Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Для самостійної роботи

 

1. Види рахунків та порядок їх відкриття в органах Державної казначейської служби України

Рахунки, які відкриваються в органах ДКСУ, відповідно до порядку їх функціонування та призначення коштів, поділяються на бюджетні та небюджетні.

Бюджетні рахунки - рахунки, які відкриваються в органах Казначействі України для зарахування надходжень, здійснення операцій клієнтів з бю­джетними коштами та здійснення операцій, пов'язаних з обслуговуван­ням зовнішніх і внутрішніх боргових зобов'язань, загальнодержавних ви­датків, а також рахунки для обліку операцій із фінансування бюджетів.

Бюджетні рахунки для зарахування надходжень (рахунки за надходжен­нями) - рахунки для зарахування податкових, неподаткових та інших над­ходжень, справляння яких передбачено законодавством України, включаючи трансферти, дарунки, гранти та кошти, залучені до бюджетів від розміщення цінних паперів, отриманих кредитів тощо.

Бюджетні рахунки для операцій клієнтів за бюджетними коштами — ра­хунки для здійснення операцій за асигнуваннями, передбаченими на виконан­ня відповідних програм і заходів у державному та місцевих бюджетах, які від­криваються розпорядникам та одержувачам коштів і поділяються на:

- реєстраційні рахунки, які відкриваються розпорядникам коштів бюдже­тів за відповідними кодами бюджетної класифікації видатків для обліку операцій з виконання загального фонду кошторисів;

- спеціальні реєстраційні рахунки, які відкриваються розпорядникам ко­штів бюджетів за відповідними кодами бюджетної класифікації видатків для обліку операцій з виконання спеціального фонду кошторисів;

- рахунки одержувачів коштів, які відкриваються одержувачам коштів бю­джету за відповідними кодами бюджетної класифікації видатків загаль­ного та/або спеціального фондів для обліку операцій з виконання плану використання бюджетних коштів;

- рахунки, які відкриваються розпорядникам бюджетних коштів для здій­снення загальнодержавних видатків.

Інші бюджетні рахунки - рахунки, які відкриваються за відповідними ко­дами бюджетної класифікації для здійснення операцій з обслуговування вну­трішніх та зовнішніх боргових зобов'язань держави та, в окремих випадках, здійснення загальнодержавних видатків, передбачених Законом України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік.

Рахунки для обліку операцій з фінансування бюджетів — рахунки, які від­криваються для обліку операцій з фінансування бюджетів, передбачених За­коном України про Державний бюджет України на відповідний рік.

Бюджетні рахунки відкриваються щорічно на початок нового бюджетного періоду відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік. У разі неприйняття Закону на відповідний рік відкриваються рахунки попереднього бюджетного періоду. Спеціальні реєстраційні рахунки, на яких зберігаються залишки коштів для покриття відповідних витрат у на­ступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення, від­криваються у наступному бюджетному періоді з перенесенням невитрачених у попередньому періоді залишків коштів, які були одержані на виконання від­повідних завдань.

Небюджетні рахунки - рахунки, які відкриваються органами Казначей­ства України у випадках, передбачених законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, підприємствам, установам, організаціям за операціями, що не відносяться до операцій за виконанням бюджетів.

Рахунки відкриваються відповідно до Плану рахунків бухгалтерського об­ліку виконання державного та місцевих бюджетів та Інструкції про відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій по виконанню бюджетів у системі Казначейства України.

