Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Суть і принципи організації викладання товарів


Викладання товарів— це технологічні операції, пов'язані з розміщуванням, укладанням і показом товарів на торговому обладнанні або іншій площі торгового залу, яка використовується для демонстрації товарів. Викладанням називають та­кож способи показу й укладання на торгово-технологічне обладнання окремих видів товарів, завдяки яким показують властивості, колір, форму як кожного ви­ду, так і всього асортименту пропонованих товарів. У результаті виконання опе­рацій з викладення товарів утворюється т. зв. викладка товарів(«товарна експо­зиція»). Для викладання товарів застосовуються різноманітні види торгово-тех­нологічного обладнання: пристінні та острівні гірки, вішаки, стенди, подіуми, ко­нтейнери та ін.

Раціональна організація роботи з викладання товарів дає можливість покупцям оглянути та вибрати необхідний товар з мінімальними витратами часу і максималь­ними зручностями. Особливо важливу роль відіграє викладання товарів у магази­нах самообслуговування.

У практиці торгівлі розрізняють товарну та декоративну викладку.

Товарна ви­кладкаформується в магазинах самообслуговування з товарів робочого запасу з метою одночасного їх показу та відпуску.

Декоративна викладкаформується з товарів виставкового запасу у вигляді різноманітних фігур, штабелів, пірамід тощо і завдяки цьому забезпечує привер­тання до них уваги покупців. Проте декоративну викладку в магазинах самообслу­говування формують тільки з рекламною метою, оскільки покупці бояться брати товари з гарно викладених пірамід, спіралей, «ялинок».

На торговому обладнанні товари викладають на основі вертикальної, горизон­тальноїабо ж комбінованої системи викладання.При вертикальній системіод­норідні товари викладають у кілька рядів на всіх полицях даної гірки згори донизу (вертикально). Ця система забезпечує покупцям під час свого руху вздовж полиць торгово-технологічного обладнання ознайомитися з усім наявним асортиментом товарів.

При горизонтальній системіпевні однорідні товари викладають вздовж всієї довжини обладнання, внаслідок чого кожен товар повністю забирає одну або дві полиці відповідного рівня; недоліком цієї системи є те, що товари різних найменувань викладаються на несучих елементах торгових меблів, розташованих на різній висоті. Унаслідок цього, товари, розташовані на середніх полицях острівних і при­стінних гірок, потрапляють у поле зору покупців, а товари, розташовані на верхніх та нижніх полицях торгового обладнання, залишаються практично поза увагою. Горизонтальну систему викладання доцільно застосовувати для демонстрації вели­когабаритних товарів або дрібних товарів у касетах.Комбінована системапоєднує елементи вертикальної і горизонтальної системи і застосовується, як правило, з метою більш ефективного використання місткості встановленого в торговому залі магазину обладнання та підвищення насиченості викладки.

Викладання товарів на торгово-технологічному обладнанні торгових залів ма­газинів потрібно здійснювати з урахуванням антропометричних характеристик по­купців, відповідно до рких оптимальною висотою огляду будь-якого об'єкта для покупця середнього зросту вважається рівень 110—160 см; менш зручними є рівні за висотою 80—110 см та 160—180 см, найменш зручними — до 80 см і понад 180 см.

У практиці торгівлі застосовують різні способивикладання товарів: рядами, стосами, штабелями, поштучно, парами, комплектами, навалом, підвішуван­нямта ін. Як правило, на полицях установлених у торговому залі острівних та при-вітринних гірок товари викладаються прямими рядами, стосами, невеликими шта­белями, а в навісних кошиках, касетах і в тарі-обладнанні — навалом.

Товари викладають лицевою стороною (етикетками) до покупців; при цьому для ефективного сприйняття товарів на полиці поруч має стояти 3—5 однотипних оди­ниць (пляшок, пачок, банок) кожного виду продукції. Усі товари, викладені на тор­гово-технологічному обладнанні торгового залу магазину, забезпечують цінниками з чітко вказаною ціною. У разі продажу товарів комплектами в ціннику мають бути вказані всі його компоненти, вартість кожного компонента і загальна вартість ком­плекту (наприклад меблевого гарнітура).

Викладання товарів повинне забезпечувати якнайефективніше використання площі елементів торгового обладнання і його місткості та створювати покупцям максимум зручностей для відбору товарів. Тому викладання товарів потрібно здій­снювати на основі таких принципів:

· викладання однорідних товарів по вертикалі для кращого їх огляду і відбору покупцями;· застосування для товарів робочого запасу найпростіших прийомів викладан­ня (пряма викладка, навалом);

· застосування декоративної викладки товарів тільки з рекламною метою;

· насиченість викладки товарів (за рахунок максимального використання де­монстраційної площі торгового обладнання і скорочення резервних запасів у склад­ських приміщеннях);

· недопущення переповнення товарами полиць гірок та інших елементів для викладення товарів;

· поєднання паралельних ліній викладки товарів із різновисотною викладкою, включенням рекламних щитів;

· викладання в оптимальній зоні огляду (в межах 1100—1600 мм від підлоги) товарів, швидка реалізація яких є пріоритетною для магазину;

· забезпечення можливості вільного відбору кожної одиниці товару і повер­нення її на попереднє місце;

· викладення супутніх товарів навалом у різних місцях торгового залу (біля ву­злів розрахунку, на лініях гірок) з використанням кошиків або касет;

· використання торцевих щитів острівних гірок для розміщення робочого запа­су товарів і рекламного викладення зразків;

· викладення окремих зразків товарів без упаковки або в прозорій упаковці для більш детального ознайомлення покупця з пропонованим товаром.

