою на кінець такого звітного періоду від осіб, що не є платниками цього податку (у тому числі нерезидентів), або осіб, які згідно із законодавством мають пільги з цього податку; сум коштів страхового резерву, використаних не за призначенням; сум штрафів та/або неустойки чи пені, фактично одержаних за рішенням сторін договору або за рішен-

Продовження табл.11.1

     
    ням відповідних державних органів, суду; сум державного мита, попередньо сплаче-ного позивачем, що повертається на його користь за рішенням суду; сум акцизного збору, сплачених покупцями підакцизних товарів на користь платника такого акциз-ного збору, уповноваженого законом вносити його до бюджету, та рентних платежів
Коригування валових доходів, у тому числі:     (02.102.2+02.3)
- зміна суми компен­сації вартості товарів (робіт, послуг)   02.1 У разі, коли після продажу товарів (робіт, послуг) здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи перерахунок у випадках повернення проданих товарів чи права власності на такі товари (результати робіт, послуг) продавцю, платник податку продавець та платник податку покупець здій­снюють відповідний перерахунок валових до­ходів у звітному періоді, в якому сталася така зміна суми компенсації
- самостійно виявлені помилки за резуль­татами минулих по­даткових періодів 02.2 Доходи, не враховані в обчисленні валового доходу періодів, що передують звітному, та виявлені у звітному періоді
- врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості 02.3К4 Відповідно до статті 12 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств».

 

Продовження табл. 11.1

     
Скоригований валовий дохід   (01±02)
Валові витрати, у тому числі:    
- втрати на придбання товарів (робіт, послуг), крім визначених у 04.11 04.1 Сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придба-ваються (виготовляються) таким платни-ком податку для їх подальшого викорис-тання у власній господарській діяльності
- убуток балансової вартості запасів 04.2 К1 У разі, коли балансова вартість запасів на кінець звітного періоду є меншою за їх балансову вартість на початок того самого звітного періоду, різниця включається до складу валових витрат платника податку у такому звітному періоді. У разі заповнення цього рядка складається таблиця 1 додатка К1/1. Показник із знаком «+» рядка А графи 6 зазначеної таблиці переноситься у рядок 04.2 декларації без знака
- витрати на оплату праці 04.3 До складу валових витрат платника подат-ку відносять витрати на оплату праці фізич-них осіб, що перебувають у трудових відносинах з таким платником податку (далі - працівники), які включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і виплат, виходячи з тарифних ставок, у вигляді премій, заохочень, відшкодувань вартості товарів (робіт, послуг), витрати на виплату авторських винагород та виплат за вико-нання робіт (послуг), згідно з договорами цивільно-правового характеру (ЦПД),

 

Продовження табл. 11.1

     
    будь-які інші виплати в грошовій або натуральній формі, встановлені за домов-леністю сторін (крім сум матеріальної допомоги, які звільняються від оподатку-вання згідно норм закону, що регулює питання оподаткування доходів фізичних осіб). Виплата дивідендів на користь фізичних осіб (у тому числі нерезидентів) за акціями, які мають статус привілейова-них або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, яка є більшою за суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку, прирівнюється з метою оподаткування до виплати заробіт-ної плати з відповідним оподаткуванням та вклю­ченням суми виплат до складу валових витрат платника податку.
- сума страхо-вого збору (внесків) до фонду держав-ного загально-обов'язкового страхування 04.4   До складу валових витрат платника подат-ку відносяться суми збору на обов'язкове дер­жавне пенсійне страхування та внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страху­вання, нараховані на виплати, зазна-чені в рядку 04.3, у розмірах і порядку, встановлених законом.
- сума внесків на довгострокове страхування життя, недержав-не пенсійне забезпечення 04.5 Р1   Якщо відповідно до договору довго-строкового страхування життя платник податку сплачує за власний рахунок добровільні страхові платежі на користь найманих працівників, які перебувають з ним у трудових відносинах та у яких це місце є основним місцем роботи, то такий

Продовження табл. 11.1

     
    платник податку може віднести до складу валових витрат кожного календарного кварталу суму фактично сплачених страхо-вих платежів, що не перевищує 15 відсотків від заробітної плати, отриманої таким працівником від такого платника податку протягом такого календарного кварталу, але не більше ніж 6 000 гривень у розрахунку на одного застрахованого працівника протягом звітного податкового року. При цьому якщо платник податку одночасно сплачує внески на додаткове пенсійне за­безпечення (страхування) працівника, такий платник податку може віднести до валових витрат кожного календарного кварталу суму внес-ків, фактично сплачених на довгострокове страхування життя працівника та на його додаткове пенсійне забезпечення (страху-вання), які сукупно не перевищують 15 відсотків від заробітної плати, отриманої таким працівником від такого платника податку протягом такого календарного кварталу
- сума податків, зборів, крім визначених у 04.4 04.6 Р2 Суми внесених (нарахованих) податків, зборів (обов'язкових платежів), встанов-лених Законом України «Про систему оподаткування»
- витрати, пов'язані із виконанням довгострокових договорів 04.7 К2 Витрати виконавця у звітному періоді визначаються на рівні фактично оплачених (нарахованих) витрат, пов'язаних із виконанням довгострокового договору (контракту) у такому звітному періоді.