Для відкриття бюджетних асигнувань головним розпорядникам та розпо­рядникам бюджетних коштів нижчого рівня, розподілу виділених асигнувань загального та спеціального фондів бюджетів підвідомчим установам (одержу­вачам бюджетних коштів) та використання бюджетних асигнувань з ураху­ванням прийнятих зобов'язань в органах ДКСУ відкриваються такі види бю­джетних рахунків: для головних розпорядників бюджетних коштів - зведені особові, особові, реєстраційні рахунки, а для розпорядників нижчого ступеня особові та реєстраційні рахунки. Зокрема, кожний із цих видів рахунків роз­поділяється на підвиди:

1) особові рахунки:

- зведені особові рахунки головних розпорядників за коштами, отримани­ми із загального фонду державного бюджету,

- особові рахунки для обліку коштів до розподілу загального фонду дер­жавного бюджету,

- зведені особові рахунки головних розпорядників за коштами, отримани­ми зі спеціального фонду державного бюджету;

- особові рахунки для обліку коштів до розподілу спеціального фонду державного бюджету;

2) реєстраційні рахунки для обліку коштів загального фонду державного бю­джету;

3) спеціальні реєстраційні рахунки:

- спеціальні реєстраційні рахунки для обліку спеціальних коштів;

- спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів на виконання окре­мих доручень;

- спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших власних коштів;

- спеціальні реєстраційні рахунки для обліку субвенцій, одержаних з бю­джету іншого рівня;

- спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших коштів спеціального

фонду, що надходять за розподілом вищестоящих розпорядників коштів; - спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших коштів спеціального фонду, що безпосередньо зараховуються на рахунки установ; 4) рахунки для обліку депозитних сум розпорядників коштів бюджету.

Розрахунково-касове обслуговування розпорядників, одержувачів коштів, а також інших клієнтів здійснюється органами Казначейства України відпо­відно до умов договорів між органом ДКСУ і власниками рахунків.

Інструкцією про відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій по виконанню бюджетів у системі Казначейства України визначені ознаки коду­вання та аналітичні параметри рахунків:

1.Особові рахунки для обліку коштів до розподілу загального фонду дер­жавного бюджету:

3511KOVVVN*

де К— ключ, що вираховується автоматично,

О - ознака коштів - загальний фонд державного бюджету;

VW— код відомчої класифікації розпорядника коштів бюджету;

N— параметр (довільна комбінація цифр), що забезпечує унікальність но­меру рахунку відповідним набором аналітичних параметрів.

При цьому необхідно заповнити такі параметри: назва клієнта, код за ЄДРПОУ, код відомчої класифікації, код функціональної класифікації.

2.Реєстраційні рахунки для обліку коштів загального фонду державного бюджету:

3521KOVVVN,

де аналітичні параметри є аналогічними особовому рахунку 3511.

3.Особові рахунки для обліку коштів до розподілу спеціального фонду державного бюджету

3512KVVVN,

де аналітичними параметрами є назва клієнта, код за ЄДРПОУ, код відомчої класифікації, код функціональної класифікації.

4.Зведені особові рахунки головних розпорядників за коштами, отрима­ними із загального фонду державного бюджету

3513KOVVVN,

де аналітичними параметрами є назва клієнта, код за ЄДРПОУ, код відомчої класифікації.

5.Зведені особові рахунки головних розпорядників за коштами, отрима­ними із спеціального фонду державного бюджету

3514KVVVN,

де аналітичними параметрами є назва клієнта, код за ЄДРПОУ, код відомчої класифікації.

6.Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку спеціальних коштів

3522К1VVVN,

аналітичними параметрами є код клієнта за Є ДРПОУ, код відомчої класифі­кації код функціональної класифікації.

7. Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів на виконання окре­мих доручень

3522K2VVVN,

де аналітичними параметрами є код клієнта за Є ДРПОУ, код відомчої класифі­кації, код функціональної класифікації, Рахунки для обліку депозитних сум

2312KVWN,

де аналітичними параметрами є код клієнта за Є ДРПОУ, код відомчої класифікації

8.Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших власних коштів

3522K4VWN,

де аналітичними параметрами є код клієнта за Є ДРПОУ, код відомчої класифікації.

9.Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку субвенцій, одержаних з бюджету іншого рівня

3522K5VVVN,

де аналітичними параметрами є код клієнта за СДРПОУ, код відомчої класифі­кації, код функціональної класифікації.

