Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Особливості податкового контролю за спрощеної системи оподаткування

Закон України № 2063-Ш від 19.10.2000 р. «Про державну підтримку малого підприємництва» став базою для розроблення норма­тивних документів ДПА України про порядок ведення Книги об­ліку доходів і витрат суб’єкта малого підприємництва ─ юридичної особи, що застосовує спрощену систему оподатковування, і про порядок видачі свідоцтва на право сплати єдиного податку. З цієї процедури починається робота податкових органів у сфері спроще­ної системи оподаткування.

Щоб отримати свідоцтво, суб'єкти підприємницької діяльності ─ юридичні та фізичні особи мають подати в податкову інспекцію за місцем реєстрації письмову заяву. Податковий інспектор перевіряє дані, наведені у заяві, на предмет їх відповідності умовам переходу на спрощену систему оподаткування (чисельність працюючих, від­повідний обсяг виручки від реалізації продукції, частки учасників та засновників у статутному фонді тощо).

Під час перевірки слід звернути увагу на те, що якщо суб’єктом підприємницької діяльності ─ фізичною особою здійснюється де­кілька видів підприємницької діяльності, використовується одна більша ставка за цими видами діяльності.

Крім того, податковий інспектор має упевнитись, що особа, яка подає заяву для переходу на спрощену систему оподаткування, не має заборгованості перед бюджетом з податків та обов’язкових платежів, термін сплати яких настав на момент подання заяви. За відсутності зауважень орган Державної податкової служби протя­гом 10 днів з дня подання заяви зобов’язаний видати свідоцтво за встановленою формою, у протилежному разі ─ мотивовану відмову. Термін дії свідоцтва становить один рік.

При зміні системи оподаткування необхідно пам’ятати, що право пе­реходу на спрощену систему оподаткування підприємство може ре­алізувати не більше одного разу за календарний рік.

Разом з видачею свідоцтва проводиться реєстрація Книги облі­ку доходів і витрат, яка є обов'язковим документом, що має вестися платником єдиного податку протягом року та підлягає ретельній перевірці посадовими особами органів податкової служби.

Необхідно зазначити, що на спрощену систему оподаткування не поширюються норми Закону № 2181 в частині строків подання звітності і строків сплати єдиного податку. При перевірці зверта­ється увага на своєчасність сплати єдиного податку (щомісяця, не пізніше 20 числа).

При документальній перевірці встановлюється достовірність об'єкта нарахування єдиного податку, які надає Книга обліку дохо­дів і витрат, а також первинні документи. Податковому інспектору необ­хідно впевнитися, що усі записи здійснюються в Книзі у хроноло­гічній послідовності й підтверджені первинними документами.

Виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) вва­жається сума, фактично отримана суб'єктом підприємницької ді­яльності на розрахунковий рахунок або (та) в касу за здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг).

У разі виявлення у платників єдиного податку фактів проведен­ня бартерних угод необхідно перевести таких платників на загальну систему оподаткування з наступного звітного періоду (кварталу). Платник єдиного податку, який отримав суму авансу від укладеної угоди і сплатив відповідну суму єдиного податку, при переході на загальну систему оподаткування повинен включити вказану суму авансу до валового доходу та подати заяву до органу Державної по­даткової служби про зменшення загальної суми єдиного податку на суму податку, нарахованого на суму авансу.

З метою перевірки правильності нарахування єдиного податку за Книгою обліку доходів і витрат необхідно:

─ для платників ПДВ підсумок графи «Доходи від здійснення господарських операцій» помножити на 0,06;

─ для неплатників ПДВ ─ підсумок цієї самої графи помножити на 0,10.

При виплаті дивідендів сума єдиного податку не зменшується на суму внеску з податку на прибуток.

 

ВИСНОВКИ

Спрощена система оподаткування малого бізнесу в Україні представлена єдиним податком.

Платниками єдиного податку можуть бути:

фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи й у трудових відносинах з яки­ми, включаючи членів їхніх сімей, протягом року перебуває не більше 10 осіб та обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 500 тис. грн;

юридичні особи суб’єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких за рік середньооблікова чисельність працюючих не перевищує 50 осіб і обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг) за рік не перевищує 1 млн грн.

Об'єкт оподаткування єдиним податком ─ це виручка від ре­алізації продукції (товарів, робіт, послуг), що становить суму, фактично отриману суб’єктом підприємницької діяльності на поточний рахунок або (та) в касу за здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг).

При документальній перевірці встановлюється достовірність об'єкта нарахування єдиного податку, які надає Книга обліку дохо­дів і витрат, а також первинні документи. Податковому інспектору необ­хідно впевнитися, що усі записи здійснюються в Книзі у хроноло­гічній послідовності й підтверджені первинними документами.

Запитання для самоконтролю

1. Механізм оподаткування єдиним податком юридичних осіб.

2. Механізм оподаткування єдиним податком фізичних осіб.

3. Об'єкт оподаткування єдиним податком.

4. Від яких податків звільняється суб’єкт малого підприємництва ─ юридична особа, який сплачує єдиний податок?

5. Від яких податків не звільняється суб’єкт малого підприємництва ─ юридична особа, який сплачує єдиний податок?

6. Від яких податків звільняється суб’єкт малого підприємництва ─ фізична особа, який сплачує єдиний податок?

7. Від яких податків не звільняється суб’єкт малого підприємництва ─ фізична особа, який сплачує єдиний податок?

8. Перерозподіл суми єдиного податку до бюджетів та фондів України.

9. Ведення Книги обліку доходів і витрат.

 

Тестові завдання до теми 14 (11 тестів)

ТЕСТ 1. Оподатковуваним доходом, одержаним від зайняття підприємницькою діяльністю юридичної особи ─ платника єдиного податку, є:

а) сукупний чистий дохід;

б) виручка від реалізації продукції та надання послуг;

г) дохід, одержаний у грошовій та натуральній формах;

д) валові доходи за мінусом валових витрат.

ТЕСТ 2. Спрощена система оподаткування застосовується:

а) примусово;

б) за вільним вибором платника податку;

в) за порадою податкових органів;

г) за розпорядженням органів місцевої влади.

ТЕСТ 3. Спрощена система оподаткування передбачає сплату:

а) тільки одного податку;

б) всіх податків, передбачених Законом України «Про систему оподаткування»;

в) інтегрованого податку поряд з рядом інших.