 

Продовження табл. 11.1

     
- добровільне перерахування коштів, передача товарів (робіт, послуг) 04.8 Р3 Суми коштів або вартість товарів (робіт, послуг), добровільно перераховані (пере-дані) протягом звітного року до Державного бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування, до неприбуткових організа-цій у розмірі, що становить не менше 2-х та не більше 5-ти відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного року. Сума коштів, перерахованих підприєм- ствами всеукраїнських об’єднань осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на яких працює за основним місцем роботи не менше 75 відсотків таких осіб, цим об’єднанням для проведення їх благодійної діяльності, але не більше 10 відсотків оподаткованого прибутку поперед-нього звітного періоду. Суми витрат, пов’язаних з безоплатним наданням працівникам вугільної промисло-вості, непрацюючим пенсіонерам, які мають стаж роботи на підприємствах галузі не менше 10 років на підземних роботах або не менше 20 років на поверхні, інвалідам з числа осіб, що під час роботи на цих підприємствах отримали каліцтво або професійні захворювання, а також сім’ям працівників вугільної промисловості, що загинули на виробництві, які отримують пенсію в разі втрати годувальника, вугілля на побутові потреби за нормами, що встановлюються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Суми коштів або вартість майна, добровіль-но перераховані (передані) для цільового

 

Продовження табл. 11.1

     
    використання з метою охорони культурної спадщини установам науки, освіти, куль-тури, заповідникам, музеям-заповідникам, а також неприбутковим установам та організаціям у розмірі, що становить не менше двох та не більше п'яти відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного періоду (для гро­мадських організацій інвалідів не більше десяти відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного періоду). Суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані (передані) організаціям роботодавців та їх об’єднанням, створеним відповідно до закону з цього питання, у вигляді вступних, членських та цільових внесків, але не більше 0,2 відсотка фонду оплати праці платника податку у розрахунку за звітний рік
- від'ємне значення об'єкта оподатку­вання попереднього податкового року   04.9   Якщо об’єкт оподаткувати платника подат­ку з числа резидентів за результатами по­даткового року має від’ємне значення об’єкта оподаткування (з урахуванням суми амортизаційних відрахувань), сума такого від’ємного значення підлягає віднесено до складу валових витрат першого календар-ного кварталу наступного податкового року. Розра­хунок об’єкта оподаткування за наслідками півріччя, трьох кварталів та року здійснюється з урахуванням від’ємного значення об’єкта оподаткування поперед- нього року у складі валових витрат таких

 

Продовження табл. 11.1

     
    податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від’ємного значення.
- витрати на поліпшен­ня основних фондів та нафтогазових свердловин   04.10К1 Суми перевищення балансової вартості основних фондів та нематеріальних активів над вартістю їх продажу відносять до валових витрат звітного періоду. Платники податку мають право протягом звітного періоду віднести до валових витрат будь-які витрати, пов’язані з поліпшенням основних фондів, що підлягають амортизації, у сумі, що не перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних фондів станом на початок такого звітного періоду. Витрати, що перевищують зазначену суму, збільшують балансову вартість груп 2, 3 і 4 чи окремих об’єктів основних фондів групи 1 пропорційно сукупній балансовій вартості таких груп і таких окремих об’єктів основних фондів групи 1 на початок розрахункового кварталу. Виведення з експлуатації основних фондів будь-якої групи здійснюється на підставі наказу керівника платника податку або у разі їх примусового відчуження чи конфіскації згідно із законом. Проведення будь-яких робіт, пов'язаних з поліп-шенням основних фондів, без наявності вказаних вище документів не є свідченням про виведення таких основних фондів з експлуатації.