10.Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших коштів спеціаль­ного фонду, що надходять за розподілом вищестоящих розпорядників коштів

3522K6VVVN,

де аналітичними параметрами є код клієнта за СДРПОУ, код відомчої класифі­кації, код функціональної класифікації.

11.Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших коштів спеціаль­ною фонду, що безпосередньо зараховуються на рахунки установ

3522K7VVVN,

де аналітичними параметрами є код клієнта за СДРПОУ, код відомчої класифі­кації, код функціональної класифікації.

12.Рахунки одержувачів коштів бюджету

371IKVVVN,

де аналітичними параметрами є код клієнта за СДРПОУ, код відомчої класи­фікації, код функціональної класифікації, за якими одержувач коштів отримує кошти з бюджету.

13.Рахунки інших клієнтів

3712KN,

Де аналітичними параметрами є код клієнта за СДРПОУ тощо.

14.Рахунки для надходжень коштів до загального фонду державного бю­джету

3111KSSSN,

Де SSS - символ банку, що відповідає коду бюджетної класифікації за дохо­дами. При цьому аналітичними параметрами таких рахунків є код бюджетної класифікації за доходами, код відповідної податкової інспекції, код управління (відділення) Казначейства (за символом звітності банку 210 необхідно додат­ково вводити аналітичний параметр — код відомчої класифікації).

15.Рахунки для зарахування надходжень коштів спеціального фонду дер­жавного бюджету, які направляються на спеціальні видатки,

3121KSSSN.

При цьому аналітичними параметрами таких рахунків є код бюджетної класифікації за доходами, код відповідної податкової інспекції, код управління (відділення) Казначейства (за символами звітності банку 093 «Надходження до галузевих інноваційних фондів» та 068 «Надходження коштів до галузевих фондів охорони праці» необхідно додатково вводити аналітичний параметр - код відомчої класифікації).

16.Рахунки для зарахування коштів, що розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету,

3131KSSSN.

При цьому аналітичними параметрами таких рахунків є код бюджетної класи­фікації за доходами, код відповідної податкової інспекції, код управління (відді­лення) Казначейства.

17.Рахунки для зарахування коштів, які підлягають розподілу між дер­жавним і місцевими бюджетами,

3311KSSSN.

При цьому аналітичними параметрами таких рахунків є код бюджетної класифікації за доходами, код відповідної податкової інспекції, код управління (відділення) Казначейства, код території.

18.Рахунки для зарахування коштів, тимчасово віднесених на доходи дер­жавного бюджету, що підлягають розподілу,

34I1KSSSN.

При цьому аналітичними параметрами таких рахунків є код бюджетної класифікації за доходами, код відповідної податкової інспекції, код управління (відділення) Казначейства, код території.

19.Рахунки для зарахування інших коштів, тимчасово віднесених на до­ходи державного бюджету,

3412KN.

При цьому аналітичними параметрами таких рахунків є код бюджетної класифікації за доходами, код відповідної податкової інспекції, код управління (відділення) Казначейства, код території,

20.Рахунки для акумулювання коштів загального фонду державного бю­джету

3112К1 — «перший котловий»,

3112К2 - «другий котловий»;

3112K3 - «третій котловий».

21.Рахунки для акумулювання коштів спеціального фонду, які направля­ються на спеціальні видатки,

3122KSSSN.

22.Рахунки для акумулювання коштів, що розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету,

3132KSSSN.

Відкриття бюджетних рахунків для зарахування надходжень

Щорічно на початок нового бюджетного періоду, відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України» на новий бюджетний період та Бюджетного кодексу України Казначейство України централізовано відкриває бюджетні рахунки для зарахування надходжень до державного та місцевих бюджетів. У разі неприйняття Закону України «Про Державний бюджет Укра­їни» на відповідний рік переоформлюються рахунки попереднього бюджет­ного періоду.

