Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Фінансово-правова відповідальність, фінансові санкції за порушення податкового законодавства

Основним видом відповідальності за порушення податко­вого законодавства є фінансово-правова відповідальність.

Фінансово-правову відповідальність можна визначити як застосування до порушника таких фінансово-правових норм за­ходів державного примусу уповноваженими державними орга­нами, які накладають на правопорушника додаткові обтяження майнового характеру.

Фінансово-правова відповідальність має такі специфічні ознаки:

1) суб'єктами фінансово-правової відповідальності є як фізичні, так і юридичні особи;

2) фінансові санкції завжди мають майновий характер;

3) характеризується особливим процесуальним порядком реалізації.

Фінансово-правова відповідальність реалізується у ви­гляді фінансових санкції.

Фінансові санкції - це заходи державного примусу, пе­редбачені фінансово-правовими нормами, які накладають на правопорушника додаткові обтяження у вигляді пені та штрафів.

Усі фінансово-правові санкції поділяються на два види:

• правовідповідальні;

• штрафні (каральні).

Правовідновлювальні санкції спрямовані на усунення шкоди, спричиненої державі фінансовим правопорушенням. Іс­нує два види правовідновлювальних санкцій.

1. Стягнення всієї суми прихованого або заниженого платежу в бюджет у формі податку.

2. Пеня. її можна визначати як установлену законодав­ством грошову суму, яку платник податку або збору повинен сплатити у разі сплати належних сум податку чи збору в пізніші, порівняно зі встановленими законодавством про податки та збо­ри, строки. Функція пені полягає в тому, щоб компенсувати державі шкоду, а саме збитки, які вона несе у зв'язку з несвоєча­сною сплатою в бюджет податку або збору відповідними суб'єктами.

Таким чином, фінансово-правова пеня - це додаткові витрати для правопорушника. Розмір пені як фінансово-правової санкції встановлюється в законодавчому порядку.

Каральні (штрафні) фінансово-правові санкції встанов­люються за фінансові правопорушення з метою покарання пра­вопорушника. Вони встановлюються у вигляді штрафів.

Види штрафів, які відносять до фінансових санкцій за по­рушення податкового законодавства, та їхні розміри перелічено в ст. 17 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетними та державними цільови­ми фондами".

Фінансовий штраф має кілька особливостей:

• не може бути замінений іншим стягненням, а також уповноважений орган не має права за своїм розсудом звільняти від накладання штрафу;

• виключається можливість стягнення штрафу й оскар­ження постанови про накладання штрафу в порядку проваджен­ня у справах про адміністративні стягнення;

• нерідко фінансовий штраф накладається разом зі стяг­ненням недоїмки з податків і пені;

• фінансові штрафи накладаються контролюючими ор­ганами й самостійно сплачуються платниками податків.

Фінансові санкції можуть бути накладені як на юридич­них осіб, так і на громадян - платників податків. Вони застосо­вуються незалежно від причин, за яких сталося порушення по­даткового законодавства.

Чинним законодавством України передбачено як добро­вільну оплату, так і примусове стягнення фінансових санкцій.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Види відповідальності за порушення по­даткових норм | Тема: Тепловое излучение
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 749; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.01 сек.