Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Умовні рефлекси другої сигнальної системи — специфічна особ­ливість вищої нервової діяльності людини

На відміну від тварин, для яких сигналами змін в оточуючому середовищі є безпосередні його фізичні і хімічні властивості (світло, звуки, хімічні речовини), у людини в процесі суспільно-історичного розвитку утворилась спе­цифічна форма спілкування — мова. Крім природних подразників у вищій нервовій діяльності людини величезного значення набула мова, слово в якій стало звуковим сигналом для позначення різних явищ, предметів навколишнього світу. Тому вища нервова діяль­ність людей базується на взаємодії двох сигнальних систем: пер­шої, яка представлена впливами на органи чуттів факторів зовніш­нього і внутрішнього середовищ, і другої, представленої словами, що відображають дію різних факторів. Між першою і другою сиг­нальними системами існують суттєві відмінності. Дія слова як сиг­налу визначається його смисловим значенням, його зв'язком з пев­ними предметами навколишнього середовища, а не звуковим.

Здатність позначати словом не тільки безпосередні подразники, а й складні взаємозв'язки їх, оперувати словами під час аналізу і синтезу явищ навколишнього світу створила можливість абстракт­ного мислення. Особливістю другої сигнальної системи є також здатність узагальнювати сигнали першої сигнальної системи. Наприклад, слово «дерево» узагальнює багато конкретних порід дере­ва: дуб, липа, береза та ін.

Наявність у людини другої сигнальної системи, що є фізіологіч­ною основою мови і мислення, складає корінну відмінність її ви­щої нервової діяльності від такої у тварин. У тварин можуть утво­рюватись умовні рефлекси на словесні накази, але у даному випадку слово діє лише як звуковий подразник.

Перша і друга сигнальні системи діють нерозривно в тісному взаємозв'язку. При утворенні умовних рефлексів на безпосередні подразники збудження передається і в другу сигнальну систему. Внаслідок цього рефлекторна реакція може виникати при сигналах із другої сигнальної системи. Наприклад, якщо виробити реакцію на дзвінок, то вона потім проявляється зразу при заміні безпосе­реднього подразника словом «дзвенить». Друга сигнальна система відіграє провідну роль у формуванні поведінки людини, тому зна­чення закономірностей взаємодії двох сигнальних систем має вели­ке значення для фізичного виховання.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Види і форми умовних рефлексів | Гальмування в корі півкуль великого мозку

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 563; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.02 сек.