ТЕСТ 4. Фіксований сільськогосподарський податок передбачає:

а) сплату земельного податку;

б) звільнення від сплати земельного податку;

в) сплату податку на прибуток.

 

ТЕСТ 5. Виручкою від реалізації з метою розрахунку єдиного податку вважається:

а) сума валового доходу, яка отримана за звітний період;

б) сума фактично отриманого СПД на поточний рахунок або в касу за здійснення операцій з продажу продукції;

в) будь-які суми, фактично отримані СПД на поточний рахунок або в касу;

г) сума відвантаженої, але не сплаченої продукції та отриманих на поточний рахунок авансів від покупців;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 6. У разі здійснення операцій з продажу основних засобів виручкою від реалізації вважається:

а) сума, отримана від покупця на поточний рахунок;

б) сума, яка дорівнює залишковій вартості об'єкта основних фондів, який реалізується;

в) балансова вартість об'єкта основних фондів, який реалізується;

г) різниця між сумою, отриманою від реалізації цих фондів, та їх залишковою вартістю на момент продажу;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 7. Які суб'єкти підприємницької діяльності можуть перейти на сплату єдиного податку:

а) СПД, які здійснюють торгівлю лікарськими засобами;

б) фізичні особи ─ СПД, які здійснюють торгівлю лікеро-
горілчаними та тютюновими виробами, пально-мас­тильними матеріалами;

в) фізичні особи ─ СПД, які здійснюють торгівлю ювелір-ними виробами;

г) всі відповіді правильні;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 8. Ставка єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва ─ фізичних осіб установлюється:

а) податковими інспекціями за місцем їх дер­жавної реєстрації;

б) податковими інспекціями за місцем їх підприємницької діяльності;

в) місцевими радами за місцем їх дер­жавної реєстрації;

г) місцевими радами за місцем їх підприємницької діяльності.

 

ТЕСТ 9. Ставка єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва — фізичних осіб може становити:

а) 20 грн на рік;

б) 100 грн на місяць;

в) 200 грн на рік;

г) 250 грн на місяць.

 

ТЕСТ 10. Суб’єкти підприємницької діяльності ─ фізичні особи ─ плат­ники єдиного податку:

а) мають право не застосовувати електронні контрольно-касові апарати для проведення розрахунків зі споживачами;

б) зобов’язані застосовувати електронні контрольно-касові апарати для проведення розрахунків зі споживачами.

в) зобов’язані не застосовувати електронні контрольно-касові апарати для проведення розрахунків зі споживачами.

 

ТЕСТ 11. Суб'єкт підприємницької діяльності ─ юридична особа, який перейшов па спрощену систему оподаткування, обліку ти звітності, самостійно обирає одну з наступних ставок єдиного податку:

а) 25%;

б) 20%;

в) 15%;

г) 10%;

д) 6%;

е) правильні відповіді: в; г;

ж) правильні відповід:і г; д.

 

 

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА

 

Активи ─ресурси, контрольовані підприємством унаслідок минулих подій. Використання А., як очікується, приведе до отри­мання економічних вигод у майбутньому.

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», стаття 1.

Акцизний збір ─ не непрямий податок на окремі товари (про­дукцію), визначені законом як підакцизні, який включається до ціни цих товарів (продукції).

Декрет Кабінету Міністрів України «Про акцизний збір» вів 26 грудня 1992 р. №18-92 із змінами та доповненнями, стаття 1.

Акція ─ціннийпапір без установленого строку обігу, що засвідчує пайову участь у статутному фонді акціонерного товари­ства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденда, а також на участь у роз­поділі майна вразі ліквідації акціонерного товариства.

«Про цінні папери і фондову біржу», стаття 4.

Алкогольні напої ─ продукти, одержані внаслідок спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчо­вих спиртів з вмістом спирту етилового понад 1,2% об’ємних оди­ниць, які належать до товарних груп Гармонізованої системи опи­су та кодування товарів під кодами 22 04, 22 05, 22 06Є 22 08.

«Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби», стаття 1.

Амортизація основних фондів і нематеріальних активів ─ посту­пове віднесення витрат на їх придбання, виготовлення або поліпшен­ня, на зменшення скоригованого прибутку платника податку у межах норм амортизаційних відрахувань, установлених цією статтею.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 8.

Антидемпінгове мито (попереднє або остаточне) ─ особливий вид мита, що справляється в разі ввезення на митну територію Ук­раїни товару, який є обє’ктом застосування антидемпінгових за­ходів (попередніх або остаточних).

«Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту», стаття 1.

Апеляційна палата ─ орган длядосудового вирішення спорів щодо набуття та охорони прав на об'єкти промислової власності, в тому числі на зазначення походження товарів.

«Про охорону прав на зазначення походження товарів», стаття 1.

Асоціація ─ договірне об’єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності. А. не має права втручатися у виробничу і комерційну діяльність будь-кого з її учасників.

«Про підприємства в Україні», стаття 3.

Аудит ─ перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-госпо­дарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чин­ному законодавству та встановленим нормативам.

«Про аудиторську діяльність», стаття 4

Аудиторська діяльність ─ містить у собі організаційне і мето­дичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських пе­ревірок (аудит) і надання інших аудиторських послуг.

«Про аудиторську діяльність», стаття 3.

Аудиторський висновок ─ офіційний документ, засвідчений підписом та печаткою аудитора (аудиторської фірми), який скла­дається в установленому порядку за наслідками проведення аудиту і містить висновок стосовно достовірності звітності, повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормати­вам бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності.

«Про аудиторську діяльність», стаття 7.

Банкрутство ─ пов'язана з недостатністю активів у ліквідній формі неспроможність юридичної особи ─ суб'єкта підприємниць­кої діяльності ─ задовольнити в установлений

для цього строк пред'явлені до нього з боку кредиторів вимоги і виконати зобов'я­зання перед бюджетом.

«Про банкрутство», стаття 1.

Бартер (товарний обмін) ─ господарська операція, яка передба­чає проведення розрахунків за товари (роботи, послуги) у будь-якій формі, іншій, ніж грошова, включаючи будь-які види заліку та погашення взаємної заборгованості, внаслідок яких не передба­чається зарахування коштів на рахунки продавця для компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг).