 

Продовження табл. 11.1

     
      У разі одночасного заповнення додатків К1/1 Та К1/2 у цей рядок переноситься сума рядка 04.10 таблиці 3 додатка К1/1 та рядка 04.10 таблиці 2 додатка К1/2 за відповідний звітний період. При визначенні значень граф рядків 04.10 цих таблиць, які переносяться у рядок 04.10 декларації, обирається найменша: або сума ліміту витрат на поліпшення, що включається до валових витрат, або сума фактичних поліпшень, розрахованих наростаючим підсумком з початку року
- 85% витрат від варто­сті товарів (робіт, послуг), придбаних у офшорних нерезидентів   04.11 Р4   У разі укладення договорів, які передбачають здійснення оплати товарів (робіт, послуг) на користь нерезидентів, що мають офшорний статус, чи під час здійснення розрахунків через таких нерезидентів або через їх банківські рахунки, незалежно від того, чи здійснюється така оплата (в грошовій або іншій формі) безпосередньо або через інших резидентів або нерезидентів, витрати платників податку на оплату вартості таких товарів (робіт, послуг) включаються до складу їх валових витрат у сумі, що становить 85 відсотків вартості цих товарів (робіт, послуг)
- інші витрати, крім визначених у 04.1- 4.11 04.12   Статті 5, 8, 9, 22 Закону України «Про опо­даткування прибутку підприємств»
Коригування валових витрат, у тому числі:     (±05.1±05.2+05.3)

 

Продовження табл. 11.1

     
- зміна суми компен­сації вартості товарів (робіт, послуг)   05.1     У разі, коли після продажу товарів (робіт, послуг) здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи перерахунок у випадках повернення проданих товарів чи права власності на такі товари (результати робіт, послуг) продавцю, платник податку продавець та платник податку покупець здій­снюють відповідний перерахунок валових витрат (балансової вартості основних фондів) у звітному періоді, в якому сталася така зміна суми компенсації
- самостійно виявлені помилки за резуль­татами минулих податкових періодів 05.2 Суми витрат, не враховані у минулих податкових періодах у зв'язку з допущенням помилок та виявлених у звітному податковому періоді у розрахунку податкового зобов’язання
- врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості 05. 3 К4 Згідно зі статтею 12 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»
Скориговані валові витрати   (0.4±05)
Сума амортизаційних відрахувань 07 К1 У разі заповнення цього рядка складається таблиця 2 додатка К1/1 та/або таблиця 1 додатка К1/2. У разі одночасного заповнення додатків К1/1 та КІ/2 у цей рядок переноситься сума рядка 07 таблиці 2 додатка КІ/1 та рядка 07 таблиці 1 додатка К1/2

 

 

Продовження табл. 11.1

     
Об'єкт оподаткуван­ня додатний (+) від’ємний (─)     (03 ─ (±06) ─ 07)
Балансові збитки, не компенсовані прибут­ками до 01.01. наступного року (наприклад, 2010 р.)     Якщо платник податків задекларував від’ємне значення об’єкта оподаткування (балансові збитки) (наприклад, за результатами 2009 року), такі збитки враховуються окремо, не входять до валових витрат і зменшують об’єкт оподаткування наступних податкових періодів протягом 12 календарних кварталів з моменту їх виникнення. Якщо такого від’ємного значення за три роки не погашено, залишок збитків надалі для цілей оподаткування не зменшує об’єкта і не може бути віднесений до валових витрат.
Прибуток, звільнений від оподаткування 10 К5   Звільняється від оподаткування прибу-ток підприємств та організацій громадських орга­нізацій інвалідів, майно яких є їх власністю, отриманий від продажу товарів (робіт, пос­луг), крім підакцизних товарів та прибутку, одержаного від грального бізнесу, де протягом попереднього звітного (податкового) періоду кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менше 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що відносяться до складу валових витрат виробництва (обігу)

 

Продовження табл. 11.1

     
      Звільняється від оподаткування прибуток підприємств, отриманий від продажу на території України спеціальних продуктів дитячого харчування власного виробництва, спрямований на збільшення обсягів виробництва та зменшення роздрібних цін таких продуктів
Прибуток, що підлягає оподаткуванню, у тому числі:     (08-09-10)
- за базовою ставкою 11.1 Прибуток платників податку, включа-ючи підприємства, що базуються на власності окремої фізичної особи, оподатковується за ставкою 25 відсотків до об’єкта оподаткування.
- за пільговою ставкою 11.2 Оподатковується у розмірі 50 відсотків від діючої ставки прибуток платників податків від проведення науково-дослідних і реставраційних робіт у сфері охорони культурної спадщини
Нарахована сума податку, у тому числі:     (12.1+ 12.2).
- за базовою ставкою 12.1 рядок 11.1 х 25%, якщо показник рядка 11.1 додатний
- за пільговою ставкою 12.2 рядок 11.2 х ставку, якщо показник рядка 11.2 додатний
Зменшення нарахованої суми податку   13 К6 Платник податку─емітент корпоративних прав, державне некорпоративне, казенне чи комунальне підприємство зменшує суму нарахованого податку на прибуток звітного періоду на суму авансового внеску, попе-

