Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Складу та фактори, які впливають на його побудову
Тема: Технологія складських операцій

Лекція № 9

 

 

Зміст, принципи організації торгово-технологічного процесу

 

Торгово-технологічний процес складу — це складний комплекс взаємозв'яза­них операцій комерційного і технологічного характеру, які здійснюються над товарами на складах оптових та/або роздрібних торговельних підприємств.

Основу торгово-тєхнологічного процесу складу становлять комерційні операції з оптових закупівель і дальшого перепродажу товарів оптовим або роздрібним по­купцям. Насамперед ці операції пов'язані зі здійсненням організаційних, економіч­них і юридичних функцій торговельних підприємств і виконуються працівниками комерційних служб поза межами складів. Водночас робота складів підприємств то­ргівлі ґрунтується на операціях технологічного процесу складу.

Технологічний процес складу — це комплекс взаємозв'язаних операцій, котрі послідовно виконуються над товарами протягом усього часу їх перебування на складі.

Сукупність операцій, які виконуються безпосередньо на складах, включає власне складські операції (пов'язані з обробкою товарних партій, які надходять на склад, здійсненням обліку надходження та реалізації товарів і охороною товарно-матеріальних цінностей), завантажувально-розвантажувальні операції та експедиційні операції (приймання та здавання вантажів на транспортних, терміналах, залізничних станціях, організація завезення і здавання товарів під час централізованого доставляння това­рів — ЦДТ); у свою чергу, власне складські операції поділяють на основні (прийман­ня, зберігання, відпускання товарів) і додаткові (фасування, розпаковування, заморо­жування тощо).

Найбільш розповсюджена схема технологічного процесу переробки товарів на складах включає: — розвантаження транспорту; • приймання товарів; • розміщування товарів на зберігання; • зберігання товарів; • відбір товарів; • переміщування товарів до місця комплектування; • комплектування та упаковування товарів; • помаршрутне комплектування партій товарів; • переміщування товарів у зону завантажування; • від­пускання товарів і завантажування їх у транспортні засоби. Проте внаслідок існування значного різноманіття торговельних вантажів, які відрізняються між собою за особли­востями агрегатного стану, тари, упаковки та ін., ці операції можуть поєднуватися в рі­зні варіанти організації складського технологічного процесу (рис. 7.1). Побудову тех­нологічного процесу конкретного складу визначають: — вид складу; • асортимент товарів, які підлягають зберіганню, їх фізико-хімічні властивості; • роль і місце складу в процесі товаропросування; • розміри складу; • вантажообіг складу і обсяги окремихпартій товарів; • обсяги запасів товарів і тривалість їх зберігання на складі; • умови і порядок зберігання товарів; • улаштування й технологічне планування складських бу­дівель і приміщень; • забезпеченість складу підйомно-транспортним та іншим техно­логічним обладнанням, видове і типове різноманіття наявних технічних засобів; • на­явність під'їзних шляхів тощо. їх поєднання визначає зміст, тривалість, місце, час, засоби та черговість виконання операцій з товарами на складі.

Рис. 1. Принципова схема технологічного процесу загальнотоварного складу.

 


На складах оптових підприємств технологічний процес забезпечує виконання таких основних функцій: • отримання товарів від постачальників та контроль їх якості; • нагромадження товарних запасів і забезпечення належних умов їх збері­гання; • підсортування товарів і підготовка їх до продажу; • комплектування замо­влень оптових покупців; • товаропостачання роздрібної торговельної мережі.

Виконання всіх операцій технологічного процесу на складі повинно забезпечу­вати здійснення комплексу основних функцій складів з мінімальними загальними витратами. У зв'язку з цим при проектуванні складського технологічного процесу необхідно додержувати певних принципів його організації, основними з яких є: • створення широкого асортименту товарів у межах товарного профілю складу; • економічність складського технологічного процесу; • раціональна організація складських операцій; • організація наскрізного товарного потоку; • механізація та автоматизація технологічного процесу; • забезпечення повного збереження спожи­вчих властивостей товарів і недопущення їх втрат.

Економічність складського процесу досягається способом ефективного викорис­тання площі, місткості складу, технологічного обладнання, чіткого розподілу обов'язків персоналу складу і підвищення продуктивності його роботи.

Принцип раціональної організації складських операцій базується на планомір­ності, неперервності, ритмічності й пропорційності проведення складських операцій. Планомірність складського технологічного процесу забезпечується за допомогою розробки календарних планів і графіків надходження й відпускання то­варів, що створює передумови для підготовки складу до виконання операцій з роз­вантажування, приймання, зберігання, відпускання і відвантажування товарів.

Неперервність (усунення або скорочення будь-яких перерв) технологічного процесу складу досягається застосуванням організаційних заходів: змінною робо­тою персоналу складу, експедиції, інших підрозділів підприємства.

Ритмічність складського процесу виражається в повторюваності всього циклу та окремих операцій в рівні відрізки часу. Брак ритмічності часто залежить не тіль­ки від роботи самого складу, але й від зовнішніх факторів (нерівномірність надхо­дження товарів, запізнення транспортних засобів та ін.).

Принцип пропорційності означає, що всі етапи, частини, операції складського технологічного процесу, пов'язані між собою, повинні відповідати один одному за швидкістю, продуктивністю або пропускною спроможністю, що дозволяє уникати вимушених перебоїв та зупинок у роботі і планувати пропорційні витрати праці за одиницю часу на різних ділянках.

Принцип організації наскрізного товарного потоку базується на розгляді всієї сукупності товарів, які надходять і зберігаються на складі, у формі товарного пото­ку (суть та методи управління товарними та іншими матеріальними потоками дета­льно вивчає навчальна дисципліна «Логістика»). Концепція логістики потребує до­тримання принципів потоковості, паралельності і прямоточності руху товарів на складі.

Потоковість передбачає взаємозв'язок і підпорядкування всіх операцій повно­го циклу технологічного процесу складу єдиному ритму їх виконання. Виконання кожної попередньої операції виступає при цьому одночасно підготовкою до насту­пної. Цей принцип потребує розташування робочих місць (зон) і обладнання відпо­відно до послідовності операцій технологічного процесу, спрямування та швидко­сті пересування товарного потоку.

Принцип паралельності полягає в одночасному виконанні окремих складських операцій на всіх стадіях технологічного процесу складу. Паралельне в часі виконання робіт над окремими елементами товарного потоку сприяє скороченню зага­льної тривалості повного циклу робіт, підвищенню ефективності праці складського персоналу на основі спеціалізації і застосування відповідного технологічного обла­днання.

Принцип прямоточності товарного потоку полягає в плануванні руху товарів за найкоротшими маршрутами та недопущенні зустрічних перевезень.

Повне збереження властивостей товарів досягається здійсненням комплексу за­ходів зі створення належних умов зберігання товарів, використання найбільш ефек­тивних способів їх укладання та розташування, дотримання умов товарного сусідс­тва і термінів зберігання на складі, організації належного контролю за зберіганням товарно-матеріальних цінностей.
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 861; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.014 сек.