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Безнадійна заборгованість ─ заборгованість, яка відповідає будь-якій з наведених нижче ознак:

─ заборгованість із зобов'язань, за якою минув строк позовної давності;

─ заборгованість, яка виявилася непогашеною внаслідок недостатності майна фізичної чи юридичної особи, оголошеної банкру­том у встановленому законодавством порядку, або юридичної осо­би, що ліквідується;

─ заборгованість, яка виявилася непогашеною внаслідок недостатності коштів, одержаних від продажу на відкритих аукціонах (публічних торгах) майна позичальника, переданого у заставу як забезпечення зазначеної заборгованості, за умови, що інші юри­дичні дії кредитора щодо примусового стягнення іншого майна позичальника не призвели до повного покриття заборгованості;

─ заборгованість, стягнення якої стало неможливим у зв’язку з дією обставин непереборної сили, стихійного лиха (форс-мажору), підтверджених у порядку, передбаченому законодавством;

─ прострочена заборгованість померлих фізичних осіб, а також визнаних у судовому порядку безвісно відсутніми, померлими або недієздатними, а також прострочена заборгованість фізичних осіб, засуджених до позбавлення волі.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Безоплатно надані товари (роботи, послуги) ─ це:

─ товари, що надаються платником податку згідно з договорами дарування, іншими договорами, які не передбачають грошової або іншої компенсації вартості таких матеріальних цінностей і нема­теріальних активів чи їх повернення, чи без укладення таких угод;

─ роботи й послуги, що надаються платником податку без вимоги про компенсацію їх вартості;

─ товари, передані юридичній чи фізичній особі на відповідальне зберігання і використані нею в її виробничому або господарсь­кому обороті.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Безповоротна фінансова допомога ─ це:

─ сума коштів, передана платнику податку згідно з договорами дарування, іншими подібними договорами, які не передбачають відповідної компенсації чи повернення таких коштів (за винятком бюджетних дотацій і субсидій), чи без укладення таких угод;

─ сума безнадійної заборгованості, відшкодована кредитору по­зичальником після списання такої безнадійної заборгованості;

─ сума заборгованості платника податку перед іншою юридичною чи фізичною особою, що залишилася нестягнутою після закінчення строку позовної давності;

─ кредит або депозит, наданий платнику податку без встановлення строків повернення його основної суми, за винятком кредитів, наданих під безстрокові облігації, та депозитів до запитання у банківських установах.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Біржова операція ─ угода, що відповідає сукупності зазначених нижче умов:

─ якщо вона являє собою купівлю-продаж, поставку та обмін товарів, допущених до обігу на товарній біржі;

─ якщо її учасниками є члени біржі;

─ якщо вона подана до реєстрації та зареєстрована на біржі не пізніше наступного за здійсненням угоди дня.

«Про товарну біржу», стаття 15.

Благодійна діяльність ─ безкорислива діяльність благодійних ор­ганізацій, що не передбачає одержання прибутків від цієї діяльності.

«Про благодійництво та благодійні організації», стаття 1.

Бухгалтерський облік ─процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», стаття 1.

Бюджет ─ план утворення і використання фінансових ресурсів для забезпечення функцій, що здійснюються органами державної влади України, органами влади Автономної Республіки Крим та місцевими радами народних депутатів.

«Про бюджетну систему України», стаття 1.

Бюджетна система. Складається з Державного бюджету Ук­раїни, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів.

«Про бюджетну систему України», стаття 1.

Бюджетне відшкодування ─ сума, що підлягає поверненню платнику податку з бюджету у зв'язку з надмірною сплатою подат­ку у випадках, визначених цим Законом.

«Про податок на додану вартість», стаття 1.

Бюджетний устрій ─ організація і принципи побудови бюджет­ної системи, її структури, взаємозв'язок між окремими ланками бю­джетної системи, Б. у. України визначається з урахуванням держав­ного устрою і адміністративно-територіального поділу України.

«Про бюджетну систему України», стаття 1.

Валові витрати виробництва та обігу ─ сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, по­слуг), які придбаваються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 5.

Валовий дохід ─ загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітно­го періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі, виключній (морській) економічній зоні, так і за їх межами.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 4.

Валовий дохід від страхової діяльності ─ сума страхових внесків, страхових платежів або страхових, премій, за винятком су­ми валових внесків, переданих у перестрахування, отриманих (на­рахованих) страховиками протягом звітного періоду за договорами страхування і перестрахування ризиків на території України або за її межами.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 7.

Валовий дохід страховика. Визначається як сума доходу від страхової діяльності, прибутку від проведення страхування життя, прибутку від позареалізаційних операцій та іншої реалізації, змен­шених на виплати страхових, сум та страхового відшкодування, відрахування у централізовані страхові резервні фонди та у технічні резерви, інші, ніж резерв незароблених премій.

«Про страхування», стаття 31.

Валютний дериватив ─ стандартний документ, який засвідчує право продати та/або купити валютну цінність на обумовлених умовах у майбутньому. Правила випуску та обігу В. д. установлю­ються Національним банком України.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Валютні кошти (валютні цінності) ─ іноземна валюта готівкою, платіжні документи (чеки, векселі, тратти, депозитні сертифікати, акредитиви і т. ін.) в іноземній валюті, цінні папери (акції, облігації, купони до них, бони, векселі та інші) в іноземній валюті, золото та інші дорогоцінні метали у вигляді зливків, пластин і монет, а також сертифікати, облігації, варанти та інші цінні папери, номінал яких виражено у золоті, дорогоцінні камені.

«Про зовнішньоекономічну діяльність», стаття 1.

Ввізна вантажна митна декларація ─ заява, що містить відо­мості про товари та інші предмети і транспортні засоби, які вво­зяться на митну територію України, мету їх ввезення з-за меж митного кордону України або про зміну мит-ного режиму для таких то­варів та інших предметів і транспорт-них засобів, а також інфор­мацію, необхідну для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, нарахування митних платежів.

«Про гербовий збір», стаття 1.

Вексель ─ цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зо­бов'язання: векселедавця сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику В. (векселедержателю). Випускаються два види В.; простий і переказний.

«Про цінні папери і фондову біржу», стаття 21.