Рахунки для зарахування надходжень управління (відділення) Казначей­ства відкриваються за заявою, оформленою за встановленим зразком на під­ставі даних, отриманих від органів державної податкової служби. Заяви УД­КСУ (ВДКСУ) подають ГУДКСУ в АРК, областях, містах Києві та Севастопо­лі, де вказується перелік видів надходжень державного та місцевих бюджетів, які мобілізуються на території, що обслуговується управлінням (відділення). Зазначені заяви складаються за кожним видом бюджетів. На підставі поданих заяв з переліком видів надходжень, що мобілізуються на відповідній терито­рії, ГУДКСУ провадиться блокування рахунків за тими видами надходжень, що не мобілізуватимуться на відповідній території.

ГУДКСУ формують особові справи на УДКСУ (ВДКСУ), які містять заяву про відкриття рахунків та картку зі зразками підписів та відбитком печатки. У картку включаються зразки підписів осіб, яким згідно з розпорядчими до­кументами органів Казначейства надано право розпорядження рахунками і підписання платіжних та інших розрахункових документів. Картка зі зразка­ми підписів має бути засвідчена підписом керівника чи заступника керівника органу Казначейства України вищого рівня та печаткою.

Структурні підрозділи Казначейства України чи ГУДКСУ з метою відкрит­тя бюджетних рахунків для зарахування надходжень подають службову за­писку про відкриття рахунку за підписом керівника, який ініціює відкриття Цього рахунку з візою Голови Казначейства України (його заступника) чи на­чальника відповідного ГУДКСУ.

ДКСУ та ГУДКСУ формують особові справи, які містять службові записки та зразки підписів керівників структурного підрозділу та ГУДКСУ його заступника, яким відповідно до розпорядчих документів надано право розпоряджатися рахун­ками і підписувати платіжні, розрахункові та інші розпорядчі документи, завірені Годовою Казначейства України (його заступником) чи начальником відповідного

ДКСУ та ГУДКСУ інформують заявників, органи державної податкової служ­би про відкриті рахунки. Іншим органам інформація про відкриті рахунки нада­ється на їх вимогу.

 

 

Відкриття бюджетних рахунків для операцій клієнтів із бюджетними

коштами

Для відкриття бюджетних рахунків за видатками розпорядники коштів бю­джетів подають до органу Казначейства України пакет документів, який міс­тить:

а) заяву про відкриття рахунків встановленого зразка за підписом керів­ника та головного бухгалтера або іншої посадової особи, на яку покла­дено функцію ведення бухгалтерського обліку та складання звітності;

б) копію довідки про включення до Єдиного державного реєстру підпри­ємств та організацій України, засвідчену нотаріально або органом, що видав довідку;

в) копію належним чином зареєстрованого установчого документа (ста­туту, положення, установчого договору), засвідчену органом, який здій­снив реєстрацію, або нотаріально.

г) копію документа, що підтверджує взяття клієнта на облік в органі державної податкової служби, засвідчену органом, що видав доку­мент, або нотаріально;

ґ) картку зі зразками підписів осіб у двох примірниках, яким відповідно до чинного законодавства чи установчих документів клієнта надано право розпоряджатися рахунком та підписувати розрахункові докумен­ти, завірену нотаріально або установою вищого рівня в установленому порядку. У картку включається також зразок відбитка печатки. Право першого підпису не може бути надано головному бухгалтеру та іншим особам, які мають право другого підпису.

Право другого підпису не може бути надано особам, які користуються пра­вом першого підпису.

д) копію документа, іцо підтверджує реєстрацію клієнта у відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально;

е) копії страхових свідоцтв, що підтверджують реєстрацію клієнта у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонді загальнообов'язкового со­ціального страхування України на випадок безробіття, Фонді соціаль­ного страхування з тимчасової втрати працездатності як платника страхових внесків, засвідчені органом, що їх видав, або нотаріально;

є) затверджений кошторис розпорядників бюджетних коштів, крім ви­датків державного бюджету, кошториси для здійснення яких не скла­даються.

