Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Податковий контроль місцевих податків і зборів

У разі несплати у встановленому порядку місцевих подат­ків і зборів чи заниження їх суми платники й органи, на які покладе­на відповідальність за своєчасну сплату (перерахування) у місцеві бюджети, сплачують суми донарахованих органами Державної по­даткової служби місцевих податків і зборів, штраф у розмірі 100% донарахованих сум і пеню, нараховану виходячи з 120% облікової ставки Національного банку України, що діє на дату складання акта перевірки.

Не застосовуються фінансові санкції до платників податків, які до початку перевірки органом Державної податкової служби зна­йшли факт заниження суми місцевих податків і зборів, у письмовій формі повідомили про це зазначені органи, сплатили недоїмку і на­раховану пеню.

Під час проведення контролю податку на рекламу важливо уста­новити повноту включення в оподатковуваний оборот вартості виготовлення і розміщення реклами. З цією метою посадова особа податкової служби встановлює об'єкт оподатковування і фактично понесені витрати на рекламу, які з'ясовуються постатейно.

Далі звертається увага на повноту включення у звітність сум оподатковування і правильність застосування ставок податку. Особлива увага приділяється тим об'єктам реклами, що не включе­ні в оподатковуваний оборот.

При перевірці контролюється своєчасність сплати податку на рекламу до бюджету, а також своєчасність представлення звітності в податкові органи.

За несвоєчасне перерахування податку з реклами сплачується пеня в розмірі 120% облікової ставки НБУ, що діє на дату скла­дання акта перевірки.

За несвоєчасну сплату податку з реклами чи заниження його сум платник сплачує суму, донараховану органами Державної по­даткової служби, і штраф у розмірі 100% донарахованих сум.

За несвоєчасну сплату комунального податку встановлена пеня в розмірі 120% облікової ставки Національного банку України за кожний день прострочення, а на посадових осіб, винних у порушен­ні своєчасності сплати комунального податку, може бути накладе­ний штраф від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів до­ходів громадян. При повторному порушенні своєчасності сплати комунального податку протягом року встановлений штраф від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Податковий контроль здійснюється, як правило, щомісяця в міру надання звітності і сплати комунального податку.

Разом зі звітністю інспектор встановлює, чи обґрунтовано на-да­ні пільги з цього податку органами місцевого самоврядування. При перевірці правильності розрахунку чисельності працівників варто звернути увагу на працівників, що входять і не входять до середньоспискової чисельності працюючих.

Податковий інспектор відповідно до виписки банку перевіряє своєчасність і повноту сплати комунального податку і за наявнос­ті виявлених порушень фіксує їх в акті перевірки з одночасним на­рахуванням пені і пропозицій з накладення штрафних санкцій.

Крім цього, встановлюється правильність проведених розрахун­ків комунального податку, а також повнота відображеної суми фак­тично сплачених сум податку.

Важливим питанням під час перевірки є правильність відображен­ня сум комунального податку в складі валових витрат.

При заниженні сум збору за паркування автотранспорту стя­гується штраф у розмірі 100% (чи 200 % у разі повторного по­рушення протягом року) донарахованої за результатами перевірки суми збору й у разі несвоєчасного їх внесення чи неподання в строк звітності ─ 10% зборів, що мають бути сплачені.

Податковий контроль правильності розрахунку і своєчасності сплати збору за паркування автотранспорту до місцевих бюджетів здійснюється щокварталу на підставі наданої декларації.

Інспектор уточнює, чи мається дозвіл на паркування автотран­спорту. Особлива увага приділяється повноті внесків у місцевий бюджет сум за паркування автотранспорту. 3 цією метою на міс­ці паркування автотранспорту перевіряється наявність талонів на право паркування автотранспорту, правильність їх ведення і повнота оприбуткування отриманих коштів. Інспектор звіряє звіт про отриманий наявний виторг і збір за паркування автотранспорту з виданими талонами, а також відбитими сумами збору в бухгалтер­ському обліку.

Важливим питанням під час перевірки є повнота і своєчасність, відображені у звітності отриманого збору за паркування автотран­спорту. При цьому значна увага приділяється відповідності даних декларації з фактично отриманою сумою збору за паркування авто­транспорту. Вибірково під час перевірки інспектор здійснює пере­вірку фактичного відображення всіх місць стоянки, наявності тало­нів на право паркування і часу, на який вони виписані.

Під час перевірки декларації важливо встановити повноту і своє­часність сплати збору за паркування автотранспорту. При цьому звіряються відомості, які підтверджують перерахування (виписка банку, платіжні доручення і т. ін.) з даними, відбитими в декларації. За наявності розбіжностей здійснюється фіксація в акті перевірки з нарахуванням штрафних санкцій.