Види іноземних інвестицій. Іноземні інвестиції можуть здійсню­ватись у вигляді:

─ іноземної валюти. що визнається конвертованою Національ­ним банком України;

─ валюти України ─ у разі реінвестицій в об’єкт первинного інве­стування чи в будь-які інші об’єкти інвестування відповідно до зако­нодавства України за умови сплати податку на прибуток (доходи);

─ будь-якого рухомого і нерухомого майна та пов'язаних з ним майнових прав;

─ акцій, облігацій, інших цінних паперів, а також корпоративних прав (прав власності на частку (пай) у статутному фонді юри­дичної особи, створеної відповідно до законодавства України або законодавства інших країн), виражених у конвертованій валюті;

─ грошових вимог та права на вимоги виконання договірних зо­бов'язань, які гарантовані першокласними банками і мають вартість у конвертованій валюті, підтверджену згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями;

─ будь-яких прав інтелектуальної власності, вартість яких у кон­вертованій валюті підтверджена згідно із законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а та­кож підтверджена експертною оцінкою в Україні, включаючи ле­галізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг,
ноу-хау тощо;

─ прав на здійснення господарської діяльності, включаючи пра­ва на користування надрами та використання природних ресурсів, наданих відповідно до законодавства або договорів, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно із законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями;

─ інших цінностей відповідно до законодавства України.

«Про режим іноземного інвестування», стаття 2.

Види обов'язкового страхування. В Україні здійснюються такі В. о. с:

а)медичне страхування;

б) державне особисте страхування військовослужбовців і військовозобов’язаних, призваних на збори;

в) державне особисте страхування осіб рядового, начальницько­го та вільнонайманого складу органів і підрозділів внутрішніх справ;

г) державне обов’язкове особисте страхування медичних і фар­мацевтичних працівників на випадок інфікування вірусом імуно­дефіциту людини під час виконання ними службових обов’язків;

д) державне обов’язкове особисте страхування працівників митних органів;

е) державне обов’язкове особисте страхування працівників прокуратури;

є) державне страхування життя і здоров’я народних депутатів;

ж) державне особисте страхування службових осіб державної контрольно-ревізійної служби в Україні;

з) державне особисте страхування службових осіб державних податкових інспекцій;

і) державне обов’язкове страхування службових осіб державних органів у справах захисту прав споживачів;

к) особисте страхування працівників відомчої та сільської по­жежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд);

л) державне страхування посадових осіб інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю:

м) державне страхування спортсменів вищих категорій;

н) державне страхування працівників державної лісової охорони;

о) страхування життя і здоров’я спеціалістів ветеринарної ме­дицини;

п) страхування життя і здоров’я суддів;

р) державне страхування донорів крові та/або її компонентів;

с) особисте страхування від нещасних випадків на транспорті;

т) страхування членів екіпажу та авіаційного персоналу;

у) страхування працівників замовника авіаційних робіт, осіб, пов’язаних із забезпеченням технологічного процесу під час виконання авіаційних робіт, та пасажирів, які перевозяться за його заявкою без придбання квитків;

ф) страхування ризикових професій народного господарства від нещасних випадків;

х) страхування відповідальності повітряного перевізника і ви­конавця повітряних робіт щодо відшкодування збитків, заподіяних пасажирам, багажу, пошті, вантажу;

ц) страхування відповідальності експлуатанта повітряного судна за збитки, які можуть бути завдані ним під час виконання авіаційних робіт;

ч) страхування цивільної відповідальності власників транспор­тних засобів;

ш) страхування авіаційних суден;

щ) обов’язкове страхування врожаю сільсько-господарських культур і багаторічних насаджень у радгоспах та інших державних сільськогосподарських підприємствах.

«Про страхування», стаття 6.

Види цінних паперів ─ акції, облігації внутрішніх республікан­ських і місцевих позик, облігації підприємств, казначейські зо­бов'язання республіки, ощадні сертифікати, векселі.

«Про цінні папери і фондову біржу», Стаття 3.

Виключне право ─ право, коли жодна особа, крім тієї, якій на­лежить авторське право або суміжні права, не може використову­вати твір, не маючи на те відповідного дозволу (ліцензії).

«Про авторське право і суміжні права», стаття 4.

Виконавче провадження ─ сукупність дій органів і посадових осіб, спрямованих на примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), які здійснюються на підставах, у спосіб та в межах повноважень, визначених законодавством.

«Про виконавче провадження», стаття 1.

Виробник реклами ─ особа, яка повністю або частково здійс­нює виробництво реклами.

«Про рекламу», Стаття 1

Відкрите акціонерне товариство ─ акціонерне товариство, акції якого можуть розповсюджуватися шляхом відкритої передплати й купівлі-продажу на біржах.

«Про господарські товариства», стаття 25.

Відповідальне зберігання ─ господарська операція платника податку, що передбачає передання згідно з договорами схову ма­теріальних цінностей на зберігання іншій особі без права їх викори­стання у господарському обороті такої фізичної чи юридичної осо­би, з подальшим поверненням цих матеріальних активів платнику податку без зміни їхніх якісних або кількісних характеристик.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Відповідальне зберігання матеріальних цінностей державного резерву ─ зберігання закладених до державного резерву матеріаль­них цінностей у постачальника (виробника) або одержувача (спо­живача) без надання йому права користуватися цими матеріальни­ми цінностями до прийняття у встановленому порядку рішення про відпуск їх з державного резерву.

«Про державний матеріальний резерв», стаття 2.

Відходи ─ будь-які речовини, матеріали і предмети, що утво­рюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого ви­користання за місцем утворення чи виявлення, та яких їхній власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.

«Про відходи», стаття 1.

Внутрішньогосподарський (управлінський) облік ─ система об­робки та підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством.

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», стаття 1.

Господарська діяльність ─ будь-яка діяльність, у тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом та обміном матеріаль­них і нематеріальних благ, що виступають у формі товару.

«Про зовнішньоекономічну діяльність», стаття 1.

Господарська операція ─ дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підприємства.

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», стаття 1.

Гральний бізнес ─ діяльність, пов'язана із влаштуванням кази­но, інших гральних місць (домів), гральних автоматів за грошовим або майновим виграшем, проведенням ─ лотерей (крім держав­них) та розіграшів з видачею грошових виграшів у готівковій формі ─ позабанківськими установами або у майновій формі на місці. Казино, інші гральні місця (доми) повинні займати окремі приміщення або будівлі та мати гральний зал для відвідувачів (крім гральних автоматів та більярдних столів).

