Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Методи правового регулювання

У розмежуванні галузей права головну роль поряд із предметом відіграє специфічний метод правового регулювання із властивими йому юридичними засобами, які впливають на суспільні відносини. Метод - це додатковий захід або спосіб для розмежування однієї галузі від іншої. Спосіб, що використовується наукою для пізнання її предмету. Вважається, що предмету кожної галузі права має відповідати метод правового регулювання. Зараз в юридичній літературі ця позиція втрачає своє значення і обговорюється проблема дослідження метода правового регулювання відносно права цілком.

Однак первинними методами, всезагальними є метод імперативного регулювання (адміністративно-правовий) і метод диспозитивного регулювання (цивільно-правовий).

АП не має якогось особливого метода, притаманного тільки цій галузі права. Оскільки предмет АП складають різнорідні відносини, то слід говорити не про єдиний метод правового регулювання, а про їх різноманітність. Залежно від того, про які суспільні правовідносини, що є складовою частиною предмета АП, йдеться, і буде застосовуватися відповідний метод (метод рівноправності сторін - в майнових відносинах, дозволу - в господарських, влади та підпорядкування - в організаційно-управлінських).

Аграрному праву притаманні три основних загальних метода правового регулювання. 1. Метод дозволу (диспозитивний) - учасникам аграрних правовідносин дозволяється здійснювати певні види діяльності (дозвіл користуватися загальнорозповсюдженими корисними копалинами, надання ліцензій на здійснення певних видів діяльності). 2. Метод приписів (імперативних указівок) - учасникам відносин встановлюються певні межі поведінки (встановлення допустимих норм вміщення нітратів у с/г продукції). 3. Метод заборони (імперативний) - це пряма заборона на будь-які дії (нецільове використання земель с/г призначення, експорт продукції без ліценції).

Особливості правового регулювання аграрних відносин зумовлені специфікою цих відносин, яка проявляється в першу чергу в різноманітності організаційно-правових форм підприємництва в с/г. Правове регулювання відносин, що виникають в таких формуваннях, здійснюється ними самими, їх органами управління, шляхом прийняття актів локального характеру (в тому числі на основі норм, прийнятих державними органами, що мають рекомендаційних характер). Таке саморегулювання є відмінною рисою методу саме АП.

Професор В.З. Янчук, поряд з загальними методами, виділяє і специфічні методи правового регулювання, які знаходять своє відображення у внутрішніх та зовнішніх аграрних правовідносинах. Внутрішні методи: членський,дотримання технологій, дисципліни та законодавства; локально-правового регулювання, трудової участі у виробничо-господарській діяльності, колективного прийняття рішень, врахування і неврахування рекомендацій. Зовнішні методи: дозвільно-ліцензійний, договірно-комерційний, рекомендацій державних органів.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Предмет аграрного права | Система аграрного права
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 1077; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.013 сек.