Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Види і форми умовних рефлексів


Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Існує велика різноманітність умовних рефлексів, які відрізняються залежно від характеру реф­лекторної відповіді, умовних подразників і типу рецепторів, ще сприймають подразнення. За цією ознакою розрізняють вегетативні і соматорухові умовні рефлекси. Умовні рефлекси, при яких рефлекторна відповідь проявляється в діяльності внутрішніх органів, відносять до вегетативних (харчові, дихальні, серцево-судинні та ін.). А умовні рефлекси, що пов'язані з діяльністю скелетних м'я­зів, відносять до соматорухових.

Умовні рефлекси можуть утворюватись у природних умовах життєдіяльності тварини при дії подразників, які є природними оз­наками безумовних рефлексів. Наприклад, вид і запах їжі є при­родними натуральними подразниками. Умовні рефлекси, утворені на ці подразники, називають натуральними.

Натуральні умовні рефлекси швидко утворюються і відзнача­ються великою стійкістю. Але сигналом для їжі або іншого виду діяльності може бути будь-який подразник, який в природних умо­вах не пов'язаний із сприйняттям їжі, наприклад світло, звук, змі­ни температури та ін. Умовні рефлекси на такі індиферентні под­разники називають штучними.

Форми умовних рефлексів. Будь-які подразники, що надходять у кору великого мозку із зовнішньою та внутрішнього середовищ, при певній силі їх можуть набути сигнального значення, тобто на них можуть утворюватися умовні рефлекси. При цьому умовні реф­лекси утворюються як на поодинокі подразники, так і на комплекс їх, що частіше зустрічається в природних умовах життєдіяльності організму.

Співвідношення між умовним подразником і підкріпленням, що склалися в процесі утворення умовного рефлексу, визначають його форму. В тих випадках, коли умовний подразник і підкріплення ді­ють одночасно, утворюються рефлекси, які називають збіжними. Коли підкріплення дається через 5...30 с після початку дії умовно­го подразника, то такий рефлекс носить назву відставленого. Якщо від початку дії умовного подразника до безумовно-рефлекторного підкріплення проходить більше однієї хвилини (1...3хв), такі умов­ні рефлекси називаються запізнювальними.Умовні рефлекси можуть утворюватись також у тих випадках, коли безумовне підкріплення дається через деякий час після закінчення дії умовного подразника. Це слідові рефлекси тому, що тимчасовий нервовий зв'язок утворюється не на безпосереднє збуд­ження, а на слідових його процесах, що тривають у нейронах кори після припинення дії умовного подразника. Рефлекси цього типу мають велике значення для формування рухових навичок, в яких кожний руховий акт є умовним подразником для переходу до ви­конання наступних елементів навички. Це дає змогу перетворюва­ти навички у високоавтоматизовану систему умовних рефлексів.

Складну форму слідових рефлексів представляють умовні реф­лекси на час. Розрізняють умовні рефлекси, що утворюються на певний проміжок часу (відчуття часу у бігунів, плавців) і на певну годину доби (умовно-рефлекторне підвищення працездатності спортс­менів у години тренування). Вважається, що в основі утворення рефлексів на час лежать періодичні зміни фізіологічних функцій, в організмі. При цьому орієнтирам для невеликих проміжків часу служать високочастотні періодичні коливання фізіологічних функ­цій (скорочення серця, дихання, періодичні зміни в робот) органів травлення), а для рефлексів на певну годину доби — добові періо­дичні коливання інтенсивності фізіологічних процесів.

Велике значення для формування навичок у дітей мають іміта­ційні умовні рефлекси, що утворюються внаслідок копіювання ру­хової діяльності дорослих.

Умовні рефлекси вищих порядків. Це рефлекси, що утворюються при поєднанні умовного подразника з раніше утвореним і добре закріпленим умовним рефлексом. Наприклад, у собаки був вироб­лений умовний рефлекс на звук метронома, згодом, поєднуючи звук метронома з включанням світла, можна утворити умовний рефлекс 2-го порядку на світловій подразник. У людей можна виробити умовний рефлекс любого порядку, тоді як у тварин, наприклад со­бак, лише 3—4-го порядку.

Людям і в деякій мірі вищим тваринам властиво передбачати наслідок деяких подій і змінювати свою поведінку відповідно до передбачених наслідків. Так, наприклад, людина на основі досвіду, порівнюючи свою швидкість і швидкість руху транспорту, при­скорює чи сповільнює свій рух для того, щоб вчасно підійти до зу­пинки. Таку набуту в результаті індивідуального розвитку здат­ність до передбачення відносять до екстраполяційних умовних реф­лексів.

Залежно від типу рецепторів, що сприймають умовний подраз­ник, умовні рефлекси поділяють також на екстерорецептивні і інтерорецептивні. До перших належать рефлекси, умовний подразник яких сприймається рецепторами органів чуттів, а до других — такі рефлекси, що утворюються при одночасному подразненні ре­цепторів внутрішніх органів і безумовно-рефлекторному підкріп­ленні.

Сенсорні і оперантні умовні рефлекси. Польський вчений Ю.Конорськи виділяє два види умовних рефлексів. Умовні рефлекси, при формуванні яких змінюється тільки аферентна (сенсорна) частина дуги умовного рефлексу, а виконавча (еферентна) частина залиша­ється такою самою, як і при виконанні безумовного рефлексу, він назвав сенсорними. Наприклад, при утворенні захисного умовного рефлексу на запах в центральній нервовій системі тимчасові нер­вові зв'язки встановлюються між нюховим і больовим нервовими центрами. При цьому в обох випадках, як при дії запаху (безумовний подразник), так і при дії больового умовного подразника, реф­лекторна відповідь буде проявлятися слиновиділенням. Умовні рефлекси, які характеризуються новою рефлекторною відповіддю, Ю.Конорськи назвав оперантними, або рефлексами 2-го роду, на відміну від сенсорних умовних рефлексів 1-го роду. Прикладом оперантних умовних рефлексів можуть бути різноманітні рухові реакції тварин при дресируванні їх у цирку.

Оперантними рефлексами вважаються рухові реакції тварин (щурів, мавп), пов'язані з електричним самоподразненням через вживлені електроди структур головного мозку, які виконуються тваринами після навчання їх надавлювати на педаль, що замикає електричне коло для самоподразнення.Оскільки для виконання оперантних рефлексів необхідні різні інструменти і при цьому утворюються нові рухові навички, то їх на­зивають ще інструментальними, або маніпуляційними, рефлекса­ми. Особливістю оперантних умовних рефлексів є те, що при утво­ренні їх встановлюються зворотні зв'язки між нервовими центрами безумовного або раніше утвореного умовного рефлексів і нер­вовим центром рухового аналізатора. Тому для утворення операн­тних рефлексів велике значення має висока збудливість рухового аналізатора, яка підтримується завдяки притоку пропріорецептивних імпульсів. Оперантні умовні рефлекси є основою рухових на­вичок. Характерною відмінністю рефлексів від інших є те, що рухова реакція, яка формується при інструментальному рефлексі, виконується або пригнічується залежно від того, шкідливим чи ко­рисним є умовний подразник.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Сучасні уявлення про механізми пам'яті | Умовні рефлекси другої сигнальної системи — специфічна особ­ливість вищої нервової діяльності людини

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 7069; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.021 сек.