«Про патентування деяких видів підприємницької діяльності», стаття 5.

Гудвіл ─ нематеріальний актив, вартість якого визначається як різниця між балансовою вартістю активів підприємства та його звичайною вартістю як цілісного майнового комплексу, що виникає внаслідок використання кращих управлінських якостей, домінуючої позиції на ринку товарів (робіт, послуг), нових техно­логій тощо. Вартість Г. не підлягає амортизації та не враховується у визначенні валових витрат платника податку.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Давальницька сировина ─ сировина, матеріали, напівфабрика­ти, комплектуючі вироби, енергоносії, ввезені на митну територію України іноземним замовником (чи закуплені іноземним замовни­ком за іноземну валюту в Україні) або вивезені за її межі українським замовником для використання у виробленні готової продукції з подальшим поверненням усієї продукції або її частини до країни влас­ника (чи реалізацією в країні виконавця замовником або за його до­рученням виконавцем) або вивезенням до іншої країни. Готова про­дукція може бути реалізована в Україні, якщо Д. с, з використанням якої вироблено цю продукцію, ввезена іноземним замовником на митну територію України чи закуплена іноземним замовником за іноземну валюту в Україні. Право власності на імпортовану Д. с. та вироблену з неї готову продукцію належить іноземному замовнику.

«Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах», стаття 1.

Демпінг ─ продаж товарів за цінами, нижчими від контрактних на міжнародних товарних ринках, за умови, що низький рівень ціни не зумовлюється відповідним рівнем витрат виробництва цьо­го товару.

«Про зовнішньоекономічну діяльність», стаття 1.

Депозит (вклад) ─ кошти, які надаються фізичними чи юридичними особами в управління резиденту, визначеному фінансовою організацією згідно із законодавством України, або нерезиденту на строк та під процент.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Депозитарій цінних паперів ─ юридична особа, яка провадить виключно депозитарну діяльність і може здійснювати кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів.

«Про Національну депозитарну систему та особливості елек­тронного обігу цінних паперів в Україні», стаття 1.

Депозитарна діяльність ─ надання послуг щодо зберігання цінних паперів незалежно від форми їх випуску, відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, обслуговування операцій на цих рахунках (включа­ючи кліринг і розрахунки за угодами щодо цінних паперів) та обслуго­вування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів.

«Про Національну депозитарну систему та особливості елек­тронного обігу цінних паперів в Україні», стаття 1.

Депонент ─ юридична чи фізична особа, яка користується по­слугами зберігача на підставі договору про відкриття рахунка в цінних паперах.

«Про Національну депозитарну систему та особливості елек­тронного обігу цінних паперів в Україні», стаття 1.

Державна служба в Україні ─ професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті щодо практич­ного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів. Ці особи є державними служ­бовцями і мають відповідні службові повноваження.

«Про державну службу», стаття 1.

Державний реєстр фізичних осіб ─ платників податків та інших обов'язкових платежів ─ автоматизований банк даних, створений для забезпечення єдиного державного обліку фізичних осіб, які зо­бов’язані сплачувати податки, збори, інші обов'язкові платежі до бюджетів та внески до державних, цільових фондів у порядку і на умовах, що визначаються законодавчими актами України.

«Про Державний реєстр фізичних осіб-платників податків та інших обов'язкових платежів», стаття 1.

Державні послуги ─ будь-які платні послуги, обов'язковість от­римання яких встановлюється законодавством та які надаються фізичним чи юридичним особам органами виконавчої влади, орга­нами місцевого самоврядування і створеними ними установами та організаціями, що утримуються коштом відповідних бюджетів. До Д. п. не входять податки, збори (обов’язкові платежі), виз­начені Законом України «Про систему оподаткування».

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 7.

Дериватив ─ стандартний документ, що засвідчує право та/або зобов'язання придбати чи продати цінні папери, матеріальні або нематеріальні активи, а також кошти на визначених ним умовах у майбутньому. Стандартна (типова) форма Д. та порядок їх випу­ску та обігу встановлюються законодавством. До Д. належать: форвардний контракт, ф'ючерсний контракт та опціон. Відповідно до виду цінностей деривативи розподіляються на: фондовий Д.. ва­лютний Д. і товарний Д..

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Дивіденди ─ платіж, що провадиться юридичною особою на користь власників (довірених осіб власника) корпоративних прав, емітованих такою юридичною особою, у зв’язку з розподілом час­тини її прибутку. До Д. не входять виплати юридичної особи, пов'язані зі зворотним викупом акцій, часток (паїв), раніше еміто­ваних такою юридичною особою.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Довгостроковий договір (контракт) ─ будь-який договір на ви­готовлення, будівництво, установку або монтаж матеріальних цінностей, що входитимуть до складу основних фондів замовника або складових частин таких основних фондів, а також на створен­ня нематеріальних активів, пов'язаних з таким виготовленням, будівництвом, установкою або монтажем (послуг типу «інжині­ринг», науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт та розробок), за умови, що такий контракт не планується завершити раніше ніж через 9 місяців з моменту здійснення перших витрат або отримання авансу (передоплати).

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 7.

Додаткова заробітна плата ─ винагорода за працю понад уста­новлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні та ком­пенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій.

«Про оплату праці», стаття 2.

Д оходи з джерелом їх походження з України ─ будь-які доходи, отримані резидентами або нерезидентами від будь-яких видів їхньої діяльності на території України, включаючи проценти, дивіденди, роялті та будь-які інші види пасивних доходів, сплачених резидента­ми України, доходи від надання резидентам або нерезидентам в оренду (користування) майна, розташованого в Україні, включа­ючи рухомий склад транспорту, приписаного до портів, розташова­них в Україні, доходи від продажу нерухомого майна, розташовано­го в Україні, доходи, отримані у вигляді внесків та премій на стра­хування і перестрахування ризиків на території України, а також до­ходи страховиків-резидентів від страхування ризиків страхувальників-резидентів за межами України, інші доходи від господарської діяльності на митній території України або на територіях, що пере­бувають під контролем митних служб України (у зонах митного контролю, на спеціалізованих ліцензійних митних складах тощо).