Відокремленим підрозділам розпорядників коштів, які розташовані на різ- щд адміністративних територіях і не є юридичними особами, відкриваються тільки спеціальні реєстраційні рахунки з обліку коштів, які надійшли як плата за послуги, що надаються бюджетним установам згідно з чинним законодав­ством. Для відкриття цих рахунків в органі Казначейства України пакет до­кументів значно спрощений.

Одержувачі коштів для відкриття рахунків подають до органу ДКСУ та­кий самий перелік документів, що й розпорядники коштів, за виключенням затвердженого кошторису.

Подані розпорядниками та одержувачами коштів до органу ДКСУ доку­менти формують їх особову справу.

Розпорядники коштів, яким в органах Казначейства України особові спра­ви вже заведені (у минулі бюджетні періоди), обов'язково подають затвердже­ний кошторис на відповідний рік, а одержувачі -- план використання бюджет­них коштів.

Днем відкриття рахунків вважається дата, зазначена на заяві про відкриття рахунків у розділі «Відмітки органу Казначейства». До отримання органами Казначейства України від власників рахунків повідомлення про взяття рахун­ку на облік податковим органом операції за ним здійснюються лише із зара­хування коштів. Датою початку операцій за видатками на рахунках є дата реє­страції отриманого органом Казначейства України зазначеного повідомлення. Повідомлення зберігаються в особових справах, сформованих на кожного роз­порядника та одержувача коштів.

У разі реорганізації установи/організації (злиття, приєднання, поділу, пе­ретворення, виділення), зміни найменування, підпорядкованості рахунки та­кої установи/організації закриваються. Для відкриття нових рахунків подаєть­ся новий пакет документів.

При отриманні документів на відкриття рахунків орган Казначейства України зобов'язаний здійснити перевірку поданих документів, зокрема:

а) підписи осіб на заяві про відкриття рахунку мають бути розшифровані з обов'язковим зазначенням прізвища й ініціалів та ідентифіковані з під­писами в картці зі зразками підписів та відбитком печатки;

б) посвідчувальні написи нотаріуса на документах визнаються, якщо вони відповідають формам, затвердженим наказом Міністерства юсти­ції України від 07.02.94 № 7/5 «Про затвердження форм реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, нотаріальних свідоцтв, посвідчувальних написів на угодах і засвідчувальних документах», зареєстрованим Мі­ністерством юстиції України 02.03.94 за № 38/247 (зі змінами і допо­вненнями).

Відкриття інших бюджетних рахунків та рахунків для обліку операцій з

фінансування бюджетів

Структурні підрозділи органів Казначейства України для відкриття інших бю­джетних рахунків подають такі документи:

а) службову записку про відкриття рахунків за підписом керівника струк­турного підрозділу, який розпоряджається цим рахунком із візою Голо­ви ДКСУ (його заступника) чи начальника ГУДКСУ;

б) зразки підписів керівника структурного підрозділу та/або його заступ­ника (яким відповідно до чинного законодавства та установчих доку­ментів надано право підпису розпорядчих документів), завірені Голо­вою ДКСУ чи начальником ГУДКСУ.

На кожний структурний підрозділ формуються особові справи, які містять вище зазначені документи. Бюджетні рахунки структурним підрозділам від­криваються щорічно на початок нового бюджетного періоду. Днем відкриття рахунків вважається дата візування службової записки Головою ДКСУ (його заступником) чи начальником ГУДКСУ.

Відкриття небюджетних рахунків

Для відкриття небюджетних рахунків підприємства, установи, організації подають до органів Казначейства України ті ж документи, що і для відкрит­тя бюджетних рахунків, окрім кошторису доходів і видатків. Днем відкриття рахунку вважається дата, зазначена на заяві про відкриття рахунку в розділі «Відмітки органу Казначейства». У разі відкриття небюджетного рахунку за ним здійснюються операції лише із зарахування коштів до отримання орга­нами Казначейства повідомлення від власника про взяття рахунку на облік податковим органом. На кожне підприємство, установу чи організацію фор­мується особова справа. Документи на відкриття всіх рахунків подають до ор­гану Казначейства України особи, які мають відповідні повноваження. У разі отримання документів на відкриття рахунків органи Казначейства зобов'язані здійснити перевірку поданих документів.