 

Продовження табл. 11.1

     
    редньо сплаченого протягом такого звітного періоду у зв’язку із нарахуванням дивідендів. У разі, коли зa наслідками звітного періоду сума податкових зобов'язань платника податку має від'ємне значення, сума авансового внеску, попередньо сплаченого протягом такого звітного періоду у зв'язку із нарахуванням дивідендів, додається у збільшення такого від'ємного значення. У разі, коли сума такого авансового внеску перевищує суму податкових зобов'язань під­приємства емітента корпоративних прав за податком на прибуток такого звітного періоду, різниця переноситься у зменшення податкових зобов'язань наступ-ного податкового періоду, а при отриманні від'ємного значення податкового зобов'язання такого наступного періоду у зменшення податкових зобов'язань майбутніх податкових періодів
Податкове зобов'язан­ня звітного періоду   (12─11) Заповнюєтеся у разі додатного зна­чення
Сума нарахованого податку за попередній податковий період поточного року   Значення рядка 14 Декларації попереднього звітного періоду

 

 

Продовження табл. 11.1

     
Сума надміру сплаче­ного податку минулих податкових періодів (переплати)   Не заповнюється при заповненні рядка 18 Декларації
Сума податку до сплати   (додатнене значення 14 ─ 15 ─ 16).
Сума надміру спла­ченого податку ми­нулих податкових періодів (переплати), яка підлягає повер­ненню на поточний рахунок платника податку в банку-резиденті   Сума податкових платежів, що надміру надійшла до бюджету в результаті неправильного нараху­вання або порушення платником податку вста­новленого порядку сплати податку, підлягає поверненню з відповідного бюджету протягом десяти робочих днів з моменту отримання по­датковим органом відповідної заяви платника податку або зарахуванню на зменшення плате­жів до цього бюджету майбутніх періодів, за вибором платника податку, в разі, якщо не минув строк позовної давності, встановлений законодавством
Суми податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків), у тому числі:    
-з доходів фізичних осіб, нарахованих у вигляді процентів 19.1 К7 Згідно із Законом України «Про податок з доходів фізичних осіб» № 889

 

 

Продовження табл.11.1

     
- з нерезидентів (крім 19.3)   19.2   Сума податку за ставкою 15% від доходів, що отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, від провадження господарської діяльності. Страховики (інші резиденти), які здійснюють виплати у межах договорів страхування або перестрахування ризиків (у тому числі страхування життя) на користь нере-зидентів, зобов'язані оподатковувати суми такого страхування або перестрахування за ставкою 15%
- з фрахту 19.3 6% від базової ставки фрахту
Авансові внески, на­раховані на суму дивідендів та прирівня­них до них платежів   Емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціо­нерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок з податку на при­буток у розмірі ставки, нарахованої на суму дивідендів, призначених для виплати, без зменшення суми такої виплати на суму такого податку
Дивіденди та прирів­няні до них платежі, що сплачуються до бюджету державними некорпоратив-ними, казенними або кому­нальними підприєм­ствами   Заповнюється лише державними, казен-ними або комунальними підприємствами  

 

 

Продовження табл. 11.1

     
Суми штрафу, самос­тійно нарахованого у зв'язку з виправлен­ням помилок   10% від суми недоплати  
Пеня, нарахована у зв'язку з урегулю­ванням сумнівної (безнадійної) забор­гованості 23 К4 Відповідно до пп. 12.1.2 п. 12.1 ст. 12 Закону України «Про оподаткування прибутку підпри­ємств»

При попередній перевірці декларації контролю підлягають: ─ своєчасність подання податкових декларацій з податку на прибуток; ─ дотримання вимог щодо порядку заповнення залежно від того, в якій формі подається декларація ─ у повній або спро­щеній;

─ наявність необхідних додатків і узгодженість звітних даних;

─ правильність арифметичних підрахунків та визначення сум оподатковуваного прибутку або збитку за звітний період.

При визначенні фінансових результатів від здійснення товаро­обмінних операцій, пов'язаних із зовнішньоекономічною діяльніс­тю, посадовою особою податкової служби враховується додатна чи від’ємна різниця результатів перерахування дебіторської і кре­диторської заборгованості в іноземній валюті.