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Експорт (експорт товарів) ─ продаж товарів іноземним суб'єк­там господарської діяльності, та вивезення товарів через митний кордон України, включаючи реекспорт товарів, крім передачі май­на суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності іноземному суб'єкту господарської діяльності за кордоном як натуральної частки участі у формуванні статутного капіталу при спільній господарській ді­яльності. При цьому термін реекспорт (реекспорт товарів) означає продаж іноземним суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності та вивезення за межі України товарів, раніше імпортованих на її тери­торію.

«Про зовнішньоекономічну діяльність», стаття 1.

Емісійний дохід ─ сума перевищення доходів, отриманих підприємством від первинної емісії (випуску) власних акцій та інших корпоративних прав, над номіналом таких акцій (інших кор­поративних прав).

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Емітент цінних паперів ─ юридична особа, яка від свого імені випускає цінні папери і зобов’язується виконувати обов'язки, що випливають з умов їх випуску.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Єдиний митний тариф України ─ систематизований звіт ставок мита, яким обкладаються товари та інші предмети, що ввозяться на митну територію України або вивозяться за межі цієї території.

«Про єдиний митний тариф», стаття 1.

Завдання на проектування ─ документ, у якому містяться вимо­ги замовника до планувальних, архітектурних, інженерних і техно­логічних рішень та властивостей об'єкта архітектури, його основ­них параметрів, вартості та організації його будівництва і який складається відповідно до архітектурно-планувального завдання, технічних умов.

«Про архітектурну діяльність», стаття 1.

Загальний строк позовної давності ─ загальний строк для захи­сту права за позовом особи, право якої порушено (позовна давність). Установлюється на три роки.

Цивільний кодекс України, стаття 71.

Закрите акціонерне товариство ─ акціонерне товариство, акції якого розподіляються між засновниками і не можуть розповсюджу­ватися шляхом підписки, купуватися та продаватися на біржі.

«Про господарські товариства», стаття 25.

Заробітна плата ─ винагорода, обчислена, зазвичай, у грошо­вому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноваже­ний ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір 3. п. залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства.

«Про оплату праці», стаття 1.

Зведений бюджет України ─ сукупність усіх бюджетів, що вхо­дять до складу бюджетної системи України.

«Про бюджетну систему України», стаття 2.

Звичайна ціна ─ ціна реалізації товарів (робіт, послуг) продав­цем, що містить суму нарахованих (сплачених) процен-тів, вартість іноземної валюти, яка може бути отримана у разі їх продажу осо­бам, які не пов’язані з продавцем при звичайних умовах ведення господарської діяльності. У разі, коли ціни внутрішньої реалізації підлягають державному регулюванню згідно із законодавством, звичайною вважається ціна, встанов-лена згідно з принципами та­кого регулювання. У разі, коли продаж (відчуження) товарів (ва­лютних цінностей) здійсню-ється у примусовому порядку згідно із законодавством, 3. ц. вважається ціна, фактично отримана при та­кому продажі.

Звичайна процентна ставка за депозит ─ ставка, яка визначається за методикою, встановленою Національним банком України. Якщо податкові органи за результатами документальних перевірок мають підстави для висновків щодо правомірності виз­начення рівня 3. ц. платником податку, ці органи мають право звернутися із запитом, а платник податку зобов’язаний за таким за­питом надати обгрунтування рівня таких цін.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Звітний (податковий) період ─ період, за який платник податку зобов’язаний проводити розрахунки податку та сплачувати його до бюджету.

«Про податок на додану вартість», стаття 1.

Зворотний лізинг (оренда) ─ господарська операція фізичної чи юридичної особи, що передбачає продаж основних фондів фінансовій організації з одночасним зворотним отриманням таких основних фондів такою фізичною чи юридичною особою в оперативний або фінансовий лізинг.

«Про податок на додану вартість», стаття 1.

Зобов'язання підприємства ─ заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди.

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», стаття 1.

Зовнішньоекономічна діяльність ─ діяльність суб’єктів госпо­дарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами.

«Про зовнішньоекономічну діяльність», стаття 1.

Імпорт (імпорт товарів) ─ закупвля в іноземних суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності товарів та їх ввезення на тери­торію України, включаючи закупівлю товарів, призначених для влас­ного споживання установами та організаціями України, розташо­ваними за її межами.

«Про зовнішньоекономічну діяльність», стаття 1.

Інвестиція ─ господарська операція, що передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно. І. поділяються на капітальні, фінансові та реінвестиції.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Інвестиційний податковий кредит ─ це відстрочка плати податку на прибуток, що надається суб’єкту підприємницької діяльності на визначений строк з метою збільшення його фінансових ресурсів для здійснення інноваційних програм, з подальшою компенсацією відстрочених сум у вигляді додатко-вих надходжень податку через загальне зростання прибутку, що буде отримане внаслідок реалізації інноваційних програм.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Індексація ─ встановлений актами законодавства України ме­ханізм підвищення грошових доходів громадян, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати їм подорожчання спожив­чих товарів і послуг. І. є частиною державної системи соціального захисту громадян, спрямована на підтримання купівельної спро­можності їхніх грошових доходів, особливо соціально уразливих верств населення ─ пенсіонерів, інвалідів, неповних і багатодітних сімей, а також молоді, яка навчається.

«Про індексацію грошових доходів населення», стаття 1.

Інжиніринг ─ надання послуг (виконання робіт) зі складання технічних завдань, проведення наукових досліджень, складання проектних пропозицій, проведення техніко-економічних обстежень та інженерно-розвідувальних робіт з будівництва об’єктів, розроблення технічної документації, проектування та конструкторське опрацювання об'єктів техніки і технології, консультації та авторський нагляд під час монтажних та пусконалагоджувальних робіт, а також консультації економічного, фінансового або іншого характеру, пов'язані з такими послугами (роботами).

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Іноземна валюта ─ валюта готівкою, грошові знаки (банкноти, бі­лети державної скарбниці, монети), що знаходяться в обігу та є закон­ним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені або ті, що вилучаються з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, які знаходяться в обігу; платіжні документи у грошових одиницях іноземних держав та міжнародних розрахунко­вих одиницях, кошти у грошових одиницях іноземних держав, міжна­родних розрахункових одиницях та у діючій на території України валюті з вільною конверсією, які знаходяться на рахунках та вкладах у банківсько-кредитних установах на території України та за її межами.

«Про зовнішньоекономічну діяльність», стаття 1.

