Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Загальні основи організації зберігання товарів

Та зберігання товарів на складах

Організація і технологія розміщування

 

Прийняті за кількістю та якістю товари укладають у тару, пакетують і перемі­щують у зону зберігання. Операції з розміщування товарів на складі та їх зберіган­ня с одними з найважливіших у структурі технологічного процесу оптового складу, оскільки вони дозволяють забезпечити збереження якості та кількості товарів і не­допущення їх втрат.

Зберігання товарів — це комплекс організаційно-економічних та технологіч­них операцій, які забезпечують збереження кількості та якості товарів, укладених на зберігання.

При зберіганні товарів на складі необхідно створити найсприятливіші умови для збереження якості і кількості товарів, зменшення товарних втрат, максимального використання складських площ, а також швидкого та чіткого виконання торгово-технологічного процесу складу. Основні вимоги до зберігання товарів на складах передбачають: — максимальне використання місткостей та складських примі­щень; • уникнення перехрещування товарних потоків; • дотримання певного по­рядку розміщення товарів; • вибір раціонального способу укладання товарів на збе­рігання; • забезпечення відбору товарів з місць зберігання в порядку їх над­ходження; • постійний контроль за зберіганням товару; • широке використання ЕОМ. Успішна реалізація цих завдань забезпечується за рахунок взаємодії таких факторів: • наявність і стан складського господарства; • знання працівниками складу властивостей товарів, що направляються на зберігання; • створення оптима­льних умов зберігання, догляду і контролю за товарами.

Технологічний процес зберігання товарів включає такі основні етапи: • розроб­ка системи (схеми) розміщування запасів товарів на складських площах підприємс­тва торгівлі; • розміщування товарів на зберігання відповідно до даної схеми; • укладання товарів на зберігання; • створення оптимального режиму зберігання; • спостереження і поточний догляд за товарами.

Основними технологічними операціями при зберіганні товару є: • дезинфекція приміщень для зберігання; • закріплення постійного місця зберігання за товаром; • переміщування товару до місця зберігання; • розміщування товарів на закріплених площах; • укладання товару на зберігання (у штабелі, стелажі); • зберігання това­ру; • створення та підтримування відповідного режиму зберігання; • догляд за то­варом; • здійснення на складі санітарно-гігієнічних заходів після відпускання та відвантажування товарів.

Унаслідок того, що товарам та матеріалам притаманні різні фізико-хімічні влас­тивості, для збереження їхньої кількості та якості мають бути створені відповідні умови і використовуватись відповідна техніка зберігання.

Під технікою зберігання товарів розуміють комплекс заходів організа­ційного та технічного характеру, спрямованих на забезпечення збереження то­варних ресурсів способом: • вибору раціональних способів розміщування та укладання товарів при зберіганні і їх складській переробці; • застосування спе­ціального обладнання для зберігання товарів з урахуванням їх ваги, об'єму, розмірів і фізико-хімічних властивостей; • створення правильного режиму та умов зберігання товарів. Фактично техніка зберігання товарів є поєднанням спо­собів укладання та зберігання товарів.

Під умовами зберігання розуміють навколишнє середовище, в якому і під дією факторів якого перебувають товари на складі (температура, вологість, освітленість, хімічний склад газового середовища тощо).

Для кожного виду товарів умови зберігання встановлені державними стандар­тами або технічними умовами на їх виготовлення, а також спеціальними інструкці­ями з їх зберігання. При цьому при визначенні режиму та умов зберігання товарів на складі необхідно враховувати тривалість перебування на складі товарів поточно­го запасу.

Розрізняють короткострокове і тривале (довгострокове) зберігання товарів на складі. Короткостроковим визнають зберігання товарів поточного запасу з терміном перебування на складі не більше від двох місяців; тривалим - збері­гання, при якому тривалість перебування товарів на складі перевищує даний термін. Для тривалого зберігання товарів необхідні кращі умови, ніж для корот­кострокового.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Загальні засади організації розвантажування транспортних засобів | Організація розміщування товарів на складі
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 632; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.04 сек.