Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Аналіз за об'єктами управління

Внутрішньогосподарський і міжгосподарський аналіз

Галузевий і міжгалузевий аналіз.

Галузевий аналіз - аналіз, методика якого враховує специфіку окремих галузей економіки (промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту, торгівлі тощо).

Міжгалузевий економічний аналіз дозволяє виявити взаємозв'язки окремих галузей, наявність внутрішніх зв'язків між ними, найбільш загальні методологічні риси й особливості господарської діяльності, узагальнити досвід економічного аналізу в різних галузях.

За просторовою ознакою виділяється аналіз внутрішньогосподарський і міжгосподарський. Внутрішньогосподарський аналіз вивчає діяльність лише підприємства, що досліджується, та його структурних підрозділів. При міжгосподарському аналізі порівнюються результати діяльності двох або більше суб'єктів господарювання, що дає можливість надати більш об'єктивну оцінку ефективності діяльності підприємства, вивчити невикористані резерви господарювання.

Виділяють:

економіко-статистичний аналіз - проводять статистичні органи. Застосовується для вивчення масових суспільних явищ на різних рівнях управління: галузі, регіону, держави в цілому.

техніко-економічний аналіз - здійснюють технічні служби підприємства; об'єктом є технічні процеси, що використовуються для виробництва продукції із заданими властивостями та пов'язані з цим матеріальні, трудові й фінансові витрати, а його предметом - причинно-наслідкові зв'язки, що є результатом взаємодії технічних та економічних процесів. Основне завдання техніко-економічного аналізу - оптимізація способів і форм створення конкурентоздатної продукції з мінімальними витратами на її виробництво. Для цього використовуються прийоми технічного й економічного аналізу, що дозволяє підвищити рівень і якість аналітичної роботи. На базі даних техніко-економічного аналізу визначаються граничні виробничі можливості наявних потужностей, рівень їх використання, вирішуються завдання завантаження устаткування, можливість і доцільність зміни режиму його діяльності, визначаються напрями підвищення виробничої потужності підприємства - технічне переозброєння, реконструкція, розширення;

соціально-економічний аналіз - проводять економічні служби підприємства, статистичні органи. Завдання аналізу - дослідження можливостей подальшого соціально-економічного розвитку колективів, підвищення трудової мотивації та її впливу на економіку підприємства. Об'єктом аналізу є соціальні процеси та їх вплив на результати діяльності, предметом дослідження - причинно-наслідкові зв'язки, які визначають соціально-економічний розвиток трудового колективу;

економіко-екологічний аналіз - здійснюється службами охорони навколишнього середовища. Досліджується взаємодія екологічних та економічних процесів, пов'язаних зі збереженням і покращанням навколишнього середовища та витратами на екологію. Основним завданням екологічного аналізу є дослідження причин, які погіршують екологічну ситуацію, та розробка відповідних управлінських рішень. Об'єктом дослідження є екологічні та економічні процеси, пов'язані з покращанням екологічної ситуації; предметом - причинно-наслідкові зв'язки, що є результатом взаємодії екологічних й економічних процесів з покращання взаємодії суб'єкта і природи;

маркетинговий аналіз - проводить служба маркетингу. Застосовується для вивчення зовнішнього середовища функціонування підприємства: для вивчення ринків збуту, ринків сировини, вивчення конкурентоспроможності підприємства, для вивчення попиту і пропозиції, формування цінової політики, вивчення комерційних ризиків (ризикового прибутку), для розробки тактики і стратегії маркетингової діяльності.

1.6 Метод економічного аналізу

Під методом економічного аналізу розуміють сукупність прийомів і способів дослідження економічних явищ і процесів шляхом виявлення та визначення взаємозв’язку і зміни їх параметрів, кількісного та якісного вимірювання впливу окремих факторів і їх сукупності на цю зміну. Застосування методу економічного аналізу дозволяє вивчити становлення та розвиток економічних явищ і процесів.

Одним з варіантів є умовне розподілення методів на кількісні та якісні. Однак така формалізація не повною мірою охоплює всі методи. Таким чином доцільно буде розподілити методи і прийоми економічного аналізу наступним чином:

1. Загальнонаукові методи:

– аналіз;

– синтез;

– індукція;

– дедукція

2. Економіко-логічні методи і прийоми ("розрахунково-аналітичні" у Мошенський С.З. та інш.; "традиційні" у Мниха Є.В.):

– методи порівняння;

– методи елімінування;

– статистичні методи;

– балансові методи.

3. Евристичні методи:

– експертні методи;

– психологічні методи.

4. Економіко-математичні методи та моделі

– математичного аналізу;

– прикладної математичної статистики й економетрії;

– математичного програмування;

– дослідження операцій, масового обслуговування; теорія ігор

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Попередній, оперативний і ретроспективний аналіз | Економіко-логічні методи і прийоми
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 654; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.015 сек.