Іноземні інвестиції ─ всі види майнових та інтелектуаль-них цінностей, що вкладаються іноземними особами.

«Про зовнішньоекономічну діяльність», стаття 1.

Іпотечний сертифікат (у тому числі іпотечний сертифікат участі та іпотечний сертифікат з фіксованою дохідністю)─ особливий вид цінного папера, забезпечений іпотечними активами або іпотеками відповідно до закону.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Казначейські зобов'язання ─ боргові цінні папери, що еміту­ються державою в особі її уповноважених органів, розмі-щуються виключно на добровільних засадах серед фізичних та юридичних осіб і засвідчують внесення їхними власниками грошових коштів до бю­джету та дають право на отримання фінансового доходу або інші майнові права, відповідно до умов їх випуску.

«Про Національний банк України», стаття 1

Капітальна інвестиція ─ операція, яка передбачає придбання будинків, споруд, інших об’єктів нерухомої власності, інших основ­них фондів та нематеріальних активів, які підлягають амортизації.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Кліринг ─ отримання, звірка та поточні оновлення інфор-мації, підготовка бухгалтерських та облікових документів, необхідних для виконання угод щодо цінних паперів, визна-чення взаємних зо­бов’язань, що передбачає взаємозалік, забезпечення та гарантуван­ня розрахунків за угодами щодо цінних паперів.

«Про Національну депозитарну систему та особливості елек­тронного обігу цінних паперів в Україні», стаття 1.

Колективне сільськогосподарське підприємство ─ добровільне об’єднання громадян у самостійне підприємство для спільного ви­робництва сільськогосподарської продукції та товарів, що діє на засадах підприємництва і самоврядування. К. с. п. є юридичною особою, має розрахунковий та інші рахунки в установах банку і пе­чатку зі своїм найменуванням. К. с. п. можуть на добровільних за­садах об’єднуватися в спілки (об’єднання), бути засновниками акціонерних товариств, які діють на основі своїх статутів.

«Про колективне сільськогосподарське підприємство», ст. 1.

Командитне товариство ─ товариство, в якому разом з одним чи більше учасників, які здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть відповідальність за зобов’язан­нями товариства всім своїм майном, є один чи більше учасників, відповідальність яких обмежується вкладом у майні товариства (вкладників).

«Про господарські товариства», стаття 75.

Консолідований іпотечний борг ─ зобов’язання за договорами про іпотечний кредит, реформовані кредитодавцем відповідно до закону.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Консорціуми ─ тимчасові статутні об’єднання промисло-вого і банківського капіталу для досягнення спільної мети.

«Про підприємства в Україні», стаття 3.

Концерни ─ статутні об’єднання підприємств промисло-вості, наукових організацій, транспорту, банків, торгівлі тощо на основі повної фінансової залежності від одного чи групи підприємців. Об’єднання діють на основі договору чи стату-ту, що затверд­жується їхніми засновниками або власниками. Підприємства, які вхо­дять до складу зазначених організацій-них структур, зберігають права юридичної особи.

«Про підприємства в Україні», стаття 3.

Корпоративні права ─ право власності на частку (пай) у статут­ному фонді (капіталі) юридичної особи, включаючи права на уп­равління, отримання відповідної частки прибутку такої юридичної особи, а також частки активів у разі її ліквідації відповідно до чин­ного законодавства.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Корпорації ─ договірні об’єднання, створені на основі поєднан­ня виробничих, наукових та комерційних інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників.

«Про підприємства в Україні», стаття 3.

Країна експорту ─ країна походження товару, що імпортується в Україну. К. є. може вважатися також країна-посередник (митний союз або економічне угруповання), за винятком випадків, коли за­значений товар перевозиться транзитом через цю країну, в ній не ви­робляється або в цій країні немає порівнянної ціни для цього товару.

«Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну», стаття. 1.

Країна походження ─ країна (митний союз або економічне угруповання), в якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці чи обробці.

«Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну», стаття 1.

Кредит ─ кошти й матеріальні цінності, що надаються резиден­тами або нерезидентами у користування юридичним або фізичним особам на визначений строк та під процент. Кредит розподіляється на фінансовий К., товарний К. і К. під цінні папери, що засвідчують відносини позики.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Кредитор ─ громадянин або юридична особа, яка має підтвер­джені належними документами майнові вимоги до боржника, крім кредиторів, майнові вимоги яких повністю забезпечені заставою.

«Про банкрутство», стаття 3.

Лізингова (орендна) операція ─ господарська операція (крім операцій з фрахтування (чартера) морських суден та інших транспортних засобів) фізичної чи юридичної особи (орендодав-ця), що передбачає надання основ­них фондів або землі у користування іншим фізичним чи юридич­ним особам (оренда-рям) за орендну плату та на визначений строк. Опе­рації з лізингу (оренди) цілісних майнових комплексів державних підприємств регулюються відповідним законодавством. Л. (о.) о. здійснюються у вигляді оперативного лізингу (оренди), фінансово­го лізингу (оренди), зворотного лізингу (оренди), оренди землі та оренди житлових приміщень.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Ліквідаційна комісія. Утворюється призначеними арбітражним судом ліквідаторами. До її складу входить також розпорядник май­на боржника. Л. к. управляє майном банкрута; здійснює інвентари­зацію та оцінку майна банкрута; визначає ліквідаційну масу і розпо­ряджається нею; вживає заходів до стягнення дебіторської заборгованості; реалізує майно банкрута і здійснює інші заходи, спрямо­вані на задоволення вимог кредиторів відповідно до Законів Укра­їни. Дії Л. к. мо­жуть бути оскаржені в арбітражному суді.

«Про банкрутство», стаття 16.

Ломбардна операція ─ операція фізичних чи юридичних осіб з отримання коштів від юридичної особи, кваліфікованої як фінансова установа згідно із законодавством України, під заставу товарів або валютних цінностей. Ломбардні операції є різновидом кредиту під заставу.

«Про оподаткування прибутку підприємств», Стаття 1.

Марка акцизного збору ─ спеціальній знак, яким маркуються алкогольні напої та тютюнові вироби. Її наявність на цих товарах підтверджує сплату акцизного збору, легальність ввезення та ре­алізації на території України цих виробів. М. а. з. для алкогольних напоїв і тютюнових виробів, вироблених в Україні, відрізняються від марок для імпортованих алкогольних напоїв і тютюнових ви­робів дизайном і кольором.