Під час проведення перевірки виявляється правомірність відо­браження прибутку чи збитку від продажу цінних паперів. Інспектор перевіряє повноту відображення операцій у бухгалтерському облі­ку, уточнює повноту відбитої інформації в обліку. Далі перевіряють­ся правомірність і повнота перерахунку дебіторської заборгованос­ті, причому контролюється перерахунок за кожною дебіторською заборгованістю, а також контролюються повнота і правильність ві­дображення сум перерахунку на рахунках бухобліку.

Перевіряючий аналізує пооб’єктне перевищення виторгу від продажу основних фондів, а також відображення цих сум у бухгалтерському обліку.

У ході перевірки здійснюється контроль за правильністю про­ведення індексації (балансової вартості груп основних фондів і не­матеріальних активів) і її відображення в бухгалтерському обліку. Далі увага звертається на кожен випадок безоплатного одержання товарів. При цьому важливо встановити причину передачі, а також повне і своєчасне відображення в бухгалтерському обліку.

Під час перевірки встановлюється правильність оформлення вартості робіт і послуг, наданих без компенсації їхньої вартості. Пе­ревіряється вартість матеріальних цінностей, переданих платником податку утримувачу відповідно до договорів зберігання і викорис­таних ним у власному виробництві чи господарському обороті і ви­робництві. Крім цього, під час перевірки увага звертається на правильність формування бухгалтерських записів сум від перерахунку доходу із завершених довгострокових договорів у разі завищення суми податкових зобов'язань. Окремо перевіряється облік балансової вартості матеріалів, сировини.

Далі в ході перевірки аналізуються операції, з яких проведені суми отриманих штрафів і неустойок.

Платник податків несе відповідальність, якщо:

─ на момент перевірки податковим органом не має бухгалтер­ських звітів і балансів, декларацій і розрахунків, пов'язаних з
нарахуванням і сплатою податку за відповідні періоди;

─ не подали чи несвоєчасно подали до податкового ор­гану податкову декларацію про прибутки, розрахунок податку
на прибуток, платіжне доручення на перерахування податку
в бюджет;

─ за результатами перевірки платника податку виявлений ви­падок арифметичних помилок чи описок, що призвели до заниження суми податку, але не більш як на 5% суми загальних
зобов’язань за період, що перевіряється;

─ виявлені випадки заниження суми податку, приховання доходів чи об'єктів оподатковування.

ВИСНОВКИ

Податок на прибуток підприємств є прямим податком.

Відповідно до законодавства платниками податку на прибуток є суб’єкти господарської діяльності, бюджетні, громадські й інші підприємства, установи й організації, що здійснюють діяльність, спрямовану на одержання прибутку як на території України, так і за її межами.

Об'єктом оподатковування є прибуток підприємств, що визна­чається шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду на суму валових витрат і суму амортизаційних від­рахувань.

Валовий дохід становить загальну суму доходу підприємства від усіх видів діяльності, отриману протягом звітного періоду, в грошовій, матеріальній формах.

Валові витрати виробництва ─ сума будь-яких витрат платни­ка податку в грошовій, матеріальній або нематеріаль-ній формі, що здійснюється як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), що одержуються платником податку для їхнього подальшого викорис­тання у власній господарській діяльності.

Амортизаційні відрахування ─ це поступове відне­сення витрат на придбання, виготовлення чи поліпшення основних засобів, на зменшення скорегованого прибутку платника податку в межах норм амортизаційних відрахувань.

Види декларації про прибуток підприємств.

1. Звітна ─стандартна форма поточної звітності для звичайних підприємств (без філій з консолідованою сплатою).

2. Звітна консолідована ─форма поточної звітності для під­приємств, що сплачують податок на прибуток консолідовано зі свої­ми філіями. 3. Звітна нова ─ використовується після письмової пропозиції
податкового органу, якщо раніше подану декларацію він не визнає.

Запитання для самоконтролю

1. Хто є платниками податку на прибуток?

2. Що є об’єктом оподаткування прибутоку підприємств?

3. Що таке валовий дохід, який використовується для розрахунку податку на прибуток?

4. Що таке скоригований валовий дохід, який використовується для розрахунку податку на прибуток?

5. Що таке валові витрати, які використовується для розрахунку податку на прибуток?

6. Що таке амортизаційні відрахування, які використову-ються для розрахунку податку на прибуток?

7. Види декларацій про прибуток підприємств.

8. Порядок формування показників декларації з податку на прибуток.

9. Що підлягає контролю при попередній перевірці декларації з податку на прибуток?

10. Що підлягає контролю при перевірці податку на прибуток?

11. Порушення, за які несе відповідальність платник податку.

 

Тестові завдання до теми 11 (45 тестів)
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 632; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.092 сек.