Усі відкриті рахунки (бюджетні, небюджетні та рахунки, які використову­ються для внутрішніх операцій Казначейства) реєструються у книгах відкри­тих рахунків, які ведуться органами ДКСУ. Відповідальність за правильність відкриття та закриття рахунків покладається на головного бухгалтера (заступ­ника головного бухгалтера) органу ДКСУ на балансі якого відкрито та закри­то ці рахунки.

Закриття рахунків в органах Казначейства України

Бюджетні рахунки, відкриті в поточному бюджетному періоді, закривають­ся не пізніше З1 грудня або на останній день іншого бюджетного періоду. За виняткових обставин міністр фінансів України може визначити інший термін закриття рахунків, який повинен настати не пізніше як через п'ять робочих днів після закінчення бюджетного періоду. У разі змін у чинному законодав­стві бюджетні рахунки можуть закриватися (відкриватися) протягом поточно­го бюджетного періоду.

Рахунки за надходженнями закриваються органами Казначейства України на підставі заяв структурних підрозділів.

Рахунки розпорядників і одержувачів коштів закриваються при реорганіза­ції установи (злитті, приєднанні, поділі, перетворенні, виділенні), зміні назви, організаційно-правової форми на підставі:

а) заяви власника рахунку;

б) рішення органу, на який законодавством покладено функції щодо лікві­дації або реорганізації підприємства, установи чи організації;

в) інших випадків, передбачених чинним законодавством України.

У разі наявності на рахунку, що закривається, залишків коштів орган Каз­начейства на підставі платіжного доручення власника рахунку перераховує їх на інший, відкритий цією установою рахунок, якщо інше не передбачено бю­джетним законодавством.

Особова справа з оформлення рахунку зберігається в органі ДКСУ протя­гом 5 років із моменту закриття рахунку.

 

2. Автоматизація та програмне забезпечення казначейської

справи в Україні

 

Внутрішня платіжна система органів ДКСУ існує сьогодні за принципами функціонування банківської системи й діє, як зазначалося раніше, у контексті учасника Системи електронних платежів НБУ.

Система електронних платежів Національного банку України (СЕП НБУ) - це державна система міжбанківських розрахунків. Необхідною умо­вою для проведення переказу через СЕП НБУ є встановлення банком корес­пондентських відносин з Національним банком України шляхом відкриття ко­респондентського рахунка в Національному банку України. Порядок функці­онування СЕП НБУ, прийняття й виключення з її членів, проведення переказу за допомогою цієї системи та інші питання, пов'язані з діяльністю СЕП НБУ, визначаються Національним банком України.

- Технічний рахунок — інформація в електронній формі, що зберігається в системі моніторингу технічних рахунків та відображається в АРМ-2, поновлюється під час оброблення міжбанківських електронних розрахун­кових документів і фактично відображає стан кореспондентського ра­хунку банківської установи на певний час або обороти філій, що не мають кореспондентських рахунків, на певний час.

-

Програмний комплекс «АС КАЗНА» побудований на основі найсучасні­ших комп'ютерних технологій, зокрема технології Internet, та забезпечує шир­ше коло функціональних можливостей, а його використання вимагає забезпе­чення ефективності функціонування глобальної комп'ютерної мережі органів ДКСУ, наявності в органах ДКСУ висококваліфікованих фахівців у галузі ін­формаційних технологій та телекомунікацій

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Общие сведения. Знание возможностей технических и языковых средств и умение ими пользоваться является необходимым условием успешной работы инженера в САПР | Виклад теоретичного матеріалу
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 476; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.084 сек.