Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Економіко-логічні методи і прийоми

Загальнонаукові методи

У процесі пізнання широко використовуються такі найважливіші інструменти, як аналіз, синтез, експеримент, моделювання. З аналізу починається осмислення наукових фактів.

У загальному розумінні аналіз (від грецького analisis - розкладання об'єкту, що вивчається, на частини, на властиві цьому об'єкту складові) є одним із методів пізнання явищ, предметів і процесів у природі та суспільстві. Щоб зрозуміти його сутність, необхідно розглянути філософське розуміння теорії пізнання.

Аналіз виступає у діалектичній, суперечливій єдності з "синтезом"

Синтез (від грецького - sinthesis) - поєднання раніше розподілених елементів досліджуваного об'єкту в єдине ціле.

Перехід від аналізу факторів до теоретичного синтезу здійснюється за допомогою взаємодоповнюючих методів пізнання дійсності - індукції та дедукції.

Індукція (від лат. inductio - наведення) - метод переходу від знання окремих фактів до знання загального.

Дедукція (від лат. deductio - виведення) - метод руху думки від загального до часткового, виведення із загальних посилань наслідків часткового характеру.

Види аналізу: Горизонтальний, вертикальний, трендовий, одномірний, багатомірний

Поняття: Абсолютні величини, відносні величини, середні величини, абсолютне відхилення, відносне відхилення, ряди динаміки, абсолютний приріст, темп зростання, темп приросту, індивідуальний індекс, зведений індекс

Елімінування відноситься к способу виміру впливу факторів у детермінованому аналізі.

Елімінувати – означає усунути, виключити вплив всіх факторів на величину результативного показника, крім одного. При цьому виходять з умовного припущення, що всі фактори є некорельованими, тобто змінюються незалежно один від одного: спочатку змінюється один, а всі інші залишаються без зміни, потім змінюється другий, третій і т.д., за умовами незмінності інших. Це дає можливість визначити вплив кожного фактору на величину показника, що досліджується окремо від інших.

Способи аналізу: спосіб ланцюгових підстановок, спосіб абсолютних різниць, спосіб відносних різниць, індексний спосіб, пропорційного ділення, часткової участі, інтегральний, логарифмічний, тощо.

1.6.3 Евристичні методи:

а) Експертні методи:

Індивідуальні: метод інтерв’ю, метод анкетування.

Колективні методи: методика комісії (проведення комісій, нарад, конференцій, семінарів, "круглих столів"); методика "відстороненого оцінювання", метод Дельфі.

б) Психологічні методи: Метод "мозкової атаки (штурму)"; метод контрольних запитань; метод морфологічного аналізу

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Аналіз за об'єктами управління | Узагальнення і оформлення результатів економічного аналізу
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 1083; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.011 сек.