Під час здійснення податкового контролю сплати ринкового збору проводяться вибіркові раптові перевірки щодо плати окремими платниками ринкового збору. Повнота перерахувань визначається за платіжними документами (виписками банку, платіжними дору­ченнями і т. ін.). Розраховані суми ринкового збору порівнюються з фактичними торговими місцями, що є в розпорядженні ад­міністрації ринку.

Під час перевірки важливим питанням є правильне визначення торгових місць на ринку, з яких не сплачують ринковий збір. При за­ниженні сум ринкового збору стягується штраф у розмірі 100% (чи 200% у разі повторного порушення протягом року) донарахованої за результатами перевірки суми збору і 10%, що підлягають сплаті у разі несвоєчасності їх внесения чи неподання в обумовлений термін звітності.

Під час перевірки податковими органами сплати збору за видачу ордера на квартиру розглядаються такі питання:

─ кількість виданих ордерів. З цією метою податковий інспектор перевіряє книгу обліку виданих ордерів, де повинні бути зроблені помітки про сплату збору з відображенням номера квитанції і дати сплати;

─ повнота і правильність розрахунку збору за видачу ордерів на квартиру;

─ повнота і своєчасність перерахувань збору в місцевий бюджет;

─ правильність складання звіту і своєчасність надання до подат­кових органів.

При виявленні несвоєчасності перерахування збору нарахову­ється пеня в розмірі 120% облікової ставки НБУ.

Звітність про розрахунок курортного збору надається в державні податкові органи в термін, встановлений для квартальної і річної бухгалтерської звітності.

Під час перевірки податковим органом правильності обчислен-ня і своєчасності сплати насамперед перевіряється повнота відображен­ня в обліку курортного збору. На підставі карток при-писки, у яких повинен бути зроблений відповідний запис про спла-ту курортного збору, під час перевірки встановлюється, чи всі суми були включені в розрахунок і відбиті в бухгалтерському обліку.

Далі з'ясовується правильність використання пільг при спла­ті курортного збору. Для цього посадова особа податкової служби аналізує картки приписки і фактично сплачені суми.

Під час перевірки правильності оформлення сплати курорт-ного збору перевіряються квитанції про сплату збору. Квитанції повинні бути виготовлені відповідно до вимог Правил виготов-лення блан­ків цінних паперів і документів строгого обліку за єди-ною формою на всій території органу місцевого самоврядування, на якому прий­нято рішення про введення курортного збору.

При зіставленні квитанцій про сплату і записів у картках тим­часової прописки встановлюється, чи було у всіх картках відбито номери квитанції і дати оплати збору чи причини звільнення від сплати. При несвоєчасному перерахуванні курортного збору нараховується пеня в розмірі 120% облікової ставки НБУ. Штрафні санкції стягуються в розмірі 100% (200% у разі повтор-ного порушення протягом року) від донарахованої за результа-тами перевірки суми збору.

ВИСНОВКИ

Місцеві податки і збори ─ це податки і збори, що встановлю­ються органами місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства України. Вони є обов'язковими до сплати в межах визначених адміністративно-територіальних одиниць і зарахову­ються до місцевих бюджетів.

У разі несплати у встановленому порядку місцевих подат­ків і зборів чи заниження їх суми платники й органи, на які покладе­на відповідальність за своєчасну сплату (перерахування) у місцеві бюджети, сплачують суми донарахованих органами Державної по­даткової служби місцевих податків і зборів, штраф у розмірі 100% донарахованих сум і пеню, нараховану, виходячи з 120% облікової ставки Національного банку України, що діє на дату складання акта перевірки.

Запитання для самоконтролю

1. Дайте перелік місцевих податків.

2. Дайте перелік місцевих зборів.

3. Джерело покриття місцевих податків і зборів для юридичних осіб.

4. Джерело покриття місцевих податків і зборів для фізичних осіб.

5. Суб’єкти та об’єкт комунального податку.

6. Суб’єкти та об’єкт податку з реклами.

7. Суб’єкти та об’єкт податку з продажу імпортних товарів.

8. Збір за паркування автотранспорту: платники збору та об'єкт оподаткування.

9. Ринковий збір: платники збору та об'єкт оподаткування.

10. Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі: платники збору та об'єкт оподаткування.

 

Тестові завдання до теми 12 (23 тести)

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Місцеві податки і збори, внесені за рахунок коштів юридичних осіб, їх філій, відділень, представництв та інших відособлених підрозділів, відносять до валових витрат виробництва | ТЕСТ 1. Яке основне призначення місцевих податків і зборів?
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 383; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.027 сек.