Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Підзаконні правові акти
Такими джерелами є Укази Президента, Постанови та розпорядження КМУ, накази, інструкції, що приймаються Міністерствами та відомствами.

Укази Президента видаються для термінового правового врегулювання питань, що мають загальнодержавне значення. В основному вони спрямовані на: здійснення приватизації майна і на прискорення аграрної та земельної реформи. Отже, такими виступають:

Указ "Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи в сфері с/г виробництва" від 10.11.1994 р. Ним передбачені: передача землі у колективну власність с\г підприємств; розподіл землі на паї без виділення їх в натурі (на місцевості); видача кожному члену КСП сертифіката на право приватної власності на земельну частку (пай). Право на земельну частку (пай) може бути об'єктом цивільно-правових угод. Власники земельних паїв мають право на їх основі утворювати асоціації, спілки, господарські товариств. Однак, ЗК до 01.01.2005 р. заборонено внесення права на земельну частку (пай) до статутного фонду господарських товариств.

Указ "Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність с/г підприємствам та організаціям" від 08.08.1995 р. Встановлено, що паюванню підлягають с\г угіддя, передані у власність с/г підприємствам. Паювання земель радгоспів відбувається після перетворення їх в КСП. При паюванні вартість та розміри в умовних кадастрових гектарах земельних паїв всіх членів підприємства є рівними. Видача сертифікатів здійснюється райдержадміністраціями і у випадку виходу власника паю із с/г підприємства за його заявою земельна ділянка відводиться в натурі (на місцевості). Після відведення, громадянам видається державний акт на право власності на землю, а сертифікат повертається в місцеву адміністрацію.

Указ "Про захист прав власників земельних паїв" від 21.04.1998 р. Встановлено, що у випадку відчуження шляхом купівлі-продажу права на земельний пай, переважне право на його придбання мають члени с/г підприємств. Цивільно-правові договори із земельними паями після нотаріального оформлення підлягають державній реєстрації.

Указ "Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектору економіки" від 03.12.1999 р. Передбачено реформування КСП у підприємства, засновані на приватній формі власності шляхом забезпечення вільного виходу членів КСП із земельними паями; запровадження обов'язкового укладання підприємствами, які використовують землю для с/г потреб, договорів оренди земельного і майнового паю з власниками цих часток з виплатою орендної плати; передбачається спрощений порядок реєстрації договорів оренди земельного та майнового паїв.

Указом передбачена підтримка розвитку ОСГ та ФГ шляхом створення із земель запасу та резервного фонду громадських пасовищ, створення обслуговуючих кооперативів як неприбуткових організацій. Участь на конкурсних засадах с/г підприємств, заснованих на приватній власності, у виконанні державних програм, фінансування яких здійснюється за рахунок бюджетних коштів. Прискорення формування необхідної інфраструктури аграрного ринку в т.ч. товарних бірж, оптових ринків, агроторгових домів, заготівельних кооперативів — яка б забезпечувала заготівлю та реалізацію продукції і постачання с/г підприємствам необхідних матеріально-технічних ресурсів.

Указ "Про забезпечення економічних інтересів і соціального захисту працівників соціальної сфери села, та вирішення окремих питань, що виникли в процесі земельної реформи" від 12.04.2000 р. передбачає надання у користування особам, які працюють у соціальній сфері села із земель запасу та резервного фонду земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства.

Указ "Про Основні засади розвитку соціальної сфери села" від 20.12.2000 р. с прямований на поліпшення життя в соціальному аспекті сільських жителів, на посилення їх соціального захисту, збільшення доходів селян, надання державної підтримки для розвитку ОСГ.

Указ "Про заходи щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектору економіки" від 29.01.2001 р. с прямований на створення сприятливих умов для розвитку підприємництва та орендних відносин на селі. Передбачає комплекс заходів щодо уточнення розмірів паїв колишніх членів КСП, які не були одержані ними в натурі; приведення у відповідність із законодавством установчих документів реорганізованих підприємств; створення комісій з організації вирішення майнових питань.

Указ “Про Основні напрямки земельної реформи на 2001-2005 рр.” від 30.05.2001 р. окреслює завдання щодо проведення такої реформи та встановлює терміни їх виконання.

Важливе місце серед підзаконних нормативних актів займають постанови КМУ:

"Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від крадіжки, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей" від 22.01.1996 р. встановлює, що сума шкоди у випадку знищення тварин визначається по закупівельним цінам на момент відшкодування шкоди із застосуванням коефіцієнту 1,5 (тобто це підвищена матеріальна відповідальність).

“Про затвердження Типового положення про інспекцію державного технічного нагляду обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації” від 12.01.1996 р. -на Інспекцію покладається завдання по нагляду за додержанням правил технічної експлуатації і ремонту с/г машин, а також якістю та умовами зберігання мастильно-паливних матеріалів.

“Про особливості проведення санації підприємств АПК" від 16.06.1998 р. згідно з яким для запобігання банкрутству підприємствам АПК надається фінансова підтримка, в тому числі і на безповоротній основі.

В системі аграрних відносин виникають такі питання, врегулювання яких вимагає прийняття правових актів різними Міністерствами і відомствами. Це акти ФДМУ (Положення про порядок відчуження основних засодів, що є державною власністю”), НБУ (Порядок ведення касових операцій в національній валюті в Україні), Міністерства аграрної політики (Рекомендації щодо реструктуризації с.г підприємств) тощо.

Характерною особливістю джерел АП є те, що важливе місце серед відомчих підзаконних актів займають документи, які носять рекомендаційний характер, або виступають як примірні зразки. Правила цих норм набувають юридичної сили лише після того, як будуть покладені у основу локальних нормативних актів і затверджені вищими органами самоврядування с/г підприємств. Такими актами є: Рекомендації по оплаті праці в колгоспах, прийняті Радою Міністрів УРСР 1976 р., Примірне положення про підсобні підприємства та промисли у колективних, державних с/г підприємствах, міжгосподарських організаціях та інших агропромислових формуваннях" затв. Мін с/г та продовольства в березні 1994р., Методичні рекомендації щодо порядку передачі земельної частка (паю) в натурі із земель колективної власності членам колективних с/г підприємств і організацій, - затв. Мін с/г та продовольства та Держкомземом; Рекомендації щодо обчислення трудових внесків членів колективних сільськогосподарських підприємств, у тому числі реорганізованих (наказ Мінагрополітики від 29.03.2001 р.). Названі акти містятьрекомендації щодо спрощеної процедури виходу членів КСП із господарства з належними їм земельними паями; щодо виділення єдиним масивом земельних ділянок групі власників паїв; щодо розширення ОПГ за рахунок земельних паїв без створення юридичної особи та ін.

Такі нормативні акти беруться кожним підприємством за основу і змінюються з урахуванням особливостей кожного конкретного господарства, на відміну від типових нормативних актів, які є обов'язковими.

Серед джерел АП особливе місце посідають акти місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування. Практично всім областям України властиві свої кліматичні та виробничі с/г особливості. Крім того, розміщення промисловості і аграрного виробництва нерівномірне. Ці обставини впливають на характер, зміст та спрямованість аграрного виробництва. Саме такі питання місцевого значення і вирішуються місцевими органами. Наприклад, головою Харківської обласної державної адміністрації кожного року приймається розпорядження "Про утворення фонду продовольчих ресурсів в області" (зерно, цукор, борошно), встановлюється порядок фінансування господарств, які є учасниками цього процесу.

 
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 476; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.011 сек.