«П ро акцизний збір па алкогольні напої та тютюнові вироби», стаття 1.

Маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів ─ накле­ювання марки акцизного збору в порядку, передбаченому Поло­женням про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного збору, маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

«Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби», стаття 1.

Матеріальний актив ─ основні фонди та оборотні активи у будь-якому вигляді, що відрізняється від коштів, цінних паперів, деривативів і нематеріальних активів.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Митна вартість товару ─ ціна, що фактично сплачена або підлягає сплаті за товари та інші предмети, які підлягають митно­му обкладанню, на момент перетину митного кордону України. Під час визначеня митної вартості до неї включають ціну товару, зазначену в рахунку-фактурі, а також такі фактичні втрати, якщо їх не включено до рахунка-фактури:

─ на транспортування, навантаження, розвантаження, перевантаження та страхування до пункту перетину митного кордону України;

─ комісійні та брокерські;

─ плату за використання об’єктів інтелектуальної власнос-ті, що належить до зазначених товарів та інших предметів і яка повинна бути оплачена імпортером (експортером) прямо чи побічно як умова їх ввезення (вивезення).

«Про єдиний митний тариф», стаття 16.

Мінімальна заробітна плата ─ законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місяч­ну, погодинну норму праці (обсяг робіт).

«Про оплату праці», стаття 3.

Місце торгівлі ─ місце реалізації товарів, обладнане електрон­ним контрольно-касовим апаратом або де є товарно-касова книга, в яких фіксується виручка від продажу алкогольних напоїв і тютю­нових виробів незалежно від того, чи оформляється через них про­даж інших товарів.

«Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюно­вими виробами», стаття 1.

Місцезнаходження суб'єкта підприємницької діяльності (юри­дичної особи) ─ місцезнаходження (місце проживання) одного із засновників або місцезнаходження за іншою адресою, що підтвер­джується договором оренди або іншим відповідним договором.

«Про підприємництво», стаття 8.

Монопольна ціна ─ ціна, що встановлюється суб’єктом госпо­дарювання, що займає монопольне становище на ринку, і призво­дить до обмеження конкуренції або порушення прав споживача.

«Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності», стаття 1.

Науково-інформаційна діяльність ─ сукупність дій, спрямова­них на задоволення потреб громадян, юридичних осіб і держави у науково-технічній інформації, що полягає в її збиранні, аналітич­но-синтетичній обробці, фіксації, зберіганні, пошуку і поширенні.

«Про науково-технічну інформацію», стаття 1.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку ─ нормативно-правовий акт, затверджений Міністерством фінансів України, що визначає принципи та методи ведення бухгалтерсько­го обліку і складання фінансової звітності, що це суперечать міжна­родним стандартам.

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», стаття 1.

Невиробничі фонди ─ капітальні активи, що не використовують­ся у господарській діяльності платника податку.

До них належать:

─ капітальні активи (або їх структурні компоненти), які підпада­ють під визначення групи 1 основних фондів, включаючи орендо­вані;

─ капітальні активи, які підпадають під визначення груп 2 і 3 ос­новних фондів, які є невід’ємною частиною, розмішені або викори­стовуються для забезпечення діяльності Н. ф., що підпадають під визначення групи 1 основних фондів або вилучені з місця ведення господарської діяльності платника податку та передані у безоплат­не користування особам, які не є платниками цього податку.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 8.

Незаконна торговельна діяльність ─ здійснення угод купівлі-продажу товарів чи інших предметів з ухиленням від реєстрації в установленому порядку з метою одержання неконтрольованого державою прибутку, якщо ці дії вчинено протягом року після на­кладення адміністративного стягнення за порушення порядку за­няття підприємницькою діяльністю у сфері торгівлі.

Кримінальний кодекс України, стаття 155-6.

Нематеріальний актив ─ об’єкти інтелектуальної, в тому числі промислової власності, а також інші аналогічні права, визнані у по­рядку, встановленому відповідним законодав-ством, об’єктом пра­ва власності платника податку.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1

Неплатоспроможність банку ─ неспроможність протягом одно­го місяця виконати законні вимоги кредиторів; зменшення розміру власних коштів до суми, що становить менше 1/3 суми, встановле­ної Національним банком України як мінімально необхідної.

«Про Національний банк України», стаття 1.

Нерезиденти ─ юридичні особи та суб’єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представ­ництва тощо) з місцезнаходженням за межами України, які ство­рені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства іншої держави. Розташовані на території України дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні представ­ництва іноземних держав, міжнародні організації та їх представ­ництва, що мають дипломатичні привілеї та імунітет, а також представництва інших іноземних організацій і фірм, які не здійснюють підприємницької діяльності відповідно до законодавства України.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Неустойка (штраф, пеня) ─ визначена законом або договором грошова сума, яку боржник повинен сплатити кредиторові в разі невиконання або неналежного виконання зобов'язання, зокрема в разі прострочення виконання. Н. (ш., п.) може забезпечуватися ли­ше дійсна вимога. Кредитор не вправі вимагати сплати Н. (ш., п.), якщо боржник не несе відповідальності за невиконання або нена­лежне виконання зобов'язання.

Цивільний кодекс України, стаття 179.

Облікова політика ─ сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності.

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», стаття 1.

Облікова ставка Національного банку України ─ виражена у відсотках плата, що береться Національним банком України за рефінансування комерційних банків шляхом купівлі векселів до на­стання строку платежу з них і утримується з номінальної суми век­селя. Облікова ставка є найнижчою серед ставок рефінансування і є орієнтиром ціни на гроші.

«Про Національний банк України», стаття 1.

Оперативний лізинг ─ договір лізингу, за яким лізингоодержу­вач на своє замовлення отримує у платне користування від лізингодавця об'єкт лізингу на строк, менший від строку, за який аморти­зується 90% вартості об'єкта лізингу, визначеної в день укладення договору. Після закінчення строку договору О.л. він може бути продовжений або об'єкт лізингу підлягає поверненню лізингодавцю і може бути повторно переданий у користування іншому лізингоодержувачу за договором лізингу.

«Про лізинг», стаття 4.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Особливості оподаткування юридичних осіб | Список рекомендованих джерел
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 1822; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.366 сек.