Кожна товарна група викладається певними способами і прийомами(напри­клад, двоярусна викладка дитячого одягу на вішаках, «стопорна викладка», «розпо­чата викладка» та ін.), застосування яких залежить від методу продажу, забарвлен­ня, малюнка та інших особливостей товару, а також конфігурації торгового залу, типу торгового обладнання, особливостей упаковки товару тощо.

У практиці організації торгівлі в сучасних великих магазинах розрізняють робо­ту з викладання товарів основноїта спеціальноївикладки.

Основноювикладкою вважається експозиція товарів робочого запасу, викла­дених на полицях традиційного обладнання торгового залу (острівних і пристінних гірок). Основна викладка базується на дотриманні принципів оглядовості, доступ­ності товарів, охайності вигляду товарів і обладнання, визначеності місця товару на полиці, обов'язковості маркування ціни, заповненості полиць, привабливості упаковки товарів, належного вигляду товарів «переднього ряду», постійного по­повнення запасів. Ефективним способом формування основної викладки є викла­дення на полицях торгових меблів лотків з укладеними в них товарами (товари укладаються шар за шаром, після чого упаковка з товаром обгортається полімер­ною плівкою).

Спеціальноюназивається викладка товарів робочого запасу, яка формується на полицях торгово-технологічного обладнання в торговому залі з метою привер­нення уваги покупців та сприяння імпульсивним покупкам. Основними засобами привернення уваги до спеціальної викладки є колір, світлові ефекти, динамічність (рух), масовість, нестандартність (оригінальність), дегустація зразків, інформаціята реклама. Ефективними видами спеціальної викладки є масові викладки (пе­редбачають викладання найбільш популярних товарів щоденного попиту у вели­ких кількостях), багатотоварні викладки (передбачають викладення поряд один з одним різних товарів, які пов'язані або ж не пов'язані між собою) та викладки то­варів навалом (передбачають викладання товарів масового попиту одного на­йменування в інвентарних кошиках або візках, на базових стендах, столах, в бач­ках або інших місткостях).

Для ефективної організації робіт з викладання товарів у магазинах доцільно роз­робляти та застосовувати спеціальні технологічні карти для кожного виду торгово-технологічного обладнання, що використовується для викладання товарів. У таких технологічних картах потрібно визначати місця викладання конкретних товарів, послідовність розташування окремих різновидів товарів у групі з урахуванням їх взаємозамінності, найбільш зручні способи та прийоми викладання товарів на да­ному торгово-технологічному обладнанні. При цьому орієнтуються на раціональне використання демонстраційної площі кожної одиниці обладнання та максимальне заповнення простору між товаронесучими елементами (наприклад полицями гірок) різних рівнів.

Висота міжполичного простору повинна визначатися висотою розташованого на даній полиці товару. Вважається, що коли між верхнім краєм товару і наступ­ною верхньою полицею можна засунути два пальці, то відстань між полицями по­трібно змінити і на зекономленому просторі розмістити ще одну полицю.

Викладання товарів у торговому залі магазину може проводитися: а) в денний час; б) у нічний час. У більшості вітчизняних магазинів переміщення товарів у тор­говий зал і їх викладання, як правило, здійснюється торговим персоналом за одну годину до відкриття магазину та під час його роботи в денний час.

У магазинах м. Луганська викладання товарів відбувається вдень, під час торгівліособа, що виконує дану роботу, розглядається як резервна робоча сила. Цій особі завжди можна доручити виконання певної термінової роботи. Наприклад, у «часи пік», коли біля касових кабін утворились черги, такий працівник виконує обов'язки пакувальника, допомагаючи касиру. Коли черга зникає, він повертається до своїх обов'язків з викладання товарів. Така гнучкість у використанні персоналу дозво­ляє прискорити розрахунки, не залучаючи додаткових штатних працівників, в яких нема потреби, коли покупців мало.

Перевагамивикладання товарів у години торгівлі є те, що наявність торгового персоналу в проходах між стелажами і прилавками-вітринами певною мірою за­побігає крадіжкам товарів; покупці мають до кого звернутися за допомогою, щоб знайти потрібний товар або одержати необхідну консультацію і т. п. До недоліківвикладання товарів у робочий час належить те, що роботи ведуться з меншою продуктивністю, у магазинах з великим обсягом реалізації під час викладання в проходах між гірками іноді утворюються «пробки» і окремі покупці сюди просто не заходять, що може призвести до невикористання потенційних можливостей реа­лізації товарів.

Перевагою викладання товарів у нічний час є вища продуктивність персоналу, що виконує цю роботу. Уночі товари можна вивантажувати з автомобілів, переві­ряючи одночасно кількість і якість, розкривати транспортну тару і проставляти зразу ж ціну реалізації, після чого доставляти прямо в торговий зал для викла­дання. При цьому можна працювати без будь-яких перешкод з боку покупців і не турбуватись про те, щоб проходи були вільними.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Суть і принципи організації розміщування товарів у торговому залі | Показники ефективності використання торгової площі магазину

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 1023; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.027 сек.