Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Предмет аграрного права

Однією з головних умов визнання будь-якої великої системи правових норм галуззю права є наявність специфічних суспільних відносин, що регулюються цими нормами. Тобто специфічні суспільні відносини і є предметом галузі права. Об'єктивною основою формування аграрного права як особливої галузі права є наявність великої сфери суспільних відносин, які потребують особливого правового регулювання. Це відносини з виробництва с/г продукції, її переробки та реалізації. Причому головними серед них є суспільні відносини, які складаються в процесі виробництва с/г продукції. Саме вони впливають на інші відносини. Чинне законодавство, зокрема ЗУ “Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001-2004 р.р.”, “Про с\г кооперацію” вимагає, щоб відносини в області виробництва с/г продукції були не тільки складовою предмета, а їх визначним елементом. Наприклад, якщо підприємство займається виробництвом с/г продукції, але виробляє її в обсязі менш ніж 50% від загального обсягу виробництва, воно не може бути визнано сільськогосподарським і не підпадає під дію цього закону. Таким чином, основні і визначальні відносини - це відносини з виробництва с/г продукції. Інші складові цього комплексу повинні носити характер підпорядкований відносинам з виробництва с/г продукції.

Питання про АП та його юридичну природу на протязі багатьох десятиріч залишається дискусійним. З цього приводу існує декілька точок зору.

1. Заперечення самостійного існування цієї комплексної галузі права і визнання тільки галузі аграрного законодавства.

2. АП - це комплексна, спеціалізована галузь права.

3. АП – самостійна основна галузь права.

4. Норми права, що регулюють аграрні відносини відносяться до аграрно-господарського права.

5. АП є підгалуззю господарського права.

Дійсно, якщо ми будемо класифікувати норми, що регулюють аграрні відносини за ознакою видової однорідності, ми не побачимо єдиної правової спільності, яка б складала самостійну галузь права в традиційному розумінні. У той же час класифікація цих норм за сферою їх застосування виявляє, що всі вони виходять на один предмет правового регулювання - на аграрні суспільні відносини. Різногалузеві за своїм характером відносини - земельні, майнові, трудові, організаційно-управлінські виявляються зв'язаними між собою, взаємодіють і обумовлюють один одного. Вони мають загальну сферу — виробництво с/г продукції. Таким чином, АП регулює відносини, які являють собою комплекс земельних, майнових, трудових, організаційно-управлінських відносин, заснованих на приватній, державній, комунальній власності, що складаються в сфері діяльності с/г підприємств та їх об'єднань, а також діяльності ФГ та ОСГ громадян. Саме тому АП є комплексною галуззю права (також право торгівельного мореплавства, повітряне право, страхове право тощо).

В якості основного елемента необхідно виділити земельні відносини, пов'язані з с/г виробництвом. До сфери аграрних відносин при цьому відносяться лише ті земельні відносини, які пов'язані з використанням землі як головного засобу виробництва, природного ресурсу в с/г виробництві та просторового базису для розміщення с/г об'єктів. Коло земельних відносин що регулюються аграрним законодавством значно розширилося у зв'язку з проведенням земельної реформи, яка передбачає перерозподіл земель, скасування монополії державної власності на землю, активний розвиток приватної власності на землю, формування земельного ринку. В зв'язку з цим в законодавстві передбачається значну увагу приділити регулюванню земельних відносин, особливо праву власності на землю та іншим речовим правам на неї, оренді, купівлі-продажу землі. Звичайно, що загальні основи правового регулювання цих відносин можуть і повинні бути визначені нормами цивільного права, однак, специфіка цих відносин не може бути урахована цими нормами і має визначатися спеціальним законодавством, яке є частиною аграрного законодавства. Землі с/г призначення надаються с/г виробникам на праві власності і користування, в тому числі і оренди. Землі одночасно є об'єктом земельного і аграрного права. Тобто суспільні відносини, які виникають з приводу земель с/г призначення є однією зі складових частин предмета АП. Коло цих відносин охоплює порядок та умови виникнення права власності на землю і права землекористування, зміст цих правомочностей, а також питання раціонального використання та охорони земель с/г призначення.

Трудові відносини в с/г підприємствах регулюються не тільки нормами аграрного права, а і трудовим законодавством. При цьому норми трудового права в повній мірі регулюють трудові відносини в державних та комунальних с/г підприємствах. Що ж стосується трудових відносин, наприклад у с/г виробничих кооперативах, то праця їх членів регулюється переважно нормами аграрного законодавства - локальними нормами цього кооперативу: статутом, правилами внутрішнього розпорядку, різними положеннями. Норми трудового законодавства розповсюджуються на ці відносини як гарантії та захист трудових прав їх членів. Йдеться про правила щодо недійсності умов трудового договору, що погіршують положення працівників порівняно із законодавством про працю та інших протиріччях трудовому законодавству.

Організаційно-управлінські відносини в аграрному секторі також є предметом регулювання аграрного і адміністративного права, причому адміністративне право регулює лише зовнішні організаційно-управлінські відносини с/г підприємств. Внутрішні ж відносини регулюють норми аграрного права.

В процесі своєї діяльності с/г підприємства вступають у відносини з різними підприємствами, установами, громадянами (постачання, збут продукції, виробничо-технічне обслуговування), тобто мають місце договірні, цивільно-правові відносини, які теж є частиною предмета АП.

Таким чином, предмет АП - це аграрні суспільні відносини, які являють собою комплекс відносин (земельних, майнових, трудових, організаційно-управлінських та інших), що складаються в процесі виробництва с/г продукції, її переробки та реалізації с/г підприємствами та їх об'єднаннями, а також у взаєминах із державою.

Існує і інше тлумачення предмета АП, згідно з яким предметом АП є відносини, які можна розділити на дві групи: внутрішньогосподарські та зовнішньогосподарські. Внутрішні - це всі відносини, що виникають в результаті організації виробництва усередині підприємства і відносини між с/г підприємством та його працівниками, між структурними підрозділами підприємства. Зовнішні - це відносини з приводу матеріально-технічного забезпечення, виробничо-технічного обслуговування, реалізації продукції, відносини з державою та іншими суб'єктами господарювання. Якщо внутрішні відносини регулюються переважно нормами аграрного права, то зовнішні - нормами суміжних галузей.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Поняття агарного права | Методи правового регулювання
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 330; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.01 сек.