Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Особливості оподаткування юридичних осіб

Суб’єкт підприємницької діяльності ─ юридична особа, який перейшов на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, самостійно обирає одну з таких ставок єдиного податку:

─ 6 відсотків суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, по­слуг) без урахування акцизного збору у разі сплати ПДВ згід­но із Законом України «Про податок на додану вартість»;

─ 10 відсотків суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, по­слуг), за винятком акцизного збору, у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку. Суб’єкт малого підприємництва ─ юридична особа зобов’язаний нести Книгу обліку доходів та витрат і касову книгу. Причому фор­му Книги обліку доходів і порядок її ведення суб’єктами малого підприємництва, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звіт­ності, установлює Державна податкова адміністрація України. По­рядок ведення касової книги регламентується відповідним норма­тивним документом НБУ.

За результатами господарської діяльності за звітний (податковий) період (квартал) суб’єкти малого підприємництва ─ юридичні особи подають до органу Державної податкової служби до 20 числа місяця, що настає за звітним (податковим) періодом, розрахунки про сплату єдиного податку, акцизного збору і у разі обрання ними єдиного податку за ставкою 6 % розрахунок про сплату ПДВ, і також платіжні доручення на сплату єдиного податку за звітний період з позначкою банку про зарахування коштів.

Сплата податку здійснюється не пізніше 20 числа наступного місяця на окремий рахунок відділень Державного казначейства України. Останнє перераховує суми єдиного податку в таких роз­мірах:

─ до Державного бюджету України ─ 20 відсотків;

─ до місцевого бюджету ─ 23 відсотки;

─ до Пенсійного фонду України ─ 42 відсотки;

─ на обов’язкове соціальне страхування ─ 15 відсотків, у тому числі до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страху­вання на випадок безробіття ─ 4 відсотки.

Для переходу на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єкт малого підприємництва подає письмову заяву до органу Державної податкової служби за місцем державної реєстра­ції. Суб’єкт малого підприємництва ─ юридична особа обов’язково зазначає, яку ставку єдиного податку ним обрано. Заява подаєть­ся не пізніше ніж за 15 днів до початку наступного звітного пері­оду (кварталу) за умови сплати всіх установлених податків та обов’язкових платежів за попередній звітний (податковий) період. Слід зауважити, що таке рішення про перехід на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності може бути прийняте не більше одного разу за календарний рік.

Орган Державної податкової служби зобов'язаний протягом 10 робочих днів видати безоплатно свідоцтво про право сплати єдино­го податку або надати письмову мотивовану відмову.

Відмову від застосування спрощеної системи оподаткуван­ня і повернення до раніше встановленої системи оподаткування суб'єкти можуть здійснювати з початку наступного звітного (по­даткового) періоду (кварталу) у разі подання відповідної заяви до органів Державної податкової служби не пізніше ніж за 15 днів до закінчення попереднього податкового періоду.

Новостворені та зареєстровані в установленому порядку суб'єкти малого підприємництва, які подали до Державної подат­кової служби за місцем їх реєстрації заяву на право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, вважаються суб'єктами спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності з того кварталу, у якому проведено їх державну реєстрацію.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Особливості оподаткування фізичних осіб | Особливості податкового контролю за спрощеної системи оподаткування
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 373; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.012 сек.